DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 459 —


U području obć. Garešnice 789 pravoužitnickih kuda.


» » Hercegovac 824 » ´ » .


» » Vukovje 765 » »


Ukupno 7^78~
uzmemo li, da od toga samo 50% štetočinaca i dužnika, to
već ima 1189 komada, t. zv. odradbenih knjižica, koje se u
očevidnosti voditi imadu.


Ja nisam protivnik tog novog sustava, ali kad se n. pr.
od šumarskoga vježbenika ili pristava zahtjeva, da po cieli dan
odradbene izkaze prepisuje, jer se takovi u duplikatu
sastaviti imadu, (a isto tako se imade sa platežnicama) to je
po mojem skromnom mnienju posao, koji šumarskoga stručnjaka
otudjuje od njegovoga pravoga djelokruga.


Pregledamo li propisnike šumskih šteta, to čemo na razna
zanimiva fakta naići, tu se naime i ono brojevno vodi što doista
več ne obstoji, a to su dubiozni dugovi takovih pravoužitnika
i nepravoužitnika, koji su već odavna posjed prodali, te se
Bog zna gdje u svietu nalaze.


Nadalje nadi je dugova takovih osoba, koji ne postoje,
koje su davno naime umrle, a posjed se u drugoj ili trećoj
Tuci kakvog naseljenika nalazi.


Sve ovakove štete imale bi se bezuvjetno odpisati, a takove
počinjene prije godine 1890., ako su utjerive, imale bi se
sa recimo 60% popustom energično utjerivati.


Pošto su se pako kod nas u zadnjim 5 godinama nove
šumske štete sa dovoljnim uspjehom utjerivale, postala bi i


dugovina šumskih šteta sve to manja i manja, te za kojih 10
do 15 godina sasma neznatna.
Hvala strogosti sa strane šumsko-gospodar. ureda imov.
obćine, znamenite su štete i kradje, pak prekršaji noćne paše u
branjevinama i t. d. gotovo kroz izkorenjene.


Sadašnje štete svadjaju se poglavito na gorivo drvo, i to
s tog razloga, jer se kod nas tečajem ciele prometne godine
koli pravoužitniku toli nepravoužitniku prilika pruža, da svoje
gradjevne potrebštine kupom na t. z. doznačne cedulje (u pro