DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 39     <-- 39 -->        PDF

-269 —
dobru u Našicama. Preuzvišeni gospodin Ladislav grof PejaSevie Virovitički
Njegovoga ces. i kr. apostol. Veličanstva pravi tajni savjetnik, član
velikaške kuće i narodni zastupnik na našem saboru, a bivši ban kraljevina
Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Visoki pokojnik bio je, kako je
obće poznato, jedan od najodličnijih naših velmoža a mnogobrojnim
našim družtvima jedan od najplemenitijih dobrotvora i podupiratelja.
Tako i našem družtvu, koje je imalo čast blagopokojnog Preuzvišenog
gospodina već od godine 1881. brojiti medju svoje podupirajuće članove.
„Slava i vječna spomen Njegovoj Preuzvišenosti".


Družtvene viesti.


Kućni red za upravni odbor hrv.-slav. šumarskog družtva sastavljen
u smislu alineje 5. §. 12. družtvenih pravila.


§. 1. Predsjednik odnosno podpredsjednici po redu, pa tajnik i blagajnik
sačinjavaju predsjedničtvo ili družtvenu upravu u „užem" smislu;
predsjednik pako sa čitavim upravnim odborom sačinjava družtvenu
upravu u „širem" smislu.


Djelovanje predsjednika propisano je točno u družtvenim pravilima.
Predsjednika zamienjuju podpredsjednici po redu, tajnika zamienjuje
blagajnik i obratno.


§. 2. Družtvena dopisivanja u obće, a i napose ona, koja se tiču
uprave blagajne, šumarskoga doma i muzeja, obavlja družtveno predsjedničtvo
u smislu §. 14. družtvenih pravila.


Naručbe i dobave obavlja u ime družtva predsjedničtvo.


Sve na družtvo upravljene dopise ili pisma, ako nisu naročito
upravljena na uredničtvo družtvenoga časopisa, prima predsjednik zajedno
sa tajnikom.


Svi na družtvo prispjeli važniji dopisi imađu fe pod tekućim brojem
pohraniti.


Ako se koj dopis ili predmet silno riešiti ima, mogu ga riešiti
predsjednik i tajnik (eventualno i blagajnik) i bez odborske sjednice, nu
imadu to riešenje naknadno priobćiti upravnom odboru u sliedećoj odborskoj
sjednici; isto tako imadu se u istoj sjednici pročitati svi stigli
dopisi, riešenja i t. d. u koliko su od nešto veće važnosti.


§. 3 Rok za obdržavanje sjednica odredjuje predsjednik sporazumno
sa tajnikom.


Predsjednik ili u njegovom zastupanju podpredsjednici i tajnik podpisuju
pozive na odborske sjednice.


Dužnost je tajniku nastojati, da se gledom na broj odborskih sjednica
udovolji §. 16. družtvenih pravila.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 270 —


Nadalje dužnost je tajnika odnosno blagajnika, da u smislu §. 18.
družtvenih pravila prirede materijal za glavnu skupštinu i odborske
sjednice, a njihova je i glavna skrb držati u evidenciji sve zaključke
glavnih skupština i odborskih sjednica i podsjetiti družtvenu upravu u
„užem" odnosno „širem" smislu, da se ti zaključci i provedu ; a njihova
je dužnost u prvom redu nastojati, da se u obće udovoljava ustanovam
družtvenih pravila u unutarnjem družtvenom poslovanju.


§. 4. Glede obdržavanja odborskih sjednica vriede ustanove §. 16.
družtvenih pravila nu tako, da se jedna sjednica ima držati u oči glavne
skupštine a jedna koncem godine.


Važniji predloži pojedinih odbornike neka se pismeno sastavekratko obrazlože te prije sjednice predadu predsjedniku.


§. 5. Ako se razprava tiče vlastitih posala kojega člana predsjedničtvk
ili odbora ili njegovih bližnjih rođjaka, ne može on prisustvovati
sjednici, dok odnosna razprava traje.


Blagajniku družtva povjerava se vodjenje blagajne, a jer ne ima
suključara, on je u prvom redu za novčano rukovanje odgovoran.
Glede rukovanja s novcem ima blagajnik voditi blagajničke dnevnike,
i to posebno:


a) Za družtvo i šumarski dom.


b) Za Kor6skeny-ovu zakladu.


