DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 161 —


Sada već počimaju i prodaje u naših bukovih i četinjavih šuma,
pa je naročito u području kr. šumarskog ureda u Otočcu već jedna znatna
takova prodaja oglašena; redom će sliediti i dražbe kod naših imovnih
obćina bivše gor. Krajine. — Dao Bog boljim uspjehom nego u hrasticih.


Različite viesti.


Zakon kojim se preinačuju neke ustanove zakona od 22.
siečnja 1894. o uređjenju šumarsko-telinieke služlbe kod političke
uprave u kraljevinali Hrvatskoj i Slavoniji, zadobio je previšnju
sankciju i stupa u kriepost sa 1. ožujkom t. g. — Na temelju tog zakona
usliedila su već i neka imenovanja šumarskih urednika službujućih
kod naše političke uprave, koja medju osobnimi viesti u ovom broju našega
lista donosimo.


Pokus sa tachjdendrometrom g. šumarskog nadzornika M.
Puka učinjen je dne 14. pr. mj. pred više naših šumarskih stručnjaka
u Tuškancu s najboljim uspjehom. Izumitelj tog tachjdendrometra g.
Šum. nadzornik Puk protumačio je ponajprije prisutnim tu svoju novu
spravu, kojom će se moći promjeri stabala još do 7 metara u visinu
neposredno očitati, kao da bi se promjerkom mjerili. Pošto je sama teorija
te sprave sasvim jednostavna, može se pojedinac već za nekoliko
časaka s uporabom tog pomagala podpunoma upoznati, a za po prilici
jedan sat moći će se već tako u uporabi tog tachjdendrometra izvještiti,
kao da je već kroz godine s njim radio. Taj tachjdenđrometar za pravo
je samo promjerka bez krakova, koja je nasadjena na štap, pa se može
taj štap našarafljivanjem pojedinih dielova na 5 met. produljiti. Upoznav
se uporabom tog stroja sjetili smo se nehotice na poznatu anekdotu o
Kolumbovom jajetu. Samo očitavanje promjera stabla ne prnža nikakovih
potežkoća, točnost je na 1 cent. moguća, a radnja brzo napreduje. Ta sprava
čini i uporabu promjerke gotovo suvišnom. U praksi će se još možda
maleni nedostatci same konstrukcije izpraviti, pa će ta sprava, držimo,
postati sjegurno mnogovriednim pomagalom kod dendrometrijskih procjena,
naročito onda, kad se želi potank a stablimična procjena obaviti.


Razlozi velikog gubitka na divljači za strogili zima godinali
1895., 1897. i 1900. 0 tom nam piše g. Karlo Bernar d nadšumar


u. m. (Prag, Kraljevi vinogradi, KoUarova ulica br. 7) sliedeće :
„Ne ću da gg. kolege poučavam, nu želim ih samo na nešto važnoga
upozoriti, jer se je i ove zime bojati velikog gubitka na divljači,
pošto se je nadati stroge zime. (I bila je baš oštra zima. Ur.)


Gotovo u svih šumarskih i lovačkih stručnih časopisih tuzemstva i
inozemstva čita se, da je prošlogodišnja zima zbog silnoga sniega mnogo
12
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 162 —


kvara naniela divljaSi, pak su spomenuti raztii razlozi, ali ipak ne najglavniji.
Kad se uoči gubitak medju jeleni, lanjci i srnami vidit će se,
da su stradali samo slabi komadi, s toga se usudjujem staviti pitanje :
Je su li gg. stručni drugovi doista pravo iztraživali svaki poginuli komad ?
Sto su kod toga našli ?


Upravo od gladi divljač poginula nije, jer ako ništa drugoga, a ono
će ona brstiti pupoljke i tim se prehraniti kako i u mnogih lovištih,
koja su mi poznata i u kojima se divljač vrlo maćuhinski hrani.


Iztraže li se pojedini komadi parnule divljači točno , vidit će da
je ta divljač skroz slaba i mršava, i da je sjegurno u svakom komadu
bilo, i to u njegovoj nutrinji, naći crva dugačkih oko 3—5 cm. a debelih
V4—% cm. žućkasto zelenkaste na sivo zanašajuće boje. Ti su crvi pravi
uzrok zašto je divljač zimi podleći morala, a ne sam glad.


Ovi crvi, to su ličinke Oestrida, a sisajuć sokove u nutrinji divljači
te su ličinke uzrokom, da je divljač sasvim omršavila, pa je tad kod
visokog sniega, oštre studeni a oskudne hrane morala propasti.


