DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 107 —


Dužice je izvezeno prošle godine:
preko Trsta preko Rieke ukupno


u Francezku 4,526.112 34,884.062 .39,410.174
u Italiju 209,184 964.892 1,174.076
u Portugal (Oporto) 331.627 259.864 591.491
u Englezku 2.400 283.545 285.945
u Alžir — 2 79.099 279.099
u Grčku 8.537 73.292 81.829
u Holandiju " — 68.183 68.183
u Tunis — 20.288 20.288
u Tursku — 6.926 6.926
u Spaniju — 5.690 5.690


uku pno .5,077.860 36,845.841 41,923.701


Kod izvoza sudjelovale su ove tvrdke:
Gairard sa 12.536.002, ConigM & Arch sa 11,980.026, Gaffinel sa
8,809.786, Schadeloock sa 5,803.913, Donnersberg sa 1,335.069, De
Amicis sa 405.779. A. Berger (Zagreb) 367.000, S. & W. HofFmann sa
367.000, G. Glass (Zagreb) sa 327.544 i razni sa 30.535.


U minulom desetgodištu bio je izvoz u pojedinim godinama ovaj:


preko Rieke preko Trsta ukupno
1890. 38,924.017 5,472,172 44,386.189
1891. 60,516.208 7,339.034 67,882.242
1892. 34,218.503 7,230.323 41,448.826
1993. 53,060.84,3 7,017..572 60,078.415
1894. 51,9()3.425 2,512.512 .54,475.937
1895. 31,442.310 2,686.142 34,128.452
1896. 37,035.360 5,208.896 42,244.256
1897. 34,304.815 1,081.225 35,386 041
1898. 34,280.536 3,635.822 37,916.358
1899. 39,661.948 8,38,5.587 48,047.535


popreko na godinu 46,599.425


Izvoz g. 1900. sa 41,923.701 zaostaje dakle za prorezom posljednjih
deset godina za 3,675.714-1. Provenieacija dužice, koja je dovezena na
Rieku nije izkazana.


Različite viesti i sitnice.


Proširenje prostorija lir. šumarslte akademije n Zagrebu.


Već u poSetku moglo se je predvidjati, da dosađanje prostorije kr. Sum.
akademije nisu dostatne, i da će se morati proširiti. ,Ioš prošle naučne
godine, kad je otvoren II. tečaj, postalo je pitanje glede proširenja prostorija
akutnim, te su mjerodavni faktori na tu okolnost upozoreni, nu
još seje moglo nekako, prem težko, čekati na zatraženo proširenje. Nu
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 108 —


odkako su imenovane i zadnje učiteljske sile i otvoren i III. teSaj na
akademiji, postalo je pitanje glede proširenja dosadašnjih prostorija neodgodivom
potrebom, što je i visoka kr. zem. vlada uvidila i dozvolila
potrebita sredstva i pobrinula se, da se to proširenje već jednoč i provede.
U tu svrhu iznajmljena su dva stana u prvom katu u „Šumarskom
domu", koja se nalaze do dosadanjih prostorijab šumarske akademije
— prem inaSe od istih odieljena — i koji su stanovi do sele bili
privatnim strankama iznajmljeni. Vis. kr. zemalj. vlada uzela je u najam
te prostorije od našega družtva i to uz godišnju najamninu od 2000 K.
Do početka ljetnoga semestra izaći će stranke iz ovih stanova i provedene
će biti nuždne adaptacije, te tako konačno doći akademija do toli
nuždnih većih prostorija. Proširenje dosadanjih prostorija bilo je s toga
upravo gorućom potrebom, što nije bilo dosta mjesta za priručne zbirke
te se predmeti istih moraju po škrinjama čuvati, te što ne ima dovoljni
broj kabineta i centralne risaone. — Ujedno je umoljena vis. kr. zemalj.


vlada, da dozvoli nuždna sredstva za daljnje kompletiranje nuždnih naučnih
pomagala. Tako je učinjen i opet daljni korak k usavršenju ovoga
jedinoga našega šumarskoga zavoda.


