DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 669 —


ština usvaja taj predlog s primjetbom, da se k izletu pozovu i ostala
srodna družtva.
Točk a 7. Predsjednik pozivlje družtvenog tajnika, da pročita glavnoj
skupštini podastrte predloge družtvenih članova.
Tajnik izvješćuje, da su glavnoj prispjela dva pismena predloga i to:


1. Predlog drnžtv. člana i odbornika B. Ha jek a, šumarnika
imovne občine, kojim predlaže, da se Njegovoj preuzv. g. banu podnese
predstavka smjerajuća onamo, neka bi se u zakonskoj noveli o preinaci
zakona o komasaciji zemljišta na kojoj se sada radi, odredilo, da
se u buduće u zemaljsko i u županijska komasacionalna povjerenstva
ima vazda pozvati ijedan član šumarske struke, nadalje, da se kod predradnja
gdje se radi o procjeni šuma i drvom obraslih pašnjaka, osim
gospodarskog vještaka i šumarski vještaci pozvati imadu".
Družtveni član g. V. Dojković podupire predlog g. B. Hajeka, te
predlaže, da se isti nadopuni onamo, neka bi se odredilo, da u slučaju
ako se radi o komasaciji privatnog šumskog posjeda, da imade i dotični
privatni vještak pravo glasa u povjerenstvu.


Družtveni član g. A. Kern podupire predlog g. B. Hajeka takodjer,
te misli, da bi već obzirom na to, što je županijsko komasacionalno povjerenstvo
u smislu zakona od 25. travnja 1895. o uredjenju zemljištnih
zajednica podjedno i razgodno povjerenstvo prve molbe kod razriešavanja
ovih zajednica, koje sn pretežito šumske zajednice, bilo opravdano, da se
žup. kom. povjerenstvo nadopuni jednim članom šumarske struke.


Skupština zaključuje, da se prihvati predlog g. B. Hajeka sa nadopunjkom
g. V. Dojkovića, te da se u tom pogledu sastavi predstavka,
koju neka obzirom na važnost predmeta posebna deputacija družtvena
Njeg. preuzvišenosti svietlom banu podastre.


2. Predlog družtvenog člana A. U g r e n o v i ć a, šum. protustavvnika
H. banske imovne obćine u Petrinji, kojim predlaže ustrojenje
„Uzgojne zaklade za djecu šumarskih činovnika u
Hrvatskoj i Slavoniji".
Taj predlog bio je jur otisnut u broju 6. „Šum. lista" za g. 1899.
te predlagatelj stavlja predlog, neka glavna skupština zaključi da upravljajući
odbor uzme taj predlog u proučavanje, te da u budućoj glavnoj
skupštini o tom izvještaj podnese i svoj predlog stavi.


Pošto je tim dnevni red skupštine izcrpljen bio, zahvali predsjednik
skupštinarima na mnogobrojnom posjetu i zaključuje skupštinu, moleć
podjedno gg. članove A. Rosmanitha i E. Fischbacha, da bi ovjerovili zapisnik
ove glavne skupštine.