DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 3     <-- 3 -->        PDF

timmtiM liai


Br, 5. u ZAGREBU. 1. svibnja 1901. Gocl.XXV.


u vrst bina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´/a straniee 8 K.; za Vs stranice
5 K. 20 fil.; za ´A stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


V. Zemljištne
zajednice, njihov postanak, razvoj
i uredjenje.
Piše Oašo Vac, kr. kot. šumar.


IX.
Zakon o uredjeiijii zemljištriih zajednica od g. 1894.
Mi smo u našim pr. g. prvobitnim razpravama, predočili
historički postanak i razvoj naših zemljištnih zajedaicah, i to
kako onih u bivšem provincijalu, tako i onih u bivšoj Vojnoj
Krajini. Po našim slabim silama, predočili smo evo razvoj
važne narodno-gospodarstvene stvari, do u najnovije doba.
Došli smo ali i do najvažnije točke naše razprave, a
to
je, do jezgre same razprave.
Ta jezgra jeste:


A) Uredjenje zemlj. zajednici.


Mi smo g. 1895. 18:)7. 1898. i 1900. dovoljno pisali u
našem dičnom »Šum. listu« o uredjenju zemlj. zajednica; ali
razvojem same stvari, imađe joate dosta toga za predočiti i na
javu iznieti; naročito i obzirom na oto, sto želimo, da našu
razpravLi upodpunimo i dokrajčimo.


S toga prelazimo na


.1. Ob će ni ti dio.


Ta toli očekivana i važna zak. osnova po hrvat, narod,
razpravljana je prvi puta u LXX. sjednici od 6. ožujka 1894.
sabora kraljevinali Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 4     <-- 4 -->        PDF

´- 234 —


Samo obrazloženje zakonske osnove po sabor, izvjestitelju,


velemož. gosp. Dru. Franji Spevcu, jeste krasno i poučno


pak
ćemo donieti njekoje izvadke, u koliko se odnose na našu


razpravu.


I u
drugim naprednim zemljama, bilo je »zajedničkih ze


maljah«, koja su zemljišta pripadala raznim obćinama, selima


i mjestima. Tamo je tal^odjer zakonodavstvo nastojalo urediti


ovakova zemljišta. U Englezkoj radilo se je o tome već u


17.
stoljeću, a u Pruskoj u 18. stoljeću.
Glavna svrha svih tih zakona u naprednim zemljama bila
e: »razdioba zajedničkih zemaljah«. U ono doba
vladalo je mnienje, da je samo u razdiobi zajedničkih zemaljah
narodno-gospodarstveni spas.
»I Prusko zemalj. pravo od god. 1794. imade propisali o
tom. A epokalni upravo je zakon od 2. lipnja 1821. koji je
zadao smrtni udarac mnogim zajednicam i koji J6
uzrokovao muogO štete, što ih je nastojalo kasnije zakonodavstvo
popraviti« I ! !


»U Švicarskoj se već u 18. stoljeću nastojalo, da se zem-
Ijištne zajednice podiele , ali ih se ipak još mnogo očuvalo,
imenito u gorskim kantonima«.


»U Francezkoj uredjeno je ovo stanje zajedničke zemlje,
zakonom od 10. lipnja 1798«. (Sto godinah prije, nego li
kod nas).


Tek u novije doba, sve više iztiče se težnja protivn a
onoj staroj struji, koja je išla za tim, da se zajedničke
zemlje razdiele, pa se imenito uvidja neshodnost diobe
šuma. Ali niti glede ostalih zemaljah ne drži se, da je
zajedničko uživanje onako štetno, kao što se prije mislilo


S ovoga stanovišta polazi i naša zak. osnova. Olia lie ide
ni iz daleka za tim, da se pospješi dioba zajedničkih
zemalja, već ide za tim, da se zajednice, dok postoje,
urede; da se vi r e d i njihov pravni o d n o š a j,
a onda i dioba za slučaj, kad do diobe do d je.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 5     <-- 5 -->        PDF

~ 235 -


Tendencija jeste fca, da se U što većoj mjeri uzčuvaju
zemljištne zajednice, jer je držala osnova, da je to u interesu
ne samo obćem — javnom, nego i u interesu samih zajednica.
— Nu nije našoj osnovi samo do eksistencije tih zajednicah,
t. j , do toga, da zajednice u istinu eksistiraju, nego
njoj je do toga, da zajednice budu uredjene, i da
eksistiraju kao uredjene!


»Tendencija je dakle glavna ta, da se zajednice — koliko
je moguće — konserviraju, i da se neda pojedincu, da na laku
ruku protepe svoj zemljišlni posjed!!! U tome leži spas našega
seljaka-ratara


Evo i u visokom saboru izraženo je načelo »da se u što
većoj mjeri uzčuvaju zemljištne zajednice; da iste budu uredjene
i da eksistiraju kao uredjene«! — Mnijemo da je to
želja svih čestitih domoljuba, koji poznavaju našega seljaka, njegove
gospodarske potrebe, prilike, život i t. d.


S toga je od neizmjerne koristi, što se ne dozvoljava dioba,
kada tko hoće. Eno vidimo udes naših zadruga. Gdje su?..,
A ako i postoje — to jedva životare ; dočim su prije zadruge
cvale i napredovale.


Naš je seljak odan svakoj diobi, samo da on momentanu
korist crpiti može! Tako je i u ovom slučaju.


Koliko i koliko špekulantah — razne vrsti, nastoje da
seljaka-ratara upute o koristi diobe pašnjakah i šumah. Znadu
oni jako dobro zašto! Tu bi bilo raznog »gšefta« !


Jedni bi mjerili, drugi bi ugovore pisali, treći bi uz bezcienje
kupovali, arondirali, a jedni opet zaduživali; četvrti bi
naseljivali i t. d.


Tako bi za desetak godinah nestalo krasnih pašnjakah i
šumah. A onda?


Naš seljak-ratar, naučen od vajkada na pašarinsko gospodarstvo
i na takovi način uzgoja blaga propao bi, pored svojega
i onako slaboga i razcjepkanoga posjeda!


Jest, to su stvari o kojima treba razmišljati, pak s toga trebaju
svi zvani faktori nastojati, da se do skrajnosti preprieči dioba
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 236 —


zemljišta zemljlštiiih zajednica, — Treba ih ali valjano
urediti!


Valjano uredjene i upravljane zemlj. zajednice, biti će u
Hrvatskoj čvrst temelj dalnjem našem narodno gospodarstvenom
razvitku; a unapriediti će u prvom redu našega seljaka-ratara!


Da će tomu biti tako — nadajmo se.


S toga prelazimo na ´


2. Prvo uredjenje.
Xaredba kr. hrv.-slav -dalm. zemalj. vlade odjela za unutarnje
poslove i odjela za pravosudje od 19. rujna 18;I7. br.
54510., kojem se izdaje naputak za uredjenje zemljištnib zajednicah
po zakonu od 25. travnja 18´J4. o uredjenju zem.
zajednicali, odredjuje sva shodna za prvo iiredjenje zemlj.
zajednica. Osim ove naredbe, imade i drugih, koji prvu nadopunjuju
; uredovni posao ne ćemo ovdje navadjati i raspravljati,
već samo stvarno, što se odnosi na našu raspravu.


Uredjenje zemlj, zajednicah provadjaju, kako nam je znano,
sa izabranim odborom posebno imenovani urednici ili same
kr. kot. oblasti (sam predstojnik kr. kot. obuisti). U gradovima
provadja magistrat.


U njihovim rukama, leži uredjenje toli važnog i cienjenog
narodnog dobra!
Daj Bože proveli uredjenje onamo, da će isto što bolje
koristiti narodu, našemu seljaku — rataru!


Glavno je kod prvoga uredjenja da se saberu što bolji i
točniji podatci o zajedničkoj imovini, o posjedu i vlastnosti,
a ivonačno i o pravu suvlastnosti.


O posjedu i vlastnosti, bilo je toga 1-cod nas mnogo prepornoga,
pošto su na mnogim mjestima upravne obćine svojatale
zajedničko dobro mjesta, sela, naselja i t. d., te kao
svoju vlnstnost uživale i od tuda korist crpile!


Nu ovim zakonom odstranjeno je to.


Kod prvoga uredjenja — kako rekosmo — valja ustanoviti
posjed zem. zajednice, suovlaštenike, i treba sastaviti valjani
pravilnik.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 237 §
. 4. z. z. z. propisuje: »Svaka zernljištna zajednica
mora pravilnikom (statutom) unutar propisali ovoga zakona
pobliže urediti pravne odnošaje svojih ovlaštenikah medju
sobom i prema zajednici, kao i upravu zemljištnoga posjeda«.


