DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— ^^9 —


javnim nadzorom, urediti lugarsfcvo i lugarsku službu kod svili zero. zajediiicali,
na koje se proteže §. 1, zakona od Ž5./IV. 1894. o ureduju
zem. zajednicak — isto tako, kao Što je iiredjena lugarska služlja kod
imovnih obćina.


2. Visoka kr. zemalj. vlada umoljava se, da blagoizvoli odrediti, da
s^ šumar, osoblju kr. kofc. oblastili putni paušal mjese&o izplacSuje, ka >
što je to naredbom vis. kr. zemalj. vlade od 20/XIL 1899. br, 75560.
za nadlugarsko osoblje odredjeno.
3. Visoka kr, zemalj. vlada da blagoizvoli odrediti, da se rasprave
o šumarstvu u žup, upravnih odborih u cielosti donesu, u odnosnom
mjesečnom
izvješću/
Konačno neka izvoli slavna skupština zaključiti:


4. Da se prestali običaji u šumar, skupštini — opet oživotvore^ čitanjem
i raspravljavjem poučnih rasprava, smjerajućih na boljak obćega
i hrvat, šumarstva.
Y) Kot. šum. križ. im. obe. Mate Kovačiaa sadržavajući 1 točku
(otisnut u broju 11. „Š. L." za g, 190G.)
Nakon svestranog pretresanja, zaključe upr. odbor, da se predloži


p. n. gg. Vilima Dojkovića i Gase Vaca ne predlože na pi-etres glavnoj
družtvenoj skupštini, pošto nisu sastavljeni prema družfcvenim pravilima
niti obrazloženi; a naročito su predloži p. n. g. V. Dojkovića više nabačena
razna pitanja, nego predloži.
c) Priobeuje se upr, odboru, da su svoje zastupnike na glavnoj


družtvenoj skupštini najavili: ugarsko šum. družtvo u osobi II. dražtv.


podpr. Vel. g. J. J. Havasa, austr. šum. družtvo i slavonsko gospodarsko


družtžtvo u oso5i I. družtv. podpr. V. g. F. Zikmundovskoga^ te galičko


šum.
družtvo u osobi tajnika A. Borošića.


d) Pošto se u smisla prošlogodišnje glavne skupžtine ima ove go


dine uzeti u pretres predlog družtv. člana A. Ugrenovića glede osnuća


uzgojne zaklade za djecu šumarskih činovnika- zemaljskih, i. o., te urb


obćina^ čita se odnosni izvještaj u ta svrhu izabranog pododbora, kojim


se predlaže da se taj predmet odstupi preporučno kr. hrv. sL dalm. zem


vladi
u Zagrebu molbom, da osnuće takove zaklade uzme u vlastite ruke.


Predlog pododbora usvaja se u cielosti, te će se imati u tom smislaglavnoj
skupštini izvještaj podnieti.
Točka 3. pretres i čitanje kućnog reda za apr. odbor hrv. slav.
.šum. družtva. .


Nakon učinjenih njekih promjena u §§. 4., 6-, 12. i uz dodatak
novog §. 15. usvaja upr. odbor sastavljeni kućni red, te zaključuje, da
se izpravljeni kućni red predloži iznova na pretres novoizabrat se imajućem
upr, odboru družtva. , - ., ´ "