DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 37     <-- 37 -->        PDF

37


bolne "kiseline. Drvo- se i pri tom najprije suši^ zatim izparnje,
te onda nakon evakniranja uz primjereno yeliki tlak vrućom
katranovom parom impregnira. Drvo, koje je na taj način impregnirano,´
gubi nješto od´ svoje težine, ali podjedno. postaje
čvršće, tako, da se onda više ne steže i ne baca. Čini se uobce,
da ovaj načn impregniranja najveću trajnost impregnira-^
noga drva zajamcuje-.. ´.´´^ ´--. ´


Načini impregniranja po Boucheri-Uj" Pfisteru i Kreuteru,
izvedivi su i u samoj šumi, a tim je i šumoposjedniku omogucenOj
da može već i sam drvo. na sjeeini impregnirati, a to
je i opet svakako bar ondje od´ velike važnosti, gdje se radi
0 upotrebi bukovine za željezničke podvlake, a to je uporaba
kako znamo sa gledišta unovčivosti bukovih šuma — danas
baš jedna od najvažnijih, _P. Ž, K.


vnflBaBnJ fciim J^^mr I^BL K EJA » MI?!—! I ii

Osobne viesti.


ImenoTauja i premještenja. Kr. ug. ministar 2a poljodjeljstvo
imenovao je u područje kr. šum. ravnateljstva kr. ug. šumara Julija
IJlreicli a kr. nadšumarom u 3. stepenu IX. plaćevnog razreda, ter
gradskog šumara Akosa Simonfj-a kr. šum. kandidatom u 3. stepen


XI. plac. razreda; napokon premjestio je iz službenik obzira kr. nadšumara
Ivana Krajnj a ka iz područja kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu
u ono kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima.^
Družtvene viestu


Zapisnik sjedniee upr. odbora hvr. slav. šamarskoga družtra,
od 22. rujna 1900., obdržavane u družtvenih prostorijah pod predsjedanjem
I. đružtv. podprodsjeđnika VeL g. Ferde Zikmundovsky-a i u
prisutnosti II. družtv. podpredsj. VeL g. Josipa Havasa, te p. n. gg. odbornikak
H. Grunda, E. Rosipala, B.= Fiscbbaclia, D. Laksara, B. Hajek^t,
Marine de Bone, I. Partaša i tajnika A. Borošića.


* Imalo se je priobditi već u prošlom broju, im slučajno zakasnilo.
U r e d Ili s t v o.


ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Predmeti viećaaja.
To6ka 1 Oitaaje zapisnika minule sjednice. Nakon pročitanja
bnđe zapisnik bez primjedbe ovjerovljen po p. n, gg. odbormcitna E.


Eosipaln i I. Partašu.


Točk a 2. Eazprava glede obđržavanja glavne skupštine.


a) Izvješćuje se upr. odboru, da su pripreme za obdržavanje glavne


skupštine kao i za izlet u gorski kotar dovršene, te se ataju odnosni
dopisi kr. žup. šum. nadzornika A. Kerna, kao i tvornice drvene robe
u Vrbovskom. , "


Uzima se na znanje.


b) Izvješćuje se da su ^a glavnu skupsti stigli sliedeći predloži:


a) Um. kr. žup. šum, nadzornika Vilima Dojkovića, sadržavajući


10 toćaka i to :


1. Da se iztraže tehnoložka svojstva importiranih crnogoriea (osobito
po vlastelinskih parkovih, kao i po starijih šumskih nasadih), za
da se doprinese ođlućna k pitanju ob izpravnosti kultiviranja naših sjećina
crnogoricom — naroćito omorikom, arižem i borom.
2. Je li dosađanji šumski zakon i njegov prilog D. u skladu sa
razvojem šumarske struke u zemlji? i je li obojica dostaju za razložno
gospodarenje?
3. Višji državni ižpit za samostalno šumsko gospodarenje.
4. Postoji li potrieba da se osnuje postaja za šumarska pokusna
istraživanja (Versuchswesen) ? ; ^ \
5. Narodno-gospodarstvena važnost pašnićkih ploština u nas.
6. Razprava ob staliških . odnošajih zemaljskog šumarskog osoblja^
Popunjenja izpražnjenih mjesta.
7. Da li postojeći propisi omogućuju intenzivno čuvanje šuma proti
navalam ljudi? — Je li shodno proširiti propise ob nuždnoj obrani i
uporabi oružja ?
8. Pitanje ob uredjenju gospodarstva u šumah zemljištnih zajednica.
. .
9. Kojim načinom da se uredi pitanje ob družtvenih izletih
P. S.
10. Da se poradi oko izdanja petgodišnjih — kronika ob upravi i
gospodarenju sumarni imovnih obćina, za da se pribere material na temelju
kojeg bi se narodno-gospodarstvena shodnost i vriednost te institucije
prosudjivati mogla. , \
fi) kr. kot. šumara Gase Taca, sadržavajući 4 toćke i to: ´


