DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 481 —


zak. Si. sabora kralj. Hrvatske i Slavonije i Dalmacije od 5. siežnju 1874.


o ustrojstvu sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu, kr. zemaljsko-vladnom
odjelu za unutarnje poslove pridjeljenoga profesora kr. gosp. i šum.
učilišta u Križevcih Fr. X. K e s t e r 6 a n e k a uz pridržaj naslova profesora
imenovati učiteljem na kr. šumarskoj akademiji prislonjenoj uz filozofski
fakultet sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu u VIII. nadnevnom razredu.
Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati:
šumarskog vježbenika imov. obćine otočke Juru pl. Rukavin u
šumarskim pristavom iste imovne obćine, a kot. šumara imovne obćine
petrovaradinske Lazara Petrović a uadšumarom na istom mjestu (u
Moroviću); nadalje premjestiti kr. kot. šumare: iz službenik obzira Slavoljuba
Teklić a od kr. kot. oblasti u Vel. Gorici, kr. kot. oblasti u
Djakovo; na vlastitu molbu Antuna Resz a od kr. kot. oblasti u Belovaru,
kr. kot. oblasti u Velikoj Gorici; iz službenih obzira Andriju Lončare
vica od kr. kot. oblasti u Djakovu, kr. kot. oblasti u Belovaru;
na vlastitu molbu Rafaela D v o r ž a k a od kr. kot. oblasti u Zlataru, kr.
kot. oblasti u Križevcih (sa sjedištem u Vrbovcu); iz službenih obzira
Nikolu Pleš u od kr. kot. oblasti u Križevcih (sa sjedištem u Vrbovcu),
kr. kot. oblasti na Sušaku.


Kr. ugar. ministar za poljodjelstvo obnašao je u području kr. šum.
ravnateljstva u Zagrebu promaknuti: kr. šumarnika i naslovnog šumarskog
savjetnika Hugu Grunda i kr. šumarnika Slavoljuba Rossipala u
]. stepen VIII. plaćevnog razreda; kr. nadšamara Karmela Zajc a i kr.
šumara Rudolfa Schuster a u 2. stepen IX. plaćev. razreda; napokon
kr. šum. kandidate Virgila Boeriu-a i Belu Maiera u 1. ter Stefana
Janussek a u 2. stepen XI. plaćevnog razreda.


Umro. Dne 24. pr. mj. umro je tragičkom smrću u Zagrebu
umirovljeni profesor kr. gospodarskoga i šumarskoga učilišta križevačkoga
Josip pl. Prugovečki . Pokojnik djelovao je više godina u gore spomenutom
učilištu, a kasnije bio je pridjeljen narodno-gospodarstvenom
odsjeku vis. kr. zemalj. vlade, nu sbog slaboga vida bio je umirovljen;
kasnije osliepio je podpunoma. Pokojnika zvjerskim je načinom ubila
njegova gazdarica, zađav mu sjekirom nekoliko smrtonosnih ozlieđa od
kojih je odmah preminuo „Slava mu!"


Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice upi´aTlja,ju<5eg odbora hrv.-slav. šumarskoga
drilžtva, obdržavane dne 18. lipnja 1900. u Zagrebu u družtvenih prosto
rij ah pod predsjedanjem družtvenog predsjednika Presv. g. M. grofa
Bombelles-a i u prisutnosti II. družtv. pođpredsjednika Vel. g. Josipa
Havasa, te družtv. odbornikah p. n. gg. Huge Grunda, R. Fischbacha,


B. Hajeka, J. Vraničara, I. Partaša i tajnika A Borošića.


ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 482 —


Predmeti viećanja:


Točk a 1. Čitanje zapisnika minule odborske sjednice.


