DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 164 —


carinskoga područja. Polag izradjeue nove tarife znatno bi se povisila
carina na glavne vrsti drvene robe u obće, naročito na rezanu a po gotovo
pako na tesanu robu.


Razmjerno malena dosadanja carina na trupc e povisila bi se od
1"2 maraka po m* na 2—B m. za tvrde listače, a neznatno [za mekane
listače i četinjače. Za piljen u robu od 4"8 mar. m´. na 9´6—12 mar.
za tvrde listače, a na 6—7"5 mar. za mekane listače i četinjače.


Za tesan u robu povisila bi se pako carina, i to za tvrde listače od
1*8 mar. na 8—10 mar. po m´´. a za mekane listače i četinjače na 5—
6´25 mar., naročito pako za željezničke podvlake izradjene od listača od
1"8 mar. po m.s na 8—10 mar.; znatno manje za podvlake izradjene od
četinjača na koje se je dosele po m.^ plaćalo 4´8 mar., a buduće bi se
imalo 5—6.25 mar. plaćati.


Kako se iz navedenoga vidi, kane Niemci prigodom obnove carinugovora
ugoditi svojim agrarcima i zaštiti tamošnju šumsku proizvodnju
visokimi carinami a na štetu našu. Naročito oštetit će oni više Hrvatsku
i Ugarsku, koja njima prodaje tvrdo drvo, ponajviše hrastovu robu, manje
Austriju, iz koje se gotovo izključivo samo drvo četinjača u Njemačku
izvaža, a na to je — kako se iz gornjega vidi — mnogo manja carina.
Nu ne samo da će se polag njihove osnove više plaćati po kub. metru,
već će se još i sam način računanja kub. metara na našu štetu preinačiti.
Do sele se je naime u obće računala po njihovoj carinskoj tarifi
težina jednog kub. metra sa 600 kgr. == 6 metr. centa, a sada bi se
imalo računati kod trupaca: tvrđe listače 1 m.´ = 1000 kgr. ili 10
metr. centi, a mekano drvo listača i četinja ća po 600 kgr. ili 6 met.
centi kao i dosele; kod piljene i tesane robe pako: tvrde listače
1 m.´ = 800 kgr. ili 8 metr. centi, mekane listače ili četinjače po 500 kgr.
Za nas, koji šaljemo u Njemačku samo hrastovinu, znači to kod d o s adanjih
carinskih iznosa povišenje istih za kojih 30—40%. Nadamo se
medjutim da će mjerodavni faktori, kojih je zadaća štiti interese našega
šumarstva i naše trgovine s drvom, svojski nastojati, da se ova tarifa
snizi, jer bi nas previše oštetila, prem Niemci vele, da oni izpod gore
naznačenih minimalnih iznosa ići neće.


NoTa divljač u nekik srednjeevropskih lorištih je ,Tinamu"
perad, koju je prije dvie godine, kako donosi „Oesterr. Forst u. Jagdzeitung",
počeo udomljivati g. Gudera iz Beča u nekih lovištih Austrije,
Njemačke i Rusije. Taj t. zv. crveni tinamu (Rhjnchotus rufescens) spada
u jedan podrazred koka a potiče iz južne Amerike, gdje ga ima po
poljanah Brazilije i Argentine na više pjeskovitom tlu. Tinamu naliči
ponajviše na našeg hariša a donekle na bukavca nebogleda i malu
droplju, leti slabije ali dobro trči, te je potražice na njega lov vrlo