DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 675 —


stoga čudo, da se i broj piljana za hrastovu robn u zadnje vrieme vanredno
umnožao, one niču doista kao gljive iza kiše, pa se već u iuteresovanih
krugovih boje prekomjerne produkcije rezaue robe, jer doista nije u
zaduje vrieme poskočila ciena gotove rezane hrastove robe. Ipak mi u
obc´em interesu rado čujemo o podizanju novih pilana, jer su to industrialna
poduzeća od kojih zemlja i narod samo koristi imati može, a
kraj neprestanih ratarskih kriza potrebni smo bilo kakve industrije, što
no rieč, ,,kao kore hljeba".


Različite viesti i sitnice.


Kr, šumarska akademija u Zagrebu (šumarski odio mudroslovnog
fakulteta kr. sveučilišta Franje Josipa I.). Nakon svečane instalacije
ovogodišnjeg rektora magnifica Dr. Gjnre Arnolda, koja je dne 19. listopada
t. g. obavljena, započela su predavanja i u šumarskoj akademiji
u I. i II. tečaju. Buduće školske godine 1900/1901. otvoriti će se i III.
tečaj i tako ova akademija podpunom postati. Početkom zimskoga semestra
o. g. upisano je u 1. tečaj 11 slušatelja šumarstva, sve samih redovitih,
a u n . tečaj 16 redovitih i 2 vanredna, od potonje dvojice jedan
je inozemac (iz Bosne). Zimski semestar traje do 7. travnja 1900.


Kr. gospodarsko 1 šumarsko učilište i snjim spojena ratar


nica u Križevcili. Počam od o. g. postalo je ovo učilište samo gospo


darskim učilištem, jer od kako su koncem srpnja o g. zadnji slušatelji


šumarstva (III. tečaj) svršili nauke i ostavili zavod, sada samo još služ


beni naziv sjeća na okolnost, da je ovaj zavod tečajem 39 godina bio


„alraa mater" domaćih šumara.


Ovaj će se zavod doskora reorganizovati, a kako čujemo i za slušatelje
višeg odjela urediti internat, te dakako da će tom prilikom izčeznut
iz naslova sada već neshodna oznaka >šumarsko« učilište. Dok
ne bude zakon promienjen, ne može mienjati ni zakonom označeni naslov
ovoga učilišta, prem ono danas doista šumarskim učilištem nije. Broj
slušatelja ove godine iznosi u sva tri tečaja 24, od toga upisano ih je u


I. tečaj 8. Kad se bude reorganizovalo ovo učilište, reorganizovat će se
s njim spojena ratarnica (niži odjel), te se je toga radi o. g. obustavilo
primanje ratarskih pitomaca u I. tečaj, a oni koji btjedoše na svoje troškove
u ratarnici učiti, odpućeni su na kr. ratarnicu u Požegi.
Gradnja kr. šumarskog raTnateljstva u Zagrebu o kojoj smo
već u ovom listu viesti donesli, liepo je napredovala unatoč tomu, što se
je gradnjom razmjerno kasno započelo. Sada je ta zgrada došla pod krov
pa kako se vidi, biti će to liepa trokatnica sa tornjićem, pa kad bude
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 676 —


buduće godine gotova, služiti će svakako ua ukras glavnoga nam grada


Zagreba.


Nepromočivo mazalo za obuću, kožu i t. d. Obzirom na veliku
važnost nepromočive obuće za lovce, gospodare, vojnike, napokon za
svakoga, mislimo, da spada u obseg i ovoga našega lista, ako cienjenečitatelje
upozorimo na novo antiseptično mazalo imenom „Mars
Oehl". Ovo ne sadržaje mineralna ulja Vaseline ili drugih kojih škodljivih
sastojina, ne pokvari se ni nakon više godišnjeg ležanja, te u istinu
zadovoljuje i najvećim zahtjevom, koji se na takovo sredstvo stavljaju.
Isto čini obuću mekanom te absolutno nepromočivom, nadalje
prepriečuju pliesan i trulež, a usljed toga čini kožu dugotrajnom. Laštenje
(Wichsen) obuće namazane »Mars uljem« obavlja se tako lahko, kao
da obuća i nije mastna, što inače uporabom dosadaujih raznih vrstih
masti mnogo truda stoji. Uporaba ovoga novoga mazala jest uajudobnija.
Nakon što se obuća očisti od blata drvenim nožem (strugalom) i kefom,
ili nakon što je obuća s mlakom vodom oprana te osušena, maže se koža
i podplati keficom ili četkom tako dugo, dokle god ulje upija. Pošto
koža ovo ulje lakomo upija, to odpada nužda dugotrajnog i neugodnog
trvenja sa golom rukom, što se je sa dosadanjimi raznimi mazali činiti
moralo, a ipak se kraj toga nije skoro ništa postiglj, jer su se te masti
samo površine kože držale pa za kratko vriem.e — hodajuć po rosi ili
sniegu — otrle, tako, da je ostala gola crvena koža, pa se je promočiti
morala.


