DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 104 —


Promet i trgovina.


Zaključena je trgovačka bilanca obzirom na trgovinu s drvom za
netom minulu god. l´JOO. Ta bilanca ako i pokazuje, da je u prošloj
godini bio eksport znatan i da je izvoz porasao, ipak se iz nje vidi, da
nije eksport porasao u onoj mjeri kao prijašnjih godina. Naročito se
opaža, da je nastala neka stagnacija u poslovima sa Njemačkom, tim
najvažnijim konsumentum drva naše monarkije. Dočim se prije nije moglo
dosta drva za Njemačku nasmagati i tamošnji bi se konsumenti otimali
za robu i plaćali najveće ciene, sad mnoge zalihe ne nalaze kupca i drvo
je počelo u cieni padati. Nazadak se opaža u pojedinim vrstima robe.
Tako je sada mnogo slabija prodja mekanih i tvrdih trupaca. Potonja
okolnost važna je za nas, jer se tiče hrastovih trupaca. Ujedno je manje
izvezeno rezane i tesane robe. Potanje o tom pokazuje sliedeea skrižaljka
u kojoj smo sastavili pregled izvoza po glavnim vrstima robe za trienium
1898.—1901.


I francuska dužica nije prošle godine tako išla kao predprošle.
Kakov je promet na tom trgu bio, pokazuje doljni pregledni izkaz u
u kojem su ujedno izkazane one množine dužice, koje su tečajem zadnjih
deset godina izvezene.


Kraj ovih prilika nije se čuditi, da i naše prodaje nepokazuju baš
povoljnih resultata, naročito u slavonskim hrasticima, koji su sposobni
za proizvadjanje robe najfinije vrsti. Mislimo time na dražbe kod kralj,
nadšumarskog ureda i brodske imovne obćine u Vinkovcih. Te dražbe
kan da se ne mogu ove saisone dokrajčiti. Imovna občina brodska još
sveudilj ima 12 neprodanih sječina, koje će uz snižene ciene 7. veljače
na ponovnu ^ već treću — dražbu doći. Da naši cienjeni čitaoci vide,
koji su to objekti i na koju su svotu procienjeni donosimo niže pregled
tih objekata.


K nepovoljnoj okolnosti, da je naime eksport na sjever popustio,
dolazi još jedna nepovoljna okolnost, kojoj se nepovoljne posliedice naših
dražba takodjer djelomično pripisati moraju, a to je rumunjska konkurencija.
U Rumunjskoj oglašena je prodaja od više tisuća hrastova uz
primjereno jeftine ciene, te ne ima sumnje, da je to neposredna i osjetljiva
konkurencija za naše hrastike, pa će se morati naši šumovlastnici
odlučiti na prodaju uz umjerenije ciene.


Uz znatno slabiji eskport na hrastovim dobro se još drži eksport
naše četinjave robe, jer ta sva gravitira na jug, gdje su trgovačke konjunkture
povoljne. Samo sa bukovinom posao je sveudilj slab, prem se
upravo iz sjevernih predjela čuje, da na tamošnjih tržištih dovoljno bu