DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 188 —


Odnošaji šumarstva u Švicarskoj.


Po vrelima napisao šum. savjetnik Ebert Kassel preveo M. fcr.


Šumska površina Švicarske iznaša 847.805 ha (t. j . 20´47´´;´o
površine Švicarske), od toga odpada na šume državne 37.504 ha,
šume obćinske i korporacija 565.08G ha, dočim na šume privatne
245.215 ha.


Izvršujudi organ švicarski jest savezno vieće od 7 članova.
Pojedini od tih čhmova stoje na čelu jednoga departma-a.


Odjel za šumarstvo, lov i ribarstvo sa vrhovnim šumarskim
nadzornikom kao predstojnikom (vrhovno šumarsko nadzorničtvo)
podredjen je unutarnjem departma-u. Kroz ovo vrhovno
nadzorničtvo vrši savezno vieće vrhovni nadzor nad šumami
državnirai, obcinskimi i šurnami korporacija, kao i nad
svima zaštitnim šumama. Osim vrhovnog šumarskog nadzornika
tog vrhovnog nadzorničtva, dodieljeni su još istome 3 šumarska
pristava, jedan šumarski tajnik i dva kancelista.


Sam feavez posjeduje vrlo neznatne šume, koje raznim tvrdjavam
ili vojničkim vježbališteui pripadaju, pa se ste strane
istima i upravlja. Glede gospodarenja tih vrsti šumah, mjerodavno
je odobrenje vrhovnog šumarskog nadzorničtva, dočim
se u ostalih državnih šumah, koje pojedinim kantonom pripadaju,
vodi uprava sa strane istih po vlastitom šumarskom činovničtvu
a samo pod nadzorom saveza.


U svakom kantonu stoji na čelu šumarstva jedari kantonski
nadšumar (nadšumarija), koji u većih kantonih naslov nadšumarnika
(Zilrich), kantonskog šumarskog nadzornika ili pak
samo nadšumara nosi, a ovome je okružni ili kotarski šumar
(okružna šumarija) podredjen. U manjih kantonih obstoji samo
jedan nadšumar kao tehnički naobraženi šumarski činovnik. U
pomoć nadšumaru oko uprave, pak u svrhu obrane šuma dodieljeuo
je istomu pomoćno osoblje (srezni šumar, podsumar,
nndlugar (Oberbann\vart), lugar.


* Pojedine šume proglaSuje zaštitnima katonska uprava, uz pravo odobrenja
po savezu.


ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 189 —


Naslovi žinovničtva u pojedinih kantouih su različiti ; za
jednakošdu tih naslova nastoji se već dulje vremena, ali je to
težko polučiti.


Broj znanstveno naobraženih šumarskih činovnika iznaša
za cielu Švicarsku 158, i to 11 šumarskih činovnika saveza
(6 činovnika vrhovnog šumarskog nadzorniČtva, 3 profesora
šumarske škole i 2 asistenta šumsko pokusnih postaja)
115 kantonskih, i 32 činovnika obdinah i korporacijah.
Činovnici vrhovnog šumarskog nadzorniČtva birani su od saveznog
vieča na vrieme od tri godine, znanstveno naobraženi
kantonski činovnici pako po vladinom savjetniku dotičnog kantona.
Od takovih činovnika zahtjeva se podpuna znanstvena i
praktična šumarska naobrazba. Znanstvena naobrazba ima odgovarati
onoj, koja je stečena diplomom na šumarskoj školi
politehnike ziiriške. Izpit natjecateljah u pogledu znanstvene
naobrazbe jest švicarskom školskom savjetničtvu podvržen,


Onaj, koji se želi natjecati za koje više mjesto kod kantonske
šumarske uprave ima se prijaviti kod departma-a unutarnjeg
odjela, koji tu prijavu u svrhu ustanovljenja šumarsko znan stvene
naobrazbe natjecatelja predsjedniku švicarskog školskog savjetničtva
odstupi. Isti predlaže takove molbe povjerenstvu, koje
sastoji od predsjednika školskog savjetničtva kao predsjedatelja,
zatim predstojnika šumarske škole u Ziirichu i jednog profesora
pomenute škole, imenovanom po školskom savjetničtvu. To
povjerenstvo bavi se najprije izpitivanjem na temelju predloženih
izkazah i podataka glede dozvole pristupa k tome izpitu.
Za polučiti tu dozvolu, nuždno je dokazati svjedočbom dovoljnu
znanstvenu prednaobrazbu, kao i svjedočbom daljnjih studija
stručnu naobrazbu polučenu na kojem višem šumarskom učilištu.


