DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 463 —


Ukupna površina IV. kot. šumarije


i. 0. k. u Garešnici iznaša .... . 10140´77 kat. rali
od toga odpada na branjevine i čistine . 1950´60 kat rali
preostane mladih i doraslih šuma . . . 8190´17 kat. rali
uzmimo dakle okrugli broj od 8000 kat. rali.
Na površini od 8000 kat. rali počini se godišnja šteta od
6866 K. 19 fil., prema tomu odpada na 1 kat. ral šteta na
drvu od 0´29 m^ okruglo.


Iz prije navedenog proizlazi, da je pbčin štete, prema površini,
a dosljedno tome ukupnom kubičnom sadržaju nepovlastno
oduzete drvne gromade, doista samo neznatan.


Naravno je, da će se taj °/o počina štete znatno umanjiti
čim oštrije ovrhovoditelji i. o. k. šumsku štetu utjerivali budu.


Nepravoužitničkih prijava, naime onakovih, koje k sudu
spadaju, dolaze na godinu najviše 150 do 200 komada, a to
su obično neznatne štete, koje rietko 8—10 kruna nadmašuju.


Ad VI Šumske bi se štete umanjivale umanjivanjem lugarskih
srezova a davanjem u zakup onih udaljenih šumskih
predjela imovne obćine, koji ne imadu najmanju površinu od
25 katastraluih rali.


Uzmimo jedan naš srez, koji sastoji od 3 šumska predjela.
Glavni šumski predjel zaprema površinu od 1080´02 kat. rali,
a uz to je uzak pa se vuče na daljinu od 8 kilometara.


Drugi šumski predjel, koji u taj srez spada, zaprema površinu
od 97-13 kat. rali, pa je od prvog glavnog 2 kilometra
udaljen.


Treći šumski predjel ima samo površinu od 16*20 kat,
rali, pa je od zadnje točke glavno šumskog predjela još 4 kilometara
udaljen.


Tu daklem imade srezki lugar, hoće li danomice svoj
srez točno obilaziti, podpunih 12 a i više kilometara hoda, računajući
da se n. pr. k tomu još u istom domu na jedno te
isto mjesto povratiti imade, onda mora danomice 16 i više
kilometara provaliti.