Nakon proćitanja bude isti bez primjetbe ovjerovljen po p. n. gg.
odbornicima R. Fischbachu i I. Partašu.
Točk a 2. Rješenje tekućih predmeta:
a) Čita se odpis kr. zem. vlade, odjela za unut. poslove od 8. prosinca
1899. br. 63.158, kojim se družtvu podjeljuje podpora od 200 for.
za izdavanje „Lug. Viestnika" za g. 1899.
Uzima se sa zahvalnošću na znanje.
b) čita se odpis kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od


22. prosinca 1899. br. 85736, kojim se priobćuje družtvu potvrda izbora
družtvenog predsjednika Presv. g. M. grofa Bombelles-a, te družtvenih
podpredsjednika Vel. gg. Ferde Zikmundovsky-a i Josipa Ha vaša.
Uzima se na znanje.


c) čita se ponuda Dragutina Vrbančića, pokrivača u Zagrebu, kojom
nudi, da će kroz tri godine uzdržavati krov od širiljevca na družtvenoj
zgradi u dobrom stanju, te čistiti žljebove od sniega i leda uz popriečnu
cienu 25 for. ili 50 K. na godinu.


Ova se ponuda prihvaća.


đ) Izvješćuje se upravnom odboru, da se je družtveno predsjedničtvo
obratilo opetovno na družtvene članove II. razr. s upitom, da se izjave,
koji žele u buduće dobivati samo „Lug. Viestnik", a koji uz to još i
,Šumarski list".


Usljed toga izjavilo se je dosele 467 družtvenih članova II. raz. samo
za „Lug. Viestnik", a 65 članovah II. razr. za „Lug. Viestnik" i „Šumarski
list".


Prama tim prijavama udešena i naklada za tisak družtvenoga časopisa
„Šum. lista" i priloga mu „Lug. Viestnika.


Podjedno se izvješćuje, da su se najavili kao novi članovi I. razr.:
Miroslav Patzelt, knez. nadšumar u Slatini, Filip J. Stipčić, šum. vježb.
n Raci, Borivoj Nešković, šum. vježb. petrov. imov. obćine, Nikola
Crrdinić, šum. vježbenik u Belovaru.


Uzima se na znanje, a novo najavljeni članovi I. razr. primaju se
u družtvo.
e) Čita se odpis kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od


11. ožujka 1900. br. 5643, kojim se dostavlja družtvu upitni arak glede
njekih statičkih podatakali o drvarskoj trgovini.
Uzima se na znanje i zaključuje da se isti odstupi uredniku družtvenog
časopisa
u svrhu izpunjenja.
f) čita se odpis kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od


13. ožujka 1900. br. 9.942, kojim ista priobćuje, da je obnašla potvrditi
nova družtvena pravila.


ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 483 —


Podjeđno se stavlja na pretres pitanje, kakovi oblik, da se dade
izkaznicama, koje bi se imale izdavati đružtvenim ćlanovom u smislu §. 7.
novih družtvenih pravilah.


Odpis kr. zem. vlade uzima se na znanje, te podjeđno zaključuje,
da se izkaznicama dade oblik sliedeći;


I3:r"va.t.-slaTrorL. š"u.ma.rsls:o đ.r-u.ižtvo.


IZKAZNICA


za člana I. razreda gospodina N N. ujedno potvrda o uplaćenoj članarini
za god. 19 . . .


U Zagrebu, dne 19 . ..


g) čita se dopis ravnateljstva hrvat, naravoslovnoga družtva od


5. družtva 1900. br. 705, kojim isto moli družtvo, da bi izaslalo svojega
izaslanika u enketu, koja će se radi osnuea ornitoložke centrale dne
8. travnja 1900. u Zagrebu obdržavati, te se podjeđno izvješćuje, da je
družtvo
na toj enketi zastupao odbornik kr. profesor šumarstva I. Partaš.
Uzima se na znanje.


3. Razprava glede obdržavanje ovogodišnje glavne skupštine i izleta
u Bosnu.
Nakon podulje razprave bude zaključeno, da se skupština obdržava
mjeseca kolovoza u Zagrebu. Da se glede izleta u Bosnu dalje odlučiti
može, zaključuje se, neka se putem družtvenog organa pozovu družtveni
članovi k tome izletu, u svrhu, da se vidi koće li se za taj izlet dovoljno
članovah prijaviti.


Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednici
uprav, odbora od 5. srpnja 1900. pročitan, podpisan i ovjerovljen.


Zapisnik sjedniee upraTljajudeg odbora hrr.-slar. šumarskoga
družtTa, obdržavane dne 5. srpnja 1900. u Zagrebu u družtvenih prostorijah
pod predsjedanjem Presv. g. Marka grofa Bombelles-a i u prisutnosti
I. družtvenog podpredsjđdnika Vel. g. Ferde Zikmundovsky-a,
te p. n. gg. družtvenih odbornika Ede Rosipala, R. Pischbacha, I. Partaša,


M. de Bone i tajnika A. Borošića.


ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 484 —


Predmeti viećanja:


Točk a 1. čitanje zapisnika minule sjednice.


Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljom po p. n.
gg. odbornicima R. Fischbacha i I. Partaša.
Točk a 2. Razprava glede izleta u Bosnu.
Priobćuje se upravnom odboru, da se je prijavilo za izlet u Bosnu


i to za cio put do Metkovića i natrag u svem 25 družtvenih članova, a
za pat samo do Sarajeva 3 člana.


Povodom toga obratilo se je družtveno predsjedničtvo na zemaljsku
vladu za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu molbom za sastavak putnog
programa i izhodjenje polakšicah na bosanskih željeznica.


Pošto se nije dosta velik broj članova za izlet u Bosnu prijavio,
a niti su ine prilike za taj izlet podesne, zaključuje upravni odbor, da
se za ovu godinu izlet u Bosnu napusti, te da se poduzme i sa glavnom
skupštinom spoji izlet u Gorski kotar i u Primorje.


U tu svrhu neka se družtveno predsjedničtvo obrati na onamošnje
Sumovlastnike i šumske organe, te za taj izlet detalni program izradi i
budućoj odborskoj sjednici na pretres predloži. Sam izlet] kao i glavna
skupština neka se obdržavaju mjeseca rujna t. g.


Točk a 3. Predlaže se na pretres družtveni proračun za g. 1901.
te zaključni račun za g. 1899.


Nakon poduže debate ustanovljuje se družtveni proračun za g. 1901.
sa prihodom od 22 410 K., i razhodom od 17.140 K., dočim se zaključni
račun za g. 1839. na znanje uzimlje.


Točk a 4. čita se predlog družtvenog člana V. Dojkovića, kojim
se predlaže, da se tajnički izvještaj otisne u broju „Šumar, listu", koji
će izaći prije glavne skupštine, te time dobije više vremena za razprave
na glavnoj skupštini.


Uprav, odbor zakljačujo na zagovor družtvenog tajnika, da se taj
predlog prihvati.


Točk a 5. Riešenje tekućih predmetah:


1. čita se ponuda kr. nadlugara P. Knoblocha, kojim isti nudi
rogo vije
od srnjaka za šum. muzej u ime dužne članarine.
Usvaja se.


2. Izvješćuje se, da se je družtveno predsjedničtvo posebnim molbama
obratilo na vis. kr. zem. vladu radi izplate najamnog novčića i vodovodne
pristojbe za prostorije šum. akademije, kao i mobom za podporu sbog
izdanja ,Lug. Viestnika.
Uzima se na znanje.
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 485 —


3. Izvješćuje se, da je kr. fiaanc. ravnateljstvo u Zagrebu odlukom
br. 58.217 ex 1899. obaviestilo družtveno predsjedničtvo o oprostu kućarine
za „Šum. dom" na vrieme od 18 god.
Uzima se na ugodno znanje.


4. Priobćuje se upravnom odboru, da su slavonsko gospod. družtvo
u Osieku i ug. šumar, družtvo pozvali hrv.-slav. šumar, družtvo na svoje
glavne skupštine, te da su tim povodom zamoljeni tajnik gosp. družtva
u Osieku g. Ilić i kr. šumarnik V. Nagy, da družtvo na tim skupštinama
zastupaju.
Isto tako stigli su pozivi i od strane žeskog, kranjskog i primorskog
šumarskog družtva.
Uzima se na znanje.