Novac ad a) i b) ima se napose u blagajni čuvati.


§. 7. Skontracija blagajne ima se obaviti bar svakoga mjeseca jedanput;
kada i tko će skontraciju preduzeti odredjuje predsjednik ili njegov
zamjenik. Obnašašće valja u blagajničkom dnevniku ubilježiti, a o uspjehu
skontracije ima se u sliedećoj odborskoj sjednici izvjestiti.


Blagajnik preuzimlje, izplaćuje i odpravlja novce po obredjenju računa
po družtvenom predsjedništvu. On zajedno sa tajnikom sastavlja
osnovu proračuna i zaključnog računa.


Blagajnik priredjuje odpravke predsjedničtva, odnoseće se na sveukupno
blagajničko rukovanje, a napose na ubiranje članarine, te vodi
evidenciju o nuždnih izdatcih, kao i o tražbinah družtva


Blagajnik ima odrediti satove i mjesto, gdje će primati listonoše i
ine stranke s kojima ima kao družtveni blagajnik posla.


Blagajnik ima unišle novce i to svote iznad 100 kruna odmah
uložiti u domaći novčani zavod, koji će uprav, odbor posebnim zaključkom
od vremena do vremena opredieliti.


Svote za šumarsko družtvo i šumarski dom (dnevnik §. 5.) imaju
se uložiti na družtveni eheck-konto do iznosa od 2000 K., a višak preko
te svote, kao i sve svote Koreskonj-eve zaklade na posebnu uložnicu.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 271 —


Uložnica ove zaklade neka se providi zaporkom, kojom se ovlašćuju
po upravlj. odboru za to izabrani član predsjedničtva i družtveni blagajnik
odnosno tajnik, na podizanje zakladne glavnice i kamata.


Izplate na blagaj. dnevnik šumarskog družtva i šumar, doma imaju
se u koliko premašuju iznos od 100 K. obavljati na chek-konto.
Družtvene chekove podpisuje blagajnik odnosno tajnik i još jedan
član predsjedničtva.
Blagajnik vodi družtveni našastar osim onoga za knjige i časopise,
koji vodi tajnik.


§. 8. Blagajnik ima se brinuti, da se izdaju prvih dana mjeseca
siečaja svake treće godine valovnice o prihodu na stanarini „Šumarskog
doma" i svake godine o uknjiženim dugovima na „Šumarskom domu",
ujedno se ima blagajnik brinuti, da se osjegurnina za dom i muzej u
redu plaća.


§. 9. Blagajnik skrbit će naročito i zato, da članovi I. razreda prije
glavne skupštine dobiju potvrdnicu o uplaćenoj članarini u smislu §. 7družtvenih
pravila.


Blagajnik odgovoran je gledom na svoje poslovanje u prvom redu
užoj družtvenoj upravi, u koje i traži uputu, u koliko je u dvojbi.
§. 10. Za točno vodjenje upravnih i blagajničkih poslova odgovorno
je družtveno predsjedničtvo.
Ono pazi i na točno vršenje ugovora od strane tiskare, knjigovežnice
i odpravničtva družtvenog časopisa.


Družtveno predsjedničtvo vlastno je za sve proračunom nepredvidjene
naručbe svotu od 50 kruna u vlastitom djelokrugu izdati, i ovo
priobćit upravnom odboru u slijedećoj odborskoj sjednici.


§. 11. Primopredaja družtvene blagajne od blagajnika na tajnika i
obratno ima se vazda obaviti u prisutnosti još jednog člana upravnoga
odbora, koga će u tu svrhu odrediti predsjednik odnosno njegov zamjenik


Neposredni nadzor nad družtvenom zgradom „Šumarski dom" povjerava
upravni odbor jednom od odbornika.


Ovaj je vlastan male neodgodive popravke na račun družtva obaviti
dati, njemu će i u domu stanujuće stranke priobćivati svoje želje i
tegobe, a o svem tom će on u budućoj odborskoj sjednici izvješćivati.


§. 12. Družtvenim muzejom upravlja jedan od odbornika, kojemu
upravni odbor to povjeri.
Ovaj muzej služi, osim u družtvene svrhe, još naročito kao demonstrativni
objekt za kr. šumarsku akademiju.
Ovaj odbornik odgovoran je upravnom odboru, kojemu stavlja i
eventualne predloge tičuće se muzeja.