Evo, zakon sam na najliberalniji način dozvoljava, da se
svaka zem. zajednica samostalno uredi i da se u smislu i^. 22.


z. z. z. udare temelji trajnomu obstanku zemljištnih
z a j e dn ic a h.
To je dovoljno zakonito jamstvo, da se sve zem. zajednice,
prema okolnostima trajno urediti mogu i da ne treba ni
misliti na diobu.


Ako se prvo uredjenje točno i obzirno provede, to je
dalnji rad lagan.
Najglavniji posao jeste — urediti.


3. Suvlastnicko pravo.
U uvodu naše rasprave spomenuli smo, da je historički
i politički razvitak u Hrvatskoj djelovao, da su kod nas nastale:


a) plemićke imovne obeine;


b) zemljištne zajednice bivših podanikah, kojim su u ime


drvarije i paše pripala zemljišta putem segregacije;
c) zemljištne zajednice bivših Krajišnika.
Za bolje razumijevanje same stvari, idemo vidjeti suvlastnicko
pravo pojedinih zem zajednicah.
a). Plemićk e imovn e obćine .
Po §. 5. zakona spo j eno j e ovlašteničtv o s vlast -


nosti dvor noga mjesta, te se pod tim razumijeva
prvobitno svako dvorno mjesto, dotično usljed diobe na plemićkom
zemljištu novo nastavše dvorno mjesto.


Od uživanja ovakovoga prava, izključen je neki ovlaštenik
predbježno, bud usljed toga, što nije platio pristupninu — ako
je takova postojala — bud usljed toga, što nije plemić. Nu
ovaj potonji razlog valja samo onda, »gdje nije prekinut
običaj , da je samo plemić mogao biti uživatelj ovlašteničtva«.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 238 —


S toga §. 19. zakona propisuje: »zemljistne zajednice, što
ih tvore plemići (§. 5. o. z.) ter u kojih se je po postojećem
neprekinutom pravnom običaju za ovlašteničtvo zahtjevala
posebna stahška pripadnost vlastnika ovlaštenoga
zemljišta, vlastne su pravilnikom odrediti, da se i u buduće ima
podati dokaz o takovoj staliskoj osobnoj sposobnosti, ako se želi
vršiti ovlašteničtvo«.


Mnijem, da je malo takovih čistih plem obćinah«, gdje
ne bi bilo pomješano i ine neplemićke krvi.
Pak stoga valja i na ovu obćinu protegnuti §. 17, 18.
§, 20 o. z. koji potonji glasi:


»U slučajevih predidućih §§. 18. i 19. negub i se ipak
pravo ovlašteničtva, već ono počiva , dok ne bude uvjetom
pravilnika udovoljeno«.


U glavnome možemo reći, da se i ovdje uredjuje suvJastničko
pravo — pravilnikom; i da se isto temelji na raznim
poveljama, povlasticama i t. d., te do sada uzdržanom načinu
i razmjeru uživanja »zajedničke imovine«.


b). Urbari jalne zem. zajednice.


Kako nam je u obće znano, a uvjerili smo se i tečajem
ove razprave, proiztiču sva urbar, prava iz predjašnih urbarijalnih
odnošaja izmedju vlastelina i kmeta. — To je pravo
uredjeno provedenom segregacijom. §. 6. zakona propisuje:
»U zemljištnih zajednicah, što ih tvoi´e bivši podanici, kojim
su u ime prava drvarije i paše zapale putem segregacije šume
i pašnjaci, spojeno je ovlašteničtvo u pravilu sa selištnim
posjedom, odnosno za plemićke učestnike sMvornim mjestom.


Razmjer suvlastnosti, temelji se po selištih, kako su bila
prigodom pravomoćne provedbe segregacije ustanovljena.
Ako je .selištni posjed poslije razdjeljen, dieli se pravo
prema provedenom razmjeru diobe.


Ziljersko pravo proteže se samo na jednu osminu selišta


Osim toga dužne su zemlj. zajednice (§. 92.) s v a k o m u, koj i
senadjeuvrieme prvoga uredjenjauneprepornom
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 239 —


faktičnom uživanju skupnih užitaka, bud kakove vrsti,
dozvoljavat u dosadaujem razmjeru i na dalje izvršivanje tih
užitnih prava, ali samo za osobu toga uživatelja.


Ako je komu u vrieme provedene segregacije pripadalo
pravo (§. 93,), dužna je dotična zemlj. zajednica dozvoliti, ako
je vlastnik nastanjene kuće na bud kakove vrsti
zemljišta , da mu bude ovlašteničtvo spojeno s rečenim nepokretninami.


Ako je prvobitno ovlašteničtvo u cielosti odtudjeno,
a takav ovlaštenik ipak bez prigovora ostalih ovlaštenikah
učestvuje u zajednici, pripada mu najmanji alikvotni
dio, s´kojim u zajednici učestvuje koji redoviti ovlaštenik«.


Ove potonje dvie zak. ustanove od velike su važnosti po
suovlaštenike »starosjedioce«.


Znamo, da imademo raznih naseljenika. pak da je posjed
»starosjedioca — Hrvata« na žalost prodan, recimo krivnjom
starijih.


Pravo je vezano o zemljište; pak bi tako »starosjedioci«,
koji su tlaku i batine trpili, — da ovih zakon, ustanovah
nije — bili lišeni svih svojih starodrevnih prava Mudro oko
ali zakonodavca predvidjelo je to! Evo i takovim elementima
osigurano je suvlastničko pra.vo, pa ma i u najmanjoj izmjeri.


Kako znamo — uredjuje se suvl. pravo pravilnikom.


»Osim toga ima se obstanak i razmjerje suvlastničkog
prava prosudjivati;
u) po pravomoćnih odredba i riešitba nadležnih oblasti;
b) po pravnih običajih;
c) po faktičnom posjedu ovlašteničtva za po


sljednih pet godinah«.
I na temelju ove zakonske ustanove doći će mnogi do
suvlastničkog prava, kojega ali prije imao nije!


»Ako postoji podpun sporazumak (§. 13.) svih ovlaštenika
u pojedinoj zem. zajednici, tad se ima razmjerje ovlašteničtva
prema njihovom sporazumu odmjeriti«.


Ovo je najvažnija ustanova. Jer naša nar. poslovica veli:
»Gdje sloga vlada, ne može pravo da strada«!
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 240 —


Tako je i u našem slučaju,


c) Zemljištne zajednice bivših krajišnika.


Tečajem ove razprave dokazali smo, da je njihov postanak
osnovan na §. 17. novog temeljnog krajiškog zakona, a glasi :*
»Do sada po občinama uživani pašnjaci, jesa vlastnost istih«.


Tu je njihov postanak! Pak s toga propisuje §. 7. o. z.:
»U zemljištnih zajednicah, što ih tvore bivši krajišnici (krajiške
mjestne imovne obćine) spojeno je ovlašteničtvo
s vlastnosti nastanjene kuće, ležede u obsegu dotične
katastralne obćine.


Ovlaštenicima valja smatrati sliedeće;


a) Ako spadaju medju one krajiške obitelji, koje su do


8. lipnja 1871. u zadružnoj svezi živjeli, sa nastanom kuće i
pravom vlastnosti na jedno cielo selište, ili jedan dio istoga,
b) Ako i nisu sačinjavali krajišku zadrugu, ali je obitelj
vršila krajiške dužnosti i obveze. Ovakovi članovi moraju biti
članovi nastanjene kuće, bez obzira na zemljište.


c) I one, koji su došli u posjed takovih kuća, označenih
pod toč. a) i b)«.


Sliedi iz prednavedenog, da samo »bivši Graničari«
im adu suovlašteničko pravo u ovakovih zemlj.
z a j e d i c a.


To je i pravo! Jedini »Graničar« podnosio je sve terete i
dužnosti! Tim je doseljenicima, ako nisu Graničari, u veliko
otežćano, da steknu na »jeftini i lagani« način suvlastniČko
pravo!!!


Kaže zakon: »Ini stanovnici i posjednici u obćinah
bivšeg krajiškoga područja, ako su oni ili njihovi prednici
i primljeni nakon 8. lipnja 1871. u obć. svezu, ne mogu
biti smatrani ovlaštenicima, u koliko ne spadaju u
koju od kategorijah pod a) b) c).


Ako pako postoji n ep repo m o uživanje skupnih užitaka,
ima se upotriebiti §. 92. o. z. glasom kojega paragrafa
su zemlj. zajednice dužn e priznati suvlastničko pravo.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 11     <-- 11 -->        PDF

I — 241 —


Kojemu stanovniku priznaju svi suvlastničko pravo, ima
se uporabiti §. 12. i 13. o. z.«
.. Tako smo evo u glavnim crtama predočili suvlastničko
pravo svili kategorija — gore spomenutih zemljištnih zajednica.


Jedino što iz toga nauku crpiti možemo — jeste ta —
da naše zemlj. zajednice proizlaze i imaju svoj temelj iz * plemićkog
prava; urbarnog prava i dužnostih; te krajiških dužnosti
i prava!


