DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 272 —


Istomu pristoji i pravo da prosudjuje, koji bi se od priposlanih
objekta u muzealne svrhe pridržati i opremiti imao, pa o svem tom izvješćuje
u sjednicah upravnoga odbora.


Dodatak . Našastarski predmeti šum. muzeja ne smiju se prenašati
u druge prostorije, a niti se ove prostorije ne smiju rabiti u druge
svrhe osim za smještenje zbirkah družtvenoga šum. muzeja.


§. 13. Urednik družtvenoga časopisa i priloga mu, dužan je sve
od upravnoga odbora njemu dostavljene članke u list uvrstiti.


Ostale od dopisnika neposredno dostavljene mu članke može po
svom uvidjenju primiti, urediti ili zabaciti. Članke, kojima bi upravni
odbor prigovoriti mogao, dužan je prije iznieti pred upravni odbor.


Urednik obavlja korekturu i reviziju lista, te se ima i skrbiti, da
list redovno izlazi. Uredniku dozvoljava se, da izda po jedan dvogubi
broj svake godine.


Bez znanja urednikova ne može se ništa u list uvrstiti.


Urednik je pred oblastima odgovoran za sadržaj lista.


§. 14. Svi časopisi, na koje je družtvo predbrojeno, ili koje u zamjenu
za vlastiti list dobiva, služe u prvom redu za porabu urednika,
koji ih ima nakon porabe vratiti predsjedničtvu na pohranu u družtvenoj
knjižnici.


§. 15. Tajnik upravlja družtvenom knjižnicom i ski-bi se, da se časopisi
koncem godine i uvezu.
§. 16. Rukovanje sa družtvenom knjižnicom urediti će se posebnim
knjižničkim redom.
U Zagrebu, dne 27. ožujka 1901.


Predsjedništvo hrv-slav, šumarskoga družtva.


Zakoni i normativne naredbe.


Okružnica kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od
33, ožujka 1901. upravljena na sve zamjenike vladinih povjerenika
za imovne obćine u bivšoj Vojnoj Krajini, kojom se uredjuje
sukljuearstvo i rukovanje sa blagajnom kod kotarskih šumarija
spomenutih imovnih oblina.


U svrhu, da se uvede intensivniji nadzor nad novčanim rukovanjem
kod kotarskih šumarijah krajiških imovnih obćinah, nalazi kr. zemaljska
vlada, odjel za unutarnje poslove, odrediti što sliedi:


I. Kod onih kotarskih šumarijah krajiških imovnih obćinah, gdje
je uz upravitelja šumarije sistemizirano još mjesto šumarskog pristava
ili šumarskog vježbenika, imadu suzatvor blagajne kotarske šumarije u


ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 273 —


buduće obavljati upravitelj šumarije i dotični namješteni šumarski pristav
ili šumarski vježbenik.


Ovaj potonji dužan je, da u tom slučaju položi u blagajnu gospodarstvenog
ureda imovne obćine službenu jamčevinu po propisih, koji
postoje za ostale činovnike krajiških imovnih obćina.


Imovne obćine pako dužne su za takove šumarije nabaviti sigurne
blagajne Wertheimova ili drugog kojeg sustava, koje moraju biti providjene
sa dvie raznovrstne ključanice.


Oba suključara, kao solidarno odgovorni računopoložitelji, imaju,
svu novčanu manipulaciju u pravilu vazda zajedno obavljati i to tako
da upravitelj šumarije rukuje sa blagajničkom gotovinom i sa drugimi u
blagajni nalazećimi se vriednotami, primajući novac i obavljajući sve izplate
vlastoručno; dočim, da šumarski pristav ili šumarski vježbenik vodi
novčani dnevnik, te da kontira uplate u odnosnih zapisnicih i očevidnicih,
što ih šumarije vode.


Svaka izplata i uplata novaca ima se u pravilu obaviti u prisuću
obojice suključarah.


U tu svrhu dužne su šumarije odrediti za ravnanje stranaka stanovite
uredovne dane, koje imadu u svojem području valjano i običajnim
načinom proglasiti, i na koje su oba suključara dužna u uredu biti.


Svaku novčanu odpremu, kao i svaki blagajnički spis, imaju oba
suključara podpisati.


U slučaju dulje službene odsutnosti, bolesti, dopusta i t. d. jednog
suključara imade blagajnu preuzeti drugi suključar te se predaja blagajne
preduzeti ima po propisu, koji postoji za blagajnu gospodarstvenog ureda.
Kroz to vrieme odgovoran je dotični suključar sam za rukovanje sa blagajnom
šumarije, te je podjedno dužan svaki iznos, koji pretiče svotu
od 50 (petdeset) kruna odpremiti poštom gospodarstvenomu uredu imovne
obćine.


II. Suzatvor blagajne kotarske šumarije ne smije se povjeriti niti
lugaru niti inom kojem službeniku, a podnipošto dnevničaru.
III. Kod onih kotarskih šumarija, gdje nije sistemizirano mjesto
mjesto šumarskog pristava ili vježbenika, ima se za pohranu službenog
novca nabaviti ili omanja blagajna ili barem sa sigurnim zatvorom providjena
novčana kaseta.
U takovoj omanjoj blagajni ili kaseti ne smije se pohranjivati više
od 50 kruna, te se svaki višak imade odmah poštom uz potvrdu odpremiti
gospodarstvenom uredu imovne obćine.


IV. Dulje od mjesec dana ne smije se nikakov po kotarskim šumarijama
primljeni novac držati u šumarijskoj blagajni. Za kulturne i ine
šumske radnje potrebiti predujmovi smiju se kotarskima šumarijama dostavljati
samo u iznosu, koji je potrebit za razdobje od jednog mjeseca.