DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 97 —


Osobne viesti.


Imenovanja i promaknuća. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i
Dalmacije obnašao je imenovati: nadšumara-procienitelja imovne obć.
križevažke Slavoljuba Slapničar a šumarnikom i upraviteljem gospodarstvenog
ureda imovne obćine gjurgjevačke u Belovaru.


Kr. ugar. ministar za poljodielstvo obnašao je u statusu hrvatskih
državnih šumarskih činovnika imenovati: kr. šumarnika i upravitelja kr.
šumarskog ureda u Otočcu Vinka Na g y´a kr. nadšumarnikom; kr. nadšumara
Vilima T ci 1 g a i Roberta Bokor a kr. šumarnici; kr. šumare
Ivana Jer bića i Gezu Horvatha kr. nadšumarima;, kr. šumarske
kandidate Dragutina Latner a i Ivana Hatosz a kr. šumarima; kr.
šum. vježbenike Ernsta Kaufmanna i Amadeusa Mundeana kr.
šum. kandidati, napokon Albina Bakkaj´ a kr. šum. vježbenikom, nadalje
promaknuti: kr. šumarnike Rikarda Lang a u I. stupanj i Ivana
Kolara u II. stupanj VIII., kr. nadšumara Maksa Brausila u 2.
stepen IX, kr. šumara Ladislava Stromsky-a u 2. stepen X., kr. šum.
kandidate Stjepana Janusseka u 1. a Akosa Simonffj´a i Ernesta
Kaufmann a u 2. stepen XI. plaćevnog razreda.


Umro. Početkom pr. mj. umro je u Pisarovini član našega družtva
kr. kot. šumar August Kunz . Pokojniku, koji se je vozio na kolima,
pala je kap, te je odmah iza toga što je kući dopremljen i umro. „Lahka
mu zemljica".


Družtvene viesti.


Zapisnik o sjednici upr. odbora hrvatsko-slaronskoga družtva,
obdr´avanoj dne 22. prosinca 1900. u družtvenih prostorijah „šumarskoga
doma´ pod predsjedanjem I. družtv, podpredsjedaika Vel. g. Ferde
Zikmuđovsky-a, te u prisutnosti p. n. gg. odbornikah H. Grunda, R. Fischbacha,
M. de Bone, I. Partaša i tajnika A. Borošića.


Predmetiviećanja.
Točk a 1. čitanje i ovjerovljenje zapisnika sjednice od 22. rujna 1900.
Nakon pročitanja bude zapisnik ovjerovljen po p. n. gg. odbornicima
H. Grundu i I. Partašu.
Točk a 2. Riešenje molbah za podporu: Priobćuje se upr. odboru,
da su sti´ile sliedeće molbe za podporu:


1. Na račun pripomoćne zaklade molba M. Glirtler i
Marije Furlan.