DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 227 —


Različite viesti.


Gospodarska i šiiuiarska izložba u Bađimpešti. Da se i domaće
obćinstvo, kojemu nije bilo moguće posjetiti pr. god. svjetsku izložbu
u Parizu, može upoznati s onim što je Ugarska izložila, odredio je
Preuzv. gosp. kr. ugar. ministai" za poljodjelstvo I. Daranj, da se iz
Pariza stigli izložci skupine gospodarske, šumarske^ lovaćke i vrtljarske
javno izlože tečajem mjeseca svibnja o. g. u obrtnom paviljonu u gradskoj
šumici peštanskoj. . v-isi!- M^as ´stelb^jii--^?--.iy´.>^i:>´>´ -i?.;":;"-


Ovogodišnji šumarski kongres u Beču imao se je obđržavati
dne 26. i 27. pr. mj. uz sliedeći dnevni red: 1. Izvješće odbora za provedbu
zaključaka prošlogodišnjega kongresa i stvaranje zaključka, da se
eventualno razprave kongresa štampaju i odredi trošak u tu svrhu.


2. Izbor predsjednika, dvih podpredsjednika i dvih perovodja. 3. Referat
austrijskoga državnoga šumarskoga družtva: ,Koje stanovište ima da
poprimi prilikom obnove trgovačkih i carinskih ugovora austrijsko šumarstvo?"
(Izvjestitelj: dvorski savjetnik prof A. vitez Guttenberg).
4. Referat njemačke sekcije zemaljskog kultarnog vieća za kraljevinu
Češku: , 0 zgodnom načinu podpore malim šumskim posjednikom oko
pomladjivanja sječina iza čiste sječe i pošumljivanja pustih obronaka na
kojih do sele šume nije bilo". 5. Referat doljno-austrijskoga šumarskoga
družtva: , 0 pravnom položaju privatnih šumarskih činovnika i njihovoj
obskrbi u starosti". (Izvjestitelj: dvorski savjetnik prof. Dr. Marehet).
6. Referat austrijskoga državnoga šumarskoga družtva: , 0 osjeguranju
proti nezgodi šumarskih i gospodarskih radnika". (Izvjestitelj: šum.
savjetnik Ludwig Hampel). 7. U smislu poslovnog reda po §. 8. even´´tualno
firijavljeni predloži, 8. Izbor odbora za provedbu zaključaka.
Mi ćemo naše eienjeno čitateljstvo o razpravama ovoga kongresa
potanje izvjestiti, kao što smo to i prije činili, naročito o razpravama
točke 3, 4 i 6, koje su i za nas od veće važnosti. Važna je i točka 5.
navedenog dnevnog reda, ali je to za nas već gotovo sasvim riešeno
pitanja, jer se je zajedničko ugarsko-hrvatsko zakonodavstvo prošle godine
s ovim pitanjem bavilo. ;*


Novo poduize<5c za eksploataciju šuma Ti Slaroniji ustrojeno
je nedavno kao dioničarsko družtvo u Pakracu, kako u „Oesterr. Forst


u. Jagdzeitung" čitamo. To je družtvo preuzelo eksploataciju od dosadanje
tvrdke „Somzee´ove domene Pakrae-Buč Kamensko", koja je sve svoje
poslove spomenutom dioničarskom družtvu ustupila. Družtvo će se u
glavnom baviti proizvodnjom bukovine i bukovog ugljena, mii Aiitl <-
NOTO računalo inžinira Rees´a t. z. „Rechenschieber", kojega
je izumitelj dao patentovati, proizvodi sada tvornica A. Nestlera u Lahru.
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 228 —


Ovo se pomagalo danas mnogo rabi, pa je stoga rečeni inžinir neke nedostatke
izpravio, te će se to računalo dati sad svagda bolje pomicati
nego do sele. U broju 7. „Oesterr. Forst- u. Jagdzeitung" potanje su opisane
preinake na tom računalu, te je ujedno i slika tog popravljenog
pomagala donesena.