Oštra je bila zima u kraju oko Piseka god. l´877./8., gdje sam tada
kao nadšumar služio. U zvjerinjaku na 1500 rali poginulo mi je te godine
12 jelena i 16 srna, sve slabih komada; sliedeće godine pako 7
jelena i 8 srna, i opet samih slabih eksemplara. Jedan od takovih komada
jedva se je dovukao do hranilišta i tad parnuo na očigled lugara,
koji je hranu donosio. Taj komad dao sam točno iztražiti. Ne samo
ždrielo već i sva nutrinja bila je puna ličinka oestrida. Te sam ja ličinke
priposlao dru. C. Amerlingu u Prag na iztraživanje, koji ih je
odmah kao oestride upoznao. Priposlao sam mu kasnije još i daljni materijal
na iztraživanje. Da se što bolje sazna kakvi su to oestridi, ostavljeni
su da se razviju. Razvijene muhe priposlane su još poznatom oldenburškom
entomologu nadšumarniku Petru Tischbeinu, koji ih je takodjer
opredielio kao oestride i to 0. stimulator kod srna a rufibarbi
s i pict a kod jelena i lanjaca, koji u njihovoj nutrinji živu,
doČim vrsti Oestrus Acteon i Dianna živu pod kožom.


Kušao sam kojimi bi sredstvi moguće bilo toj zarazi predusresti,
pa sam s najboljim uspjehom počeo rabiti neki prašak, koj sam sam pronašao.
Nakon uporabe tog praška nije mi više ni kod najstrožije zime
nijedan komad propao. Isto mogu posvjedočiti i mnoga gg. drugovi, koji
su taj prašak u istu svrhu kasnije od mene nabavljali.


Za jedno slanište za srne dovoljno je 10 grama tog praška — za
jelensko 20 — a u ljetu samo 2 grama, a sve se to u jednom litru posija
ili zobi izmješa i svake nedjelje jedanputa na hranilištu daje. U zimi
kad su slaništa zatrpana neka se to svake nedjelje po dva puta divljači
dade. Trošak za to iznosi na nedjelju 4 novčića, a svaki je sjeguran, da
mu divljač više stradati ne će.
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 53     <-- 53 -->        PDF

- 163 —
Mnogi će od podčinjenog pomoćnog osoblja možda pitati što je
oestrus ? — Štrk — Dassel von Bissfliege — Rachenbremse. To je vrsta
muha, koje se od polovice svibnja pa do konca srpnja zadržavaju oko
slaništa, hranilišta i drugih miesta drže gdje divljać prebiva, pa tako snaSaju
na divljać svoja jaja ; neke upravo u nozdrve i gubicu. Iz tih se jaja razviju
lićinke, koje se hrane od sokova divljači a prodiru daleko u nutrinju
tiela. IJ tielu se životinjskom za 9 mjeseci sasvim razviju, tad izlaze
na polje, da se na zemlji zakukulje. Pošto ličinke ne imaju nogu, to se
stezanjem i protezanjem pomiču, a lahko mogu razne organe i prošupljiti,
te ih rek bi propile. Kad izadju u ožujku iz životinjskog tiela i na zemlji
se zakukulje, miruju dok se u svibnju neizvuče iz kukuljice muha, tad se
oplodjuju i dalje jaja odlažu kako je gore spomenuto.


Kukuljice slične su sasvim srnsćoj balegi, te ih je od takve težko
razlikovati. Ove su dakle muhe prave nametnice a svaki komad divljači
od njih napadnut može se lako poznati po tom, što doskora omrši i oslabi,
glavom kruži i trga, i kašlje. Opaža se često, da se čitavo stado odmah
razbježi, čim počne koj po ovih muhama napadnuti komad divljači kaš-
Ijati, nogama grebsti i glavom trgati. Kašljanjem izbacuje divljač pojedine
ličinke ove muhe. Pošto se ličink > ne drže samo u ždrielu, morati
ih je tražiti i po ostalim unutrašnjim organima poginulih životinja.


Ja sam si dao truda, proučavao život ovih štrkova sa znatnim troškom,
žrtvujuć i samo zdravlje sabiranjem raznih biljka i korienja, da
tako u mojem prašku podam gg. drugovima sjegurno sredstvo, da uzćuvaju
svoju divljač od propadanja za oštrih zima. Tko dakle ne žali malen
trošak neka postupa po prije navedenih propisih, pa će si uporabom
mojega praška uzdržati svoja lovišta u dobrom stanju."


