DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 168 —


Petrinja prinos (za g. 1901.) 20 K.; Nadšumar Ivan Tropper, Vinkovci
članarina (za g. 1901.) 10 K.; Brodska imov. ubc. Vinkovci (prinos za


g. 1901.) 200 K.; Grad Križevac (za g. 1901.) 20 K. ; Grad Karlovac
(za g. 1901.) 20 K.; I. banska imov. obć. Glina (za g. 1901.) 20 K.;
Grad Varaždin (za g. 1901.) 20 K.; Grad Koprivnica (za g. 1901.) 20 K.;
Vjek. pl. Blasich, Sisak (za g. 1901.) 20 K.; Nadšumar Marianyi, Zagreb
(zaostala članarina do konca 1900.) 42 K.; Gjurgjevačka imovna
obć. Belovar (prinos za g. 1901.) 40 K. ; Kr. drž. šumsko ravnateljstvo,
Zagreb (predbrojnina za 17 šum. listova) 170 K,
U Zagrebu, 28. veljače 1901.
Predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskoga đružtva.


Broj 15!8. —1901.


Natječaj.


Na temelju visokovladne naredbe broj 86964 ex 1900. od 28. siečnja
1901. i usljed zaključka gospodarstvenog odbora od 25. veljače tg.
toč. 1. sjedničkog zapisnika, razpisuje se ovime natječaj za popunenje
dvajuh mjesta Šumarskih pristava kod gospodarstvenog ureda, koji će se
upotriebiti kod taxacionalnih radnja prigodom revizijah gosp osnova.


Sa svakim od ovih mjesta skopčana je godišnja plača najnižeg
stepena XI. dnevnog razreda od 1000 kruna i stanarina od 360 kruna,
uz pravo zaračunavanja putnih troškova po postojećih obćenitih propisih
za činovnike, koji ne uživaju putni paušal.


Molbe obložene sa:


1. krstnim listom ;
2. svjedočbom o svršenih šumarskih naucih;
3. svjedočbom o položenom višjem šum. drž izpitu za samostalno
vodjenje šumskoga gospodarstva;
4. izpravami o dosadanjem službovanju;
5. liečničkom svjedočbom o podpunom tjelesnom zdravlju;
6. svjedočbom nadležne oblasti o moralnom i političkom ponašanju
imadu se do 1. travnja tg. putem predpostavljene oblasti ili ureda upraviti
na podpisani gospodarstveni ured.
Prednost imadu oni molitelji, koji se mogu izkazati povrh gore
označenih dokazala, da su kod uredjenja šumskog gospodarstva predradnjami
uspješno jur dulje vremena upotrebljeni bili.


Gospodarstveni ured gjurgjevačke imovne obćine.
u Belovaru dne 1. ožujka 1901.
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 169
Broj 9427.


Oglas.


Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove
prodaje na zemaljskom dobru Božjakovina 20.000 komadah šaranah,
legla god. 1900., 8—15 cmtr. velikih, uz cjenu od 1 E. po 100 komadah.


Po redu stizajućih naručabah razašiljati će se ribe u drvenim posudama
uz shodnu uputu željezničkog osoblja kao brzovoz.


NaruSbe valja upraviti pismeno na kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljsku
vladu, odjel za unutarnje poslove ili jih podnieti kratkim putem gospodarskom
odsjeku kr. zemaljske vlade (Opatička ulica broj 6.).


Kupovnina se podmiriva poštanskim pouzećem pošiljke.


Neprispiju li ribe žive na željeznič]ju postaju, do koje se odpremiti
imadu, poslati će se naručitelju ponovno isti broj ribah, nu dopremni će
trošak i taj put nositi naručitelj.


U Zagrebu, dne 6. veljače 1901.


Za bana:
Dr. Ivo Mallin, kr. banski savjetnik v. r.


Broj 12.580.


Oglas.


u smislu naredbe kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
od 5. siečnja 1883. broj 21.295 ex 1881. obdržavati će se izpit za računarsku
struku kod gospodarstvenih uredah u bivšoj hrv.-slav. vojnoj
Krajini dne 11. i sliedećih dan ah mjeseca ožujka t. g. u šumarskom
odsjeku ove kr. zemaljske vlade, pred povjerenstvom, koje je
u tu svrhu postavljeno.


Oni kandidati, koji se žele podvrći rečenom izpitu, imaju za dozvolu
polaganja istoga izpita svoje propisno obložene molbenice najkasnije do


1. ožujka t. g. podnieti kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove,
putem predstavljenog ureda odnosno nadležne političke oblasti.
Kr.
hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove.
u Zagrebu, dne 9. veljače 1901.


Za bana:
Krajcsovics v. r.
13
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 170 —


Broj 45.727.


Oglas.