t l)i\ Bernliard Danckelmann. Dne 19. pr. mj. umro je ravnatelj
kr. pruske šumarske akademije u Eberswaldu dr. B. Danckelmann, jedan
od najodličnijih njemačkih, naročito pruskih, šumarskih stručnaka u dobi
od blizu 70 godina. Pokojnik je bio vrlo uvažena ličnost i u najviših
krugovih, te je odlučno uticao na razvoj pruske šumarske nastave,- jer
je bio pune 34 godine ravnateljem spomenute šumarske akademije. Osobite
si je zasluge stekao nadalje oko uredjenja šumarskih pokusnih postaja
u Njemačkoj, te je bio glavar takovih u Pruskoj. INjegova su vanija
djela: ,Die Abh´lsung u. Regelung der Waldgrundgerechtigkeiten" i
„Gemeindewald und Genossenvvald", osim toga i više dragih prigodnih
djela. On je utemeljio list: „Zeitschrift fiir Jagd u. Porstwesen", a od


g. 1869. izdavao je „Jahrbuch der preus. Forst. u. Jagdgesetzgebung u.
Verwaltung". Pokojni Danckelmann bio je glavni i najvažniji pobornik
za izolirane šumarske akademije, te je njegovom velikom uplivu najviše
pripisati, da nije u Pruskoj šumarska nastava prenesena sasvim na sveučilišta,
već je podieljena na akademija i sveučilište, prem se je većina
tamošnjih stručnjaka izjavila za posvemašnji prenos višje šumarske nastave
na sveučilište.
Izpražnjena šumarsko-upravna mjesta u Srbiji, Donosimo
otraga natječaj vrhu mjesta koja se imaju popuniti u državnoj šumarskoj
službi u kraljevini Srbiji, na koja naročito upozoravamo naše mladje
stručare, jer kod popunjenja tih mjesta prednost imadu Srbi i Hrvati a
mi imamo dosta mladih stručnjaka, kojim prelaz u srbsku službu preporučamo.
U zadnje vrieme počela se i u Srbiji uvidjati osobita važnost
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 109 —


racioDalnoga šumskoga gospodarstva po obće narodno gosp´odarstvo, pa


se je i šumarska služba liepo uredila, te je o tom zadnjih godina i u


našem listu spomena bilo. (Vidi naročito ,Šum. List" br. VII. od g 1899).


0 sušenju jeloTih stabaLa u šumici ..Škamnici". Od prijatelja


stručnjaka koji se sada u kraljevini Srbiji nalazi, primili smo siieđeće:


„U broju XI. „Šumarskog Lista" za mjesec studeni pr. g. čitao sam
crticu o obumiranju jelovih i smrekovih stabala u šumi Škamnici ogulinske
imovne obćine.


0 tom obumiranju slušao sam izmjenjivanje mnenja gospode šumara
ogulinskog kraja, a doznao sam od njih, kakovi se opažaju pojavi
na stablima, koja se suše. Sam nisam promatrao te pojave na licu mjesta,
jer za mog službovanja kod ogulinske imovne obćine ne bijaše jošte tih
pojava na vidiku. Nego, došavši u državnu šumu „Kopaonik" u srezu
StudeniČkom kraljevine Srbije, našao sam u smrekovoj i jelovoj sastojini
u velikoj mjeri obumiranje stabala uz one iste pojave, kako ih naglašivahu
gospoda šumari za stabla u Škamnici.


1 na stablih u Kopaoniku jest glavni pojav razpucanje i sušenje
stabla od vrha i olupljenje kore.


I u šumi Kopaonika jest vladajući vjetar jugozapadni.


Po niom mnenju, nije uzrok obumiranja stabala niti u Škamnici,
niti u Kopaoniku nikakav rareznik niti gljivica nametnica ili grib, već
jednostavna smrzavica.
Zareznik, gljivica ili grib jesu tek, u koliko su se pojavili mjestimice
na pojedinih stablih, zasjeli u obumirajuće stablo od smrzavice.
I ta smrzavica potiče sjegurno iz onih oštrih zima g. 1893., 1894.
i 1895.


Smrzavica stabala usliedila je u veoma nagloj izmjeni jakih jugozapadnih
i sjeveroiztočnih struja, pa je i zahvatila najmladje i najćutljivije
dielove stabla u krošnji i vrbovih debala, koji su onda počeli razpucavati
se sve više i više, i sušiti se! M. Z.


