DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 97 —


Osobne viesti.


Imenovanja i promaknuća. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i
Dalmacije obnašao je imenovati: nadšumara-procienitelja imovne obć.
križevažke Slavoljuba Slapničar a šumarnikom i upraviteljem gospodarstvenog
ureda imovne obćine gjurgjevačke u Belovaru.


Kr. ugar. ministar za poljodielstvo obnašao je u statusu hrvatskih
državnih šumarskih činovnika imenovati: kr. šumarnika i upravitelja kr.
šumarskog ureda u Otočcu Vinka Na g y´a kr. nadšumarnikom; kr. nadšumara
Vilima T ci 1 g a i Roberta Bokor a kr. šumarnici; kr. šumare
Ivana Jer bića i Gezu Horvatha kr. nadšumarima;, kr. šumarske
kandidate Dragutina Latner a i Ivana Hatosz a kr. šumarima; kr.
šum. vježbenike Ernsta Kaufmanna i Amadeusa Mundeana kr.
šum. kandidati, napokon Albina Bakkaj´ a kr. šum. vježbenikom, nadalje
promaknuti: kr. šumarnike Rikarda Lang a u I. stupanj i Ivana
Kolara u II. stupanj VIII., kr. nadšumara Maksa Brausila u 2.
stepen IX, kr. šumara Ladislava Stromsky-a u 2. stepen X., kr. šum.
kandidate Stjepana Janusseka u 1. a Akosa Simonffj´a i Ernesta
Kaufmann a u 2. stepen XI. plaćevnog razreda.


Umro. Početkom pr. mj. umro je u Pisarovini član našega družtva
kr. kot. šumar August Kunz . Pokojniku, koji se je vozio na kolima,
pala je kap, te je odmah iza toga što je kući dopremljen i umro. „Lahka
mu zemljica".


Družtvene viesti.


Zapisnik o sjednici upr. odbora hrvatsko-slaronskoga družtva,
obdr´avanoj dne 22. prosinca 1900. u družtvenih prostorijah „šumarskoga
doma´ pod predsjedanjem I. družtv, podpredsjedaika Vel. g. Ferde
Zikmuđovsky-a, te u prisutnosti p. n. gg. odbornikah H. Grunda, R. Fischbacha,
M. de Bone, I. Partaša i tajnika A. Borošića.


Predmetiviećanja.
Točk a 1. čitanje i ovjerovljenje zapisnika sjednice od 22. rujna 1900.
Nakon pročitanja bude zapisnik ovjerovljen po p. n. gg. odbornicima
H. Grundu i I. Partašu.
Točk a 2. Riešenje molbah za podporu: Priobćuje se upr. odboru,
da su sti´ile sliedeće molbe za podporu:


1. Na račun pripomoćne zaklade molba M. Glirtler i
Marije Furlan.


ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 98 —


2. Na račun družtvene blagajne molba Sofije Kadie,
Albine ćelije, Marije Deml i Vjekoslave Malnar.
U tu svrhu razpoloživo je iz pripomoćae zaklade 400 K. a iz
družtvene blagajne 200 K.
Upravljajući odbor zaključuje, da se M. Giirtler i M. Furlan podieli
na te et pripomoćne zaklade svakoj podpora od 100 K., ukupno 200 K;
zatim na teret družtvene blagajne S. Kadič i A. ćelija svakoj po 60 K,
a M. Deml i Vj Malnar svakoj po 40 K, ukupno 200 K.


Točk a 3. Riešenje tekućih predtnetah:


1. Čita se molba družtva hrv. književnika, kojom mole za bezplatno
dostavljenje
„Šum. lista´ za družtvenu čitaonicu.
Molba se osvaja.


2. čifa se molba družtva hrv. umjetnika, kojom mole, da sa strane
družtva podupre i preporuči. Tiranija kazalište.
Zaključeno, da se odnosna molba uvrsti u družtveni časopis „Šumarski
list" te „Uranija kazalište" članovom preporuči.


3. Čita se dopis „Philadelphia Muzeja", kojim moli za izloženje
predmetah
u trgovačkom odjelu.
Uzima se na znanje.


