DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 209 —


iznos a — pravedno izrekao, a i samim okrivljenikom ne bi
se nikada u tom pogledu naniela nepravda, kako im se sada
čini, gdje ih kr. kot. sudovi osudjuju na platež odštete u onoj
nepravednoj visini, kako to privatni tužitelj zahtjeva ili u prijavi
označi.


Konačno taj postupak ne bi bio ništa novoga, nego bi
bio sasma na zakonu osnovan, jer §. 73. šumskoga zakona
kaže: »Da vlasti uzmognu pouzdano saznat kolika
je šteta, imadu službenici od lugarstva,
(to se ima smatrati šumarstva , jer lugari ne mogu visinu
štete ustanoviti) kako način tako i veličinu štete
prosudjivati i t. d. U tom paragrafu je dakle naznačeno,


da vlasti uzinoguu pouzdano saznat, a pod vlasti mora


se smatrati koli politička vlast toli i sudbena vlast, prema
čemu se i kr. kot. sudovi imadu držati propisa označenih u
§§. 74., 75. i 76. šum. zakona, što se do sele nije provadjalo
pak se to mora naredbenim putem odrediti.


U svim pako slučajevima, gdje je donesena osuda na temelju
krivih prociena šumskih šteta, imali bito se ustanoviti, te
slavna kr. državna odvjetničtva, ureda radi, ustati na obranu
krivo uporabljena zakona.


Putni paušal i dnevnice šumarskih činovnika
imovnih obćina.


u broju 5. »Šumarskog lista« od godine 1900. bilo je
govora 0 tomu predmetu; a razpravljalo i pisalo se više puta
i prije, pak unatoč svemu tomu, čini se kao »da smo tamo,
gdje smo i prije bili«. Neka mi se s toga ne zamjeri, da ovimi
redci tu stvar ponavljam.


čineći to, pada mi na um princip nekog učenog Engleza,
čijeg se imena ovaj čas ne sjedam, koji kaže:
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 210 —


»Ne samo, da nije suvišno o jednom te istom predmetu
više puta razpravljati i u javnosti pisati, ved je to upravo potrebno,
ako se želi postići svrha, za kojom težimo«.


U broju 5. »Šumar, lista« od godine 1900. čitam na početku
članka, gornjega naslova, sliedeće: »Visoka kr. zem. vlada
naredbom od 23. I. 1900. broj 30.844. ex 1899. pozvala je
sve gospodarstvene urede, da podnesu svoje mnienje ob osnovi
sastavljenoj po kr. vlad. rač. uredu, na temelju čega bi se
onda izdala obća naredba, kojom bi se uredile putne, povjerenstvene,
zamjeničke i selitbene pristojbe činovnika i urednikš,
imovnih občina, načinom sličnim, kako je to banskom naredbom
od lO. travnja 1899. broj 1581. Pr. uredjeno za autonomne
činovnike i službenike«.


Iz toga sam članka doznao, da se je ciela stvar ticala
najviše nas šumarah-upraviteljah šumarijah. Čudno mi je ipak
da se u tom predmetu nije — barem od strane gospodarstvenih
uredah — saslušalo i mnienje »alterae partis« a taj »altera
pars« upravo smo mi, kojih se to tiče.


Da bi to dobro bilo, držim več s toga, što mi s^mi najbolje
znamo i dutimo, kako nam je u tom pogledu. S druge
strane, što sam čuo, (da li je istina ili nije, za to ne mogu
jamčiti — jer velim, da sam čuo, dakle od drugoga) da se je
našao jedan gospodarstveni ured, koji je na gornju visoku naredbu
odgovorio: »da šumarom ne treba ništa više, jer da
imaju i previše!?«


Sredom je to t)io samo jedan takav odgovor ili izvješće.
Težko li ga nami, da su svi takovi!


Pošto dakle taj predmet do sada uredjen, odnosno konačno
riešen nije, mislim, da ne će biti s gorega, da se barem u
kratko s njim pozabavim.


Putni paušal za uzdržavanje službenog konja, opredieljen
je za kot. šumare, kao upravitelje šumarija, sa 700 kruna
(350 for.) godišnjih.


Ja ni danas nisam na čistu s time, imade li taj paušal
služiti sbilja za »uzdržavanje konja« ili je to odšteta na mjesto
»kilometrine«. Jedno od ovoga dvojega jest svakako.
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 41     <-- 41 -->        PDF

~ 211 —


Ako je taj paušal za »uzdržavanje konja« tada je on za
tu svrhu premalen, Drieći bo konja, moramo uzdržavati i plaćati
i slugu (ili kočijaša).


