DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 167 —


(novi član) za svakog po 6 K. Tešu Opalića, Sava Popovića po 2 K.
Bamo za „Lugar, viestnik".


Knez. uprava dobarah Ilok prinos od 20 K.; Samar Milaa Weiner
članarine za sebe 10 K.; zatim za 15 lugarah (bez imenične naznake)
30 K. samo za „Lugar, viestnik" ; Šumar Ferdo Biskup članarine 10 K.
Luka Tomljanović članarine za 1900. 10 K. (Prestaje biti članom);
Nadšumarski ured Vinkovci predplata za listove 100 K.; Ratislav Maksie
članarine 10 K. ; Pavao Dianowsky članarine 10 K.; Franjo Althaller
šum. procj. članarina 10 K.; Emil Kundrat članarina 10 K.; Svetozar
Vučković šum. vježb. 2 K. za diplomu ; Vjenceslav Potočnjak članarina
10 K.; Franjo Tušek članarine 4 K.; Jaromir Viđale članarine 10 K.


Šumarija u Novoj Gradiški za lugare : Kalinčića, Matanovića, Mandića,
Nikšiea, Despenića, Širovca, Slovinca po 2 K za „Lugar, viestnik";
Kr. šumski ured Otočac članarina lugarah za I. polug. 1901. 55 K.;
Josip Jakopec 20 K.; Josip Kozarac članarine 10 K.; Šumarija broj II.
imov. obć. brodske (bez imenične naznake) članarina za lugare 30 K. ;
Josip Sacher članarine 10 K.; J. Hlavinka članarine 10 K.; Eduard
Demel članarine 12 K ; Drag. Nanicini članarine 10 K. ; Šumar PuIjević
u Krapini članarine za lugare (bez naznake) 28 K.; V jek. Bubanj
članarine 10 K.; Lambert Zerdik članarine 10 K.; Anton Korab članarine
10 K. ; Slavoljub pl. Nemčić članarine 10 K.; nadšumar Hankonv
članarine 10 K. ; Ladislav Rozgony članarine 10 K. ; Jos. Kuhinka članarine
10 K.; Rud. Sabljić članarine 10 K.


Šumarija gjurgjevačke im. obć. Belovar za lugare: Miju Bašića,
Andr. Gaćešu, Šimu Jakupčevića, Ign. Kodumila, Ivana Kraljića, Stjep.
Medaka, Nik. Pavića, Vašu Popovića, And. Prelec, Gjuro Tandarić, Mart.
Vlahovića po 2 K. za „Lugar, viestnik".


Nadšumar Teodor Basara članarine 5 K.; Šumarnik Madjarević
Članarina 10 K.; šumarnik Ettinger Članarine 10 K. ; Grofa Erd6dy-a
šum. ured Jaska predplata za list (novi predplatnik) 10 K.; Kr. šum.
ured Otočac predplata za listove 100 K. ; Profesor Ivan Partaš članarine
1901. 10 K.; Šum. nadzornik Marino de Bona članarine 10 K.; Revident
Leon Sipek članarine 40 K.; Protustavnik Velimir Stanković članarine
10 K.


Izkaz uplaćenih novčanih iznosa u ime članarine, predplate i -prinosah
u blagajnu hrv.-slav. šumar, društva od 12. veljače do konca veljače 1901.


Vatroslav Malčić u Irenoveu-Ljeskovcu, u ime članarine za „Šum.
list" i „Lugar, viestnik" (za 2 primjerka) 6 K.; II. banska im. obć. u
Petrinji (za g. 1901.) 40 K. ; Gradiška imovna obćina (za g. 1901.)
200 K.; Petrovaradinska im. obć. u Mitroviei (za g. 1901.) 60 K.; Grad