DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 445 —


6. Sto je zabranjeno plemićima zabranjeno je i vojnicima
(naime loviti pojedine vrsti divljači, u stanovito vrieme i na
stanovitom mjestu).
7. Zabranjeno im je loviti trčke i gnjetle, kao i ribariti.
8. Za njih vriedi lovostaja poradi razploda: te im se zabranjuje
lov na veprove od 2. veljače do 16. listopada; koje
potonje nije zabranjeno plemidima.
9. Svaki lov vojnika ima
se obavljati bez ikakova kvara
i
tereta žitelja, inače se ima nadoknaditi njihov posao i šteta.
(Svršit će se).


Ocjena tetivnice g. Hajeka.


Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik.


U zadnjem broju »Hrvatskog šumarskoga lista« za mjesec
srpanj t. g. objelodanio je g. Bogoslav Hajek novu jednu promjerku,
koju je nazvao tetivnicom. Ova promjerka imade služiti
istoj svrsi kao i sve dosadanje promjerke, naime mjerenju
debljine ili promjera stabala, ali se imade polag razlaganja


g. pisca uz mnoge prednosti — koje su na strani 415. šumar,
lista u točkama 1 — 8 nabrojene — od dosadanjih promjeraka
razlikovati i time, što se kod ove pfomjerke radnik po poslujućem
činovniku već iz podaljega stojališta lako daje kontrolirati,
a što je najvažnije, da se sa ovom promjerkom nepravilna
stabla, koja se drugim promjerkama u nakrst dvaput
mjeriti moraju, samo jedanput obuhvate i oada na jednom i
drugom kraku promjeri očitavaju. Priznajem, da »tetivnica«
g. Hajeka ima mnogo liepih svojstava i osobito velikih prednosti
u pogledu transporta, jednostavnosti u konstrukciji, manjih
dimenzija i težine, pa i u pogledu porabe, ali podnipošto ne
mogu dopustiti, da bi se kod ove promjerke radnik po poslujucem
činovniku već iz daleka kontrolirati mogao ili pako, da
bi uz porabu ove promjerke kod nepravilnoga prosjeka stabala
otpadala potreba dvostrukog mjerenja sa raznih strana; nasuprot
tomu tvrdim ja baš protivno, da se kod ove promjerke


ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 446
radnik iz daljega aeda kontrolirati i da je baš kod tetivniee,


ako se imade mjeriti promjer nepravilnog prosjeka, od prieke
nužde svud naokolo
obodnice
prosjeka promjer
mjeriti na
5, 6 i više mjesta,
nu svakako
na 4, očitavajud
pri tom uvjek
na obim krakovima
odnosni
promjer. Upravo
ta okolnost
čini, da ta promjerka
uz sve
navedene prednosti
nije podobna,
da si
prokrči put u
praksu i tu si
osjegura trajni
obstanak, jer je


, ona — kano što
to iz netom iztaknutog
proizlazi
— samo za
mjerenje posve
pravilnih kružnolikih
prosjeka
s uspjehom
uporabiva,
a za mjerenje


stabala nepravilnog ili pako eliptičnog prosjeka radi nužnoga


višekratnog promjerivanja promjera, te radi upisivanja mnogo
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 447 —


brojnih promjera u knjižicu, neuporabiva. Da je tomu tako,
dokazati ću to grafičkim putem sa njekoliko primjera. Prije
nego li nastupim taj dokaz, neka mi se dozvoli samo još jedna
primjetba. Zasada ili teoreticka podloga, na kojoj se mjerenje
promjera tetivnicom osniva, vrijedi samo za prosjeke kružnoga
oblika nipošto pako za prosjeke eliptičnog ili nepravilnog oblika,
jer samo kod kruga su odsječci (pod odsječkom razumieva se
onaj dio tangente, koji se nalazi izmedju doticališta i prosjecišta
obiju tangenta) pod pravim kutom se presjecajudili tangenta
jednaki polumjeru, a nipošto kod elipse ili inače nepravilnih
prosjeka. Kad je tomu tako, sada je posve nai-avno, da se tetivnica,
temeljeća se na toj zasadi, može rabiti samo za mjerenje
promjera kod prosjeka kružnoga oblika. Predjimo sada
na grafičko razlaganje. Uzmimo, da imamo pred sobom stablo
eliptična prosjeka (si. 1. i 2.); uzmimo nadalje, da tetivnica u
slici 1. i 2. zauzme susljedice položaje Ai D, J5i; A^ D^ Bi;
Ai I)s Bg ; A^ Bi Bi´, te da na slici (1. i 2.) 1 mm. predstavlja
u naravi 1 cm., onda čemo dobiti slijedeće promjere:


I. Kod slike
1. za položaj:
1. Ai A Bi; dl = A, Cl + 5i C, = 24
+ 25 = 49 em.
2. A^ A B2; d. -= ^2 C2 + B, a ^ 37
+ 32 = 69 cm.
3. Ai A 53; di= As C3 + Bs a == 26
+ 35 = 61 cm.
4.
Ai D4. B,; d^ == Ai C; -h 5^ C4 = 39 -f 34 = 78 cm.
Poprečno 63 cm.
Tetivnicom ustanovljeni srednji promjer proizlazedi iz 8 očitavanja,
iznosi dakle 63 cm., doČim bi se običnom promjerkom
53 66


u nakrst mjereć dobilo za taj srednji promjer ^ = 59´5 cm.


II. U slici 2.
za položaj:
1. A^ Z>, Bi ; Ai Cl + B, C. = 17
+ 14 =- 31 cm.
2. A^ D, B^; A^ C, + B, Cs == 40
+ 26 = 66 cm.
3. As A Bs; As G, + Bs C3 == 22 +
45 = 57 cm.
3. A^ Z»4 Bi] Ai C4 + B^ C, = 40
-H 29 = 69 cm.
Tetivnicom
ustanovljeni srednji promjer
31 + 66 + 57 + 69


d = -. = 56 cm.
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 12     <-- 12 -->        PDF

448 —


Sto vidimo i što sliedi iz toga?
Iz toga slijedi:


1. da su tetivnicom ustanovljeni promjeri kod eliptičkih
prosjeka na svakom mjestu obodnice posvema različni i posve
nejednaki;
2. da je ta razlika u veličini promjera tolika, da je cesto
jedan promjer od drugoga dva do tri puta veći.
Tako je n. pr. u prvoj slici promjer elipse u položaju A,
D, B, = 49 cm. u položaju A^ Di i?^ = 73 cm ; u slici 2.
za položaj J.1 Dl B, = 31 cm , a u položaju A^ Dt, B^ =
= 69 cm., dakle više nego dva puta veći nego u položaju
Ai D, Bx. Kruto bi se dakle varao onaj, koji bi se kod uporabe
tetivnice, očitavajuć na obim krakovima, zadovoljio jednim
mjerenjem, kano što to g. nadšumar B. Hajek preperuča. Hoćemo
li iole kakav točan rezultat kod porabe tetivnice dobiti,
mora se svako stablo u promjeru 4—6 puta mjeriti i na obim
krakovima očitavati. To je pako ne samo s velikim gubitkom
vremena skopčano, nego
čini takodjer i upisivanje
mnogobrojnih data skoro
nemogućim, a iz tih
data izračunati se imajući
srednji promjer zadaje ponovni
dugotrajni posao.
Još markantnije se
ova razlika u promjerima
ističe, ako se tetivnicom
mjeri prosjek stabla, koji
je nepravilna oblika. Narišimo
si u tu svrhu jedan


_ijj^ nepravilan prosjek.(SI. 3.)


I. Uporabom tetivnice
dobijemo za položaje:
1. A^ D^ Cj promjer d^ -^ A^ C, + B, C^ = 12 + 12 = 24 cm.
2. Ai A Ca promjer 4 =^2 C^ + ^2 C^ = 36 -H 48 = 24 cm.


ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 449 —


3. As D3 C3 promjer d^ = A, C, + B^ C; === 26 + 29 = 55 cm..
4. A A G, promjer d^ = AiC^ + B^ C4 = 46 + 40 = 86 cm.
^ ^ 24 84 + 56+86
Poprečno j^ == 62 cm.


