DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 150 —


jale nasade proširivali i nadopunjivali, često osobito riedkimi
eksemplari južne flore. Ovu je floru potanico tumačio izletnikom
profesor botanike dr Heinz Ta je flora vanredno liepa i zaniraiva,
a za naše primorske predjele obzirom na pošumljivanje važna,
pa bi s toga bilo koristno, da se njom u većoj mjeri bave i
šumarski stručnjaci namješteni u našem Primorju.


Pred večer Vratiše se izletnici opet parobrodom na Rieku,
pa prenodiv i drugu noć na Kieci, krenuše u ponedjeljak 29.
listopada u 10 sati prije podne osobnim vlakom put Zagreba.
Kako se je vrieme bilo sasvim popravilo, bio je tečajem čitave
vožnje na sve strane prekrasan vidik, a to čini vožnju, ovom
našom najljepšom i najzanimivijom prugom, pravim uživanjem
za svakoga pravoga prijatelja prirode. Ne mislimo se upuštati
u kakovo opisivanje putnih dojmova sa ove željezničke pruge, koja
je najzanimivija kad prolazi Gorskim kotarom, tom našom hrvatskom
Švicom, nu spomenut ćemo, da su izletnici i u šumarskom
pogledu imali prilike ovom vožnjom mnogo što viditi i
naučiti. S jedne strane zanimivu gorsku formaciju pak i izmjenu
vrsti drva uspinjuć se sve više i više nad morsku površinu,
i štete od bure, koje se jasno vide na pojedinim stablima
i čitavim sastojima, koje su svoj žestini bure izvržene s druge
strane opet prekrasne ponajviše četinjave šume, koje, prolazeć
Gorskim kotarom, ova pruga prosjeca. Kolike li razlike izmedju
strahote gologa a krasote obrasloga Krasa! Sadanje i buduće
generacije imaju da poprave sve ono što su prošle generacije
neracijonalno postupajuć sa sumarni zgriešile, a veliku ulogu
u tom nastojanju imaju šumarski stručnjaci. Njihova je u prvom
redu zadaća, da preprieče daljnje zakrasivanje, a što uspješnije
provedu pošumljene jur gologa Krasa. Izmedju Ogulina
i Karlovca kraški se karakter tla sve više i više gubi, a lice
se šum^ mienja. Mjesto četinjača i bukve, evo svagdje uz prugu
hrastovih šuma, nu žalibože malo starih i liepih, jer upravo iza
izgradnje ove pruge one većinom izčeznuše, a istom u zadnje
vrieme stalo se je dalnjem haračenju tih suma odlučnije na put.


Oko 6 Va sati pred večer stigoše izletnici sretno natrag u