DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 40     <-- 40 -->        PDF

^ 40 —


Točk a 4. Eiešenjo tekućih predmeta.


h Čitaše molba Aleksandra pl. Koraškonja, kr. kot. šamara u Wašieali
za podijeljenje ispražnjenog družtvenog jubilarnog stipendija njegovom
sinu Velimiru u svrhu polazka šum. akademije.
Pošto je molitelj udovoljio svim uvjetom, pod kojimi se štipendij
izdati može, i jer dragih molitelja ne imia, to mu se podieljuje đružtveni
Jubilarni štipendij u iznosu od god. 600 K. i 80 K. za ekskursije od 1.
listopada 1900.


2. Čita se odpis kr. zem. vlade, odjela unut, od 7. rajna 1900. br.
62-819. kojim poziva družtvo, da za viši šum. drž, izpit, koji će se držati
29. list. 1900., predloži dovoljan broj pitanja.
Uzima se .na znanje i odstupa družtv. predsjedništvu na dalnje
uredovanje.


3. &ta se dopis franzkog družtva „Soeiete de seeours des amis des
seienees" iz Pariza, kojim moli za podporu.
Uzima se na znanje "time, da se sbog pomanjkana sredstavah ne
može nikakova podpora dati.
4 Priobćuje se, da je za družtvenu knjižnicu umir. kr. šum. kot.
nadzornik g. Josip Ettinger poklonio Il-go izdanje svojega katekizma
za lugare.


Uzima se na znanje, te se darovatelju izriče zapisnička zahvalnost.
Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednici
upr. odbora od 22 pros. 1900. pročitan, ovjerovljen i podpisan.


P. Zikmundo v sky, A. Bor o si ć,
L podpredsj. tajnik.
H. Grunđ . I. Partaš . .


Zakon! i normativne naredbe.


Načelna riešlt´ba kr. lirT,-slaT. dalm, zem. vlade, odjela imatarujeg,
u predmetu sti<3aiija praroužitnictva kod krajiškilt im.
Otoćina po ildatoj ženi. Kr. zem. vlada, odjel za tinut. poslove, rešenjem
od 7. studenoga 1900. broj 54,418. priznala je odputom utoka gospod.
nreda gj. i o, u B. pravoužitničtvo E. P,, udatoj za nepravoužitnika,
tim dodatkom, da je pravoužitničtvo vezano lih. na njezinu osobu,
te se ne proteže ni na njenog supruga ni na djecu iz toga braka
rodjenu.


Razlozi ; Po načelih o. gr. z. ne guM žena udajom svoja imovinska
prava, pak se ni u nazočnom slučaja nije moglo. E. P. radi uda