DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 217 bi
to radi jednakosti opravdano bilo; a to ne činim s toga,
jer sam uvjeren, da ćemo težko kada do toga dođi. Nu ja
sam i toliko štedljiv, te nebi htio, da radi nas šumarah na
kotarih, budu imovne obdine »obteredene prevelikim« izdatkom.


Odstranimo ali jednom za uvjek tu nakaznu cifru »1 K
75 f« iz naših poslovnih dnevnikah, pak neka nam se uz godišnji
paušal od 1000 kruna za uzdržavanje konja, paušaliraju
i dnevnice sa 400 K. godišnjih, uz obvezu, da svaki upravitelj
šumarije najmanj e 10 dana svakog mjeseca u vanjskom
službovanju sprovesti mora.


O tom pako vanjskom službovanju imao bi podnašati
mjesečno »putno izvješće« gospod. uredu u formi dosadanjeg
dnevnika, nu bez zaračunavanja dnevnicah.


Mogao bi doduše o tima dnevnicama pisati »per longum
et latum« ; ali držim, da je suvišno, jer sam uvjeren, da su i
mjerodavni krugovi o »neshodnosti« tih dosadanjih naših dnevnica
uvjereni, a obširnije bilo je o njima govora u članku, u
broju 5. »Sum. lista« od god. 1900.


Vj. 8.


LIST-i^K:-


Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice upr. odbora hrv.-slav. šum. družtva, obđržavane
dne 4. siečnja 1901. u družtvenih prostorijah „Šumarskoga
doma" pod predsjedanjem družtvenog predsjednika Presv. gosp. Marka
grofa Bombelles-a i u prisutnosti I. i II. družtv. podpredsjednika Vel.
gosp. Ferde Zikmundovsky-a i Josipa Havasa te p. n. gg. odbornikah


R. Fischbacha, H. Grunda, V. Benaka, M. de Bone, Fr. X. Kesterčaneka,
Stj Frkića, S. Slapničara, A. Kerna, A. Rosmanitha, I. Partaša, L. Šipeka
i tajnika A. Borošića.
Predmeti viećanja.


Točk a 1. čitanje i ovjerovljenje zapisnika odborske sjednice od


22. prosinca 1900.


ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 218 —


Nakon proSitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po đružtv.
odbornicima p. n. gg. H. Grundu i I. Partašu.


Točka 2. Pretres kućnoga reda. Predsjednik pozivlje družtvenog
tajnika da Sita kućni red za upr. odbor hrv.-slav. šum. družtva,
sastavljen u smislu alineje 5. §. 12. družtv. pravila.


čita se §. 1.
Prima se.
čita se §. 2.
Družtv. odbornik g. prof. Kersterćanek stavlja predlog, da se u


trećoj alineji toga §, izpusti stavak „na družtvenog blagajnika kao takovoga"
tako, da bi ova alineja u buduće glasila: „Sve na družtvo
upravljene dopise ili pisma, ako nisu naroćito upravljena na uredničtvo družtvenoga
časopisa, prima predsjednik zajedno sa tajnikom".


Upr. odbor usvaja ovaj predlog nakon kratke razprave.
Čita se §. 3.
Prima se.
čita se §.4. .
Prima se uz predlog I. družt. pođpred. V. g. P. Zikmundovsky-a,


da se u podjednoj alineji pred rieč „obrazlože" uvrsti „kratko".
čita se §. 5.1


I. družtv. podpredsjednik V. g. Ferdo Zikmundovskj stavlja predlog,
da se umjesto ovog paragrafa uvrsti novi paragraf 5. glaseći:
„U sjednicah upr. odbora stvaraju se zaključci većinom glasova
prisutnih; u slučaju, da se glasovi razpolove, odlučuje glas predsjednika.
Ako se razprava tiče vlastitih posala kojega člana predsje*ničtva
ili odbora ili njegovih bližnjih rodjaka, ne može on prisustvovati sjednici,
dok odnosna razprava traje".


Pošto je glede načina glasovanja u odborskih sjednicjh, već u
§. 16. družtv. prav. nuždno ođredjeno, zaključuje se, da se kao novi
§. 5. prihvati samo druga alineja predloga.


Prema tomu mienjaju se brojevi ostalih paragrafa kućnog reda.
Čita se §§. 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Prima se.
čita se §. 12. (novi, stari 11).
Družtv. odbornik prof. Kesterčanek stavlja predlog, da se sadanja


stilizacija ovoga §. posve napusti ; te isti preinači onamo, da se uprava
družtvenoga muzeja predade vis. kr. zem. vladi.
Nakon razjašnjenja ovoga predmeta po 1. druž. podpredsj. V. g.


F. Zikmundovsky-u zaključuje upr. odbor, da se predlog od g. Kesterčaneka
ne prihvati, pošto upr. odbor i onako nije nadležan, da razpoloži
sa ovom družtvenom imovinom.


ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 219 —


Nakon toga stavlja I. druži pođpr. V. g. F. Zikmundovskj pređlog,
da se u ovaj §. uvrsti kao nova posledaja alineja sliedeće:


„Našastarski predmeti šum. muzeja ne smiju se prenašati u druge
prostorije, a niti se ove prostorije nesmiju rabiti u druge svrhe osim
za smještenje sbirkah družtvenoga šum. muzeja".


Upr. odbor usvaja ovaj predlog.


Čita se §§. 13, 14, 15 i 16.


Prima se


Konačno se zaključuje, da se kućni red prema novo prihvaćenoj
redakciji otisne u družtv. časopisu i osim toga razdieli medju gg. odbornike.


Točka 3. Riešenje tekućih predmeta. Izvješćuje se, daje družtvena
uprava u smislu zaključka upr. odbora od 22. prosinca 1900. podniela
vis. kr. zem. vladi, odjelu za unut poslove, izvještaj glede iznajmljenja
dvajuh stanova u I. katu za proširenje kr. Šum. akademije, te se čita
odnosni družtveni spis od 24. prosinca 1900. br. 214.


Na taj izvještaj družtva uzsliedilo je riešenje vis. kr. zem. vlade,
od 30. prosinca 1900. br. 87420, kojim ona načelno izjavljuje, da će za
oba stana platiti godišnju najamninu od 2000 K., nu da družtvo kuhinje
i izbe u sadanjih stanovih o svom trošku adaptira u svrhe kr. šum. akademije,
te joj stanove preda posve adaptirane 1. svibnja 190i.


Vis. kr. zem. vlada uzeti će pako one prostorije u najam od 1. travnja
1901.


Podjedno se čita napomenuto visoko riešenje kr. zem. vlade.


Pošto je pako kr. zem. vlada načelno uvjete družtva prihvatila izvješćuje
se upr. odboru, da su stanovi stanarom I. kata na 31. prosinca
1900. odkazaui do 1. travnja 1901.


Upr. odbor uzima riešenje vis. kr. zem. vlade od 30. prosinca 1900
br. 87420 na znanje, te podjeduo zaključuje, „da će hrv.-slav. šumar,
družtvo oba stana u I. katu u šum. domu počam od 1. travnja 1901.
iznajmiti za kr. šum. akademiju, uz godišnju najamninu od 2000 kruna,
te uz iste uvjete uz koje su iznajmljene sadanje prostorije kr. šumar,
akademije; nadalje, da će družtvo nositi troškove adaptacije sadanjih
nuzprostorijah upitnih stanovah do visine od 1000 kruna, u koliko bi
pako ovi troškovi tu svotu premašili, da se namire iz zemaljskih sredstvah".


Pošto je time dnevni red bio izcrpljen bude ova zaključena a ovaj
zapisnik u sjednici upr. odbora od 27. ožujka 1901. pročitan, ovjerovljen
i podpisan.


Izpravak. Povodom „izpravka" koje je slavno predsjedničtvo hrv.slav.
šumarskoga družtva priposlalo uredničtvu „Agramer Tagblatta* i
„Šumarskoga lista" i koji je „izpravak" bio u „Šumarskom listu" br. 2.
od 0. g. otisnut, umoljeno je uredničtvo „Šumarskoga lista" od dopis
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 220 —


nika povremenog časopisa ,Agramer Tagblatt" podpisanog sa oznakom
,Ein Lanđforster" (a to je g. Vilim Dojković, um. kr. žup. šumarski
nadzornik) da temeljem §. 16. zakona o porabi tiska uvrsti sliedeći već u
povremenom časopisu „Agramer Tagblatt" od 31. siečnja t. g. objelodanjeni


Izpravak


koji glasi: „Dozvolite mi da konstatujem, da je slav. predsjedništvo u
toč. 2. i 3. svog izpravka nješto izpravljalo, česa mi u našem članku
nikad niti rekli nismo.


Kao temelj za naše navode od 4. prosinca služio je družtveni organ
„Šumarski list", i to svezak za studeni u kojem bjehu objelodanjeni koli
zapisnik odborničke sjednice od 2. kolovoza toli i izvještaj glavne skupštine
obdržavane 23. rujna. Mi smo mogli s toga u času, kad smo naš
sastavak pisali, o djelovanju upravnog odbora samo toliko saobćiti, na
koliko nas je o tome družtveni časopis obavjestio, pa smo se u našim
reflexiam svaki puta i pozvali na dotične stranice družtvenog časopisa
Da je družtveni organ već u vrieme, kad smo mi naš članak pisali bili,.
bio objavio one izvještaje, koje je donio u svezku za prosinac sa i z-
pričnom zaporkom uredničtva (str. 678) i u svezku za
siečanj o. g. tad bi i naše reflexije o djelovanju odborovu bile inače izpale.
Budne li uredničtvo družtvenog časopisa svoje obavjesti točnije donosilo
i budne li družtveni odbor žurnije izvještivao o svom djelovanju,
tad će prestati potrieba ovakih izpravaka.


