DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 481 —


zak. Si. sabora kralj. Hrvatske i Slavonije i Dalmacije od 5. siežnju 1874.


o ustrojstvu sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu, kr. zemaljsko-vladnom
odjelu za unutarnje poslove pridjeljenoga profesora kr. gosp. i šum.
učilišta u Križevcih Fr. X. K e s t e r 6 a n e k a uz pridržaj naslova profesora
imenovati učiteljem na kr. šumarskoj akademiji prislonjenoj uz filozofski
fakultet sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu u VIII. nadnevnom razredu.
Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati:
šumarskog vježbenika imov. obćine otočke Juru pl. Rukavin u
šumarskim pristavom iste imovne obćine, a kot. šumara imovne obćine
petrovaradinske Lazara Petrović a uadšumarom na istom mjestu (u
Moroviću); nadalje premjestiti kr. kot. šumare: iz službenik obzira Slavoljuba
Teklić a od kr. kot. oblasti u Vel. Gorici, kr. kot. oblasti u
Djakovo; na vlastitu molbu Antuna Resz a od kr. kot. oblasti u Belovaru,
kr. kot. oblasti u Velikoj Gorici; iz službenih obzira Andriju Lončare
vica od kr. kot. oblasti u Djakovu, kr. kot. oblasti u Belovaru;
na vlastitu molbu Rafaela D v o r ž a k a od kr. kot. oblasti u Zlataru, kr.
kot. oblasti u Križevcih (sa sjedištem u Vrbovcu); iz službenih obzira
Nikolu Pleš u od kr. kot. oblasti u Križevcih (sa sjedištem u Vrbovcu),
kr. kot. oblasti na Sušaku.


Kr. ugar. ministar za poljodjelstvo obnašao je u području kr. šum.
ravnateljstva u Zagrebu promaknuti: kr. šumarnika i naslovnog šumarskog
savjetnika Hugu Grunda i kr. šumarnika Slavoljuba Rossipala u
]. stepen VIII. plaćevnog razreda; kr. nadšamara Karmela Zajc a i kr.
šumara Rudolfa Schuster a u 2. stepen IX. plaćev. razreda; napokon
kr. šum. kandidate Virgila Boeriu-a i Belu Maiera u 1. ter Stefana
Janussek a u 2. stepen XI. plaćevnog razreda.


Umro. Dne 24. pr. mj. umro je tragičkom smrću u Zagrebu
umirovljeni profesor kr. gospodarskoga i šumarskoga učilišta križevačkoga
Josip pl. Prugovečki . Pokojnik djelovao je više godina u gore spomenutom
učilištu, a kasnije bio je pridjeljen narodno-gospodarstvenom
odsjeku vis. kr. zemalj. vlade, nu sbog slaboga vida bio je umirovljen;
kasnije osliepio je podpunoma. Pokojnika zvjerskim je načinom ubila
njegova gazdarica, zađav mu sjekirom nekoliko smrtonosnih ozlieđa od
kojih je odmah preminuo „Slava mu!"


Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice upi´aTlja,ju<5eg odbora hrv.-slav. šumarskoga
drilžtva, obdržavane dne 18. lipnja 1900. u Zagrebu u družtvenih prosto
rij ah pod predsjedanjem družtvenog predsjednika Presv. g. M. grofa
Bombelles-a i u prisutnosti II. družtv. pođpredsjednika Vel. g. Josipa
Havasa, te družtv. odbornikah p. n. gg. Huge Grunda, R. Fischbacha,


B. Hajeka, J. Vraničara, I. Partaša i tajnika A Borošića.