DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 224 —


najbolje se plaćala i na mnogim mjestima iztisnul^ slavonsku dužicu.
Govorilo se je doduše u trgovačkih krugovih, da su se hrastove šume u
Bpsnoj već izsjekle, pa da će ste strane konkurencija našoj dužici prestati
Da tomu — bar za sada — još nije tako, najbolje se vidi iz spomenutoga
izkaza, iz kojeg proizlazi, da će se još ove godine do 1272 milijuna
komada dužice u bosanskim šumama izraditi i na evi´opski trg baciti.


0 pogibeljnoj rumunjskoj konkurenciji već smo svoje u prijašnjih
izvještajih kazali, a iz spomenutog se izkaza vidi, da će već ove godine
stupiti Rumunjska sa znatnim brojem dužica — do 7 milijuna komada


— u utakmicu na dužičarskom tržištu. Nu ni to još nije sve. Na jedanput
pojavljuje se na evropskom drvarskom tržištu do sele skroz nepoznata
— u tom pogledu — balkanska državica, o kojoj se je do sele samo
to znalo, da lih junaka i kamenja na pretek ima, a to je — Crna Gora.
Tako se evo sve više proširuje područje za proizvodnju francuzke
dužice, a Slavonija i Hrvatska nisu više jedine mjerodavne na tom trgu.
Do toga je došlo i doći moralo uslied visokih ciena, koje su posljednih
godina kod dražba u naših hrasticih plaćale pilane. S ponudami pilana
ne mogahu konkurirati drvotržci-dužičari, te moradoše potražiti zemlje
u kojih je jeftinija surovina, da im se izradba dužice još izplatiti može.
Neki pohrliše u Ameriku i nadjoše tamo eldorado. Silna množina amerikanske
dužice poplavljivala je do nedavno evropska tržišta i potisnula
ciene našoj dužici. Opazilo se je medjutim, da ta dužica nije ni iz daleka
takove kvalitete kao naša, s toga se je počela sve slabije plaćati i
manje tražiti, a naša je dužica opet znatno u cieni poskočila. Toga radi
počeše tražiti dužičari nove krajeve za proizvodnju duge, pa su je donekle
i našli ponajprije u Bosnoj, a sada — u Rumunjskoj i Crnoj Gori.
Potonja će svojom malenom zalihom doskora i gotova biti, nu ne može
se isto reći o Rumunjskoj, koju možemo od sada i za daljni niz godina
smatrati jakim vrelom za dužicu, dakle faktorom, kojim naši dužičari i
naši šumoposjednici računati moraju


Od dosadanjih naših prodaja u hrasticih još je najbolje prošla imov.
obćina petrovaradinska, koja je od 5 čestica, koje je na prodaju iznela,
4 prodala, a samo je jedna neprodana ostala. (Potanje o tom na 226 str.).


Sada počinju prodaje u brdskim bukovim i četinjavim šumama. Kod
kr. šumarskoga ureda u Otočcu obdržavala se je dražba dne 13. pr. mj,


— uspjeh još nije poznat — a izneseno je u svem 47.541 komad bukovih
i jelovih stabala, a sva su ta stabla procienjena na okruglo 272
tisuće kruna. Sad će se 17. o. mj. prodavati kod imov. obćine otočke
12613 za tehničku porabu i 7002 samo za ogrievo sposobnih bukovih i
jelovih stabala procienjenih na 74.i51 krunu, a prodavat će isto takova
stabla i kod ogulinske imov. obćine (Vidi potanje otraga medju oglasima
u ovom broju).