Račuuajud da plaćamo slugu mjesečno sa . . 12 kruna
(6 for) a njegova obskrba da stoji mjesečno . . 30 »
to potrošimo za slugu mjesečno 42 krune
ili na godinu 12 X 42 krune = 604 krune (ili 252 for.).


Računajud da za 1 konja potrošimo na 1 godinu dana
30 metričkih centih siena a 4 krune . .12 0 kruna — fil.
24 vagana zobi a 2 krune 50 fil. ... 55 » 60 »
10 met. centa slame za nastiranje a 2 K. 40 fil. 24 » — »
kovaču za podkivanje i popravke kola it. d. 48 » — »


ukupno . . 247 kruna 60 fil.
k tomu za slugu 404 » — »
ukupno . . 751 kruna 60 fil.
Držeći ali 2 konja i pribrojiv k tomu istu
svotu za drugog konja 247 kruna 60 fil.
to stoji uzdržavanje 2 konja na godinu . 999 krunu 20 fil.


Mislim, da ovim količinam i cienam ne može nitko prigovoriti,
kao previsokim, jer ja sam ih baš za to uzeo niže nego
faktično jesu, samo da mi se ne bi u tom smjeru moglo prigovoriti.


U gradovih i većih mjestih biti će potrošak naravno i
znatno veći.
Ovim računom pokazao sam, da nam paušal od 700 kruna
ne dostaje niti za uzdržavanje 1 konja.


Nu čini mi se, da ima malo šumarah (barem u gorovitih
predjelih) koji drže samo 1 konja, a to naprosto zato, jer jedan
konj ne može izdržati napora čestog putovanja šumarevog.


O tom imadem ja žalostno izkustvo. Držao sam naime i
ja u početku 1 liepoga i zdravoga konja. Nakon jedno i pol
godišnje uporabe, uz dobru hranu, dobru štalu, izvrstan red,
obolio je (osipljivio), ter postao za dalnju porabu nesposoban,
četiri put slao sam ga u Karlovac na sajam i nudiše mi za
njega 18, 19, 20 i 22 for. Kašnje se slučajno namjerio na nj
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 212 —


(kod kuće) ciganin, komu se konj vrlo svidjao, te mi je za nj
platio 38 forinti. Naravno, da sam ja morao biti zadovoljani
da sam i toliko za nj dobio, makar sam kraj toga izgubio
svotu od 47 forinti, jer sam ja za nj platio 85 for. To me je
naučilo pameti i od onda moram držati 2 konja.


Ako dakle ne ćemo, da nam se takovi slučajevi opetuju i
da tako naš težko stečeni novac gubimo, moramo držati dva
konja, kako ih faktično — mislim — većina i drži. A da je
paušal od 700 kruna za uzdržavanje 2 konja premalen, dovoljno
sam razložio, tim više, ako se uvaži, da uz to treba kupiti i
uzdržavati ormu (hamove) kola, saonice i t. d. jer svaki šumar
niti hoće niti može biti jašioc, nego se većinom vozi u kolima.


Dosadanjim razlaganjem bila mi je svrha upozoriti i dokazati,
da taj naš putni paušal, ako je namienjen »za uzdržavanje
« službenih konja, ne odgovara onoj svoti, koja se
za uzdržavanje faktično potroši. — Ako pako taj putni paušal
služi kao odšteta na mjesto »kilometrine«, onda ni u tom slučaju
nije odmjeren u onolikom iznosu, koji bi sbilja odgovarao
kilometrini po šumarih prevaljenoga puta, u vanjskom njihovom
službovanju.


Uzmimo n. pr. da svaki šumar službuje vani u mjesecu
poprečno 10 dana. Svaki taj dan da prevali put -— poprečno


— tamo i natrag 20 kilometara, to bi bilo u 10 dana 200 kilometara,
što čini 200 kilom, a 40 filira 80 kruna mjesečno
ili 960 kruna na godinu.
Naravski, da ima mjesecih u godini, u kojima on prevali
i preko 300 kilometara.
U jednom dakle i drugom slučaju nije uam paušal odmjeren
u onolikom iznosu, kako bi faktično trebao da bude.