1. Visoka, kr. zemalj. vlada umoljava se, da blagoizvoli naredbenim
putem - temeljem §, 12. zakona od 26./IIL, 1900. kojim se nredjuje
strućna uprava^ i Šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim


ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— ^^9 —


javnim nadzorom, urediti lugarsfcvo i lugarsku službu kod svili zero. zajediiicali,
na koje se proteže §. 1, zakona od Ž5./IV. 1894. o ureduju
zem. zajednicak — isto tako, kao Što je iiredjena lugarska služlja kod
imovnih obćina.


2. Visoka kr. zemalj. vlada umoljava se, da blagoizvoli odrediti, da
s^ šumar, osoblju kr. kofc. oblastili putni paušal mjese&o izplacSuje, ka >
što je to naredbom vis. kr. zemalj. vlade od 20/XIL 1899. br, 75560.
za nadlugarsko osoblje odredjeno.
3. Visoka kr, zemalj. vlada da blagoizvoli odrediti, da se rasprave
o šumarstvu u žup, upravnih odborih u cielosti donesu, u odnosnom
mjesečnom
izvješću/
Konačno neka izvoli slavna skupština zaključiti:


4. Da se prestali običaji u šumar, skupštini — opet oživotvore^ čitanjem
i raspravljavjem poučnih rasprava, smjerajućih na boljak obćega
i hrvat, šumarstva.
Y) Kot. šum. križ. im. obe. Mate Kovačiaa sadržavajući 1 točku
(otisnut u broju 11. „Š. L." za g, 190G.)
Nakon svestranog pretresanja, zaključe upr. odbor, da se predloži


p. n. gg. Vilima Dojkovića i Gase Vaca ne predlože na pi-etres glavnoj
družtvenoj skupštini, pošto nisu sastavljeni prema družfcvenim pravilima
niti obrazloženi; a naročito su predloži p. n. g. V. Dojkovića više nabačena
razna pitanja, nego predloži.
c) Priobeuje se upr, odboru, da su svoje zastupnike na glavnoj


družtvenoj skupštini najavili: ugarsko šum. družtvo u osobi II. dražtv.


podpr. Vel. g. J. J. Havasa, austr. šum. družtvo i slavonsko gospodarsko


družtžtvo u oso5i I. družtv. podpr. V. g. F. Zikmundovskoga^ te galičko


šum.
družtvo u osobi tajnika A. Borošića.


d) Pošto se u smisla prošlogodišnje glavne skupžtine ima ove go


dine uzeti u pretres predlog družtv. člana A. Ugrenovića glede osnuća


uzgojne zaklade za djecu šumarskih činovnika- zemaljskih, i. o., te urb


obćina^ čita se odnosni izvještaj u ta svrhu izabranog pododbora, kojim


se predlaže da se taj predmet odstupi preporučno kr. hrv. sL dalm. zem


vladi
u Zagrebu molbom, da osnuće takove zaklade uzme u vlastite ruke.


Predlog pododbora usvaja se u cielosti, te će se imati u tom smislaglavnoj
skupštini izvještaj podnieti.
Točka 3. pretres i čitanje kućnog reda za apr. odbor hrv. slav.
.šum. družtva. .


Nakon učinjenih njekih promjena u §§. 4., 6-, 12. i uz dodatak
novog §. 15. usvaja upr. odbor sastavljeni kućni red, te zaključuje, da
se izpravljeni kućni red predloži iznova na pretres novoizabrat se imajućem
upr, odboru družtva. , - ., ´ "