Postak je suvlastničkog prava naših zemlj. zajednica raznolik,
nu samo uredjenje jeste jednolično. Nakon pedeset i više
godinah mnijem da će izčeznuti ta razlika izmedju plemića, bivših
kmetova i graničara. »Samo će se spominjati, da je njekada
bilo« ! Za očuvati trajno i bistro suvlastničko pravo zemlj.
zajednica, od neprocienjive je važnosti, da je uvedena.


4. Pristupnina i priekup.
Ovo je od velike važnosti, i zaprieka bezrazložnomu razprodavanju
zemljišta i naseljivanju!
Kako nas izkustvo uči, dostali su se prije mnogi nase-
Ijenici — naročito u provincijalu — suvlastničkog prava takorekući
uz bezcienu.
Da je tomu tako, sliedi iz naredbe visoke kr. zemalj.
vlade, odjela za unutarnje poslove od 17. srpnja 1886. broj
3.5973. koja glasi:
»Pravo ovlaštenja u zajedničkih šumah, bivših urbarskih
obćina, vezano je nerazdruživo o posjed nekretnin
e i to zato, jer je odnosno pravo u smislu urbar zakonskih
propisa prije segregacije vezano bilo o urbar selište, segregacijom
pako, nastalo je samo gospodarstveno razdieljenje,
ni malo pako kvalitativna promjena prava.
Prema tomu može se upitno pravo prodati i
kupiti samo skupa s odnosnim posjedom, nipošto
pako za sebe«.
Znano nam je iz izkustva, da su mnogi naseljenici na
jeftin način došli do urbar, suvlastničkog prava na šume i
pašnjake!
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 242 —


Takov kupac, većinom bi platio samo kupljeno gospodarsko
zemljište, dočim n, pr. Moravac, Švabo i t. d. za urbar, prava
ni znao nije. Nu gospoda koja ugovor pišu znadu, da sa kupljenim
zemljištem prelazi i urbar, suvlastničko pravo, pak tako
je evo prijašnjih godina na štetu »starosjedioca« prešlo i
mnogo urb. suvlastničko pravo na tog kupca zemljišta,


A starosjedioc? . . Ostav bez kuće i zemljišta, ostao je i
bez urbarskoga prava!


Zalostna je to istinal Zaoto je ali sada zakonom, §. 18.,
odredjeno: »Svaka zemljištna zajednica vlastna je ipak pravilnikom
svojim odrediti, da je svaki onaj, na koga ovlaštenićtvo
prelazi inim načinom, nego li putem baštinstva
ili diobe ovlaštenoga zadružnoga´ odnosno plemićkoga
zemljišta, dužail zemljištnoj zajednici j) latiti posebnu
primjerenu pristupninu (statutovinu).


To je pravedno i koristno za zajednicu, tim više, što provedbena
naredba naročito iztiče, da pristupnina ne bud e pre malena!


Dok ne biide pristupnina plaćena, počiva takovo pravo,
ter sve tekuće koristi iz zajednice, pripadaju bez naknad e
zemlj. zajednici. Nakon uplate pristupnine, stiče ovlaštenik
pravo na uživanje zajed. imovine« Ovdje ali nastaje vrlo
važno pitanje: Ne bi li se mogli pritegnuti na uplatu
pristupnin e i oni suovlaštenici (naseljenici), koji
su takovu zemlju kupili prije god. 1894., kao i
oni, koji su zemljište kupili poslije g. 1894., ali
još zajednica do danas uredjena nije?!


Ja mnijem da bi!
Kada je stranac prije kupovao zemljište, nije većinom ni
znao, da je s tim zemljištem skopčanu kakovo urb. pravo. —
On je platio samo vriednost zemlje ili je takovu putem javne
dražbe dostao.
Usljed gorespomenutih gruntovnih prenosa, postali su
mnogi stranci suovlaštenicima.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 243 —


Po našem nemjerodavnom mnienju bilo bi shodno, da se
svagdje kod novih naseljenikah iztraži postanak njihovog urbar,
prava, pak da se obzirom na pravednost pritegnu svi, da bar
jedan dio pravilnikom opredjeljene pristupnine uplate.


Ako ne za sve, a ono neka se uvede pristupnina bar za
sve prodaje od onog dana, kada je zakon zem. zajednicah u
kriepost stupio! ?


Znano nam je n. pr. da stranac ne može biti obćinarom,
pripadnikom i zavičaj nikom! A evo usljed
kupa kuće i zemljišta, postaje na jedanput urbarijalistom. A
ako dublje stvar proučimo, dodjemo do zaključka, da urbarijalista
može biti samo starosjedioc t. j . koji je svojedobno »tlaku«
i sve dužnosti vršio.


Ako sve prednavedeno proučimo dodjemo do zaključka,
da bi valjalo glede pristupnine naprama novijim doseljenicima,
svagdje u pravilnik posebnu ustanovu uvrstiti. To bi pravedno
bilo. Stoga bi u interesu zem. zajednica bilo, da naoto zvani
visoki faktori, o tome shodna odrede Nadajmo se.


P r i e k u p jeste takodjer vrlo važna zakonska ustanova,
kojim se preprodaja nekretninah, a time i suvlastničkog prava
regulira i steže


Ovlašteničtvo može se otudjiti i samo za
sebe, dočim prodajom nekretninah i onako suvlastničko pravo
prelazi na kupca.


»Ovlaštenik koji kani prodati svoje ovlašteničtvo samo
za sebe ima to ponuditi:


1. zemljištnoj zajednici,
2. putem iste svim suovlaštenicima.
Zemljištna zajednica ima prvenstvo priek
u p a, tada od suovlaštenikah najbliži rodjaci, medjaši, i napokon
suseljani i t. d,


Ako se za 30 dana nitko od napred imenovanih ne javi,
tad se može ovlašteničtvo prodati svakomu i t. d«.
Krasnih li zakon, ustanova! Nu samo neka se iste i
savjestno vršile budu.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 2U —


Konačno moramo istaknuti i onu ustanovu §. 23. o. z.


»Ovla. šteuičtvo samo za sebe ne može biti
predmetom ovrhe, ter se ne može niti privolom
ovlaštenikovom gruntovno obterećivati.


To je i zbilja krasna zak. ustanova!


Prodaja suvlastničkog prava i obteredenje istoga, stegnuto
je, a time je osiguran stalni temelj svih naših zemlj. zajeđnicah.
Sto bi ali bilo, da se posjed istih razdieli ?
Žalost i propast našega hrv. seljaka ratara; kako smo


to i u uvodu ove rasprave iztaknuli. Nedajmo stoga da u obće
do diobe dodje !


Nadamo se da se naša bojazan ne će ispuniti.


Suovlaštenicima prepušteno je ovim zakonom, da sa pravilnikom
slobodn o urede svoj posjed, pravo, gospodarstvo
i t. d. što sve sadrži i njihov


5. Pravilnik.
Napred smo spomenuli, da zem. zajednica m o r a u smislu
§. 4. z. o uredjenju z. z. pravilnikom (statutom) urediti pravne
odnošaje svojih suovlaštenikah i upravu zemljištnog posjeda.


Od kolike je koristi i ustanova §. 51. o. z. koji glasi:
»Nadzorna upravna oblast, ima biti na ruku zemljištnim
zajednicam, ter sudjelovati kod sastavka pravilnika i popisa
ovlaštenikah, kao i u obće kod prvoga uredjenja njihova
(§§ 57.-66)«.


Sastavak pravilnika potreban je za veći posjed zemljištnih
zajednica, naročito koje su vlastnice šumah i pašnjakah.


Za maleni posjed nije nuždan pravilnik. Zaoto je i odredjeno
u §. 94. o. z. sliedeće.- »Ako je zemljište zajednice
tako maleno , ili su prilike gospodarenja, odnosno zajedničkog
uživanja tako jednostavne , da bi suvišno bilo urediti upravu
posve prema ustanovam ovoga zakona, slobodno je s pri volom
kr. zem. vlade prema shodnosti odustati od
provadjanja ovih ustanovah zakona.


Svakako ima biti zajamčeno redovito namirivanje poreza
i inih javnih teretah zemljištne zajednice«.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 245 —


Kako vidimo, skrbljeno je za veliki i mali posjed zem-
Ijištnih zajednicah.