U točki 2. navodi slav. predsjedničtvo: „Navod piščev u člaaku,
da naime njegovi predloži nisu spomenuti u zapisniku glavne skupštine
koja bje 23. rujna obdržavana, ter da nije spomenut niti zaključak glavne
skupštine na te predloge se odnoseći, ne odgovara istini". U toj tvrdnji
slav. predsjedničtva sadržano je nješto, česa mi nikad rekli nismo. 0 tom
predmetu govoreć, rekli smo mi u našem članku . . . „da zapisnik nije u
sklada sa tečajem provedenih razprava, ter da je iz istoga izpušten i
predlog g. šum. proc. S." — A ta naša tvrdnja odgovara i istini i
činjenicam. Iz sjedn. zapisnika izpušteni su naime sliedeći bitni momenti
0 tečaju razprave:


1. da smo stavili predlog, da se ustroji pokusna postaja na zagreb.
šumarskoj akademiji;
2. da je proti tom pređlogu jedan gospodin — nevaramo li se u
imenu g. nadšum. Popović — govorio;
3. da je gosp. podpredsjednik taj protupredlog stavio na glasovanje; i
4. da je glavna skupština naš predlog zabacila.
Nakon toga stavili smo mi predlog, da se u zapisnik uvrsti koli
taj tečaj razprave toli i stvoreni zaključak, za da uzmognemo u
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 2tl —


Svoje vrieuite prdSvjieđovati proti tom postupku, koj je na očitu Sbetu zelene
struke i njezina razvoja i da uzmognemo preduzeti shodne izpravke
u interesu očuvanja ugleda naSe korporacije na budućoj (dakle ovogodišnjoj)
glavnoj skupštini. Da su ovi naši navodi od rieči do rieči istiniti,
jnora družtveni tajnik, koji je glavnoj skupštini prisustvovao, priznati.
Ja umoljavam s toga slav. predsjedničtvo, da izvoli sada u obezkriepljenje
naših gornjih navoda navesti iz sjedničkog zapisnika one stavke, koje se
odnose na ovaj zaistinski tečaj sjednice, pa neka onda izvoli o tome odlučiti,
čiji „navodi ne odgovaraju istini", da li moji ili oni slav. predsjedničtva,
kako su navedeni u izpravku.


U točki 3. svojeg izpravka kaže družtv. predsjedničtvo, da nije
istina, da skupštinski zapisnik nije stante sesione verificiran , pošto
je isti verificiran po Članovih kr. kot. šumaru B. Svobodi i šum.
pristavu J. Maticu, koje je glavna skupština zato odabrala. Mi ali pitamo,
tko je protivno tomu što tvrdio ?


Mi smo 0 tom govoreć rekli ovo: „Podpuno je nerazumljivo, zašto
sjednički zapisnik nesadržaje istinitog tečaja glavne skupštine. Možda
će nam na to odgovoriti g. podpredsjednik, koji medjutim zapisnika stante
sesione usuprotdoslovne odredbe pravilah niti autentieirat i dao nije".
Predsjedničtvo izpravlja dakle „verificiranje" a mi smo govorili o .autenticiranju",
a to nije sve i jedno.


§. 17. družtvenog poslovnika kaže naime: „skupštinski zapisnik ima
se u istoj sjednici proglasiti i autentieirati , te po predsjedniku, perovodji
i dvojici skupštinara ovjerovit i i podpisati". Mi smo dakle
tvrdili, da je pođpredsjednik propustio odrediti da se zapisnik glavnoj
skupštini pročita, i da isti po glavnoj skupštini nije aut´toticiran kako
to pravila propisuju. Prema tome nepostoji danas autenticiran i
zapisnik o minuloj glavnoj skupštini, već će se isti morati autenti eirat
i istom na ovogodišnjoj glavnoj skupštini, a to i zato, jer isti
u svojim zaključnim stavkama kako je na str. 680 šum. lista oglašen,
neodgovarau istini provedenom razpravnom tečaju.


Da ova naša tvrdja odgovara istini, dokazujemo mi iz samog skupštinskog
zapisnika, gdje se doslovno kaže: „Nakon što je pođpredsjednik
skupštinarom zahvalio na sudjelovanju, zaključena je skupština a zapisnik
ovjerovljen po dvojici skupštinara". Gdje tuj stoji: „daje glavnoj skupštini
pročitan i po istoj aubenticiran?" — Nigdje!


Na koncu još jeduu. Mi smo naročito naglasili pri svakom publicističkom
razmatranju o našim družtvenim odnošajima, da mi hoćemo
da bude osoba našeg visokopoštovanog predsjednika izključena od svih
polemika, pošto nam najvišje počitanje uljeva njegovo toplo zanimanje
za našu struku i stališ, kao i njegovo plemenito mišljenje ob istih, i


17