DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 483 —


Podjeđno se stavlja na pretres pitanje, kakovi oblik, da se dade
izkaznicama, koje bi se imale izdavati đružtvenim ćlanovom u smislu §. 7.
novih družtvenih pravilah.


Odpis kr. zem. vlade uzima se na znanje, te podjeđno zaključuje,
da se izkaznicama dade oblik sliedeći;


I3:r"va.t.-slaTrorL. š"u.ma.rsls:o đ.r-u.ižtvo.


IZKAZNICA


za člana I. razreda gospodina N N. ujedno potvrda o uplaćenoj članarini
za god. 19 . . .


U Zagrebu, dne 19 . ..


g) čita se dopis ravnateljstva hrvat, naravoslovnoga družtva od


5. družtva 1900. br. 705, kojim isto moli družtvo, da bi izaslalo svojega
izaslanika u enketu, koja će se radi osnuea ornitoložke centrale dne
8. travnja 1900. u Zagrebu obdržavati, te se podjeđno izvješćuje, da je
družtvo
na toj enketi zastupao odbornik kr. profesor šumarstva I. Partaš.
Uzima se na znanje.


3. Razprava glede obdržavanje ovogodišnje glavne skupštine i izleta
u Bosnu.
Nakon podulje razprave bude zaključeno, da se skupština obdržava
mjeseca kolovoza u Zagrebu. Da se glede izleta u Bosnu dalje odlučiti
može, zaključuje se, neka se putem družtvenog organa pozovu družtveni
članovi k tome izletu, u svrhu, da se vidi koće li se za taj izlet dovoljno
članovah prijaviti.


Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednici
uprav, odbora od 5. srpnja 1900. pročitan, podpisan i ovjerovljen.


Zapisnik sjedniee upraTljajudeg odbora hrr.-slar. šumarskoga
družtTa, obdržavane dne 5. srpnja 1900. u Zagrebu u družtvenih prostorijah
pod predsjedanjem Presv. g. Marka grofa Bombelles-a i u prisutnosti
I. družtvenog podpredsjđdnika Vel. g. Ferde Zikmundovsky-a,
te p. n. gg. družtvenih odbornika Ede Rosipala, R. Pischbacha, I. Partaša,


M. de Bone i tajnika A. Borošića.