4. čita se odluka kr. financijalnog ravnateljstva u Zagrebu od
7. studena 1900. br. 50.846, kojom se saobćuje, da kr. ug. upravno
sudište odbilo utok družtva, uložen proti odmjerenju biljegovne pristojbe na
obveznicu za podignuti zajam od brodske imovne obćine od 140.000 K.
Uzima se na znanje.


5. čita se dopis kr. šumskog ureda u Otočcu od 14. kolovoza 1900.
br. 2227, kojim isti prijavljuje 109 svojih lugara za članove II. razreda
uz uplatu članarine od godišnjih 2 K. počam od 1. siečnja 1901.
Uzima se do ugodnog znanja, te odnosni lugari primaju a podjedno
se zaključuje, da se predstojniku šumskog ureda g. kr. nadšumarniku


V.
Nagj´u izrazi u to ime zahvalnost te u ovaj zapisnik uvrsti.
Točka 4. Predloži gg. odbornikah.
I. družtv. podpredsjednik V. g. Ferdo Zikmundovskj predlaže, da
se obzirom na uzakonjeno izjednačenje plaćah šumar, činovnikah, stojećih
u zem. službi, kao i gledom za osobitu skrb, što ju je svietli Ban ne
samo tim povodom, već i svakom danom mu priliku za probit unapredjenja
šumarstva u zemlji opetovano i javno zasvjedočio, izabere iz
sredine upr. odbora posebna poklonstvena dedutacija, koja će imati Njegovoj
Preuzvišenosti svietlom Banu najsmjernije izraziti duboku zahvalnost
hrv.-slav. šumarskoga družtva na upravo otčinskoj skrbi Nj. Preuz. za
šumarsku struku, te i nadalje ovu blagonaklonosti Njegove Preuzvišenosti
preporučiti.


ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 99 —


Predlog se jednodušno usvaja time, da se ovo poklonstvo obavi
prigodom predstave novoizabranog upr. odbora Njegovoj Preuzvišenosti
svietlom Banu kao družtvenom pokrovitelju.


2. Družtveni cdbornik g. I. Partaš izjavljuje, da je po vis. kr. zem.
vladi ovlašten staviti pitanje, da li bi hrv.-slav. šum. družtvo bilo voljno
u svrhe šum akademije iznajmiti sadanja dva privatna stana u I. katu
„Šum. doma" i uz koje ciene, i to počam od j . travnja 1901.
Podjedno primjećuje, da bi eventualno nuždne adaptacije sadanjih
stanovah za svrhe kr. šum. akademije obavila kr. zem. vlada o vlastitom
trošku, aisto tako i nakon izminuća najma stavila prostorije u sadašnje stanje.


Upr. odbor zaključuje nakon poduljeg viećanja, da je hrv.-slav.
šum. družtvo u načelu voljno upitne stanove iznajmiti kr. zem. vladi,
ako je gradnja u tih stanovih tako izvedena, da se budu mogli bez
dalnje bojazni odnosni zidovi odstraniti, koji bi se usljed pregradnja
izvaditi morali.


Glede visine ciene ne može se predhodno ništa stalna zaključiti,
pošto je djelovanje sadanjeg upr. odbora na izmaku, a nisu mu niti
pobližji uvjeti za upitni najam poznati, nu upr. odbor svakako drži,
da bi najamnina trebala iznositi 2000 K. godišnje, Što bi po prilici odgovaralo
probitno ustanovljenoj najamni za ta dva dana.


3. Družtv. odbornik I. Partaš, kao upravitelj šumarskog muzeja
izvješćuje, da je g. D. Sever šumar im. križevačke u Kl. Ivaniću, poslao
za družtveni šum. muzej v i v k u (Regenpfeifer, Charadrius pluvialis),
kojega je dao nadjeti Baragi.
Nadalje je uprava šum. vlastelinstva u Valpovu poslala polualbina
pjetla fazana (Phaseanus colchicus), koji je takođjer predan za nadjevanje
Baragi.


