DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 264 —


može imati i mnogo manah, šuma se može zanemariti. Ali
ovakovo zajedničko gospodarstvo treba urediti, ato je intencija
naše osnove« (pruske osnove).


Mnijem, da je ovo i ino obrazloženje glede nedjeljivosti
šumah i šumskoga tla dovoljno dokazalo, da su tvrdnje izražene
u našoj raspravi temeljite i istinite !


Idemo vidjeti, što kaže obrazloženje glede pašnjakah.


Prvo je pitanje za nas, da li naše gospodarstvo, napose
naše stočarstvo treba pašnjakah? Držim, da po mišljenju većine
gospodarah naših i po načinu kako timare stoku treb a
pašnjakah , jer su riedki koji hrane stoku na jaslama, nego
je većina hrani na paši.


Ako dakle stoji, da naše gospodarstvo treba pašnjakah,
onda držim, da će potrebu bolje zadovoljiti zajednički pašnjaci,
liego razkomađani.


Ne treba ih dieliti, već treba.mane odstraniti
na drugi način, naime kultiviranjem pašnjakali,
dobrom upravom i t. d.


To je evo intecija zakonodavca; to su misli obrazloženja
zak. osnove.
To su mnijem ali i misli svih Hrvatah, koji žele narodu
napredak i blagostanje. Samo treba tako provadjati i sam zakon !


Uzance drvotržtva na c. i kr. burzi u Beču.


Već dulje vremena, na dnevnom redu stojeće pitanje —
u zaintresovanim krugovima — o reformi uzanca za trgovinu
svakovrstnoga drveta na bečkoj burzi, privedeno je kraju.


Ova obnova potaknuta je u svoje vrijeme od strane Austrougarskoga
družtva šumovlastnika, šumskih trgovaca i preradjivača
drva, te je sa 1. siečnjem 1901. kao dogotovljena
stupila u kriepost.


Spomenuto družtvo pribavilo je sebi podatke od strane
najpriznatijih tvrdaka ove struke, kao i od svih veleposjednika
šuma iz monarhije, te mu je tako bilo omogućeno uzeti u
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 265 —


obzir željene dodatke, izmjene i izpravke i stare uzance u željenom
smislu prekrojiti odnosno osnovu sastaviti.


Ta je osnova od enkete obdržavane kod burzovne banke
u Beču pretrešena i burzama u Beč, Trst, Prag i Budimpeštu
na daljnju razpravu odposlana.


Nove, već javnosti predate uzance, nadopunjuju ustanove
trgovačkoga zakona, te predstavljaju kao takove obvezno pravo,
za udioničtvujuće krugove.


Osnovu novih uzanea, objelodanili smo prošle godine u
našemu listu, a buduć se same uzance od rečene osnove vrlo
slabo razlikuju, to ih ne ćemo u cielosti niti donašati, nego
ćemo ovdje iztaći samo razliku izinedju prvobitno donesene
osnove i samih uzanea.


I. 01)6enite odredbe.
§. 1. Kakvoća: iztovjetan sa §. 7. osnove.
§. 2. Doba sječe i obaran ja: istovjetan sa §. 6. osnove.
§. 3. Provenienca: istovjetan sa §. 8. osnove.
§. 4, Prodaja obzirom na različite prove


nience : (vidi §. 3. osnove). Ovaj paragraf je u toliko izmjenjen,
što u osnovi naznačeno vrieme od tri mjesea, nije u
samom zakonu normirano, već stoji »na što je isti u takovom
slučaju ovlašten, u umjereno nadatom roku naručbi udovoljiti,
takodjer i iz jednog xi zaključku ne naznačenoga proizvodnoga
mjesta«.


§. 5. Dobava robe, koja na tržištu ne ima
p r 0 d j e: U §. 4. osnove dometnuti nastavak pod naslovom
»mješovite širine« odpada u zakonu, sasvim, a inače je s njim
istovjetan.


§. 6. Hrastov ina i bukovina: istovjetan sa §. 6.
osnove.
§. 7. Splavljanje: istovjetan sa §. 9.^osnove.


§. 8. »C i r k a« istovjetan sa §. 2. osnove.
§. 9. Obćenit a dobavn a i prodajn a pravila :
istovjetan sa §. 1. osnove.
21
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 266 —


§. 10. Pogreške kod izradbe: istovjetan sa §. 10.


osnove.