Po tome je posve jasno, da mi sa sadanjim našim paušalom
ne možemo izlaziti, već moramo na nj nadoplaćivati. Ako
bi pako tko bio riešen dužnosti držati službenog konja, to
bi sa putnim paušalom smanjenim za 30´´/o još mnogo gorje
prošao, jer kada bi morao kadgod putuje plaćati kola, to mu
nikako ne bi za pokriće tog troška dosegla godišnja odšteta
od 480 kruna.
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 213 —


Ako i jesu putne pristojbe činovnika u principu i u
glavnom za to, da se njima pokriju troškovi spojeni sa službenim
putovanjem činovnika, to se s druge strane neda tajiti,
da je to i modus, kojim se činovniku daje prilika, da osim
svoje plače nešto i nuzgredno zasluži »koraissioniranjem«. Ovo
je podpuno opravdano, obzirom na place, koje su kod Činovnikali
u našoj domovini, razmjerno prema ostalim zemljama,
dosta malene.


Samo smo mi šumari imovnih občina od ove, ako smijem
reći — blagodati, izključeni; jer mi, kako rekoh, našim putnim
poušalom ne možemo pokriti niti faktičnog troška, a kamo li,
da nam od putnih pristojbah što ostaje.


Uzmimo n. pr. kot. pristava ili drugog kojeg zemaljskog
činovnika X. dnevnog razreda, koji putuje u službenom poslu
do jedne občine, 20 kilometara daleko. On de dobiti za to
svoje putovanje, tamo i natrag i za službovanje, koje je eventualno
obavio za jednu uru, u toploj sobi, ove putne pristojbe:
40 kilometara a 40 filira 16 kruna
dnevnica a 5 kruna 5 »


ukupno .... . 21 krunu
Ako je od toga platio za kola 8 kruna
potrošio za objed 3 »


ukupno 11 kruna


Ostaje mu dakle od toga putovanja prištedjeno Čistih
10 kruna. Ako je u jednom mjesecu obavio samo 4 ovakove
»komisije«, mogao je od dobivenih putnih pristojbah prištediti
do 40 kruna.


A možemo li se mi šumari imovnih obćina koncem mjeseca
ili godine zapitati, koliko smo prištedili od naših putnih
pristojbah? Toga si pitanja ja mislim nitko ne stavlja; naprotiv
ja mislim, da se svatko pita: »Koliko sam nadoplatio?«.


A sada du nastojati sravniti putni paušal činovnika, gospodarstvenih
ureda, sa onim upravitelja šumarija.


Upravitelji gospodarstvenih ureda, dužni su polag postojedih
propisih držati: dva »odnosno jednog« za službenu porabu
dovoljno krepkoga konja.
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 214 —


Naredba dakle ovdje neodredjuje »imperativno« da
upravitelj gospodar, ureda »mora« držati baš dva konja, kad
veli: »odnosno jednoga«.


Po tom je, po mojemu mnienju, prepušteno na volju dotičnom
upravitelju gospodar, ureda, hode li držati dva ili jednoga
konja.


Naravno, da svi upravitelji gospodar, ureda drže dva
konja, a to s toga, jer je jedan konj preslab, da bi s njim
potrebna službena putovanja obavljati mogli, te se stoga i nemogu
poslužiti pogodnošću toga propisa, koji im dozvoljava
»odnosno« i jednoga konja držati.


Kada bi ali koji upravitelj gospodar, ureda baš htio,
da drži samo jednoga konja, on bi time ipak udovoljio propisu,
a dobivao svakako paušal od godišnjih 1200—1400 kruna.


Ja nikako nemogu pojmiti, čime je onda opravdano, da
šumar upravitelj šumarije dobiva kao paušal samo polovic u
te svote t. j . 700 kruna?


To je doista nerazmjerno malo.


Možda ee mi se reći: Upravitelj gospodar, ureda mora
dalje putovati nego upravitelj šumarije, pak zato, hoćeš-nedeš,
mora držati dva konja.


Ja bih bio slobodan odgovoriti: da to ne stoji!


Evo da vidimo! Upravitelj gospodar, ureda ima po ustanovah
naputka dva put u godini pregledati sve šume svoga
područja.


A koliko šumar? Dvauajst puta, jer je prema ustanovam
naputka dužan svaki mjesec jedan put pregledati šume svoga
kotara.


A gdje su doznake premjerbe, razni izvidi, kulturne radnje
obilježeuje i prociena stabala i t. d. ?


Da li je to sve mogude obaviti, to je drugo pitanje, nu
svakako stoji činjenica, da upravitelj šumarije bare m i najmanje
dva put više putovati mora, nego upravitelj gosp ureda.


Ako dakle ved upravitelj gospodar, ureda mora da drži
dva konja, to tim više treba da drži dva konja upravitelj šu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 215 —


marije, koji mora sigurno barem dvaput više putovati; a tko
više putuje, treba i jaču predpregu.