Toliko g. nadšumar Bernard. Nami je k tomu samo to pridodati, da
se je baš zadnje vrieme po našim novinama pisalo, da su srne u virovitičkoj
županiji stale ove zime u znatnih množina pogibati, pa da je
tom prilikom tamošnji veterinar konstatovao, da su tomu uzrok baš ove
nametnice. Mogla bi se dakle preporučiti nabava ovog praška nadšumara
Bernarda, a bilo bi nam vrlo drago kad bi se to o tom izjavili oni, koji
su taj prašak naručili i rabili; jer kako iz priležećih svjedočba proizlazi,
mnogi koji su taj prašak već naručivali, s njim su u velike zadovoljni bili.
100 grama tog praška prodaje spomeniti nadšumar g. Bernard po 1 K.
50 filira.


Obnova carinskih ugovora sa Njemačkom i naše šumarstvo.
U listu ,,Oesterr. Forst u. Jagdzeitung" ima u broju 8. od o. g. uvodni
članak, koji se bavi razmatranjem kakove bi bile razlike na carinskim pristojbama,
koje se za naše šumske proizvode plaćaju kod uvoza u Njemačku
sada, i koje bi se imale u buduće plaćati kod uvoza iz našega
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 164 —


carinskoga područja. Polag izradjeue nove tarife znatno bi se povisila
carina na glavne vrsti drvene robe u obće, naročito na rezanu a po gotovo
pako na tesanu robu.


Razmjerno malena dosadanja carina na trupc e povisila bi se od
1"2 maraka po m* na 2—B m. za tvrde listače, a neznatno [za mekane
listače i četinjače. Za piljen u robu od 4"8 mar. m´. na 9´6—12 mar.
za tvrde listače, a na 6—7"5 mar. za mekane listače i četinjače.


Za tesan u robu povisila bi se pako carina, i to za tvrde listače od
1*8 mar. na 8—10 mar. po m´´. a za mekane listače i četinjače na 5—
6´25 mar., naročito pako za željezničke podvlake izradjene od listača od
1"8 mar. po m.s na 8—10 mar.; znatno manje za podvlake izradjene od
četinjača na koje se je dosele po m.^ plaćalo 4´8 mar., a buduće bi se
imalo 5—6.25 mar. plaćati.


Kako se iz navedenoga vidi, kane Niemci prigodom obnove carinugovora
ugoditi svojim agrarcima i zaštiti tamošnju šumsku proizvodnju
visokimi carinami a na štetu našu. Naročito oštetit će oni više Hrvatsku
i Ugarsku, koja njima prodaje tvrdo drvo, ponajviše hrastovu robu, manje
Austriju, iz koje se gotovo izključivo samo drvo četinjača u Njemačku
izvaža, a na to je — kako se iz gornjega vidi — mnogo manja carina.
Nu ne samo da će se polag njihove osnove više plaćati po kub. metru,
već će se još i sam način računanja kub. metara na našu štetu preinačiti.
Do sele se je naime u obće računala po njihovoj carinskoj tarifi
težina jednog kub. metra sa 600 kgr. == 6 metr. centa, a sada bi se
imalo računati kod trupaca: tvrđe listače 1 m.´ = 1000 kgr. ili 10
metr. centi, a mekano drvo listača i četinja ća po 600 kgr. ili 6 met.
centi kao i dosele; kod piljene i tesane robe pako: tvrde listače
1 m.´ = 800 kgr. ili 8 metr. centi, mekane listače ili četinjače po 500 kgr.
Za nas, koji šaljemo u Njemačku samo hrastovinu, znači to kod d o s adanjih
carinskih iznosa povišenje istih za kojih 30—40%. Nadamo se
medjutim da će mjerodavni faktori, kojih je zadaća štiti interese našega
šumarstva i naše trgovine s drvom, svojski nastojati, da se ova tarifa
snizi, jer bi nas previše oštetila, prem Niemci vele, da oni izpod gore
naznačenih minimalnih iznosa ići neće.


NoTa divljač u nekik srednjeevropskih lorištih je ,Tinamu"
perad, koju je prije dvie godine, kako donosi „Oesterr. Forst u. Jagdzeitung",
počeo udomljivati g. Gudera iz Beča u nekih lovištih Austrije,
Njemačke i Rusije. Taj t. zv. crveni tinamu (Rhjnchotus rufescens) spada
u jedan podrazred koka a potiče iz južne Amerike, gdje ga ima po
poljanah Brazilije i Argentine na više pjeskovitom tlu. Tinamu naliči
ponajviše na našeg hariša a donekle na bukavca nebogleda i malu
droplju, leti slabije ali dobro trči, te je potražice na njega lov vrlo