DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 466 —


Cim dalje od sjedišta kotara, tim manje je naći t. z. štednjaka,
koja bi se udesba zakonom provesti imala, i to jednostavno,
naime da bi samo onaj pravoužitnik od sada dobivao
ogrevnog drveta, koji si štednjake sagradi, a 2 željezne ploče za
par filira može svatko smodi. (Nije to baš tako jeftino. Ur.).


A što bi pojedini gradjanin iz kojeg velegrada rekao kad
vidi, kako naš pravoužitnik pod kotao vode odma cielu debelu
cjepanicu baca ?!


Pogledamo li u najmanju kolibicu ovdje naseljenog Moravca,
Madjara ili Ceha, koji jedva 2 rali zemljišta posjeduje,
to ćemo svagdje u takovoj kući nedvojbeno naći štednjak, a
vlastnik je znatno siromašniji nego susjedni mu pravoužitnik,
koji n. pr. 10 rali zemljišta a k tomu još inog pokretnog
imetka posjeduje.


Obzirom na sve do sele navedeno konačno bi ponovno
uztvrditi mogli:
Da se šumske štete u bivšoj Vojnoj Krajini


-— ka o ni drugdj e — sasvi m prepriečit i ne mogu,
numog u se one umanjiti , dapač e razn i mi shod -
nim i mjeram i znatn o umanjiti .


Šumska žirovina i žiropaša (rov).


u časopisu od g. 1895., što ga izdaje kranjsko-primorsko
šumarsko družtvo. nalazimo iz pera nadšumara Pavla Stogera
vrlo zanimiv članak o žirovini i žiropaši, pisan na temelju
vlastitih opažaja i stečenog izkustva tako, da se nadamo štovanim
čitaocima ovoga lista ugoditi, ako donesemo bitni dio
upitnoga članka u prevodu, tim više, što je žirovina i u naših
hrastovih i bukovih šumah jedan od najznatnijih nuzužitaka.


Literatura.


1. E. F. Hartig , Anweisung zur Anfertigung von Wirtschaftspliinen
str. 35.
2. G. L. Hartig , Conversation8lexikon 1836, str. 546.