Pravilnik možemo smatrati »zakon u zakonu«, osnovan
prema prilikama i lokalnim odnošajima pojedinih zemljištnih
zajednica. Ako su svi interesi dobro shvaćeni, biti će
i pravilnik dobro sastavljen. U zbirci zakona od g. 1898. od


g. Franje Haladi^a, imade dvije veoma prikladne osnove
pravilnika.
Mi smo takodjer god. 1898*. donieli u S. L. osnovu pravilnika,
— sastavljenu za veći urbarski posjed.
Isti smo razvrstali u XII. poglavja, a ta jesu;


I. Naslov.
II Imovina.
III.
Suovlastničko pravo.
IV.
Pristupnina.
V. Prekup — pristupnina.
VI.
Alikvotni dio suvlaštenictva.
VII. Temeljna knjiga.
VIII.
Uprava zemljištne zajednice.
A). Glavna skupština
B). Zastupstvo zemljištne zajednice.
C). Glavar zemljištne zajednice.
IX.
Administrativno i blagajničko poslovanje.
X. Šumsko gospodarstvo.
XI Kazne i ovrhe.
XII. Zaglavne ustanove.
Kako vidimo, skrbljeno je u ovom pravilniku, za sve
pravne i gospodarske odnošaje zem. zajednice.
Naročito za šum. gospodarstvo, propisano je u ovom pravilniku
sliedeee:
§. 42.
U pogledu gospodarstva sa šumama i drvom obraslim
pašnjacima, valjaju svi propisi zakona od 26. ožujka 1894.


* Vidi ;>Suin. list« str. 425.—437.


ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 246 —


kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u
šumali stojećih pod osobitim javnim nadzorom (§. 25. z. o


z. z. i §. 3. i 4. zakona od
26. ožujka 1894.).
§ 43.


Cielokupne nekretnine zem. zajednice — naročit o šum anisu dieljive.
§. 44,
Sa redovitim i izvanrednim prihodima iz šuma, ima se
postupati po propisu §. 27. i 28. z. o z. z.
Kamati šumskih glavnica dolaze kao redoviti godišnji prihod
u proračun.
Glede eventualnog viška, ima odlučiti glavna skupština.


§. 45.


Na temelju §. 7. odnosno §. 10. zakona od 26. ožujka
1894. rukovodi šum. gospodarstvo i poslove, za to osposobljeni
šum. tehničar.


§. 46.


Glede gospodarenja sa šumom neobraslih pašnjaka, odlučuje
zastupstvo zem. zajednice na temelju §. 33. pravilnika.


Ako se glede šumah i šumom obraslih pašnjaka, ovi propisi
pravilnika vršili budu, to ne ima dvojbe, da je »potrajno
uživanje« šuma osigurano!


Kako je spomenuto, ovaj pravilnik prikladan je za urb.
obćine. Mi imademo ali i krajiških zemlj. zajednicah. koje su
nastale temeljem §. 17. temeljnog krajiškog zakona´od g. 1850


Glavni posjed istih jesu »pašnjaci« obrasli šumom
i neobrasli drvom! Svrha zakonodavca jeste ovdje druga.
Urediti u prvom redu uživanje paše; pošto je drvarenje osigurano
u imovno-obeinskih šumah. Donašamo takovi jedan
primjer pravilnika za zemlj. zajednice na bivšem krajiškom
području.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 247 -


Pravilnik


I. 0 ovlaštenicih.
§ 1Ovlaštenici
„zemljištne zajednice ´ ubilježeni su u temeljnoj
knjizi po §. 24. zakona.
Oni svi zajedno tvore, i to svaki od njih u razmjerju onomu, kako
je u temeljnoj knjizi ubilježeno, u pogledu zajedničke imovine, u uvodu
napomenute, zemljištna zajednicu po načelih zakona od 25. travnja
1894., koja se imade zvati: „Zemljištna zajednica "


§ 2.
Ovlašteničtvo spojeno je s onimi zemljišti i u onom razmjeru, kako
je to u temeljnoj knjizi ubilježeno.
Ova se zemljišta nazivlju ,ovlaštena zemljišta".
Obzirom na to, da na području bivše Vojne Krajine glede načina
i obsega uživanja zajedničkih nekretninah nije bilo nikakove razlike, već
je svakoj faktično obstojećoj kući sa samostalnim gospodarstvom, pripadalo
jednako pravo, dakle je uviek bilo toliko cielih ovlašteničtva, koliko
je u istinu takovih faktično postojećih kuća odnosno gospodarstva


bilo, te obzirom na to, da je prigodom prvoga uredjenja ove zemljištne
zajednice ustanovljeno, da imade faktično — bez obzira dakle na to,
da li su temeljni posjedi i gruntovno razpisani ili ne takovih


kuća odnosno samostalnih gospodarstva, sačinjava ciela zajednička imovina
dielova.
Po ovom razmjerju prosudjivati će se prava i dužnosti pojedinaca
prema zemljištnoj zajednici.


Nu ako je tko vršio ovlašteničtvo do sada, prem ne ima nikakove
nekretnine, ili ne ima takove, s kojom je skopčano ovlašteničtvo (§. 6.
i 93. zakona), to se takovu, koji se sada prigodom prvog uredjenja nalazi
u neprepornom uživanju skupnih užitaka, dozvoljava u dosadanjem
razmjeru i nadalje izvršivanje užitnih prava i dužnosti, nu samo za njegovu
osobu (§ 92. zakona).


§. 3.


Ovlašteničtvo prelazi na pravnoga slieđnika u vlastničtvu ovlaštena
zemljišta, ako ovaj udovolji dužnosti, propisanoj u §. 4. i 5. pravilnika
i ako steće vlastničtvo i posjed najmanje od ´/s temeljnog ovlašteničkog
posjeda, kojim se posjedom smatra onaj, koji je dne 190 . .


t. j . prigodom prvog uredjenja odnosno prigodom ustanovljenja odnosno
sastava popisa ovlaštenika i gruntovnih stvarnosti ili česticah, sa ´,kojima


ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 248 —


je spojeno ovlašteničtvo na -ovu zemljištnu zajednicu po §. 15. i 16.
zakona od 25. travnja 1894. o uredjenju zemljištnih zajednicah, kao
ovlašten posjed ustanovljen, i na kojem je nakou pravomoćnosti ovoga popisa
po §. 16. rečenoga zakona spoj ovlašteničtva doista i u zemljištnim
knjigama proveden.


§ 4.


Ako predje ovlašteno zemljište u vlastnictvo i posjed inim načinom,
nego li putem baštinstva (zakonitoga ili oporučnoga nasljedstva) ili putem
diobe ovlaštenoga zadružnoga ili suvlastničkog posjeda, moći će takav
pravni slieđnik istom tada pravo ovlaštničtva izvršivati, kad se prikupi
zemljištnoj zajednici, položiv joj u gotovini pristupninu naznačenu u §. 5.


§ 5.
Pristupnina odmjei´uje se za cielo ovlašteničtvo po sliedećera mjerilu :


1. Ako je onaj, koji je dužan platiti pristupninu ovlašteniku zemljištnoj
zajednici tad ima platiti slovi
2. Ako nije ovlaštenik u zemljištnoj zajednici sela
ali je pripadnik upravne obćine u kojoj leži zemljištna zajednica,
tad plaća pristupninu od
3. Ako nije ni jedno ni drugo, tada imade platiti pristupninu od
Kad se stiče ovlašteničtvo u manjem ili većem dielu, plaća se razmjerno
manja ili veća pristupnina.
Neuplatom pristupnine ne gubi se ovlaštenićko pravo, već ono počiva,
dok ne bude uvjetom pravilnika udovoljeno.
Koristi, odpadajuće na počivajuće ovlaštenićko pravo pripadaju
zemljištnoj zajednici (§. 20. zakona).


§. 6.


Ovlašteničtvo samo za sebe ne može biti predmetom ovrhe, ter se
ne može niti privolom ovlaštenikovom gruntovno obterećivati(§. 23. zakona)


§. T.
Vlastan je ipak ovlaštenik sam dobrovoljno prenieti ovlašteničtvo
s ovlaštenoga zemljišta na drugo svoje zemljište, koje leži u području
iste upravne obćine, ako na takav prenos pi´istane zastupstvo zemljištne
zajednice.
Tko takov prenos želi izhođiti, ,mora se pred zastupstvoiu izkazati,
da na ovlašteno zemljište nitko nije stekao kakova prava, koja bi bila
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 249 oštećena,
kad bi se ovlašteničtvo s njega brisalo, ili pak da su oni, koji
sa takova prava stekli na taj prenos privolili.


Pod uvjetom, u drugoj alinei predjašnjega paragrafa, može svaki
ovlaštenik svoje ovlašteničtvo i samo za sebe bez ovlaštena zemljišta u
onom razmjerju odsvojiti (n. pr. prodati) u kojem ono njemu pripada.
Ovakovu odsvoju samo jednoga diela ovlašteničtva sama za sebe, ako se
isto time ciepa izpod najmanjega diela u §. 3. pravilnika navedena, ne
ima mjesta.


Zemljištna zajednica pridržaje si za sebe i za sve svoje ovlaštenike
pravo priekupa po §. 22 zakona. S toga se kod takove prodaje mora
prodavaoc izkazati, da je prama §. 22. zak. ponadio to ovlašteničtvo na
prodaju zemlj. zajednici i putem iste svim suovlaštenicima, a oni da se
nisu poslužili pravom priekupa u roku od 30 dana, kako je namjeru
prijavio (§. 9. pravilnika) glavaru zemlj. zajednice.


