DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 46     <-- 46 -->        PDF

46 —


Izkaz


preroinnlili članova - mm banova II. ra.ređa ^ hrv -sk... ^-^-^koga
Lžtva , po<^am od utemeljenja družtva god. 1876. do konca god. 1.00,


Agji ć Prokop, bivši upravitelj oto6ke imovne obeine, umro >. ve


ljače god. 1883. " .n . ^
Bednja r Josip, vlastelinski šumar u Telikoj, umro 10. studenoga
god. 1891- ,
Benakovi ć Ante, c. kr. umir. nadšumar, umro 6. listopada god,


1885. u Zagrebu.
Bergwal d Miroslav, umir. kr. šumar, umro 26. lipnja g. 1882.
u Kakovca kod Karlovca.
Bieli e Nikola, šum. vježbenik u Gjurgjevcu, umro 14. prosinca


g.
1889. u Gudovcu.
Brouce k Dragutin, kr. šumar u Jamini, umro 6. lipnja g. 1885.
Brozi g Antun, šumarnik vlastelinstva žabarskoga, umro 8. studenoga
g. 1887. u Čabru.
Buban j Martin, drvotržac u Vratima,, umro u listopadu g. 1900.
Ćelija Ante, protustavnik gospodarstvenoga ureda kod II. banske


imovne
obćine, umro 6. travnja god. 1888. u Petrinji.
Ciganovi e Gjuro, šumar koprivnički, umro 13. siečnja g, 1894.
Germa n Vatroslav, šumar zakladnog dobra Kutjeva, umro 28. srpnja


g.
1883, ´
Crnkovi ć Milan, šumar, umro 12. veljače g. 1885. u Mrko polju.
D emel Franjo, predstojnik vlastelinstva čabarskoga, umro 15. svibnja
g.
1890. \ -
Draca r Vinko, kr, đrž, nadšumar u OtoScu, umro 10. ožujka
g.´1897.
Durs t Milan^´ vitez reda željezne krune IIL razreda, umirovljeni


kr. drž. šumarski ravnatelj i mnogogodišnji predsjednik hrv.-slav. šumar


skoga-družtva, umro 6. siečnja g. 1898. u Zagrebu. ´ ´


Fodrocz j Dragutin pL, kr. šumski nadzornik županije belovarskokriževacke,
umro u mjesecu rujnu god. 1895. u bolnici za umobolne u
Sbenjevcu.


Foldvar j Julio pl, kr. šumar u Ivanovom polju u Slavoniji,
umro početkom listopada 1900. u´ Rakošu u Ugarskoj.
Furla n Jakob, umir. kn nadšumar, umro ,16. ožujka god. 1894.
u ´Križevcih ´ ´ ´ ,; .,-´, . ^ ,´ ´
.´Furste r Petar, umii^. vlastelinski šumarnik, umro 27." srpnja godine
1896. u Vukovaru. ^´ : ´ ´ ´ ´ :´ ^´´ ´
ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 47 ~~. ,
6azđ0vi ć Petar, šumarski vježbenik gradiške imoVne obeine,
umro 26. prosinca g. 1896.
Grelinek Theoclor, kr. drž. taxator u šumskom uredu u Belo varu,
umro 19. studenoga god. 1885. ,
\ Gkyc y pl. Fana, vlastelinka čabarska, elan utem.eljitelj našega
hrv.-slav. šumarskoga ´družtva, um.rla god. 1884.


