DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 51     <-- 51 -->        PDF

__ 101 —


da se predlagatelj umoli, da svoje predloge za buduću skupštinu valjano
formulira".


Izjavljujemo, da na strani 621. „šum. lista" od g. 1900., kako dopisnik
navodi, nije otisnut skupštinski zapisnik, već je ono izvještaj
uredništva o skupštini i izletu u gorski kotar.


3. Nij e istina , da skupštinski zapisnik nije stante sessione ovjerovljen,
pošto su taj zapisnik ovjerovili po skupštini za to izabrani skupštinari
kr. kot. šumar B. Svoboda i šum. pristav J. Matić.
U Zagrebu, dne 20. sieSnja 1901.


Predsjedništvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Predsjednik: Tajnik:
Marko grof Bombellesv. r. Andrija Borošić v. r


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba kr. lirv.-slaT.-đalin. zemaljske Tlade, odjela za uiiii=
tariije poslove, od 21. prosinca 1900. hr. 85.133, glede iil)iraiija
tećivaviiie IV. razr. po gospod. uredima krajiških imoviiili ol»eiiia
od beriva imovno obćinskih urednika i slnžbenilta.


Prigodom cenzure blagajničkih dnevnika imovnih obćina opaženo
je, da se tecivarina IV. razreda od stalnih beriva ne uzteže i ne podmiruje
onako kako to ustanove §. 32. zakonskog ćlanka XXIX. godine
1875. propisuju.


Da se u tom pogledu kod svih imovnih obćina jednolićan postupak
uvede, obnašla je kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove odrediti, da
gospodarstveni uredi tečajem mjeseca siečnja svake godine predlože nadležnom
kr. poreznom uredu izkaz u dva primjerka, u kojem treba navesti:


a) ime i prezime dotičnih urednika i službenika te umirovljenika i
udova, čije redovite plaće mirovine ili milostinje dosižu ili premašuju
iznos od 200 K. na godinu;


b) iznos godišnje plaće ili mirovine i


c) iznos odmjerene tecivarine.


Odmjerena tecivarina imati će se odbitkom od plaće ili mirovine u
jednakih mjesečnih obrocih ubrati i koncem svakog mjeseca dotičnom
kr. poreznom uredu uz protunamiru odpremiti, dočim propisivanje iste
u likvidacionalnoj knjigi usliediti ima na temelju jednog primjerka izkaza,
kojeg će porezni ured nakon odmjerenja povratiti imati gospodarstvenom
uredu.


Glede nastalih promjenah tečajem svake minule godine imade se


glavnomu izkazu priklopiti pripisni i odpisni izkaz.
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 52     <-- 52 -->        PDF

102 -^


Podjedno neka se upute gospod. uredi da ovjerovljeni prepis obredjenog
izkaza pripoialju računarskom uredu kr. zem. vlada službene
porabe radi.


Naredba kr. lirT.-slaT.-đalm. zem. vlade, odjela za unutarnje
poslove, od 36. studenoga 1900. hr. 59718, glede polaganja službene
jamčevine po činovnicima krajiških imovnih ob<5ina.


Povodom tim, što se je iz ovamo podnesenih izkaza o položenih
službovnih jamčevinah činovnika imovnih obćina krajiškog područja razabralo,
da se iste polažu na najraznovrstniji način, ter u takovih vriednostnih
papirih, koji ne pružaju dovoljne jamčevne sigurnosti, kao i
obzirom na okolnost, da se te jamčevine nejednako zaračunavaju —
obnašla je kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove odrediti:


1. da se sve one službene jamčevine, koje nisu položene u iznosu
jednogodišnje plaće u gotovom novcu ili vriednostnih papirih prema
nominalnoj vriednosti odgova´ajućoj rečenom iznosu, nadopune do te
visine u smislu ovovladne naredbe od 17. srpnja 1900. broj 38.268;
(Ova točka preinačena je naredbom br. 87294. ex 1900. tamo, da se imaju
vriednostni papiri računati prema burzovnom tečaju od onoga dana, kada
se polažu).
2. da oni činovnici, koji službenu jamčevinu do sada nisu u podpunom
iznosu u smislu §. 9. naputka A) od godine 1881. položili, istu
u mjesečnih obrocih odmah odplaćivati počmu, te ju najdulje u 36 takovih
obroka ođplate, odnosno da oni, koji te obroke jur odplaćuju, odpLitn
neprekidno nastave do podmirenja propisanog iznosa i napokon
3. da se službene jamčevine imadu polagati u šteđioničkih knjižicah
samo I. hrv. štedionice u Zagrebu, zatim u državnih vriednostnih papirih
ili takovih efektih, za koje država garanciju preuzima, kao što su primjerice
ukamaćeni zajmovi obćeg državnog duga, dugom krunovina i
zemalja zastupanih u carevinskom vieću i ugarski državni dug, nadalje
zemljorazteretni zajmovi obiju polS. monarkije i državne srećke, zatim
založnice austro-ugarske banke, obćeg austrijskog zemljovjeresijskog zavoda,
založnice ugarskog vjeresijskog zavoda, peštanske ugarske komercijalne
banke, ugarske hipotekarne banke i založnice hrv.-slav. zemalj.
hipotekarne banke, napokon prioritetne željezničke zadužnice, ako imadu
državnu garanciju za ukamaćivanje i ođplatu kapitala.
\aredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade odjela za unutarnje
poslove, od 31. prosinca 1900. broj 38838, glede obređjenja putnih
dnevnikah autonomnih zemaljskih ciuovnikah, kada putuju na
trošak krajiških imovnih obćina (upravljena na sve kr. žup.
oblasti i imovne obćine).