5. Čita se naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od
26. svibnja 1900. br. 37.510, kojom se obavješćuje družtvo o doznaci
podpore
od 1200 K. iz zemaljskih sredstva.
Uzima se sa zahvalnošću na znanje.


6. Priobćuje se uprav, odboru, da je u smislu zaključka prošle
sjednice urednik „Šumar, lista" izradio odgovor na upitni arak vis. kr.
zem. vlade sbog statistićkik podataka o drvarskoj trgovini.
Uzima se na znanje.


Toćka 6. Predloži odbornika.


1. Družtveni tajnik predlaže, da se u mjesto vienca na odar pokojnog
Ćlana M. Prokića daruje družtvenoj pripomoćnoj zakladi svota
od 20 Kruna.
Uzima se na znanje sa poklikom slava mu!


2. I. družtv. podpredsjednik Vel. g. F. Zikmundovskj predlaže, da
se za pretres po uredniku družtvenih časopisa g. I. Partašu sastavljenog
kućnog reda i poslovnog reda za glavne skupštine izabere posebni pododbor,
te nakon toga isti litografićki pomnože i budućoj sjednici na
pretres predlože.
Predlog se usvaja, te u ovaj pododbor izabiru p. n. gg. F. Zikmundovsky,
E. Rosipal, R. Fischbach, I. Partaš i tajnik A. Borošić.


3. Urednik „Šumar, lista" prijavljuje g. prof. Dr. A. Heinza kao
novog elana.
Prima se.
Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednici
od 2. kolovoza 1900. pročitan ovjerovljen i podpisan.
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 486 ~
0 blagajničkom rukovanju hrvatsko-slavonskoga


I. E, a z h o d.
o Bilo je U istinu
preliminirano
izdano


Poimence Opazka


for. for. nč.


Potreba „Šum. doma" (odplata zajma, obć.


namet) 4589 7361 80
2 Nagrada tajniku družtva 200 200
3 Tajniku pisarnićki paušal 100 100
4 Nagrada uredniku „Šum. lista" i „Lug. Viestn." 400 399 96
5 Uredniku paušal za korekturu ..... . 100 99 97
6 Uredniku paušal poštovni 30 30
7 Nagrada suradnikom „Šum. lista" i „Lug. viest." 450 539 90
8 Štampanje „Šumar, lista" i „Lug. Vieatnika" 1600 1535 88
9 Vez i odprema ,Šumar, lista" i „Lug. Viestn." 280 303 62


10 časopisi strukovni 60
11 Trošak oko knjižnice (nabava, vez) .. . 100 6 10
12 Pisaće potrebe predsjedničtva 10 4
13 Poštarina i biljege predsjeduićtva 60 25
14 Razne tiskanice 30 206 40
15 Trošak glavne skupštine 10 5 51
16 Listonoše, sluznici 30 6
17 Troškovi za promicanje struke 300 60 70
18 Vanredni troškovi (pokućtvo, nadgrobni


vienci i t. d.) 20 2 98
19 Podpore 100 100
20 Razhod pripomoćne zaklade 200 150


Ukupno 8669 11137 82


U Zagrebu , mjeseca srpnja 1900.


Predsjednietvo hrv.-slav.
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 487 —


šumarskoga družtva godine 1899.


II. Prihod.
o Bilo je U istinu
preliminirano
primljeno


Poimence Opazka


for. for. nč.