Od strane kr. zemaljske vlade odjela za unutarnje poslove, stavlja
se ovime do sveobćeg znanja, da će se u smislu normativne naredbe od


18. listopada 1886 broj 33094 i od 21. svibnja 1890. broj 12782, državni
izpit za samostalno vodjenje Šumskoga gospodarenja u proljetnom
roku godine 1901. obdržavati dne 10, i sliedećib danah mjeseca travnja
godine 1901.
Odnosne u smislu citirane naredbe pod brojem 33094 ex 1886.
sastavljene i propisno biljegovane molbenice, imadu se neposredno upraviti
na osobu predsjednika izpitnog povjerenstva gospodina Roberta
Fischbacha, kr. zemaljskog šumarskog nadzornika, u Zagrebu najkasnije
do 24. ožujka 1901.


U Zagrebu, dne 20. veljače 1901.


Kr. hrv.-slav-dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove.


Broj 4358 g. 1900.


Oglas.


Usljed zaključka obćinskoga vijeća dne 31. ožujka 1900. razpisuje
se natječaj na mjesto obćinskos^a šumara za političku obćinu Trogir,
kotara Spljetskoja.


S tom službom skočana su ova beriva :


1) Godišnja plaća od K. 1200 pretplativa u mjesečne obroke i to
iz obćinske blagajne K. 700 a od c. kr. poreznoga ureda K. 500 (na
ime K. 300 od zemaljskoga odbora i K. 200 od c. kr. namjestničtva) ;


2) Putni paušal od K. 240.


Natjecatelji imaju up aviti svoje redovito biljegovane molbenice na
podpisano obćinsko upraviteljstvo do 31. ožujka t. g. obloživ ih sa:
a) krsnim listom;
b) svjedodžbom političke vlasti vrhu ponašanja;
c) svjedodžbom o svršenim šumskim naukama, eventualno o već
položenu izpitu za samostalno vodjenje šumarskog gospodarstva;


đ) sa curriculum vitae i opisom dosadašnjega službovanja;


e) dokazom da poznaje hrvatski, a po mogućnosti i talijanski jezik.


Od ohcinskog upraviteljstva


Trogir, 10. veljače 1901.


Načelnik: Prisjednik:


Puović. Dr. Kamber.
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 61     <-- 61 -->        PDF

171


Šumske sadjenice,


voćke s liepim krošnjama a od plemenitih vrsti, kao i
voćke-divljake


mogu se u velikoj množini a uz malenu cienu dobiti kod


Šumske uprave dobra grofa Szapar/´a u jVlura-Szombatu,


županija Eisenbur-g, u Ugarskoj


Cienici safju se na zahtjev badava i, franko.


Jasenove trupce


biele, dobre kakvoće kupuje u svakoj množini


Erich Frost, Breslau V.,


uvoz drva na veliko.


^ Sve domaće i strano


\ r


Šumsko sjemenje


jiarofito


Žir hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka


sjemenje voćaka, kao sto i sve vrsti gospodarskoga
sjemenja, prodaje uz garantirano najbolju klicavost,
a kraj sniženih željezničkih ođpremnih troškova
vrlo jeftino Bela Farago,


vlastnik grijačnice za šumsko sjemenje
i trgovine sa sjemenjem


U Zala Egerszegu u Ugarskoj.


Nagradjen počastnom diplomom, zlatnom I srebrnom kolajnom i priznanicami
mnogih šumskih ureda.


Cienici šalju se na zahtjev badava.


i i


Uredjuje Ivan Partag,prof. šum. akademije u Zagrebu, Tiskara C. AIbrecht (J. Wittasek)
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 62     <-- 62 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana
Tangencijalna promjerka ili tachjdendrometar. Piše Mirko
Puk, žup. šumar, nadzornik u Zagrebu. (Svršetak). . . 113—142
0 poučnom izletu slušača kr. šumarske akademije zagrebačke


u gor. Krajinu i hrv. Primorje. (Svršetak) 142—151
0 šumskim štetama. Napisao Manojlo Divjak 151—157
Listak. Osobne viesti: Imenovanja i premještenja. — Umrli. 157—158


Zakoni i normativne naredbe: Okružnica kr. hrv.-slav.dalm.
zemalj. vladi, odjela za unutarnje poslove od


18. veljače 1901. br. 8111. upravljena na sve područne
kr. žup. oblasti, kojom se iste pozivlju da
imaju u buduće strožije postupati kod izdavanja
svjedočba prigodom obdržavanja izpita za lugarsku
odnosno šumarsku tehničku službu povodom stiglih
pritužba, da lugari koji su taj izpit položili ipak
dovoljno sposobni za lugarsku službu nisu. . . . 158—159
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 159—160
Promet i trgovina. . . 160—161
Različite viesti: Zakon, kojim se preinačuju neke usta


nove zakona od 22. siečnja 1894. o uredjenju šu
marsko-tehničke službe kod političke uprave u kra-
Ijevinah Hrvatskoj i Slavoniji. — Pokus sa tachjdendrometrom
g. šumarskog nadzornika M. Puka,


— Razlozi velikog gubitka na divljači za strogih
zima godinah 1895., 1897. i 1900. — Obnova carinskih
ugovora sa Njemačkom i naše šumarstvo.
— Nova divljač u nekih srednjoevropskih lovištih.
— Da se mlade šumske biljke obrane od divljači. 161—165
Uplaćena članarina 165—168
Natječaj i oglasi 168—171