§. 11. Izravnanje: istovjetan sa §. 11. osnove.


§. 12. Prekršaj ugovora: (u osnovi ne predvidjen).


U slučaju neizpunjenja ugovora, od strane ma kojega


ugovaratelja, stoji onoj stranci, koja je ugovoru udovoljila pravo


poslužiti se naročitim sliedećim ustanovama:


a) zalitjevati, da se ugovoru za vrieme umjereno-naknadno


ustanovljenoga roka udovolji,


b) od ugovora jedvostavno odustati, kao da isti nikada


sklopljen bio nije.


c) tražiti naknadu za prekinućem pogodbe prouzročenu


štetu ili nepostignutu korist.


d) od prekršitelja ugovora bez obzira na to, bio on kupac
ili prodavao, tražiti onu razliku, koja se je pokazala — obzirom
na mjesto i vrieme kada se je ugovor imao izpuniti —
izmedju ugovorom sklopljene ciene i tržne i burzovne ciene.


c) na račun one stranke, koja je ugovor prekršila, dati
ovršno kupiti odnosno prodati ugovorom sklopljenu kolikoću
robe i to prama ustanovam §. 14.. te ujedno zahtjevati razliku
izmedju ugovorom sklopljene svote i izdate veće kupovne, odnosno
postignute manje prodajne svote.


Ujedno mu pristoji pravo zahtjevati i ostale tim poslom
skopčane izdatke, koje dokazati uzmogne.


§. 13. (nepredvidjen u osnovi). Ako se od ugovarajućih
stranaka, ona koja je ugovoru udovoljila, hoće da posluži pogodnostima
§. 12. toč. a) imade protivnu stranku u roku od
14 dana, računajući od dana plativosti, o tome obavjestiti.


Radi li se o kojoj drugoj točki §. 12., tada ima onaj,
koji se 8 njom poslužiti želi, javiti protivniku s kojom će se
točkom poslužiti i to u roku od dva dana (ne računajuć ovamo
svetac i nedeljjj) računajuć opet od dana plativosti.


Ako li se stranka, koja je ugovoru udovoljila, želi poslužiti
pogodnostima §. 12. toč. e) naime sa ovršnim kupom
odnosno ovršnom prodajom, tada nije dosta, da protivnika
jednostavno o tomu obavjesti, nego mora naročiti prosvjed uložiti.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 267 -


Prosvjed može biti podignut u Beču kod obranbenoga
suda bečke burze, u koliko je isti za odnosni slučaj vlastan, ili
kod c. i k. bilježnika; u drugim mjestima kod nadležnih državnih
sudova ili kod javnih bilježnika.


Prosvjed stupa u kriepost, čim je kod nadležne oblasti —
koje su gore navedene — predan, a pismena obavjest, čim se
na poštu preda. §. 14. (u osnovi ne predvidjen) Nebude li
neispunjenje ugovora u roku od 14 dana napadnuto bilo pism´om
ili prosvjedom, tada vriedi započeti posao i dalje.


Stranka, koja od ugovora odustane imade kaparu i možda
već obavljenu izplatu, odmah bez zatezanja natrag povratiti.
Od ugovora se može odustati jedino u tomu slučaju, ako
se ugovor ima u više obroka izpuniti.


Tada se može odustati od izpunjenja obroka, koji još nije
na red došao, no nikako ne od izpunjenog ili u tečaju se nalazećeg.


Ovršna kupovina ili prodaja ima biti preduzeta po zakletom,
trgovačkom vještaku (Handelsmakler).


II. Posebne odredbe.
Debla i trupci.


§. 15. 16. i 17. istovjetni sa §. 12. 13. i 14. osnove.


Gradjevno drvo i bridno tesano drvo.


§. 18. istovjetan §. 15. osnove.


Piljena drva.


§. 19. Obrubljivanje dasaka i piljenica: istovjetan
sa §. 16. osnove, samo se stavka »Hrastov piljeni
materijal« ima nadopuniti sa — hrastove daske su komadi
izpod 40 mm. debljine, bez srži.


§. 20. i 21. isvjestan sa §. 17. i 18.


U osnovi naznačeni §. 19. »Mjerenje visine nezarubljene
robe« odpada ovdje sasvim.