DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 86 —


tama« t. j . o prekršajih proti sigurnosti vlastničtva šumskoga


sadržanih u §§ 60—67 s. z.


Ovdje je nadležna za proaudjivanje politička vlast.


Nu u glavnome spadaju kradje, zlobne oštete, zločini i t. d.
u privatnih šumah u sudbenost kr. kotar, sudovah i sudbenih
stolovah.


§. 59. š. z. propisuje: »One povriede sigurnosti vlastničtva
šumskoga, koje su navedene u obćem zakonu kaznenom, prosudjuju
se i kazne po istom tom zakonu«.


Kako se kod sudovah postupa, naročito koji su propisi
mjerodavni kod prociene i t. d. razložiti ćemo u jednom od
idućih brojevah našeg Š. L., mnijem ali, da smo našu zadaću
glede postupka kod prociene šum. šteta — prema slabim
našim silama riešili.


Ali u svrhu definitivnog riešenja ovoga pitanja, bilo" bi od
neobhodne potrebe, da visoka kr. zemaljska vlada ravnanja i
postupanja radi rieši:


1. kako, kada i u kojim slučajevima ima politička oblast
za »procienu štete« postupati na temelju §. 74. š. z.; naročito
kada je opravdano izaslanje šumar, strukovnjaka ili nepristranih
vještakah na lice mjesta. Naročito ima se odrediti, u kojim
slučajevima može šumar lugara ili drugoga koga izvidu i očevidu
izaslati.
2. Koje su to »temeljite sumnje proti izpravnosti prociene«
označene u §. 76, š. z. naročito kada ta sumnja nastati može
ili smije; predmjevajući više puta. da je prociena štete valjana
ili obračun prijavnice temeljit i opravdan?
3. Kakove sve pristojbe pripadaju šumar, osoblju i nepristranim
vještacima za izaslanje na lice mjesta po §. 74.
š. z., a kakove za izaslanje po >;. 75. š. z. te tko — i kako
ih uplatiti mora?
4. Kakove sve pristojbe pripadaju šumar, strukovnjacima
i nepristranim vještacima, za izpitivanje i obračunavanje prijavnicah
šum. štetah u privatnih i inih šuma; te tko te troškove
podmiriti mora?