Dozvola za polaganje izpita podieljuje se onima, koji iz


pitnom diplomom dokažu, da su svršili šumarsku školu u Zii


richu, ili je već natjecatelj svojim osobitim znanstvenim stru


kovnim djelovanjem dokazao, da posjeduje traženo znanje; ili


pako da bar dokaže da je radio na takovu mjestu, da je tim stekao


sposobnosti za polaganje takovog izpita, Redovitu dozvolu ovla


15
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 190 —


šteno je nadalje povjerenstvo podjeliti onima, koji dokažu, da
su drugdje položili izpit, koji bezdvojbeno odgovara onomu na
šumarskoj školi u Ziiriehu položenom; iznimnu dozvolu pako
onima, koji se ved u starijoj dobi nalaze, a bili su više godina
u praktičnoj šumarskoj službi.


Oni, koji k izpitu pristupljuju dodieljuju se, u koliko diplomskog
izpita šumarske škole položili nisu, istom izpitnom
povjerenstvu, koje funkcionira kod diplomskog izpita na šumarskoj
školi. Predmeti za ustmeni izpit su sasvim isti kao i
oni za diplomski izpit; na pismenom izpitu stavljaju se dva
pitanja za riešenje kojih dozvoljava im se vrieme od 1—2 sata,
a osim toga daje im se Često još i jedno treće pitanje, za riešenje
kojeg im je dozvoljeno vrieme od jednog dana. Oni kandidati,
koji izpita položili ne bi, mogu se nakon jedne godine
opet izpitu podvrči.


Na šumarskoj školi u Ziiriehu — šumarski odjel na politehnici
— preduzimaju se diplomski izpiti načinom, da se
izpitnici izpituju pojedince ili pako u malih grupah najprije
ustmeno iz pojedinih predmetah i to u početku trećeg tečaja.
Ustmeni diplomski izpit obdržava se na dva puta, i to ponajprije
tkz. prelazni diplomski izpit na početku trećeg tečaja iz matematike,
experimentalrie fizike, zoologije, anorganske, oi´ganske
i agrikulturne kemije, botanike, petrografije, geologije i obćeg
gospodarstva; dočim se tkz. zaključni izpit obdržaje- koncem
trećeg tečaja, iz topografije, crtanja, teodolitnog mjerenja, cesto
i vodogradnje, čuvanja šumah, državno-šumskog gospodarstva^
statistike, klimatologije, snošaja šumskog drveća, tloznanstva,
sadjenja šumah, uzgoja sastojina, uredjenja šuma, računanja
vriednosti šuma, uprave, uporabe šuma i obćeg prava. Nakon
tog izpita ima se izraditi pismena diplomska radnja, a ta se
sastoji u izradjivanju gospodarstvene osnove, koja se već u
početku zadnjeg (6) semestra zada, a ima se sastaviti do stanovitog
stalnog roka.


Uspjeh izpita saobćuje se departma-u unutarnjeg odjela.
Posjednik diplome stečene na šumarskoj školi, oslobodjen je
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 191 —


od zahtjeva da doprinese svjedočbu sposobnosti za pripust šumarsko
znanstvenom izpitu.


Šumarsko praktična naobrazba, koja se proteže najmanje
na vrieme od jedne godine dana, ima obuhvaćati vježbu
iz uredjenja šumah, procjene, šumskog gospodarenja, uporabe
šumah i šumsko-trgovačke znanosti. Posije svršene te praktične
vježbe sijedi praktični zaključni izpit pred izpitnim povjerenstvom,
koje se sastoji od vrhovnog šumarskog nadzornika kao predsjednika,
predstojnika švicarske šumarske škole i triju članova
imenovanih po saveznom vieću. Tome izpitu pripušteni su samo
oni natjecatelji, koji diplomu švicarske šumarske škole posjeduju
i koji su u stanju dokazati praktičnu sposobnost u izmjeri
i gradnji šumskih putevah.