0 izobrazbi Ingarskog osoblja u Thiirinžkili držara razprav-
Ijalo se je, kako u Fiirstovom „Centralblattu" čitamo, prigodom prošlogodišnje
skupštine thiirinžkih šumara. Izvjestitelj za to pitanje weimarski
šumarnik Trautvetter predlaže kao najshodnije sredstvo držanje lugarskih
tečajeva, a izjavljuje se proti lugarnicama. Benz opet veli, da su u
Meiningenu, gdje postoje lugarnice sa uspjesi lugarnica vrlo zadovoljni.
Mienja ostala su podieljena, nu većina izjavljuje se za lugarske tečajeve,
u kojih bi se imali već namješteni lugari dalje izobraziti.


NeTolja s kunićima u Njemačkoj svakim je danom sve to veća,
jer su tu divljač mnogi posjednici prostranih lovišta udomili, a sad su
se ti kunići u tolikoj mjeri umnožali, da već onemogućuju svaku kulturu,
gospodarsku i šumarsku. Nije to ni čudo, kad oni u pravilu imaju godimice
4 puta mlade, a kod sasma povoljnih godina i do 8 puta — kako
dobri poznavalac istih glasoviti zoolog Dr. Altum veli — a već su nakon
pol godine sposobni za daljnje razplodjivanje. Počeli su sada na razne
načine tu divljač tamaniti, nu samim lovom nije moći njihovom prekomjernom
množanju na put stati. Još kao najuspješnije sredstvo pokazalo
se je, dati po djeci sabirati mlade, koje ženka u kratkih do pol metra
dugačkih prohodih drži i doji, a kad mlađe ostavi tad rupu zabrtvi, nu
tko ima vještine odmah će takovu rupu i prohod lahko naći. Nadšumar
Engler veli u ^Zeitschrift f. Forst- u. Jagdwesen", da plaća od komada
ovako sabranih mladih 5 pfen. (oko 3 nov.) i da je tim postigao još
najpovoljnije uspjehe.


1 u našoj Podravini nastoje kuniće izkorjeniti, ili bar njihov broj
reducirati, te ih g. nadšumar Wittmann davi pomoćju sumpornog ugljika
povoljnim uspjehom.


U obće, gdje su god do sele udomili divlje kuniće traže sad sredstvo
kako bi ih opet izkorjenili. Tužbe na kuniće čuju se iz raznih strana,
dapače nalazimo i glede kunića zanimivih podataka u pitanju nekog


X. K. F. iz Istre, koji pita u Oesterr. Forst- u. Jagdzeitung" kako bi se
mogle najuspješnije tamaniti kune, te u uvodu svog pitanja spominje
sliedeće. Prije kojih 30 godina ispustio je na stoku Plavniku — velikom
oko 1000 hekta,ra — kraj otoka Oresa, tadanji vlastnik kuniće, koji su
se tako umnožali, da ih se je pojedinih godina do 20 tisuća komada
ubilo. Silni kunići ugrozili su svaku kulturu na tom otoku, stog je opet
vlastnik izpustio mnogo kuna bielica, pa je tekar tim sredstvom konačno


ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 229 —


se kunića riešio. Za kameniti kraj to je svakako još najbolje sredstvo.
Nu sad taj vlastnik nezna kako bi se riešio tih kuna — budi mimogred
rečeno-


Uzgoj divljih kunića u obće je po gospodarstvo, kako izkustva
opetovano dokazaše, toli štetan, da bi se morao upravo zabraniti, a tim
više ne zaslužuju divlji kunići da se goje, što im meso nije baš tećno, pa
ta lovina razmjerno malu vriednost ima, a i sam lov nije osobito zanimiv.


NagTade za ošuinljenje. Kralj, ugarski ministar poljodjelstva razpisao
je natječaj na nagrade za ošumljivanje. Ove će se dieliti onim
šumskim gospodarima, koji bi stekli osobitih zasluga za ošumljenje visoravni,
vrhunaca i grebenova, ili kakvih strmenitih opađina, te da se
time sprieči rušenje lavina, odronjavanje brda, te pustošenje zemlje od
bujice. Razpisano je šest velikih nagrada, te 12 premija priznanja.
Velike su nagrade 2 po 1000 kruna, 2 po 800 kruna i 2 po 600 kruna;
a premije priznanja 3 po 500 kruna, 3 po 400 kruna, 3 po 300 kruna
i 3 po 200 kruna. Oni, koji traže velike nagrade, imaju dokazati, da
su ošumili zemljište u obimu od bar 25 katastralnih jutara; oni, koji
traže premije priznanja, imaju dokazati, da su ošumili bar 10 katastralnih
jutara. Dosudjivanje ovih nagrada obavit će se 1906. godiae.