H


1 Novčani ostatak koncem g 1898. 200 8280 88 2 Prihoo „Šum. doma" 5016 7285 89 3 Podpora zemlje za promicanje družtv. svrha 600 600 4 Podpora zemaljska za izdavanje „Lugarskog


Viesfbika" 200 200 5
6
Prinos podupirajućih članova
Članarina I. razreda 600
1675
440
927 47
7
8
9
10
Članarina II. razreda
Predbrojnina za „Šumar, list"
Ini prihod (upisnina, oglasi,
kamati i t. d.)
Prihod pripomoćne zaklade
medjutimni

1288
190
40
200
955
245
68
206
99
92
Ukupno 9909 19210 15


Odbiv razhod od prihoda sa 11137 82


Pokazuje se višak od . . 8072 33
Slovi osam hiljada sedamdeset i dva forinta
trideset i tri novčića.


Šumarskoga družtva.


36
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 488 —


Predmet


Potreba (Razhod):


„Snmar. dom" (ođplata zajma, obć.
niimet, razsvieta, ogriev, pazikiića)


Nagrada tajniku družtva
Nagrada blagajniku družtva
Nagrada uredniku ušumar. lista"


i Lugar, viestnika
Uredniku paušal za korekturu...
Nagrada suradnikom »Šum. lista«


i „Lugar. Viestnika"
Tisak rŠum. lista" i, Lug. Viestn."
Vei i odprema nŠumar. lista" i


„Lugar. Viestnika"
9 Nabava strukovnih časopisa


10 Troškovi za knjižnicu


11 Pisaće potrebe predsjedničtva .. .


12 Poštarina i biljege predsjedničtva


13 Razne tiskanice


14 Trošak glavne skupštine


15 Jubilarni štipenđij za polazak
„Šum. akademije"
16 Vanredni troškovi
17 Podpore
18 Razhod pripomoene zaklade .. . .


Ukupno.. .


Pr o


0 potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav. šuinar-
Godine


1899. 1900. 1901.


zaista izdano preliminirano


Kvnna o


14723 60
600-—


860 —
200-


1079-80
3071-76


607-21


12-20
8-—
50-


412-80
11-02


127-36
200.—
300.—


22263-78


9200
600
-


860
200


900
2800


560
120
200
20
120
60
20


680
100
200
400


17040


9300
360
360


860
200


1100
2500


500
120
200
20
120
100
20


680
100
200
400


17140
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 489
paču n


skoga družtva za upravnu godinu 1901.


Predmet


Pokriće (Prihod):


Novčani ostatak koncem god. 1900
Prihod „šumarskoga doma"
Pođpora zemlje za promicanje đružtvenili svrha..
Pođpora zemlje za izdavanje »Lugarskog viestnika«
Prinos podupirajueili članova
članarina I. razreda
članarina II. razreda
Predbrojnina za .^Šumarski list"
Ini prihodi
Prihod pripomoone zaklade


Ukupno


U Zagrebu , mjeseca srpnja 1900.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


S a


N
O


Kruna


16561-76 5000
14571-78 10000
1200-— 1200


400-— 400


880-880


1854´94 2400


1910--^ 1600


490 — 380


187 98 150


41384 400


38420 30 22410


Predsjednictvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 490 —


Poziv i program


za


XXT7. redovitu glavnu skupštinu


„Hrv.-slav. šumarskoga đružtva"


koja će se dne 23. rujna 1900. obdržavati u Zagrebu.


a) Dne 22. rujna dolazak skupštinara u Zagreb. Na večer
prijateljski sastanak u gostioni k »Trim gavranom« u Jurišidevoj
ulici.


b) Dne 23. rujna u 10 sati prije podne obdržavanje glavne
skupštine u družtvenih prostorijah šumarskoga doma. Od 9—10
sati uplata članarine.


Na večer istoga dana u d^ 15´ polazak sa državnog kolodvora
vlakom u Vrbovsko.


c) Dne 24. rujna u S*" 7´ u jutro dolazak u Vrbovsko.
Do 5^ jutro pregledavanje drvorezbarske tvornice u Vrbovskom,
od 5—6^ ručak, zatim u 6´´ odlazak kolima u Sušicu. Dolazak
u Sušicu u 7´´. U S´´ jutro polazak iz Sušice u svrhu pregledanja
šumah vlastelinstva Sušičkog obitelji pl. Neuberger, zatim
zem. zajednice Ravna gora i na večer povratak u Zagreb.