Za ovaj izpit dužan je svaki kandidat samostalno sastaviti
gospodarstvenu osnovu za kompleks od najmanje 80 ha šuma.
Kandidatom dozvoljeno je tu radnju obaviti za vrieme njihovog
praktičnog službovanja. U razdobju dok traje praktična vježba
kandidata, ovlašteno je izpitno povjerenstvo posjetiti do dva
puta onu šumsku upravu kod koje dotičnik službuje, i dati se
izvjestiti o njegovom napredovanju, te vrhu tog posebno izvješće
predsjednikli izpitnog povjerenstva podnjeti. Koncem praktične
vježbe kandidata, opređieli predsjednik izpitnog povjerenstva
rok zaključnog izpita, koji je na sastavak gospodarstvene osnove
i lih praktična pitanja stegnut. Rezultat toga izpita imade se
podnjeti departma-u unutarnjeg odjela. Na temelju tih podataka
izdaje spomenuti departma svjedočbe za pravo daljnjeg izbora.


Taj izpit može biti i oprošten onima, pravo izbora imajudim
aspirartom, koji se mogu višegodišnjom valjanom šumarskom
praksom izkazati. Ponovni izpit je samo jednom i to
nakon jedne godine dozvoljen.


Za naobrazbu pomoćnog osoblja (podšumar, srezni šumar
i t. d.) obdržavaju se posebni 2-mjesečni tečaji kod pojedinih
kantona podupirani od saveznog vieda, te osim toga još 14dnevni
usavršujući tečajevi. Tečaji za jednostavne šumske čuvare
(lugare) traju nekoliko tjedana.
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 192 —


Beriva šumarskog činovničtva jesu sliedeća*
vrhovni šumarski nadzornik 6000—8000 frn.


I. pristav 5000—7000 frn.
II. » 5000-6500 frn.
III. » , . 5000—6200 frn.
osim toga putne troškove za jedan dan 16 frn. (za dan 8 frn.
a za noć 8 frn.) i posebno za laktično izdate vozne troškove.
Beriva kantonskog činovničtva (nadšumara, okružnog šumara
i t. d.) jesu vrlo različita. Beriva kantonskog nadšumara
iznose 3000—5600 frn. a ona okružnih šumara 2500—4600 frn.
Povišice činovničkih berivah predstoje. Dnevnice nadšumara
kod službenog putovanja dodju obdenito najma,nje na 10 frn.
(za dan 6 frn. a noć 4 frn.); osim toga odštedeni su za vozne
izdatke; dnevnice okružnih šumara iznašaju najmanje 8 frn(
dan 5, a nod 3 frn.) kao i odštete za vozne izdatke. Njekoji
kantoni izpladuju i vede dnevnice.


Beriva šumarskog pomodnog osoblja, koje je u godini
1894. brojilo 3961 osobu, iznašala su 893.750 frn. Ta beriva
variraju vrlo jako.


Službenih stanova za državno šumarsko činovniČtvo ne
ima, tek samo nekolicina obdinskih šumarskih upravitelja i
službenika posjeduju takove. Isto je i sa gorivim drvom i
zemljištem,´ tako, da se obdenito može redi, da u Švicarskoj ne
ima službenih stanova, gorivog drva i deputatnog zemljišta za šum.
ČinovniČtvo. Pojedini šumarski činovnici dobivaju umjerenu odštetu
za najam pisarne. Uredbe za mirovinu činovnika Švicarska
ne poznaje. Odrekne li se činovnik svoga mjesta, to je država
ili obdina riešena tim svakih daljnjih financijalnih obveza
napram dotiČniku.


* Beriva činovničtva vrliovnog šumarskog nadzornižtva izpladuje sam savez,
koji takodjer doprinosi do jedne tredine za beriva i dnevnice višjeg kantonskog šumarskog
činovničtva, ako zalitjevani broj naobraženog šumarskog činovničtva obstoji.
Plače nadšumarab iznose najmanje 3000 frn., one okružnih šumarah najmanje 2500 for.
Dnevnice nadšumarab iznose najmanje 8 frn , dočim kantoni spomenutom činovničtvu
izdane putne troškove naknade.


ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 193 —


Za udove i sirotčad šumarskog čiuovničtva ne obstoji takodjer
uikakova obveza. Tomu se pomaže osjeguravanjem, te
ima za to posebnih blagajna.


Takove blagajne su u raznih kantonih i razno uredjene.


Sve pod javni nadzor spadajuće šume moraju omedjašene
biti i unutar tih granica ne smije se bez dozvole kantonske —
kod zaštitnih šumah bez dozvole saveza — šumsko tlo umanjiti
; sve plješine i sječine moraju se opet pošumiti, u koliko
nije možda za oto opredieljena druga toj odgovarajuća površina
zemljišta. Krčenje je zabranjeno u zaštitnih šumah, kao i u onih
šumah, kojih krčenje bi sastojinam zaštitne šume škoditi moglo.
Iznimke u tome dozvoljene su samo posebnim odobrenjem
saveznog vieča.


Dioba šuma državnih, obćinskih ili onih korporacija nije
dozvoljena u bud koju svrhu, osim u sasvim posebnih slučajevih,
vrhu čega kantonska uprava odlučiti ima. Isto tako ne
smiju se takove šume bez dozvole kantonskih uprava ni
povećati.


Paša, stelja kao i drugi po šumu štetni servituti, koji se
u zaštitnih šumah uživaju, isto tako pravo drvarenja u šumah
stojećih pod javnim nadzorom, imadu se odkupiti, Odkup biva
u novcu ili pako iznimno drugim zemljištem. Obterećivanja
šumah novimi servituti zabranjeno je. U svih pod državnim
nadzorom stojećih javnih šumah ima se gospodariti po preizpitanoj
i odobrenoj gospodarstvenoj osnovi, te se izkazani i potvrdjeni
godišnji užitak ne smije bez više kantonske dozvole prekoračiti.
Možebitno prekoračenje tih užitaka imade se u sliedećih godina
prištediti.


Gospodarstvene osnove sastavljene su u pravilu po okružnom
šumaru (okružna šumarija), u čijem se području dotične šume
nalaze, izpitane po nadšumaru (nadšumarija) i po kantonskoj
vladi potvrdjeue. Nekoji kantoni imadu lih u tu svrhu posebne
taksatore, koji se bave izključivo sastavkom gospodarstvenih
osnova i revizijami istih. Gospodarstve osnove sastavljaju se
po posebnih naputcih izdanih od pojedinih kantonskih uprava,
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 194 —


koji ali po departmanu za unatainii odjel odobreni moraju biti.
Te gospodarstvene osnove sastavljaju se obično za vrieme od
jedne obhodnje. Svakih 5—10 godina obdržaje se medjurevizija
i nakon 10 ili 20 god. glavna revizija.


Obhodnja za visoke šume je po samom položaju šume
različita; u nižih položajih iznaša obhodno doba 80 —100 god.
u visokom gorju pako iznaša isto i do 200 god.


Isto je tako različit materijalni i novčani prihod šuma.
Ovaj je posljednji iznašao na temelju podataka profesora Landolta
god. 1883. poprečno po ha 42*43 frn. Novijih i pouzdanijih
podataka o prihodu šuma na žalost ne ima.


U zaštitnih šumah ne smiju se nikakovi užitci crpsti, koji
bi na šumsko gospodarenje zlo uplivati mogli; osobito je paša
i steljarenje strogo stegnuta na stanovite površine, ili je pako
sasvim zabranjena. Zemljišta, koja privatnikom spadaju, moraju
na zahtjev kantonske vlade ili saveza pošumljena biti, ako se
tim važne zaštitne šume stvoriti mogu. U takovih slučajevih
ima dotični kanton i savez za prvo pošumljenje kao i za sve
kasnije popravke tih kulturah za vrieme od četiriju godina, po
odredbi saveznog vieća, prinos troškovah za te radnje doprinieti.
Spada li pošumiti se imajude tlo privatniku, to je kanton
vlastan, a na zahtjev posjednika i dužan, tu površinu od istog
uz podpunu odštetu preuzeti. Nove šumske radnje i pošumljenja
u zaštitnih šumah redovito su od saveza novčanom podporom
poduprte, te se u tu svrhu doprinese za prve 30 —TO^/o, a za druge
20—507o, ako se tim preprečuju opuzine tla, a osobito pako
ako te radnje stoje u savezu sa zagradjivanjem bujica, a skopčane
su s osobitim potežkoćama. Obzirom na takove izdatke,
preuzim´a dotični kanton dužnost prama savezu brinuti se za
zaštitu i njegu takovih pošumljenih površina i nuždnih popravaka
na istih.