Narala štetočinaea na šumu. Na lug Naklo, imovne obćine
Petrovaradinske, navalili su žitelji sela Kuzmina i Martinaca u tolikoj
mjeri, da ih sreski lugar ni popisivati nije mogao. Radi toga dana su
lugaru u pomoć još tri lugarska kandidata, no sva četvorica ne mogoše
navalu spriečiti, te je konačno pozvana u pomoć kr. oružnička postaja.
Ovakove momentalne navale na Šume, dogadjaju se češće za dugih zima
i liepih puteva. M. I).


Statistika slušača ki-. šum. akademije zagrebačke u zini.
semestru g. 1900/1 Ovoga semestra bilo je upisano u svem 34 slušača,
od toga 30 redovitih i 4 izvanredna. U I. tečaju (I. semestru) bilo je
upisanih 8 redovitih, u II. tečaju (III. semestru) 10 redovitih i III. tečaju


(V. semestru) 12 redovitih slušača. Od redovitih slušača uživalo je stipendija
i podpora, što zemaljskih što obćinskih, njih 14. Od toga ih je
svršilo gimnaziju 11, real. gimnaziju 10 i realku 9, svi s položenim izpitim
zrelosti. Od ukupnog broja slušača (34) u Hrvatskoj i Slavoniji
rodjeno ih 30, a 1 je iz Ugarske, 1 iz Srbije, 1 iz Bosne, 1 iz Štajerske.
Šumski posjed kneza Thurn-Taxisa u Njemačkoj — koji i kod
nas u Hrvatskoj naročito u našem „Gorskom kotaru" prostrane šume
posjeduje — iznosi kako u Fiirstovom listu čitamo do 43 tisuće hektara
ili oko 75 tisuća rali. Polag izkaza veleposjednika, koji je objelodanjen
u Narod. Novinama od god. 1890., izkazan je posjed hrvatskih dobara


(9)
sa 90.782 rali, a od toga je većina šuma. Prejasni knez spada stoga
18


ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 230 —


medju najveće privatne šumoposjednike u čitavoj srednjoj Evropi; u
svih se tih šumah vodi valjano konservativno gospodarstvo, te se naročito
na pomladjivanje šuma mnogo troši a Sume samo oprezno sieku; šumarsko
osoblje dobro je plaćeno.


Jedinstvena srednja škola n Njemačkoj i izjednačenje olbćili
sređnjili škola liunianističnoga i realnoga smjera ii Pruskoj. Poznato
je, da gimnazije bolje pripravljaju za sveučilište, a realke za tehničke
škole. Da se spoje ova dva smjera pokušano je to ostvariti realnim
gimnazijama, u kojih naukovanje traje jednaki broj godiua kao u gimnaziji
ili realci. Pokazalo se je medjutim, da i ove, kakve su danas,
podpunoma svrsi neodgovaraju. Počeli su s tog u Njemačkoj na
više mjesta jedinstvenom srednjom školom, koja bi djaka pripravila za
svaku struku, ali da se to poluči mora se naukovanje produljiti. Produljiti
i onako dugotrajno naukovanje na srednjih škola nije baš shodno
i mana je, ali je neobhodno nuždna, hoće li se gore spomenuta svrha
postići. Korist koju bi ovakova jedinstvena srednja škola pružala, ipak
je veća od spomenute mane, pa budu li uspjesi s ovom novom jedinstvenom
školom odgovarali očekivanju, ne ima sumnje, da će tad ovakova
srednja škola po vremenu iztisnuti i čiste gimnazije i čiste realke. Na
takovu bi jedinstvenu školu prošla punim pravom sva prava gimnazije i
realke. Gimnazije, kao mnogo stariji zavodi imaju mnogo veća prava,
jer absolvent gimnazije može nastaviti nauke na kojoj mu drago visokoj
školi, bio on za to dovoljno pripravljen ili ne, dočim mnogo mladje realke
ne imaju tolikih prava, pošto absolvent realke može većinom samo
nastaviti naukovanje na tehničkih škola; na sveučilištih iznimno samo
za neke struke. Tim su bili prikraćeni absoventi realka i realnih gimnazija.
Njemački je car Vilim nedavno izdao naredbu, kojom se i ovim
školam davaju ista prava kao i gimnazijama, a do pojedinca stoji, da si
on manjkajuće predznanje iz pojedinih predmeta, naročito jezika, privatno
priskrbi. Tako se primjerice mora onaj, koji je absolvirao humanističku
gimnaziju, kad hoće nastaviti nauke na tehnici, sam se pobrinuti, da
nauči toliko deskriptive i da si steče vještinu u risanju, da bude i na
tehnici s uspjehom naukovanje nastaviti mogao. Glavn a je dakl e
svrha ove odredbe, da se onomu, koji je svršio obću
srednju školu bila ona i realnoga smjera, otvore
vratasvihvisokihškola.