§9.


Kad tko boce svoje ovlašteničtvo samo za sebe odsvojiti, ima to
glavaru zastupstva zajednice prijaviti. U toj prijavi ima točno naznačiti


1. obseg ovlašteničkoga svojega prava, koje kani prodati; zatim 2. ime
i obitavalište osobe, koja kani steći ovlašteničtvo, 3. zemljište, na koje
se ovlašteničtvo ima prenieti, te 4. ostale kupoprodajne uvjete.
Glavar ima najduže za petnajst dana sazvati izvanrednu glavnu
skupštinu, a ta će imati odlučivati, hoće li zemlj. zajednica sama kupiti
to ovlašteničtvo ili ostavlja li ostalim, kojim po zakonu pravo priekupa
pripada, da se s prodavaocem narede (§.8. pravih).


§. 10.


Ako se po §. 8. i 9. odsvoji ovlašteničtvo samo za sebe od ovlaštena
zemljišta, tad ono prelazi, u onom razmjeru, kako je odsvojeno,
na novo ovlašteno zemljište.


Pristupnina odmjerena prema §. 5. ima se i u slučajevih ovakova
prenosa ovlašteničtva zemljištnoj zajednici platiti.


Ako se posluži zemljištna zajednica svojim pravom priekupa, tad
tvori ovakovo priekupljeno ovlašteničtvo zajedničku imovinu zemljištne
zajednice, ter se po odredbi uprave zemljištne zajednice ima, s njim razpoložiti
bud tako, da se užitci, tomu ovlašteničtva pripadajući, porazdiele
medju sve ovlaštenike po razmjerju njihova prava, bud tako, da


20
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 250 —


ga zajednica proda ili uz naplatu ustupi na uživanje pojedinomu ovlašteniku,
ili inomu vlastniku nekretnina, ležećih u području upravne obćine.


§. 11.


0 ovlaštenicih zametnuta je, ter se ima po §. 24. zakona redovito
voditi temeljna knjiga po propisnom obrazeu.
Svaki ovlaštenik ima u toj knjizi svoj list, ter se na istom pripisivaju
sve promjene.


Prigovori li interesovana stranka odredbi glede unosa u temeljnu
knjigu, tada valja takov upis provesti istom nakon pravomoćnosti odluke,
unos odredjujuće:


II. 0 gospodarstvu zemljištne zajednice.
§ 12.


Svrha je gospodarstvu zemljištne zajednice.


1. da se razborito i prema trajnoj koristi zemljištne zajednice izcrpljuju
razne djelove zajedničke imovine;
2. da se osigura svakomu ovlašteniku u razmjerju njegova ovlašteničtva
(§. 1. pravilnika) pripadajući muničke imovine.
§ 13.
dio uživanja prihoda od zajedZemljištni
posjed, naročito pašnjačko zemljište ´.
ne može se podieliti medju pojedine ovlaštenike tečajem godina.


§. 14.


Užitci ovlaštenika na zemljištnom posjedu zajednice sastoje se:


Pravo paševine pripada svakomu ovlašteniku kao i do sada, za sve
njegovo blago bez ograničenja broja, i to bezplatno.


Neovlaštenici plaćaju u ime pašarijskih pristojba, ako hoće da
svoje blago ne pasu na pašnicima zemljištne zajednice, za komad odraslog
rogatog blaga i konja za jedno svinjče
od neodraslog blaga, dakle od onog koje još sisa, ne plaća se pašarija.


U ostalom, vlastno je zastupstvo u vlastitom svom djelokrugu pašarijske
pristojbe ove bud sniziti, bud povisiti u koliko se potreba za
to ukaže.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 251 —
Da li dotjeSe paše za napasti blago neovlaštenika, odlučuje zastupstvo
zemljištne zajednice.


Zastupstvo imade takodjer odlučiti, da se po mogućnosti pašnjaci
razdiele na rudine tako, da se blago napase na drugoj rudini, dok je
jedna popašeaa, te da se na jednoj rudini napase najprije veliko, a onda
sitno blago.


§. 16.


Buduć da je znatan dio nepokretnog posjeda zemljištne zajednice
po raznim žiteljima usurpiran, to se ove usurpacije imadu vještački uz
intervenciju oblasti (§. 50. zak.) ustanoviti, usurpantom oduzeti, te zem.
zajednici na skupno uživanje povratiti. Usurpacije ove, u koliko ne budu
od potrebe za ino gospodarstvo, a naročito za pašu blaga ovlaštenika
mogu se godimice u zakup davati, koja zakupnina teče u blagajnu
zemljištne zajednice.


§ 17.


Prema navedenom sastoje se dakle dohodci zemljištne zajednice:


a) iz pristupnina:


b) zakupnine za u zakup dana zemljišta;


c) pašarije plaćene po neovlaštenicima;


d) kamata od sabrane glavnice.


Prihod pod toč. a) je izvanredan, a onaj pod b) c) i d) redoviti
godišnji prihod zemljištne zajednice.


§ 18.


Od toga prihoda, izuzev onaj pod toč. a) predjašnjeg paragrafa namiruje
se porez, namet pokrivaju se upravni troškovi i ine potrebe zemljištne
zajednice.


Ako pako ti a i ini možebitni dohodci ne dotjeću za pokriće gore
nabrojenih dužnostih: tada


§. 19.


Ako redoviti dohodci zemljištne zajednice preteku izdatke, tad odlučuje
glavna skupština o razpoložbi tim viškom.
Na ovom višku participiraju ovlaštenici prema razmjerju njihova
ovlašteničtva.
§. 20.


Ovi prinosi, odaosno namet, u koliko ne budu u ođredjeno vrieme
dobrovoljno uplaćeni, ubrati će se na zamolku zastupstva ovrhom po
obe. poglavarstvu na način izravnih poreza (§. 27. zakona).
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 252 —


A.ko zastupstvo ili glavar u tom pogledu zanemare svoju dužnost,
to će uz nuždnu odredbu kotarske oblasti prema §. 50. zakona takodjer
usliediti i odgovornost krivca prama §. 45. zakona.


III. Uprava zemljištne zajednice.
§. 21.


Upravu zemljištne zajednice vođi, glavna skupština ovlaštenika i
zastupstvo, kojemu je na čelu glavar.


Glavar sazivlje i predsjeda glavnoj skupštini i zastupstvu.


A. Glavna skupština.
§ 22.


Glavna skupština ovlaštenikah sastaje se svake godine dva put i
to mjeseca siečnja i rujna.


Pred glavnu skupštinu spadaju svi poslovi, nabrojeni u §. 31. zakona.


a) utanaSit ili mienjati pravilnik;


b) izabrat zastupstvo ;


c) obavljat reviziju računali;


d) ustanovljivat proračune i odredjivat, kako se ima razpoložit
s redovitim i izvanrednim prihodom zajednice ;
e) odlučivat glede uzimanja ili podielivanja zajmovah;
f) sticat ili odtudjivat imovinu;
g) odredjivat, ima li se dioba kojega zajedničkoga zemljišta provesti


u koliko joj po zakonu mjesta imade;


h) odredjivat, kakovi se prinosi imadu pobirati u ime statutovine
(§ 18.) kao i prema potrebi u ime skupnih užitakah u naravi, pripadajućih
jedinim ovlaštenikom.


Proračun za sliedeeu godinu, koji imade sastaviti zastupstvo, imade
se razpraviti u jesenskoj glavnoj skupštini.


Račun za prošlu godinu, koji imade pregledati posebni po glavnoj
skupštini izabrani odbor od 3. lica, imade se razpraviti u proljetnoj
glavnoj skupštini.


Ovaj odbor izabire jesenska glavna skupština izmedju izberivih
ovlaštenika.


§. 23.


Pravo glasa u toj skupštini ima svaki ovlaštenik, ubilježen u temeljnoj
knjizi i to po slieđećem razmjerju.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 253 —


Svakom ovlašteniku, koji imade barem jednu osminu ovlašteničtva,
pripada jedan eieli glas.


Buduć da se ovlašteničtvo dalje od ´/s ciepati ne može, pa ako bi
takova ^s pripadala više osobam nerazdielivo, to iste imaju skupa jedan
cieli glas, pak u slučaju razciepkavosti glasova važe ustanove pogl. XVI. o g. z.


§. 24.


Pravo glasa vrši: za diete stojeće pod otčinskom vlasti, njegov
otac; za malodobnika, njegov tutor; za obskrbljenika, njegov skrbnik;
za pravnu osobu (korporaciju i zakladu) njezin zakoniti zastupnik; a za
zadrugu, njezin kuće-gospodar; — doSim za gradjansko pravnu zajednicu
važe ustanove XVI. poglavlja o. g. z.


