DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 234 —


stvo neizbrisiva, jer je u Hrvatkoj šumarstvo
dobilo u svakom pogledu stalni zakoniti temelj
i pravac.


Davanje anuitetnih zajmova pravoužitnikom
brodske imovne obćine.


Piše M. Smolčić, rač. oticijal brodske imovne obćine.


Pripadnici odnosno pravoužitnici brodske imovne obćine
uživaju tu pogodnost, da mogu uz osobito povoljne uslove dobiti
zajam.


Imovna obdina osjegura svoju tražbinu tim, što gruntovno
uknjiži pravo zaloga na nekretnine zajmoprimca.


Ovim načinom dana je svakom pravoužitniku prilika, da
si jeftinim zajmom popravi svoje gospodarstveno stanje, pak
da mu ne treba tražiti štedionice i spašen je od pogibelji, da
pane u šake raznim lihvarima.


Ova po naš narod veoma koristnu ustanovu, pokrenulo je
još godine 1890. samo zastupstvo imovne obćine.


Od spomenute godine do sada izdala je imovna obćina
zajmom od preko 120 tisuća kruna.


Zajmovi se daju na amortizaciju od 27 godina, a odplaćuju
se unapried u polugodišnjim obrocima uz odplatii glavnice i
kamata (anuitetima).


Posjed molitelja zajma mora biti prost od drugih tereta,
jer propisi traže uknjižbu prava zaloga na prvom mjestu
(primo loco).


Kod odmjerivanja svote zajma, koji je stranka zamolila,
vriedi samo zemljište, kao što su livade, pašnjaci, vinogradi,
vrtovi i t. d., dok se ne osvrće na kuće i druge nuzgrade.


Iznos kontrahiranoga zajma ustanovljuje se prema vriednosti
čistoga katastralnoga prihoda od zemljarine.
Toga radi imade molitelj zajma svojoj molbi priložiti katastralni
posjedovni list.
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 235 —


Osim toga imade se molbi da priloži gruntovni izvadak, koji
će izkazati eventualne terete, zatim izvorna zadužnica (biljegovana
po II. skali), uredovna potvrda (certifikat) o kudegazdinstvu,
ako je molitelj zadrugar i izvadak iz pukopopisne listine.


Potonja dva priloga odpadaju, ako je molitelj samovlastnik.
Sve predradnje, da se izhodi zajam obavljaju pravoužitnicima
odnosne upravne obdine po svojim organima, bilo ureda
radi ili uz neku odštetu, a svaka zadužnica za zadrugu, polag
propisa, mora biti providjena zaporkom odobrenja nadležne političke
oblasti odnosno kr. kotarske oblasti; a u slučaju da
imade u zadrugi malodobnika, izhodjena takodjer dozvola od
strane dotične sudbene kao nadtutorske oblasti.
Svake godine stavljena je u proračun imovne obćine stanovita
svota (obično 60.000 kruna) za pokriće izdavanja zajmova,
koja se svota prekoračiti ne smije; jedino u slučaju
važnom i opravdanom može se izhoditi putem visoke kralj,
zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, u Zagrebu dozvola
izplate svote izvan proračuna.
Molbe za kontrahiranje anuitetnih zajmova dodju najprije
na pretres gospodarstvenom odboru imovne obćine.
U obdržavanoj sjednici stvaraju se zaključci, koji glede
točnosti molbenih navoda ovise o potvrdi visoke kr. zemaljske
vlade, nakon čega sliedi izhodba uknjižbe prava zaloga (gruntovnog
osiguranja) u korist imovne obćine kroz imovno-pravnog
zastupnika, dočim se takodjer slučaj dogadja, da si stranka sama,
ili kroz koju drugu osobu, uknjižbu obaviti dade.
Imovno pravni zastupnik dobije za svaku zajmovnu molbu
i signaturu nagradu od 3 krune i biljegovne pristojbe, dočim
sve potrebne tiskanice nabavlja imovna obćina o vlastitom
trošku.
U slučaju, da je posjed stranke obterećen već drugim
dugom, postupak jest, da se odnosna svota sa pripadci predujmi
imovnom pravnom zastupniku u svrhu podmirbe i izhodbe brisanja
uknjiženog tereta, kojim načinom se jednostavno imovno
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 236 —


stanje dotičuika bezteretno izkaže, a imovna obćina tada sa
svojom tražbinom na prvom mjestu kao uknjižena dospije.
Prigodom uplate zajma stavi se izdani predujam u obračun,
a stranki se ostatak glavnice izplati i uruči.


Imade slučajeva, da pravoužitnici, koji već duguju imovnoj
obdini zajam, žele pojedinu česticu zemljišta teretno ili bezteretno
prodati i odpisati. Prvi se slučaj obično dozvoljava,
dočim na bezteretni odpis, kad ostatak posjeda služi još dovoljnom
sigurnošću, postupa se tako, da se molba za dozvolu odpisa
predloži gospodarstvenom odboru imovne obćine uz priklop
gruntovnog izvadka, zatim se nakon dozvole od strane visoke
vlade izdade stranki očitovanje biljegovano sa 1 krunom i podpisom
po gospodarstvenom odboru imovne obćine uz supodpis
dvojice svjedoka.


Drugi je način, da se molba za odpis neposredno podnese
nadležnoj sudbenoj, kao gruntovnoj oblasti, koja sazove na ročište
stranke i nakon obavljenog saslušanja dade odluku glede
dozvoljenog i glede nedozvoljenog teretnog ili bezteretnog odpisa
zamoljenih čestica, u smislu ustanovah gruntovnog ureda.


