DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1900 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 226 —


naredba i god. 1737. ali se nije obdržavala po vlastelinima.
Nu urbarium od g. 1755. vriedio je samo za Hrvatsku, dočim
je za Slavoniju izdana naredba god. 1756. Uvedbom tih »urbariuma
« odpočela je »mjera selišta i ustanovljenje veličine istoga,
te uredjeuje dužnosti i prava skopčana sa istima« ; a u r edjene
su i obćine. Tu je prvi početak ustanovljenja »selištne
pripadnosti«, koje se je mjerilo po veličini »naselja« — »sela«.


— Po ovoj izmjeri nastalo je 1, 2 i više selišta, ili prema
veličini površine i manje, do Vs selišta. God 1773., 1780. i
1791. izdane su ponovno carske naredbe, kojim se prije izdani
urbarialni propisi ustaljuju i prilagodjuju odnošajima. —- Dakako,
da su i za pojedine važnije slučajeve izdani posebni propisi,
pošto je uvjek bilo trvenja izmedju vlastelina i kmeta ratara.
Od velike je važnosti naredba od g. 1791. da se seljak seliti
smije. »Slobodan je postao!« Tu je leži početak, da su se
kmetovi iz svojih »naselja« seliti počeli u hrpe, te je više zadrugah
(obitelji) došlo skupa, pak su tako počela postajati sela. (?)
Pored sela, mjesta i t. d. bilo je svakako i »zajedničkih pašnjaka
i šuma«. Ovi odnošaji trajali su do g. 1836.—1848. t. j .
važili su sve do tada prvo izdani »urbarski zakoni« i propisi,
premda različiti za Hrvatsku i Slavoniju. Od to doba počelo
se je sve — prema okolnostima — mienjati preudešavati i
popunjivati.


b) Z e m 1 j i š t n 0 u r e d j e n j e.
God. 1836. odpočelo je uredjenje zemaljah i selištah;
dočim je i ostalo pravo kmetova na drvo i ine užitke uredjeno
u vlastelinskih šumah. Zakonskim čl. VI. i X. od god. 1836.
izdani su shodni zakoni, propisi i naputci glede »uredjenja zemaljah
«. Tim »uredjenjem« odpočela je i prva komasacija zemljišta.
Cieli posjed podložnikah — kmetovah — izmjeren je
i veličina selišta ustanovljena je. Sve vrsti kulturah razvrstane
su u rudine, parcele su brojno popisane, površina izračunana
je i tako je osnovana neka vrsta — katastra. Ovomu uredjenju
služio je za obdu podlogu »zemljarinski provizorij« od g. 1819.