Ako u tom nastanu takove okolnosti koje izključuju to zakonito
opunomoćenje, to se imađu uporaviti ostali, za takove slučajeve postojeći
zakoniti propisi.


§. 25.


Izvanrednu glavnu skupštinu ima glavar sazvati, čim bude nuždno
da se rieši koj prešni posao, spadajući u djelokrug glavne skupštine,
kao i tad, kad to zatraži najmanje jedna četvrtina ovlašteničtva ili kad
to odredi kr. kotarska oblast.


§. 26.


Da je glavna skupština sposobna obvezatan zaključak stvoriti, zahtjeva
se prisutnost od najmanje ´/s svih ovlašteničkih glasova.


Ako ih u prvoj glavnoj skupštini ne ima tolik broj, to će sliedeću
izvanrednu skupštinu, imati sazvati glavar na najdulji rok od 8 dana,
a ta će biti sposobna obvezatan zaključak stvoriti bez obzira na broj prisutnih.


Za izbor zastupstva, za promjenu pravilnika, te odsvojenje i nabavu
nekretnina potrebno je, da bude u glavnoj skupštini prisutna najmanje
polovica ovlašteničkih glasova, nu ako ih u toj ne bi toliko bilo, to će
sliedeću, izvanrednu skupštinu, imati sazvati glavar na najdulji rok od
8 dana, a ta će biti sposobna izbor obaviti, oduosno promjeniti pravilnik
bez obzira na broj prisutnih.


Za diobu posjeda, glede kojeg nije izključena dioba, potrebna je u
glavnoj skupštini prisutnost od najmanje dvie trećine svih ovlašteničkih
glasova.


§. 27.


Zaključak glavne skupštine valjan je, ako je stvoren većinom prisutnih
ovlašteničkih glasova, a jedino za diobu posjeda, glede kojeg
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 254 —


nije izkljuČena dioba, potrebne su đvie trećine svib ovlašteniSkih glasova
(§. 42. zakona).
U slučaju jednakosti glasova odlučuje ona strana, s kojom je glasovao
glavar.
§ 28.


Zaključci glavne skupštine, koji su podvrženi odobrenju upravnib
oblasti, imadu se u najduljem roku od 8 dana podnieti kr. kotarskoj
oblasti (§. 43. zakona).


§ 29.


Protiv zaključku glavne skupštine, koji se tiče pojedinca, dozvoljen
je prigovor u roku od 14 dana od dana obavjesti na kr. kotarsku oblast
(§. 50. zakona).


§. 30.


Zaključci glavne skupštine imadu se izvršiti u vrieme, odredjeno
po skupštini.


U koliko ti spadaju pod §. 31. i 32. prav. ili u koliko su po kr.
kotarskoj oblasti pravom §. 50. zak. obustavljeni, to u tim slučajevima
odlučuje dotično riešenje upravne oblasti.


(Glava V. zak. od 5/2. 188G. ob ustr. i uredjenju uprav, u žup. i
kot., te §. 29.-32. zak. od 5/2. 1886. ob uprav, odborib).


B. Zastupstvo.
§ 31.


Zastupstva je dužnost, da konačno obavlja sve poslove zemlj. zajednice,
u koliko nisu po zakonu ili ovim pravilnikom pridržani glavnoj
skupštini, te da priprema predloga za glavnu skupštinu.


Naročito imade zastupstvo:


a) obaviti izbor glavara izmedju sebe;


b) obaviti izbor dviju zastupnika, koji imadu uz glavara u raznim
zgodama zastupati zemlj. zajednicu pred oblastima i drugim osobama, te
c/ilredjivati, kako će ovi zastupati zemlj. zajednicu;
e) obaviti izbor užeg odbora izmedju zastupnika u svrbu pribiranja
podataka za sastavak godišnjeg proračuna;
d) nadzirati provedbu vlastitih zaključaka i zaključaka glavne
skupštine, te provedbu odredaba oblasti;


e) sudjelovati kod sastavka gospodarstvene osnove ili programa;


f) provadjati razdielbu užitaka medju ovlaštenike (§. 16.—21. prav.);
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 255 —


g) odluSivati o prenosu ovlašteničtva sa jednog posjeda na drugi
(§. 3., 7., 8., i 9. pravilnika);
h) brinuti se za ukoriSćenje užitaka od onih ovlašteniStva, koja
pripadaju samoj zemljištnoj zajednici (§. 5. i 9. prav.);


i) nadzirati vodjenje računa;


k) odredjivati, da se utjeruju zaostali prinosi od ovlaštenika;


1) doznačivati uplate i izplate;


m) nadzirati vodjenje temeljnih knjiga i provadjanja promjena u istima;


n) voditi strukovno gospodarstvo nad zajedničkim nepokretninama
(§. 15. prav.).
o) Sniziti ili povisiti — prema potrebi i okolnostima — pašarijske
pristojbe neovlaštenika (§.).
Razpravu u sjedaici rukovodi glavar, perovođja te dvojica zastupnika,
izabrana po samoj sjednici.


§. 32.


U jesenskoj glavnoj skupštini imade se izabrati zastupstvo.


§ 33.


Izberiv je svaki samostalni i punoljetni ovlaštenik, koji imade
prama §. 26. prav. pravo sam sebe u skupštini zastupati, uključiv medju
izberive i zastupnika pravne osobe, te kuće gospodara zadruge.


Onaj samostalni ovlaštenik, koji je pravomoćno osudjen sbog kažnjiva
čina, počinjena s koristoljublja, izključen je od izberivosti (§. 38).
Izabrani dužan je primiti i zadržati izbor pod prietnjom globe navedeiie
u §. 45. zakona.
Imena izabranih imadu se u najduljem roku od 8 dana izvjestiti
kr. kot. oblasti.


§ 34.


Broj zastupnika opredieljuje se sa . . . članova, a služba im traje
tri godine.


Nakon izminuća ovoga trogodišta, imade se u prvoj idućoj redovitoj
glavnoj skupštini izabrati novo zastupstvo. Do novog izbora vrše predjašnji
zastupnici sveudilj svoju službu.


Ako se tečajem tog doba koje mjesto izprazni (uslied smrti, gubitka
svojstva, izberivosti, i t. d.) to se imade u sliedećoj glavnoj skupštini
novim izborom popuniti, nu takovu novo izabranom iztiče rok u vrieme,
kad i njegovu predniku.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 256 —


Isto tako imade se popuniti novim izborom u sliedećoj glavnoj
skupštini mjesto onog zaztupnika, od kojeg je izbor po kr. kot. oblasti
pravom §. 37. zak. radi neizberivosti ukinut; zatim onog, proti kojemu
izreče glavna skupština gubitak časti zastupnika radi toga, što nije
unatoč dvokratnim opomenama sa strane zastupstva ili unatoč kažnjenja
po upravnoj oblasti (§. 45. zak.) vršio svoje dužnosti, napokon u slučaju
razpusta zastupstva (§. 45 , 46. i 47. zakona).


§ 35.
Sjednica zastupstva imade se obdržavati barem svaka 3 mjeseca.
Sjednicu zastupstva sazivlje glavar redovitim pozivom na sve zastupnike,
po mogućnosti najmanje 3 dana prije odredjenog roka.
U slučaja potrebe imade se sjednica obdržavati ili uslied odredbe
kr. kotar, oblasti ili uslied zahtjeva zastupnika.


§. ae.


Da je zastupstvo sposobno obvezatan zaključak stvoriti, zahtjeva
se prisutnost od najmanje 6. zastupnika.
U sjednici imade svaki zastupnik samo jedan glas bez obzira na
obseg njegovog ovlašteničtva.


Zaključak je valjan, ako je stvoren većinom prisutnih zastupnika,
a u slučaju jednakosti glasova odlučuje ona strana, na kojoj je glasovao
glavar.


§. 37.


Proti zaključku zastupstva, koji se tiče pojedinca, dozvoljen je prigovor
u roku od 14 dana od dana obavjesti na kr. kot. oblast (§. 50. z.}.


§. 38.


Zaključci sjednice zastupstva imadu se izvršiti u vrieme, odredjeno
po samoj sjednici.


U koliko ti spadaju pod §. 41. pravilnika ili u koliko su po kr kotarskoj
oblasti pravom §. 50. zak. obustavljeni, to u tim slučajevima
odlučuje dotično riešenje upravne oblasti. (Glava V. zak. od 5. veljače
1886. ob ustr. i uredj. uprav, u žup. i kot. te §. 29—32. zak. od 5. veljače
1886. ob uprav, odborih).


§ 39.


Zastupnici, zajedno sa glavarom, zajednički su odgovorni za svaka
štetu, nastalu uslied toga, što su zanemarili ili propustili vršiti svoje
dužnosti.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 257


C) Glavar zajednice.


§. 49.


Glavaru zajednice naslov je


§. 41.