Svako, tko propusti polag propisa omedjiti šume kazni se
sa 5—50 frn., a tko umanji šumsko tlo bez posebne kantonske
privole sa 100—200 frn. po ha. Nepovlastne diobe šumah ili
povećanje šuma kazne se sa 10 —100 frn. po ha, uvedenje
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 195 novih
servitutah sa 10—100 frn., neobdržavanje gospodarstvene
osnove sa 20—-500 frn., protuzakonita drvarenja u šumah stojećih
pod javnim nadzorom sa 1—10 frn. po m´, zanemarenje
propisnog pošumljenja sa 20—100 frn. po ha, uporaba zabranjenih
nuzužitaka sa 5— 500 frn. i t. d.


Ne obavi li sam sumovlastnik nuždne šumske radnje, obave
se iste na njegov trošak po nalogu kantona. Uporaba novčanih
globah prepuštena je kantonskim upravam.


Kazne za šumske štete, kao i naloge glede šumskih požara,
vjetrova, šteta po zareznicih i t. d. izdaju kantoni. —


Šumarsko pokušalište je sljedećim načinom organizovano:


Središnji zavod za šumarsko pokušalište podredjen je nadzoru
i vrhovnom rukovodstvu povjerenstva, koje je od saveznog
vieća, već prama prilikama, od 5 ili 7 članova sastavljeno.
Istom povjerenstvu pripada predsjednik školskog savjetničtva i
vrhovni šumarski nadzornik ureda radi; ostali članovi, od
kojih trojica moraju biti vješti šumarski činovnici iz kantonah,
birani su od strane saveznog vieća na tri godine. Ova tri
člana iz kantonah, nakon izminuća trogodišnje službene periode
ne mogu više birani biti. Predsjedničtvo pripada predsjedniku
švicarskog školskog savjetničtva. Ovo povjerenstvo sastaje se
11 pravilu tri puta godišnje, a u medju vremenu rukovodi poslove
sam predsjednik školskog savjetničtva kao vrhovni predstojnik
pokušališta. Povjerenstvo bavi se: sastavkom godišnjih poslovnih
nacrta, preizpitivanjem računa i godišnjih izvještajah, predlogom
godišnjeg budgeta tog zavoda, naredbom proglašenja iztraženih
i motrenih podataka, predložnim pravom za izbor predstojnika i
dvijuh glavni asistentah, te za izbor pomoćnika za šumski vrt i
meteoroložku postaju, sastavljanjem daljnjih i nuždnih predloga
i t. d.


Neposredno rukovodstvo spomenutog zavoda predano je,
na predlog nadzornog povjerenstva, po saveznom vieću zaoto
opredjeljenom učitelju šumarske škole. Isti sudjeluje kod sjednica
nadzornog povjerenstva uz pravo glasa. Tomu profesoru
kao ravnatelju šumarskog pokušališta dodjeljena su dva asistenta
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 196 —


sa šumarskom i jedan sa kemijskom i bilinsko-fizioložkom naobrazbom,
te pomoćnik za šumski vrt i meteorološku postaju,
kao i ine potrebne radne sile. Ostale profesorske sile mogu takodjer
svojom radnjom pripomoći. Ostala tri šum. školi pripojena zavoda:
gospodar, kemijska iztražna postaja, postaja za iztraživanje sjemenja
i zavod za preizpitivanja gradjevnog materijala stoje šumarsko
centralnom zavodu na razpoložbu. Predstojniku pokušališta predleži:
neposredno rukovodstvo zavoda; sastavak radnih osnova,
koje predlaže nadzornom povjerenstvu, kao i godišnjih izvještajah ;
gospodarstvena uprava zavoda; saobraćaj sa suradnici i sa
šumoposjednici kao i drugim pokusnim zavodima; nadzor oko
izvadjanja radnog programa, izpitivanje, kontroliranje i obradjivanje
pribrane gradje, kao i predlog na povjerenstvo u pogledu
publikacija; nadalje predlog na povjerenstvo u pogledu
izbora obih glavnih asistenta i izbor pomoćnika za šumski vrt
i meteoroložku postaju; naručba strojeva, orudja i t. d. —


