DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 208 —


Danas, poslie organizacije šumarske službe kod političkih
pblastih u Hrvatskoj i Slavoniji, ima skoro svaka kr. kot.
oblast svojega šumarskoga izvjestitelja, a sjedište kot. oblasti i
suda takodjer je skoro svuda u istom mjestu, pak će iz pita
nje prociena šumskih štet^ u uredu kod kr. kot.
sudova, lahko obaviti moći kr. kot. šumari. Tamo pako gdje
ne ima kod oblasti šumarskog izvjestitelja, tamo je sjedište
šumarije koje imovne obćine ili državne šumarije,


Ovo preizpitanje šum. šteta, moglo bi se udesiti tako, da
kr. kot. sud prijave o prekršajima proti sigurnosti šumskoga
vlastničtva, prij e odredjenja ročišta, ustupi kr. kot. oblasti,
da se prociene po šumaru preizpitaju, a istom tada neka se
razprava odredi; u prešnih pako slučajavih, mogao bi postupajući
sudac kratkim putem pozvati šumara neka osobno dodje
u sud i preizpitanje obavi.


Za veće ovakove prociene mogla bi visoka kr. zemaljska
vlada odrediti i taksu, prema veličini štete, jer bi to sasma
pravedno bilo. Shvatljivo je, ako moramo kod kr. kot. oblasti
prociene bezplatn o preizpitavati, ali ne bi bilo pravedno,
da se to pretegne i na preizpitanje kod kr. kot. sudova, osobito
za veće prociene. To bi se imalo smatrati šumarevom
privatnom praksom, jer kao što liečnici, veterinari, premda su
zemaljski činovnici kao i mi šumari, računaju privatnoj stranci
za svaki recept posebnu taksu, zašto da baš mi šumari
moramo obavljati prociene ili preizpitivati iste bezplatno?


Proti osudi prvomolbenoga suda obično je, da okrivljenic
ulažu priziv na više sudište, a tako je kod osuda izrečenih u
prekršajima proti sigurnosti šumskoga vlastničtva.


Toga radi imalo bi se gore spomenutom naredbom odrediti,
da takodjer i kr. sudbeni stolovi prije konačnog riešenja
priziva, ustupe tužbu sa proeienom kr. županijskoj oblasti, gdje
bi kr. županij. šumarski nadzornik procienu preobredio, jer
nije izključeno, da i kr. kot. šumar pogriešku u procieni učini.


Takovim postupkom stekao bi si postupajući sudac uvjerenje,
da je osudu — i u pogledu visine odštetnog