»Mars ulje« ima i tu prednost, da je jeftinije nego i jedno
drugo mazalo. Izprva se doduše čini kao da to ne stoji, jer obično stara
izlužena koža tekućinu silno upija. Ali nakon 3—4 kratuog mazanja
napije se koža tako, da tekućinu više ne prima. Onda je potrošak »Mar s
ulja« vrlo malen, dapače nije nuždno obuću ili kožu posije svake uporabe
mazati; ako se to ipak hoće, dovoljno ja njekoliko kapi toga ulja,
da se nestalo ulje nadomjesti.


To što 0 obući rekosmo, vriedi za svu vrst kožnate robe, kao:
ormu, sedla i t. d.


Koža naravne (smeđje) boje zadržaje istu i nakon uporabe „Mars ulja".
Ovo je takođjer izvrstno sredstvo za mazanje konjskih kopita,
užeta, te kolskih plahta.


Mars ulje konačno odstranjuje hrdju te preprečuje istu, izvrstno
je dakle za čišćenje i mazanje pušaka i oružja.


Predleže nam mnoge priznanice stranih lovaca, gospodara, vojnika
i t. d. a i nekoji naši poznati lovci uporabljuja to „Mars ulje", i vrlo
ga hvale.
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 677 —


ŽiteljstTo Hrvatske i Slavonije koncem god. 1898. Polag izvještaja
našeg statističkog ureda bilo je u Hrvatskoj i olavoniji (u svem
42.5315 [jkilometara) 2,374.241 duša, dočim je koncem 1890. bilo a
svem 2,186.410 duša. Ziteljstvo se je prema tomu umožilo za 187 829
duša. Pojedine županije imale su koncem prošle godine stanovnika kako
sliedi: ličko-krbavska 213.094; modručko-riečka 239.519; zagrebačka
529.510; varaždinska 285.407; bjelovarsko-križevačka 287.609; požeška
215.416; virovitička 232 990; sriemska 370.695. Pojedini gradovi
brojili su žitelja (bez vojnietva) kako sliedi: Zagreb 48.725; Osiek
21.611; Zemun 14.429; Varaždin 11.962; Mitrovica 11.480; Koprivnica
7.110; Karlovci sriemski 6.070; Sisak 7,064; Karlovac 5.723; Brod
5.715; Petrinja 5.142; Požega 4.719; Križevci 4.601; Bjelovar 4.369;
Petrovaradin 3.999; Senj 2708 (god. 1890. 2 785); Bakar 1.996.


Nova naredba za polaganje šumarskog državnog izpita vi
Austriji za one kandidate koji služe kod državn e šumarske uprave,
izašla 26. srpnja o. g., kojom se mienjaju neke ustanove dosele u krieposti
stojeće naredbe od 6. srpnja 1893. Glavne promjene jesu, da se
više ne traži jednogodišnja predpraksa, več samo 2 godišnja praksa nakon
svršene visoke škole za zemljotežtvo u Beču. Ovom praksom počinje i
vodjenje dnevnika u kojem ima kandidat opisati svoju uporabu kod
raznih službovnih grana, te opisati svoje vlastite nazore i opažanja učinjena
tom prigodom. U povjerenstvo, koje imenuje ministarstvo za poljodjelstvo
na 5 godina, bira se 10 državnih ili privatnih šumskih tehnika
i 7 šumsko-upravnih ministerialnih činovnika. K izpitu imaju se od prvih
prizvati uvjek dvojica a od potonjih samo jedan. Izpit ima u glavnom
biti praktičnoga smjera, a uzeti osobito u obzir potrebe državne šumarske
službe. Izpit dieli se na pismeni i ustmeni, potonji se opet dieli na izpit
u šumi i u sobi. Taj izpit u šumi obđržaje se ili prije onoga u sobi ili
za vrieme toga t. j . u šumi nastavi a u sobi dokrajči. I pravno upravni
povjerenik ima izpitu u šumi prisustvovati, nu on u jumi ne pita. Ne
uspije li kandidat na izpitu, odredit ce mu povjerenstvo kada se može
ponovnomu izpitu podvrći, a do toga vremena ima nastaviti svoju praksu
i dalje voditi svoj dnevnik. Ako je povjerenstvo pronašlo, da kandidat
ima u važnijih predmetih dovoljno znanje a i dovoljno praktično pojimauje
za državnu šumarsku službu, nu ipak samo u jedinih predmetih pokazuje
dosta manjkavo znanje, dozvoljava mu se naknadni izpit iz do


tičnih predmeta po izmaku roka koje mu povjerenstvo opredieli, te istom
kad je on taj naknadni izpit položio, konačan uspjeh ocieni. Povjerenstvo
ce odrediti, da li ima taj naknadni izpit biti ustmen ili još i pismen, i
da li tad do tog roka ima kandidat nastaviti svoju praksu i voditi dnevnik.