DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 457 —


§. 11. pril. II. š. z. §. 13 proti njemu propisnu prijavu sastavu,
tada de se on, uvjeriv se višekratno, da time ništa ne
poluči, već jedino materialno propada — konačno se ipak tog
posla okaniti.


Nu naravno tu treba tvrđo srce i željezna ruka; ako ne
ide sa dobrim, valja češće i oružničtvo u pomoć prizvati, pa
da onda vidimo, da li se te štete ne bi dale na minimum svesti.


Ad V. Kod imovne obćine križevačke postavljena bijahu


g. 1897. četiri ovrho voditelj a i to kod kr. kot. oblasti u Belovaru,
Križevcih, Čazmi i Garešnici —-a u istoj godini provedena
bijaše decentralizacija u predmetu vodjenja očevidnosti
šumskih šteta. To je naime udesba kod imovne obćine
križevačke, gdje se prema odredbi od g. 1897. ne samo upisnici
šumskih štetah, nego dapače i propisnic i svijuh područnih
selah jednog šumskog kotara kod dotične kotarske šumarije
voditi imadu, tako, da sav taj ogromni posao oko vodjenja
očevidnosti šumskih šteta, lih samo na šumariju pada.
To je doduše hvale vredna udesba, nu vruća bi želja bila
svih 6 upravitelja kotarskih šumarija i. o. k, da bi se obzirom
na taj nedvojbeno omašni posao, svakoj šumariji još i jedna
pisarnička sila dozvolila.


Sada n. pr. kod šumarije nalazeći se šumar, pristav ili
vježbenik skoro Va vremena u godini potroši na vodjenje očevidnosti
šumskih šteta, što se očito protivi naredbi Visoke
kr. zemaljske vlade od 9. kolovoza g. 1898. broj 33999, jer
je uslied toga praktična naobrazba mladog šumarskog činovnika
lih pisarnička.


Kod šumarije pako se nalazeći obično stari za mirovinu
zreli lugar, obterećen je lih sa inimi pisarničkimi poslovi, jer
tamo, gdje u godini imade 2366 uručbenih brojeva, 84 kom.
doznačnicah uz podpunu pristojbu, 13 kom. uz 5070 pristojbu
70 kom. bezplatnih doznačnicah, k tomu još 75 »malih« dražba,
imade takodjer sa provedbom i raznimi premjerbami dosta pola.


Izim toga se od dotičnoga kot. šumara zahtjeva strogo i
točno vršenje ustanovah §. 83. Nap. C) od god. 1881., po