Ove podatke crpimo iz jednoga članka priobćenog u bečkoj „Neue
freie Presse" u kojem je zamašaj ove naredbe ipak nešto previše obćenito
ocrtan, jer valjda ipak ne će obsolvent realke moći slušati, recimo,
teologiju ili klasičnu filologiju. Bit će sjegurno nekih iznimaka, nu o
tom u spomenutom članku govora nije.
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 231 —


Kazpisana šumarska mjesta u Srbiji i naši domaći stručnjaci.
Kako s pouzdane strane doSusmo, molilo je za ta mjesta (vidi occlas u
2 broju ..Samarskoga lista" od o. g.) do dvanajst naših mladjih stra
čarii. Mi samo želimo, da oni, koji će ta mjesta polučiti, budu pokazali
medju bratskim nam narodom u kraljevini Srbiji živo nastojanje, da
svojim marljivim, savjestnim i požrtvovnim radom doprinesu svoju oko
UDapredjenja tamošnjega šumarstva, nami pako da budu služili na diku
i ponos. Od molitelja, zi čudo, 2 su samo pravoslavne a 10 ih katoličke
vjeroizpovjesti. Da li su ta mjesti već popunjena, nije nam poznat*.


Naša viest o carinskih ugovorili sa Njemačkom i „Obzor"
Ovu našu viest, koju smo u prošlom broju našega lista polag uvodnog
članka izašlog u li-stu „Oesterr. Forst. u. Jagdzeitung" priobćili, priobćio
je i „Obzor", nu njegov izvjestitelj za narodno gospodarstvo nije zado
voljan s našimi konkluzijami, kojimi velimo, da je za nas znatno nepovoljnije
i „kod dosadanjih carinskih izaosa" bude li se u buduće računao
zbog carine trupac od 1 m´´ drva tvrdih listača sa 1000 kilograma, a m´
piljene i tesane robe iste vrsti sa 80D kilograma, nego kao do sele
samo sa 600 kilograma. Ipak ima „Obzor" kriv o a mi pravo, jer polag
carinskog ugovora sklopljenog sa Njemačkom 6. prosinca 1891. glasi
stavka odnoseći se na drvo, kako sliedi:


13 c) 1. surovo tvorivo i dužica: 100 kg. 20 Pf. ili 1 m´ 120 M.


2. gradjev. drvo po duljini tesano : 100 kg. 30 Pf. ili 1 m^l´BOM.
3. daske i piljeno bridasto drvo : 100 kg. 80 Pf. ili 1 m´ 480 M.
Bude li se u buduće računao 1 m´ trupaca tvrdih vrsti sa 1000 kg.,
pli´.ćalo bi se dakle polag sadanjih carinskih iznosa mjesto 1´20 maraka
2 marke; za tesano drvo tvrde za 1 m´mjesto 1´80 maraka 2´40 maraka;
a za piljenu robu od 1 m^ mjesto 4´8 maraka 6 4 marke, te s´ na to
odnose one naše rieči „što znači kod dosa danji h iznosa povišenje istih
za kojih 30 —40´´/Q.´´ — Pošto nas je dakle „Obzorov" izvjestitelj krivo
obiedio, da smo u našim konklusijama učinili „krupnu" pogriešku i to
sad mnogobrojni čitatelji toli razširenog lista valjda istinom drže, to ga
o^ime, apelirajuć na publicističku kolegijalnost, uljudno umoljavamo, da
to shodnim načinom popravi.