Dodatak uredničtva. Spomenuli smo već na drugom mjestu,
da je g. prof. dr. Hein z na onom materijalu, koji je sveučilištnom botaničkom
zavodu na iztraživanje iz Skamnice priposlan, pronašao nametnika
na četinjami, nu koji je to grib, to će tek svestrana iztraživanja
dokazati, pošto to ni jedan od običnih gribova nije. Da li bi smrzavica bila
prvi uzrok sušenju tih stabala veliko je pitanje, jer se stabla i dalje
suše, prem zime zadnjih godina nisu preoštre bile. Držimo, s toga,
da će valjda taj konstatovani grib biti pravi uzrok zašto se ta stabla
suše, dočim zareznike smatramo i mi tek sekundarnom pojavom. U
ostalom obećao nam je g. prof. dr. A. Heinz, da će on u posebnom
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 110 —


članku u našem listu o toj stvari pisati Sina se iztraživanja dovrše, pa
ćemo tada biti na čistu glede ovoga zlosretnoga pojava za koji se čitavi
tamošnji kraj osobito zanima.


Uređjenje rieka i transport drva. U susjednoj Njemačkoj vrlo
se mnogo čini, da se urede rieke i izkopaju ogromni kanali, koji će
imati služiti u prvom redu u svrhe jeftinoga transporta onakove robe,
koja ima uz razmjerno malenu vr´ednost veliki objam, a ne može se brzo
pokvariti. Pošto medju takovu robu i drvo spada, to će poboljšanje i
usavršenje tog transporta po vodi mnogo pomoći i šumarstvu. Ponukani
primjerom Njemačke žele razni interesenti i u Austriji, da se pristupi
k usavršenju transporta po vodi, te je 13. prosinca pr. g. obdržan u Beču


t. ZV. „Wasserstrassentag", gdje je o toj stvari viećano, važnost koje
dobro uvidjaju i austrijski šumovlastnici.
PošumljiTanja u Grčkoj- Kako list „Oesterr. Forst- u. Jagdzeitung"
donosi, kani grčka vlada u velikoj mjeri početi sa pošumljivanjem
mnogobrojnih tamošnjih vrletih. TJ tu svrhu uredit će se šumarska služba,
a pozvati na Čelo grčkoga šumarstva priznati stručnjak iz vana; tada će
se i radnjami oko pošumljenja energično početi.


Sabiranje šumskoga sjemenja ore godine već je u glavnom
dovršeno i dobro je izpalo, pa će naročito sjemena bieloga i crnoga
bora biti dosta, a ono jeftino, jer je dobro urodilo, a sabiranje dobro od
ruke išlo. Malo ima razmjerno friškoga smrekovog sjemena, urod nije
bio dobar, nu tog je sjemena još od g. 1897. dosta na zalihi, pa mu
ciena ne će biti visoka. Slabo je urodio ariž, s tog će to sjeme biti
skupo kao i lane, a tako isto i sjeme jelovo. Ovo posljedne medjutim
nije za šumogojstvo od osobite važnosti, jer se jelove šume i onako samo
naravnim načinom pomladjuju. Osobito dobro urodio je borovac. Listače
su popriečno dobro urodile, nu malo ima kinjatnoga žira, naročito slavonskoga
hrasta kitnjaka, pa je s toga i njegovo sjeme skupo.


NoTa tvornica zi preradba drva u Ugarskoj u Karansebesu,
podići će se ove godine, a osjegurana joj je liepa pripomoć od strane
države. Uz obvezu, da će ova tvornica zabaviti bar 200 radnika, osjegurana
joj je državna pripomoć u iznosu od 5000 K. godišnjih, a na
deset godina. Imovna obćina sa svoje strane obvezala se je dati toj tvornici
drvo uz jeftinu eienu iz svojih šumah. Tako se evo radi u Ugarskoj
oko unapredjenja domaće industrije.


Same u Japann počele su se u novije vrieme u velikoj mjeri sječi.
Tomu je uzrok osobiti razvoj domaće industrije, zbog koje su počeli u
novije vrieme uzporedjivati Japan Englezkoj. Japan je naime od negda
pun prekrasnih šuma — o japanskom šumarstvu bilo je u našem listu
potanko govoreno — nu sad stavlja industrija sve veće zahtjeve na te