Svote zajma mogu se dobiti sliedeće: 100, 150, 200, 250
300, 350, 400, 450, 500, 550 i 600 kruna, a veći zajam od
600 kruna ne može se dobiti.


Uvjeti odplaćivanja jesu kao što je spomenuto u dva polgodišnja
unapried plativa obroka (cnuiteta) za vrieme od 27
godina ili 54 obroka, tako poimence: za glavnicu od 200 kruna
= 6 K.; 300 K. = 9 K.; 400 K. = 12 K.; 500 K. = 15 K.
i 600 K. = 18 K , koji se sastoji od 4% godišnjih kamata
i 2% izplate glavnice t. j . amortizacije, koji se iznosi u odplatnu
knjižicu dužnika prigodom uplate polag odplatnih osnova
unašfiju.


Kod izplate zajma mora dotičnik dokazati identičnost
osobe potvrdom obćinskog poglavarstva (poputnicom) radi sigurnosti
uplate novaca, zatim sve isprave kao zadužnicu i
gruntovni izvadak providjene sa uknjižbenom odlukom suda,
te dokazati, da je namirio sve troškove uknjižbe i eventualno
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 237 —


i dotična obeinska poglavarstva, dočim za onakove nemarne
dužnike, koji se ništa ne brinu za odplatu dužnih obroka, može
se povesti postupak sudbenog odkaza za cielu glavnicu i ovršno
utjerivanje pozajmljene glavnice.


Zatim imade zajmoprimac ponovno na posebnoj potvrdi
primitak uručene svote podpisom potvrditi; dočim se predspomenuti
dokumenti pridrže i pohrane u blagajni imovne obćine,
kao založeni vriednostni papiri (effekti).


Dužnik zajma dobije konačno odplatnu knjižicu, koju prigodom
dospjelog obroka za uplatu mora zajedno sa novcem
priposlati ili osobno donieti, radi propisnog upisa.


Ova knjižica stoji uvjek kod dužnika do vremena kada
isti svu pozajmljenu glavnicu imovnoj obdini posve podmiri.
Svaki dakle može učiniti po svojoj volji i mogućnosti, a i
prije izminuća vremena od 27 godina svoju glavnicu odplatiti.
Uredovni dani za primanje stranaka, oko provedenja zajmova,
jesu ovi dani u nedelji: srieda i subota.


Prigodom obavljene uplate kontrahiranog anuitetnog
zajma uruče se dotičniku pohranjene izprave sa izdanom
brisovnom namirom u svrhu izhodbe brisanja uknjiženoga
zajma, dočim se odplatna knjižica pridrži kod blagajne kao
realisirana.


Kamati na uzajmljenu svotu zajma računaju se od dana
primitka zajedno sa zateznimi kamati od 6%.


Postupak za obavu sudbenog odkaza dužne glavnice obavlja
imovno pravni zastupnik, odvjetnik g. Miso Anastasojević u Vinkovcima
sa odnosnimi troškovi razpravne parnice na račun i
teret dotične stranke, a nadležan je u tome pogledu kralj. kot.
sud u Vinkovcima.


Dužnika imade imovna obćina do konca godine 1899.
preko 2000 i to iz kotara brodskog, županjskog, vinkovačkog i
djakovačkog.


Da je ovim načinom davanja zajmova pravoužitnikom
brodske imovne obćine učinjen veliki preokret, može se vidjeti
obzirom na povoljne okolnosti, koje su predvidjene, da ne mo
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 238 —


raju biti previše vezani u svom dobru, koje su od svojih djedova
baštinili, te trudom i mukom tražiti pripomoći na drugim
stranama.


Kako da stanemo na put šumskim štetama, kod
imovnih obćina bivše Krajine.


Odazivljuć se želji, kako slav. uredničtva, tako i pisca
gornjega članka u broju 3. »Sum. lista» od ove godine, odlučio
sam, u ovom mom članku ne samo iznieti moje mnienje
oduosede se na to pitanje, nego činjenicami i brojevi pokazati,
da mi u obće nismo kadri nikako zapriečiti šumske štete, niti
ih kako reducirati.


Ovo dakako vriedi za imovnu obćinu Slunjsku, kod koje
ja službujem, a vriediti će tako dugo, dok stanje šuma t. j .
količina drva u njima ostane tolika, kolika je danas. (Odnosno
kako ćemo viditi, ona će se i umanjiti.) Da je to neoboriva
istina, tuj netreba puno mudrovati ni dokazivati. Jer ako nam
je godišnji etat neke šume 100 m´, kojega smijemo svake godine
uporabiti, pak ako imamo namiriti kompetenciju pravoužitnika
sa 150 m´, to će biti manjak od 50 m^ — kojega mi dati
ne možemo, jer etat niti možemo niti smijemo po načelih potrajnog
šum. gospodarenja prekoračiti, — pravoužitnici sami
si namiriti, i to praveć šumske štete.


Kazlažući ovo, ja se ograničujem na šumski kotar, kojim
imam čast upravljati, naime na kotarsku šumariju Vališselo,
jer za drugu šumariju Rakovac ne imam podataka; ali ni u
toj šumariji ne će stanje biti ništa povoljnije.


Za podlogu mojemu računu služiti će mi kataster pravoužitnika,
ušumljenih u šume moga šumskoga kotara.


Prema tomu katastru imade u tom šum. katastru ušumljenih
2994 pravoužitnih obitelji, ili još bolje ćemo reći 2994
kućnih brojeva.


Previše bi mi zadavalo posla, da sam sbrajao kompetenciju
tih pravoužitnih obitelji po broju ili veličini selišta.