Glavar kao takav jest izvršujući organ za zaključke glavne skupštine
i zastupstva:


Glavar uz dva zastupnika zastupa zemljištnu zajednicu prama oblastima
i drugim osobama. Za zemljištnu zajednicu je njegovo zastupanje
samo onda obvezatno, ako odnosnu izpravu supodpišu ta dva zastupnika
te ako se izkažu izvadkom iz sjedničkog zapisnika, ovjerovljenim po obć.
poglavarstvu, da su u tu svrhu po sjednici zastupstva izabrani.


Uz to se imade brinuti u obće za obavu posala u korist zemlj.
zajednice, naroSito: da se točno vode računi i temeljne knjige, te da
čuvarsko osoblje vrši točno svoju službu.


Kao članu glavne skupštine i sjednice zastupstva pripadaju mu sva
prava kao svakomu inomu ovlašteniku odnosno zastupniku, nu time, da
kod glasovanja za slučaj jednakosti glasova u predmetima, kod kojih
Ilije neposredno zaniman, odlučuje ona strana, na kojoj je on glasovao.


§ 42.


Zastupstvo bira i iz svoje sredine glavara na tri godine.


Ako se prije izmaka tog roka izprazni mjesto glavara (uslied smrti,
gubitka svojstva, izberivosti i t. d.), to se imade u sliedećoj sjednici zastupstva
novi izbor preduzeti, nu samo sa valjanošću do izmaka tog roka.


Ime izabranoga imade se izvjestiti kr. kotarskoj oblasti najdulje u
roku od 8 dana.


Ako glavar unatoč dvokratnim opomenama sa strane zastupstva ili
unatoč kažnjenju po upravnoj oblasti (§. 45. zak ) ne vrši svoje dužnosti,
to je nadležna sliedeća glavna skupština izreći proti njemu gubitak časti
glavara i zastupnika, te pozvati zastupstvo, da novi izbor preduzme.


Uslied takovog zaključka izpražnjeno mjesto zastupnika popunjuje
glavna skupština izborom.
§. 43.


Glavar, zajedno sa zastupnicima, odgovoran je solidarno za svaku
štetu, nastalu uslied toga, što je zanemario ili propustio vršiti s\oje
dužnosti.


§ 44.
Dok je mjesto glavara nepopunjeno ili dok je on zapriečen, to
zastupa mjesto glavara sa svim njegovim pravima i dužnostima najstariji
po dobi zastupnik.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 258^ —


§ 45.
Ako koji ovlaštenik ne će da posluSa odredbe zastupstva ili glavne
skupštine, izdane u korist zajednice (§. 24. pravil.), ili se krati izvesti
koj pravomoćno izdani nalog nadzorne oblasti u pogledu gospodarstva
zajednice, može zastupstvo odrediti, da netko drugi uz naplatu troška
obavi posao, tomu ovlašteniku naložen.
Takov trošak predujmljuje zajednica, ter ga je vlastna utjerati isto
kao i prinose u § 24. pravilnika navedene medju inim od nemarnoga
ovlaštenika i tim načinom, da mu bez dalnjega postupka oduzme njegov
dio skupnih užitaka, ter ga unovči do pokrića učinjena troška (§. 41.
pravilnika).


IV. Temeljna zaklada.
§. 46.


U temeljna zakladu teku pristojbe u §. 5. ovoga pravilnika naznačene
i onaj novac, što ga glavna skupština od dohodka zemlj. zajednice
u nju doznači.


§. 47.


Ova temeljna zaklada imade se posebno rukovati od redovitoga godišnjega
dohodka i sačinjava poseban suovlaštenički imetak, o kojem zastupstvo
koncem svake godine glavnoj skupštini ovlaštenika polaže poseban
račun.


§. 48.
Glavna pako svrha ovoj zakladi jest, da se u pomanjkanju redovitoga
godišnjega dohodka njezinim prihodom podmirem potrebe i troškovi
zemljištne zajednice.


V. Zaglavne ustanove
§. 49.


Pošto zemlj. zajednica nema za sada dovoljno sredstava, da namjesti
vlastito osoblje za samostalno blagajničko rukovanje i za obavljanje
upravnih posala, to se povjerava uredu upravne obćine
to poslovanje. Medju tim poslovima povjerava se naročito: primanjeizdavanje gotovine i vriednostnih papira, vodjenje raznih zapisnika i
podnesaka u upravnim i blagajničkim poslovima zemlj zajednice.


Kod ovog poslovanja imadu se obdržavati propisi, postojeći za takovo
poslovanje kod upravnih obćina.
U to ime sliediti će sporazumak izmedju zastapstva zemljištne zajednice,
te izmedju zastupstva upravne obćine u pogledu možebitne nagrade.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 259 —


!^- 50Ovaj
pravilaik moći je promjeniti zaključkom glavne skapštine uz
odobrenje visoke kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove.


U dne 19 . .


Kako se iz odsjeka II. spomenutog pravilnika vidi (o gospodarstvu
zemljištnih zajednica) jeste glavna svrha ovdje izražena
urediti pašarinsko pravo uživanja i gospodarstvena
pašnjacima bez obzira iia uređjenje šumskoga
gospodarstva!


Znano nam je, da naš »Graničar« zazire od uredjenja šum.
gospodarstva — na pašnjacima, koji su vedinom drvom obrasli;
akoprem bi to od neizmjerne koristi bilo. Nu glavna svrha
ovog pravilnika jeste prvo »urediti zemljištnu zajednicu«, i
stvoriti »moralnu osobu«.


Kada je to postignuto, dade se i sve ostalo polučiti, —
mniju upravnici! I ovo je mnienje izpravno, ali sa pravničke
strane!


Mi demo ali o tome, sa obćega šum. gospodarstvenog stanovišta
u Hrvatskoj naše mnienje u nastavku razprave izraziti,
uvaživ pri tomu sve okolnosti, koje govore za uređjenje
šum. gospodarstva, u šumah i na drvom obraslim pašnjacima.


Cielo do sada predočeno uređjenje, temelji se na sporazumku
i »dobroj volji« suovlaštenikah.


B) Razgodba i dioba.


a) Razgodba.


Pod pojmom »razgodba«, ima se razumjevati uređjenj e
zemljištne zajednice eventualno i bez sporazumka
stranaka h!


»Pravdaška narav« našega seljaka daje prilike, da i »razgodbena
povjerenstva« uredovati moraju. To uredovanje osniva
se na §. 66. o. z. a glasi; »Ako se podigne prigovor s toga,
što se zemljištna zajednica stvara iz skupine, koja ju po na
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 260 —


čelih ovoga zakona ne može tvoriti, ili ako su odnošaji
glede posjeda zemljištne zajednice i skupnih užitaka tako z am
r 8 e n i, da ih upravna oblast, koja prvo uredjenje nadzire,
ne može sporazumkom stranakah, bez posebnih izviđah
na licu mjesta razmrsiti, tad prestaje djelovanje
upravne oblasti, ter se ureda radi ima pristupiti
k razgodbi«.


Mi ne ćemo obširno o radu razgodbenog povjerenstva govoriti,
već u kratkim crtama predočiti ćemo, što se odnosi na
nasu razpravu mi imademo županijsko u I. i zemaljsko razgobeno
povjerenstvo u II. molbi. Postupak istih osniva se na
zakonu od 26. svibnja 1891. o komasaciji.


Po §. 75. 0. z. valja nastojati, da se razgodba provede
na temelju sporazumka ovlaštenikah; što je svakako i u interesu
same stvari, jer silni troškovi nastaju.


Razgodbeno povjerenstvo ima provesti cielo uredjenje zem.
zajednice, kako smo to u ovoj razpravi predočili. To sliedi iz
§. 79. 0. z. a glasi:


»E, azgodbom ima se utanačiti pravilnik,
koji ima sadržati unutar propisa ovoga zakona
točne ustanove ob uredjenju skupnih
užitakah i o načinu uprave i o gospodarstvenih
m jer ah, nuždnih za ´trajno gospodarenje
sa zajedničkimi zemljišti«.


Evo i ovim zakonom ide se za tim, da se posjed zemlj.
zajednicah — kao jedinstven očuva i uredi, ide se »ureda
radi« za tim, da se što više zemlj. zajednicah uredi i oživotvori.


Djelokrug razgodbenih povjerenstvah jeste obsiran, a obsiže
i razpravu i odlučivanje o svih stvarnih pravnih odnošajih
u koliko je to nuždno u svrhu razgodbe, napose i o medjah
skupnoga zemljišta, o postojanju i obstojanju pravah ovlašteiiičkih,
o nuždnih učestnikom služnostih i gospodar, uredbah
(polj. putevih, naplavnih jarcih, potočnih koritah, mostovih i t. d.