Konačno izvješćuje daje zamoljeni za to ravnatelj paropile družtva
soci6te d´importation de chene g. Larger obećao pokloniti za šum. muzej
sbirku amerikanskog drveća.


Uzima se na znanje, te se p. n. gg. plemenitim darovateljima izriče
u ime družtva topla zahvalnost.
Zatim isti stavlja sliedeće predloge:


1. da se za družtveni muzej nabavi Pfisterov stroj za šindru.
Dozvoljava se.
2. da se šalje od 1. veljače 1901 Lug. Viestnik svim članovom
II. razreda izim onih, koji su se izrično očitovali, da žele uz Lug. Viestnik
primati i Šum. ^ist.
Predlog se usvaja.


3. da mogu slušači akademije biti predbrojniei Šum. list nu cienu
od 4 K. godišnjih, kao što je to bilo svojedobno po družtvu dozvoljeno
slušateljem križevačkog gospod. šum. učilišta.
Dozvoljava se.
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 100 —


4. da se obzirom na izdani pred kratko vrieme oglas natječaja za
popunjenje mjesta nadšumara u bosanskoj službi, gdje se spominju izim
Tis. škole bečke i akademije šćavničke, još zavodi u Bieloj u češkoj i
u Bieloj crkvi u Moravskoj, a ne navadja niti ovim potonjim jednaki
bivši zavod križevački, a niti nova kr. šum. akademije u Zagrebu, zamoli
kr. hrv.-slavi-dalm. zem. vlada, da posreduje kod bosanske vlade, da
se kod razpisa natječaja u buduće na domaće zavode obzir uzme.
Usvaja se.


Nakon toga bude sjednica zaključena i ovaj zapisnik u sjednici
upr. odbora od 4. siečnja 1900. pročitan, ovjerovljen i podpisan.


Družtveno predsjeđnictvo poslalo je uredničtvu časopisa „Agramer
Tagblatt" u Zagrebu sliedeći izpravak:


Slavnouredničtvo!
Pozivom na §. 16. zakona o porabi tiska čast nam je umoliti
slavno urednićtvo, da izvoli u cienjeni list uvrstiti sliedeći
Izpravak.
U povremenom časopisu „Agramer Tagblatt" od 4. prosinca 1900.
broj 278. u uvodnom članku pod naslovom „Unser Forstverein" sadržane
su sliedeče tvrdnje, koje ne odgovaraju sbiljnom stanju stvari:


1. Ne imenovani dopisnik upitnog članka navodi, da njegovi za
glavnu skupštinu hrv.-slav. šumarskoga družtva najavljeni i ovomu predsjedništvu
dostavljeni predloži niesu navedeni u zapisniku o sjednici
družtv. upravlj. odbora od 2. kolo voza-1900. To je istina, nu razlog
leži u tome, što su ti predloži u obće družtvenom predsjedničtvu po dopisniku
odpremljeni 19. kolovoza 1900., pak se s toga niesu mogli
niti uzeti u razpravu u sjednici od 2. kolovoza 1900., kao niti uvrstiti
u dotični sjednički zapisnik. Ovi predloži razpravljeni su u prvoj
sliedećoj odborskoj sjednici od 22. rujna 1900. i uvršteni u odnosni sjednički
zapisnik, koji je prema §. 16. družtv. pravila opet u sliedećoj odborskoj
sjednici od 22. prosinca 1900. verificiran i otisnut u broju družtv.
časopisa „Sum. lista" za mjesec siečanj 1901. na str. 37.
2. Navod dopisnika, da u zapisniku o glavnoj družtv. skupštini od
23. rujna 1900. nije spomena o njegovim predlozima kao ni o odnosnom
zaključku skupštine, nij e istinit , jer se u tom zapisniku, koji je otisnut
u broju 12. „Šum. lista" za g. 1900. na str. 678. izrično navodi: „Gosp.
podpredsjednik odvraća, da se ti predloži ne mogu staviti na dnevni red,
jer nisu kao predloži formulirani, već su to pitanja, koja se nisu mogla kao
takova na dnevni red staviti, radi čega je i odbor odustao, da se na
dnevni red stave. Nakon podulje debate zaključeno je većinom glasova,