Gchjaj pl. Milan de Assakiirt, vlastelin čabarski, član utemeljitelj
našega krv.-slav. šumarskoga družtva, umro u veljači god. 1899.
Giriče k Franjo, kr. nadšumar u sv. Koku u Liei, umro 20. svibnja
god. 1890.
Gamirše k Franjo st,, član utemeljitelj našega šumarskoga družtva
veletržac i građjanin
grada Mitrovice, umro u svibnju god. 1899. u Mitrovici.,
G-iirtler Anton, kotarski šumar križevačke imovne obeine, umro


29.
listopada god. 1891, u Zagrebu u bolnici milosrdnica.
Guteš a Luka, šumar imovne obeine otočke, umro 29. svibnja
god. 1899.
Heyer Gustav, dr. tajni savjetnik i profesor šumarstva na sveučilištu
u Monakovu, umro 13. srpnja god. 1883.
Hottov} ^ Gustav, kr. šumar, umro 26. listopada god. 1885. u Sokole
vcu.
Hude c Josip, šumarski pristav kod gjurgjevačfce imovne obeine,
umro u Križevcik 16. lipnja, god, 1891.
Ili j e Dušan, šumar otočke imovne obćine, umro 9. srpnja god. 1894.
Jare š Franjo, šum. upravitelj vlastelinstva prejasnoga kneza Tburn ,


Tazisa,
Brod Grobnik, umro 25. svibnja go3.. 1890.
Judeic b Friedricbj dr. ravnatelj šumarske akademije u Tharanda,
umro 28. ožujka god. 1894.


Kadić Franjo, c. kr. umirv-šumarnik bivše krajiške uprave u Zagrebu,
umro 28. prosinca god. 1888. u Zagrebu. ´ ´ -
Karge l Posip, e. kr. umir. šumarski ravnatelj .u bivšoj ´vojnoj
Krajini, umro u Lincu^ ´^3. ožujka god. 18B1. , ;,..
´ K i´seljak Vladimir, profesor šumarstva u Križevcik, umro 23. srpnja
god. 1893. , ., .
KoTOŠkenj- Vladko, kr. županijski nadšainar u Zagrebu, - umro_
2...prosinca-god. 1876. ^. , , ., ;..´;,,.
Lo s ert Aclollb,. kr= šumar u Jasenovcu, umro; 16. prosiD.ca god. 18.85.
::: , Mak.bvieka.Vratoslav, šumar pl...obeine turopoljske, vumro 2. listopada
god. 1885. „. ;.\ ..: . . ..´ . .-. -.
ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 48     <-- 48 -->        PDF

- .48 —
MariBO.ić Stjepan, šumar vlasteMra djakovaSkog, bmro 14


iVi a r 1 n o V i o K; j y . ./^ , ^,,xa/> službu, utopiv se u njekom
ožujka god. 1888., izgubiv svoj život nšeo siu/ou, ^
potoku prigodom vanjskog poslovanja.


Mauk a Dragutin, kr, nadšumar u Dragancu, umro 15. lipnja


god.
1


Milnt z JaUo, ^umarnik, jedan od najodličnijili austrijanskik
šumara, umro :>. travnja god. 1885. u Freiwaldu.
IMingazi Ljudevit; c. kr, umir. nadšumar, umro ^0. listopada


Molna r ."losip. kr. žumarnik županije varaždinske, umro D. kolovoza-
4/od ISIH"). O´r^´/--´]
Molna r Josip, vlastelinski šumar plem. obitelji Glijzcj,. umro 8.
rujna god. Ibl^l*. u Gerovu.
ilorva v Julio, kr. drž. šumar u Vranovini, umro 15. rujna
god. ]89G,
Muh a Josip, šumarski vježbenik imovne obćine u Ogulinu, umro


25.
srpnja god. 1888.
Nikma n Eduard, c. kr. nadšumar u uredu šum. ravnateljstva u
Zagrebu, umro 7. rujna god, 1894.
"P a u z a Gustav, nadšamar II. banske imovne obćine u Petrinji,
umro 12. travnja god. lji>8Pekii ć Alexander, kot. šumar imovne obćiue u Sincu, umro 26,
ožujkir. god. 188-1.
Peterne k Adolf, kr, nadšumar u Vinkovcib, umro 26. siečnja
god. 1892.
Pichle r Gjuro, umir. kr, drž. šumarnik, umro 11. ožujka god,
1899. u Zagrebu.
Pleš e Martin, kot. šumar kod kneginje Turn-TaxiSj umro 21- listopada
god. 1881.
Pokorn i Josip, nadšumar u Varaždinskih Toplica, umro 10.
lipnja god. 187H.