II. Obično promjerskom mjered dobijemo za veći promjer
70 cm.; a za manje 46 ; dakle za srednji promjer 58 cm.
I tu dolazimo do istih zaključaka kano kod elipse, jer i
variraju promjeri, koji se uz porabu tetivnice dobiju, od 24 cm.
do 86 cm. Najmanji promjer bo iznosi do 24 cm., a najvedi
86 cm. Kolika li je razlika!? Kud bi došli i kako bi opravdali
procjenu, u kojoj bi kod ponovnog mjerenja promjera naizlazili
na razlike od 86 — 24 = 62 cm.? Još mi se osvrnuti
na jednu okolnost, koju g, autor kao prednost tetivnice ističe,
a ja sam ju ved na početku ove razprave porekao. Pisac naime
tvrdi, da se radnja sa tetivnicom po poslujudem činovniku jur
sa odaljenijega stojališta daje kontrolirati. Ova tvrdnja ne stoji,
jer ne samo, da S3 mjerenje sa odaljenijega mjesta ne da kontrolirati,
nego se to mjerenje često niti po samom radniku, jer
ne razaznaje doticališta, ne može taono obaviti. Da je tomu
tako, proizlazi iz sljedećega:


Promjer se kod tetivnice očitava na onom mjestu, gdje se
krakovi tetivnice dotiču oboda stabla. Kod kružne crte je ova
(^´ jy točka zaista samo jedna točka, nu
" ~~ —---- j,^ ^ stabala eliptičnog prosjeka ili
kod prosjeka manje više ravnog


A


oboda je doticalište crta od veće


i manje dužine, pak se prava do


5^, i; ticalištna točka ili mjesto, gdje


valja promjer na tetivnici očitati,
ne da niti iz neposredne blizine točno ustanoviti. Kad se to
ne može učiniti iz neposredne blizine, onda se to tim manje
može učiniti iz veće daljine, iz koje se dapače niti ciela jedna
doticajna crta ne vidi.


Da je tomu tako, neka razjasni slika 4. Uzmimo, da smo
tetivnicom obuhvatili stablo S (shka 4.).
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 450 —


Krak B, 7), tangira tu stablo počam od točke Ci do D, ;
dakle ne u jednoj točki, već na čitavoj prugi od Cj do 7>,.
Pita se, koja je ticana točka, gdje se imade promjer očitati?
Pisac će odgovoriti, da se upitna točka nalazi u sredini izmedju
obiju točaka Ci i D^. Istina tu je tražena točka u sredini izmedju
Cj i -Dj; nu toga radnik ne zna, pa ako se on u te
potankosti i uputi, svakako treba za iznaći tangirajuće točke
razmišljanja i vremena, a po gotovo ne može znati poslujući
činovnik, koji stoji na strani i koji dotiealisne točke, a niti
doticališne crte ne vidi, jer je za krakom tetivnice sakrita.
Cesto će se dogoditi, da tetivnica zauzme prema obodnici stabla
položaj označen u slici (5.).


Tu tetivnica jednim svojim krakom tangira obodnicu stabla
u dvijem točkama. Pita se; koja je od ovih točaka doticalište ?


Može se uzeti jedna i druga točka


za doticalište, a može se uzeti i


točka E. koja je u sredini izmedju


obiju točaka Ci i I)j, akoprem


ona krak tetivnice ne tangira.


Radnik će tu biti svakako u ne


prilici, a sam poslujući činovnik
toga sa strane ne vidi. Usljed toga očitavati će radnik promjere
često posvema krivo i netočno, a pošto toga poslujući
činovnik ne vidi, ne može on radnika u tom popraviti, te će
često u svoju bilježnicu upisivati krive resultate.


Povrh svega toga spominjem jošte, da je očitavanje promjera
na tetivnici, ako ju radnik vrhom kuta drži prema sebi
okrenutom, ne samo nešto nespretno i otešćano nego takodjer
i netočno, jer je radnik prisiljen stanje tetivnice iz daljega i
koso očitati.


To se opaža naročito kod debljih stabala.


Držeći, da sam uz prednosti, koje promjerka g. Hajeka
pred drugim promjerkama imade, po dužnosti rasvjetlio i njezinu
porabu sveo na pravu mjeru, zaključujem ovu raspravu želeći,
da se ova promjerka još i u praksi svestrano ispita i prokuša.