Kongres austrijskili lovaca u Beču, kojemu je bila svrha, da
se dokaže važnost lovstva u narodnom gospodarstvu, naročito pako da
se lovci dogovore, koje bi korake morali poduzeti, da zaprieče izdanje
nepovoljnih zakona i odredaba koje idu za zatorom lovstva, održan je
u Beču prošloga mjeseca. Taj je kongres bio vanređno posjećen — do
400 učestnika — a medju mnogobrojnimi lovačkimi družtvi bilo je obće
hrvatsko lovačko dražtvo zastupano. Mi ćemo se na rad tog kongresa u
budućem broju osvrnuti.


*
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 232 —


Zašto je šumarski muzej zatvoren za p. n. obćinstvo, ne će
bit zgorega da razjasnimo i onim, koji se potanje poslovi šum. družtva
ne bave, i to povodom upita, koji je neko stavio u zagreb. dnevniku
Agramer Tagblattu — Većina izložaka našeg šumarskog odjela u
Parizu poticala je iz tog muzeja. Dok su se ti izložci preudešavali, radilo
se oko toga u muzeju i on je morao biti za obćinstvo zatvoren. Kad su
te stvari odpremljene, ostao je muzej krnj , a jer razne praznine ne
pružaju gledaocu najljepšu sliku, morao se je taj muzej držati zatvorenim
za šire obćinstvo, dok se ti predmeti opet na svoje mjesto stave. Ujedno
je bilo nuždno valjano sve ostale izložke oćistiti i desinfiscirati. To je i
učinjeno, i to tako, da seje svaki pojedini predmet, koji je ikako mogao
u desinfekcioni aparat stati, u nj i stavio, da bude bar 24 sata u tom
hermetski zatvorenom aparatu, temeljitoj desinfekciji podvržen. Toliko
glede sumnjičenja, da se trpi da izložci od kukaca i moljaca stradaju
čim se još pomno očiste i desinfisciraju iz Pariza stigli izložci i uvrste
natrag u zbirku — a te je dopisnik na hodniku vidio, a nisu se, u stanju
u kom su prispjeli, u zbirku odmah uvrstiti mogli i smjeli — otvoriti će se ponovno
muzej, što će za kratko vrieme biti. Ujedno nam je spomenuti, da se
sad 0 tom radi, da se muzej bolj e pristupnim učini i samim slušačem
šumarstva, da naime bude za njih svakoga daua po podne otvoren. To
će se pitanje — koje se tiče samo potrebnog pomoćnog osoblja — nadamo
se još ovoga mjeseca riešiti, pa tako svim opravdanim željam udovoljiti.—
Glede tjesnijeg saveza ovog muzeja i kr. šum. akademije, to jest
da on predje sasvim u upravu visoke vlade, o tom mogu odlučiti samo nadležni
faktori, a to je s jedne strane glavna skupština družtva a i s druge
visoka zemalj. vlada. — Ako i samo pitanje zbog muzeja možda i nije
bilo neumjestno, čudimo se ipak, da je tako ugledan list ovakovimi podvalami
,obrazloženo" pitanje i u toj formi donieti mogao.


Vlastelinstvo Kutjevo


prodaje iz svog razsadnika 150.000 kom. bielog bora, te


50.000 kom. crnog bora, sve dvogodišnje preškolane biljke,
uz cienu od 8 kruna i>o 1000 kom. na kolodvor Pleternica
postavljene.
B egtež, 12. ožujka 1901.


Šumarija Kutjevo.


Urcdjuje Ivan Partaš,prof. šum. akademije u Zagrebu Tiskara C. Albrecht(J, Wlttasck).