Pressle r Makso Kobert, dr., kr. saski tajni dvorski 8a.vjetnik^
profesor šumarske akademije u Tharandu — jedan najčuvenijih šumara
sadašnjosti, naše ga družtvo još od g. 1881,, brojilo medju svoje članove,—
umro 30. rujna god. 1886.


Proki ć Makso. šumarnik imovne obćine u Mitrovici, umro lb.
travnja god 1900. u Mitrovici.


Kadoševi ć Mijo stari, drvotržac i mnogogodišnji član našega
šumarskoga družtva, umro 6, ožujka god. 1896. u Lokvah.


Ra j
n o vi ć Nikola, kot. šumar ogulinske imovne obćine, umro


16. studenoga god. 1883.


ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 49 —


Reme r Ladislar, šamar brodske imovne obćme, umro 23. srpnia
god. 189B.


Rog ovi ć Ante, drvotržac i član našega šumarskoga dražtva,
umro u Ogulinu .15. rujna god 1899.
Ros a Konrad, suma-gcspoštije Turn-Tasisa, umro u Bieloj Vodici
kraj Lokva 22. svibnja god. 1881,
li o s i p a 1 Franjo, šumarnik kardinala nadbiskupa zagrebačkog,
umro 2. siečnja god. 1890.
S e c k e n d 0 r l´f Gadent A. barun, profesor na visokoj školi, u Beču
umro 29. studenoga, god. 1886.
Soreti ć Ante, umir. kr. kr. državni šamarnik, umro H, studenoga
god. 1896. u Zagrebu,
S o r g e r Jakob, veletržae, član utemeljitelj našeg šumarskog
družtva, umro u rujnu god. 1896. u Osieku.
S t i a s n i Demeter, šumarski vježbenik, umro 6, srpnja god. 1896,
S u č e V i č Andre, protustavnik petrovaradinske imovne obćine a
Mitrovici, umro u srpnju god. 1879.
Seringe r Anton, kot. šumar u Velikoj Gorici, umro 16, srpnja
god. 1896. u Kraljevici, gdje je bio u blažijem podnebju potražio lieka
svojoj bolesti.
Schlosse r Josip, vitez Klekovski, dr. svega liečničtva, kr. odsječni
savjetnik, poznati hrvatski botanik i entomolog, umro 27. travnja
god. 1882.
Sehmidinge r Josip, umir. kr, županijski šumarski nadzornik,
umro 16. svibnja 1897. u Vočinu.
Šrankovi ć Ante, e. kr. šumarski ravnatelj bivše krajiške zemaljske
uprave u Zagreba, umro 19, lipnja god. 1887. u Beču.
Š u 1 e k Bogoslav, dr., pisac i akademik, bio je počastni član nešega
šumarskoga družtva. umro god. 1896. u Zagrebu.
Š u 11 e r Guido, kot. šumar u Dolnjem Miholjcu, umro 6. rujna
god, 1892.
Taupe r Josip, kr. šumar u Mašiću, umro 14. kolovoza god. 1884
Tliurn´Taxi s Maximilijan, knez, pokrovitelj hrvatsko-slavonskog
šumarskoga družtva, umro 29. svibnja god. 1885.


To-mi e Ante, c. kr, umir. šumarnik bivše krajiške uprave u Zagrebu
i mnogogodišnji predsjednik našega šumarskoga družtva, umro 9.
siečnja god. 1894.


T o mi 6 Stjepan, kotarski šumar u Pakracu, umro 13. s\dbnja


god. 1896.
T T r z n i k Franjo, kr, drž. nađšumar kod šumskog ravnateljstva
u Zagrebu, umro 16. listopada god. 1899.