Dužnost razgodbenih povjerenstvah jeste u glavnome »uredjenje
skupnih užitaka, način uprave i gospodarstvenih nijerah
nuždnih za trajno gospodarenje sa zajedničkimi zemljišti«.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 261 —


Ovo se u prvom redu proteže na šume i pašnjake.


Oni nam u prvom redu predstavljaju ogroman narodni
imetak, koji valja što bolje i svrsi shodnije urediti.


Do sada smo govorili samo o uredjenju, a sada nam je
konačno promotriti i postupak:


b) Dioba


posjeda zemljištnih zajednicab.


Mi smo tečajem ove razprave izrazili načelo, da je dioba
zajedničke imovine pogubna po naš narod i narodno gospodarstvo
; a naročito da se dioba šumah i šumom obraslih pašnjaka
u obće treba da brani i ne dozvoljava.


Ovo je osnovano i u §. 41. o. z,, gdje se kaže, da je
dioba šumah dopustiva samo uz privolu zem.
vlade . Da je tomu tako, proizlazi iz samoga obrazloženja
k zakonu — a glasi:


Vlada u samoj stvari pako scieni, da je dieljenje »občinskih«
zemljištah (šume su načelno odatle izuzete) poželjno
jedino ondje, gdje su gospodarstveni odnošaji veliku većinu
ovlaštenikah doveli do osvjedočenja o pretežitoj koristi
takove diobe. Osim toga misli vis. vlada, da je prije svega
nuždno osigurat zajednicu od »naprasnoga prelaza« od zajedničkoga,
na individualno gospodarstvo.


A to je istina!
Najbolji primjer imađemo kod naših razdieljenih zadrugah !
Kako se danas živi, a kako se je nekad živilo, znamo svi dobro.


§. 42. 0. z. glasi: »Dioba posjeda, glede kojega nije izključena
dioba (§§, 40. i 41.) ima se provesti, ako ju iz obzira
»narodno-gospodarstvenih« zaključi glavna skupština
većinom oddvi e trećin e glasovali svih ovlaštenikah.


Narodno gospodarstveni obziri jesu raznolični, pak se ovi
trebaju točno i savjestno po upravnicih i strukovnjacih
izpitati i iztražiti, prvo nego li se i zamisli o diobi.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 262 —


Ako bi dioba odvisila samo od »dvie trećine glasovah«, to bi
brzo nestalo naših zem. zajednicah ! Naš narod naginje na diobu.


Po §. 31. si. g. z. 0 z. z. imaju glavne skupštine odredjivati,
ima li se dioba kojega zajedničkoga zemljišta provesti,
u koliko joj po zakonu mjesta imade.


Glede diobe šumah, mjerodavan je >;. 21. obdeg šum.
zakona, koji glasi: »Obdinskih šuma nije u pravilu
slobodno dieliti«.


O pojmu »obdinskih šuma« ima raznih nazorah, naročito,
u bivšoj Vojnoj Krajini, koje smo tečajem ove rasprave dovoljno
razložili. Sve šume, šumice, lugovi i t. d. koje imadu
svoj izvor u §. 17. temeljnog krajiškog zakoua smatraju se
pašnjacima (t. z. šikare) pak se kao sa takovima i postupa.


Mislimo ali, da ovo mnienje nije izpravno, jer po §. 1.
toč. b) spadaju na »obdinske šume« takovi lugovi i nasad i
od drva, koji su vlastničtvo obdina gradskih i seoskih.


Ovi tobožnji pašnjaci svi su vedim djelom obrašteni šumom
(nasadi od drva) naročito svi oni u brdskim i gorskim predjelima
bivše Krajine.


Zar da ovo niesu šume?


Ta vedina ih je na »absolutnom šum. tlu« !


Nu i da niesu, imaju naši t. z. pašnjaci svake godine
namaknuti suovlaštenicima gorivno drvo, pošto godišnji etat
iz imovinskih šuma, ne može pokriti potrebe svojih pravoužitnikah,
odnosno suovlaštenikah zem. zajednica. Manjak — i to veliki
pokriva se iz šumah i pašnjakah zem. zajednice.


Da je to manje — više svagdje slučaj, dokazati demo u
drugom djelu rasprave.


Naše je skromno mnienje, da se dioba drvom
neobraslih pašnjaka dopusti samo i zbilja »iz
vrlo važnih narodno-gospodarstvenih obzira«; a
da se dioba svih drvom obraslih pašnjaka u obde
ne dozvoli, već i ove stave pod ustanove §. 41. z.


o z. z. i §. 21. š. z., jer su pašnjaci uvršteni u §. 1. toč. b)
šum. zak. i kao takovi podpadaju pod stege šum. zakona!


ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 263 —


Kod diobe valja u podpunoj mjeri uvažiti načela, sadržana
u zakonu o komasaciji zemljišta, kao i u provedbenoj naredbi
k istomu od 8/X. 1892. br. 37850.*


Sam oblastni postupak kod diobe, ne ćemo razglabati, jer
to i nije svrha ove rasprave; već jedino što smo promotrili
diobu zajedničkog zemljišta sa »šumarskoga stanovišta«.


To nam je svrha bila!


Da li imamo pravo, i da li smo na pravom putu u obćem
interesu i u interesu racionalnog šumarskog i narodnog gospodarstva
pisali, — pokazati će budućnost!


U tom uvjerenju, podkriepljuje nas i rasprava sabora
kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, u gjednici LXX.
od 6./III. 1894., odnosno govor velemožnog gosp. izvjestitelja,
koji je medju inim rekao:


»Što se tiče šumah, nema sumnje, da je kod
njih obći javni interes, koji nedopušta, da se prepuste
one podpunom slobodnom razpolaganju i
diobi. Danas se obćenito uvidja, koliko je štete uzrokovala
ona sloboda razpolaganja, kojoj su šume bile prepusćene pod
konac 18. stoljeća i početkom 19. stoljeća, pod uplivom idejah
fiziokratskih i idejah francezke revolucije«.


Nedavno preminuli ravnatelj Dr. Danckelmann vrstan poznalac
prilika šumskoga posjeda u Pruskoj veli o toj slobodi ovo:


»Neograničena sloboda šumskoga vlastničtva zadala je
narodnomu gospodarstnu i narodnom blagostanju mnoge težke
i djelomice neizlječive rane. Ona je šume čitavih predjelah
pretvorila u pustare, pogoršala klimu, uništila plodovitost tla,
osušila vrela, uzrokovala silne poplave, smanjila brodovitost
riekah, uzrokovala skupe regulacije riekah, u obće težko oštetila
poljodjelstvo, obrt i trgovinu«.


Te štetne posljedice prinukale su napokon države, da su


se zauzele za šume i zabranile slobodnu razpoložbu,


imenitO slobodnu diobu šumah! Nadalje veli: »Sama ne


razdjeljivost šumah, nije dovoljna za prosperiranje šume, dapače


´ Vidi §. L. od god. 1893. str. 365.—370.
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 264 —


može imati i mnogo manah, šuma se može zanemariti. Ali
ovakovo zajedničko gospodarstvo treba urediti, ato je intencija
naše osnove« (pruske osnove).


Mnijem, da je ovo i ino obrazloženje glede nedjeljivosti
šumah i šumskoga tla dovoljno dokazalo, da su tvrdnje izražene
u našoj raspravi temeljite i istinite !


Idemo vidjeti, što kaže obrazloženje glede pašnjakah.


Prvo je pitanje za nas, da li naše gospodarstvo, napose
naše stočarstvo treba pašnjakah? Držim, da po mišljenju većine
gospodarah naših i po načinu kako timare stoku treb a
pašnjakah , jer su riedki koji hrane stoku na jaslama, nego
je većina hrani na paši.


Ako dakle stoji, da naše gospodarstvo treba pašnjakah,
onda držim, da će potrebu bolje zadovoljiti zajednički pašnjaci,
liego razkomađani.


Ne treba ih dieliti, već treba.mane odstraniti
na drugi način, naime kultiviranjem pašnjakali,
dobrom upravom i t. d.


To je evo intecija zakonodavca; to su misli obrazloženja
zak. osnove.
To su mnijem ali i misli svih Hrvatah, koji žele narodu
napredak i blagostanje. Samo treba tako provadjati i sam zakon !


Uzance drvotržtva na c. i kr. burzi u Beču.


Već dulje vremena, na dnevnom redu stojeće pitanje —
u zaintresovanim krugovima — o reformi uzanca za trgovinu
svakovrstnoga drveta na bečkoj burzi, privedeno je kraju.


Ova obnova potaknuta je u svoje vrijeme od strane Austrougarskoga
družtva šumovlastnika, šumskih trgovaca i preradjivača
drva, te je sa 1. siečnjem 1901. kao dogotovljena
stupila u kriepost.


Spomenuto družtvo pribavilo je sebi podatke od strane
najpriznatijih tvrdaka ove struke, kao i od svih veleposjednika
šuma iz monarhije, te mu je tako bilo omogućeno uzeti u