U šumama po Švicarskoj tvore čitave sastojine : smreka,
jela, ariš, prosti i crni bor, hrast, bukva, kesten, javor, jasen,
lipa, breza, joha i dr. —


Lov se u glavnom izvršuje na temelju lovnog patenta
(dobivanjem kantonske lovne dozvole); samo u kantouih Argau,
Baselstadt i Baselland obstoji revirski sustav. Kao koristna
divljač znamenitije su za lov — osim ptica selica kao što su
šljuke, prepelice — divokoze, jeleni, srne i zečevi, nadalje tetrebovi,
sniežnice, jarebice i trčke. Podieljenje i priznanje prava
lova u kantonskih je rukuh, samo kanton Baselland prepustio
je to pravo obćinam. Ribarenje udicom većinom je u javnih
vodah dozvoljeno. Ribarstvom kao obrtom pako baviti se smije
samo na temelju posebnog patenta koji se pribaviti mora, dočim
nekoji kantoni nekoje vode daju na stanovito vrieme u zakup.


Godine 1898. unišlo je sa izdane ribarske patente 57.000 fru.,
a zakupnine 74.000 frn. — u cjelosti 131.000 frn.


Zemlja sama ne posjeduje zavoda za odgajanje riba, ali
daje subvencije kantonom, obćinam ili privatnikom, koji ribji
pomladak onda izlažu u javne vode. U godini 1898/99 obsta
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 27     <-- 27 -->        PDF

197


jalo je takovih 155, koji proizvedoše 41,000.000 ribjih jaja32,000.000 ribica. Ponajviše njeguju se ribe domaće vrsti, a
i nekoje plemenitije strane vrsti riba. Svrsi odgovarajući ribarski
zakon opredjeljuje lovostaju, spreme i sprave za hvatanje,
te veličinu hvatati se imajuće ribe; dozvoljava nagrade sa tamanjenje
vidrali i drugih po ribarstvo štetnih životinja, a sadržaje
i ustanove protiv nečistoći vodah.


Tetivnica.


u »šumarskom listu« za kolovoz 1900. imao je dobrotu


g. kr. županijski nadzornik M. Puk pod naslovom: »Ociena
tetivnice g. Hajeka«, napisati ocjenu sprave, što no sam ju ja
pod imenom »tetivnica« napisao u »Šumarskom listu« za
srpanj 1900.
Kako držim, da je na njekili mjestih te ocjene »maćuhinski
« postupano sa mojom tetivnicom, neka mi bude dozvoljeno
na tu se ocjenu u kratko obazrijeti.


Dočim g. pisac ocjene s jedne strane priznaje, da tetivnica
imade mnogo liepih svojstva i osobito velikih prednostih,
s druge strano pobija dvie, po mom mišljenju, osobito znatne
prednosti, te dolazi do zaključka, da baš pomanjkanje tih prednostih
onemogućuje tetivnici, da si prokrči put u praksu.


Te mane jesu, po navodu g. pisca ocjene:


1. što se radnik ne može po poslujućem činovniku iz daleka
kontrolirati.
2. što kod stabala nepravilnoga prosjeka, ne samo, da
ne odpada potreba dvostrukog mjerenja promjera sa raznih
strana, nego je pače neuklonivo potrebno, svud naokolo obodnice
prosjeka promjer mjeriti na 5, 6 i više, nu svakako
4 mjesta, očitavajuć pri tom uviek na obim krakovima odnosni
promjer.
Prije nego prodjemo na obrazloženje, kojim sam nakanio
obezkrijepiti te tvrdnje, predpostavimo za čas, da tetivnica za