Nadšumari taksatori uživaju paušal od godišnjih 1000 i
1200 kruna. (Oni u slavonskih ravnicah dakako vedi, nego
oni u kapelskih brdinah !)


Nerazumijem zašto bi oni, koji su u istom sjedištu i na
iste daljine putovati moraju kao i upravitelji gospodar, ureda,
uživali manji paušal od potonjih?


Možda će mi se reći: »Oni su po propisu dužni držati
samo jednoga konja«.


Ako ali upravitelj gospodar, ureda ne može obavljati službenih
putovanja sa jednim konjem, tada ga isto tako ne može
obavljati sa jednim konjem niti taksator. Treba dakle i taksatoru
dva konja a dosliedno i toliki paušal, kolik je i upravitelja
gospodar, ureda.


Moglo bi mi se opet redi: »Upravitelj gospodar, ureda
je ali viši u činu«.


Zato ima ali i veću dnevnicu! A pravo su dnevnice za
oto mjerodavne a kilometrina je jednaka, kako za XI. tako i
za VIII. činovni razred.


Držanje dakle »dvajuh« konja potrebno je koli u interesu
vlastuika svoj trojici: i upravitelju gospodar, ureda, i
taksatoru i upravitelju šumarije, a kada je to doista potrebno,
tad je potrebno da im se dade ili odmjeri onoliki paušal, kolik
de sbilja biti dosta, da se njim pokriju faktični troškovi uzdržavanja
konjah.


Taj paušal dakako treba da je vedi za upravitelja gosp.
ureda i taksatora nego onaj za šumara upravitelja šumarije,
nu ne stoga, što su oni po svom službenom čiau višji — jer
zato imadu i veće dnevnice — nego zato, što je njihovo sjedište
u gradovih i većih mjestih, gdje je uzdržavanje konja«i
sluge svakako skuplje nego u manjih mjestih i selih u kojima
su obično upravitelji šumarijah. Pošto pako neki upravitelji
gospodar, ureda uživaju paušal od godišnjih 1400 K a to
mislim baš oni, koji službuju u slavonskili ravnicah, to ja ne
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 216 —


mogu naći razloga, zašto da se s njima ne bi izjednačili i oni
upravitelji gospodar, ureda, koji službuju u kapelskom velegorju
i brdinama a uživaju paušal od samo 1200 kruna godišnjih.
Ako treba jednomu za uzdržavanje konjah 1400 K., tada to
treba i drugi i tredi i svi.


Po mom nazoru, i jednoličnosti i pravednosti radi, valjalo
bi svim upraviteljem gospodar, uredah, bili oni šumarnici ili
nadšumari, opredieliti jednaki paušal od 1400 kruna. Da kod
toga ne bi smio odlučan biti visji čin, ili višji plačevni razred
upravitelja gospodar, ureda, to sam ved razložio navedši, da u
tom slučaju imaju vede dnevnice odnosno veće plaće.


Taksatori bili oni nadšumari ili šumari, trebalo bi da
uživaju isto toliki paušal kao i upravitelji gospodar, ureda
8 razloga napred navedenih. Jedino onda, ako taksatori doista
ne moraju putovati. toliko koliko upravitelji gospodar, ureda,
mogao bi im se sniziti paušal na 1200 kruna, ali i to opet
svima jednako.


Šumari pako, kao upravitelji šumarijah, trebalo bi da
uživaju paušal od 1000 kruna.


Svi ali navedeni činovnici uz obvezu držanja dvajuh konja.
Držanje bo dvajuh konja jednako je potrebno kako prvomu,
tako drugomu i trećemu.


Time mislim, da sam barem u glavnih crtah izcrpio ono,
što sam mislio reći o putnim paušalima, pak bi mi još prestalo,
da rečem koju o »dnevnicama« i o t. z. »paušalnim dnevnicama«.


O dnevnicama činovnika gospodarstvenih ureda ne imam
što, da rečem. One su opredieljene u onom iznosu kao i kr.
zemaljskim činovnikom, pak im stoga ne može biti prigovora.


A što da kažem o t. z. paušalnim dnevnicama kotar, šumara
i upravitelja šumarija? Ja mislim, da je o tom suvišno
obširnije govoriti. Ta dosta je, da samo napišem: »1 K 75 f«? !
Bez zamjere! Vjerujte mi, da ja još nikomu nisam kazao, koliku
dnevnicu dobivam, kad službeno putujem.


Ja ne tražim, da se i nama plaća dnevnica sa 5 kruna,
kao činovnikom gospodar, ureda istog dnevnog razreda, akoprem