Dnevni red:


1. Otvorenje i pozdrav skupštine, kao i onih pozvanika, po predsjedniku
družtva
2. Pretres poslovnika za glavnu skupštinu hrv. slav. šumarskoga
družtva.
3. Razprava o izvještaju tajnika i o djelovanju upravljajućeg odbora
tečajem godišta 1899/1900.
4. Izvješće odbora ad hoc za izpitanje družtvenib računa i imovine
družtva za g, 1899.
5. Pretres proračuna za g. 1900 i izbor odbora ad boe za izpitanje
družtvenih računah za g. 1900.
6. Ustanovljenje mjesta, gdje će se obdržavati buduća XXV. glavna
skupština.
7. Izbor družtvene uprave u smislu §. §. 11 i 12 novih družtvenih
pravila.
8. Predloži gg. skupštinara, koji se u smislu §.21 slovo f) družtvenih
pravila imaju bar 2 dan a prije skupštine predsjeđničtvu pismeno
prijaviti.
U Zagreba mjeseca kolovoza 1900.


Predsjeđničtvo lirv.-slav. šumarskoga društva.
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 491 —


Nacrt poslovnika za glarnu skupštinu lirv.-slar. šumarskoga
đružtTa.
§. 1. Dnevni red za skupštinu opredieljuje predsjednik sporazumno
sa tajnikom.
Sa predloži družtvenih članova popunjeni dnevni red ima se dva
sata prije otvorenja skupštine shodno izložiti.


§. 2, Skupštinu otvara i zatvara predsjednik, on rukovodi i razpravu
pazi na red i formulira pitanja, o kojih se ima glasovati, i imenuje perovodju
za sastavak skupštinskog zapisnika.


Predsjedniku pristoji dozvoljavati riež i oduzeti je, kada bi govornik
prekoračio granice pristojnosti, ili se ođaljio od razpravnoga predmeta;
isto mu tako pristoji pravo pojedine skupštinare pozvati na red, skupštinu
odgoditi i za drugo vrieme ureći.


§. 3. Nalogom predsjednika oko uzdržavanja reda mora se skupština
vazda pokoriti.
§. 4. Tajnik družtva skrbi se, da budu predmeti, o kojima se vieća,
kako treba pripremljeni.
§. 5. Glede pojedinih važnijih predmeta može predsjednik povjeriti
izvjestiteljstvo pojedinim članovom skupštine.
§. 6. Skupštinari želeći govoriti k predmetu imaju se za rieč pri


javiti predsjedniku, koji im podieljuje rieč po redu, kojim su se prijavili.
Tajnik upisuje one, koji se jave za rieč.
§. 7. 0 stavljenom predlogu rieč ima ponajprije predlagatelj za


obrazloženje svoga predmeta, odnosno postavljeni izvjestitelj.
§. 8. Skupštinarom nije dozvoljeno više nego dva puta govoriti o
istom predmetu.
Predsjedniku i ostalim članovom predsjedničtva kao i izvjestitelju


pripada rieč u svako vrieme.
Konačno ide rieč:
a) onoga, koji je stavio izpravak ili protupredlog;
b) predlagatelja, napokon
c) izvjestitelja.
§. 9. Predlagatelj može odustati od svoga pređloga, no ima to iz


javiti svakako prije nego se o njem glasuje.
Takav predlog može prihvatiti drugi skupštinar kao svoj, pa se
tada 0 njem dalje razpravlja i glasuje.
§. 10. Osobnimi primjetbami izazvani mogu za svoju obranu zatražiti
rieč u svako vrieme, dok traje razprava o istom predmetu.


§. 11. Ako se razprava tiče vlastitih posala kojega skupštinara ili
njegovih bližnjih rodjaka ne može on učestvovati i prisustvovati sjednici
dok razprava traje.