DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 667 —


Dnevni red glavne skupštine izcrpljen je kako sliedi:
Točk a 1. Predsjednik skupštine vel. g. kr. odsječni savjetnik Ferdo
Zikmundowsky pozdravlja skupštinaie dobrodošlicom, te priobćuje, da je
družtveni predsjednik presv. gosp. Marko grof Bombelles uslied
nenadane bolesti zapriečen prisustvovati ovoj glavnoj skupštini. — Podjednopriobčuje,
da naglavnoj skupštini zastupaju: ugarsko šumarsko družtvo


II. družtveni podpredsjednik vel. g. kr. šumarski i´avnatelj Josi p
H a V a s, austrijsko državno šumarsko družtvo, družtveni podpredsjednik
F. Zikmundowsky, dočim je presv. g. predsjednik Marko grof Bombelles
bio najavljen kao zastupnik obćeg hrvatskog družtvo za gojenje lova i
ribarstva. — Konačno proglasuje družtveni podpredsjednik skupštinu otvorenom
i moli kot. šumara petrov. imovne obćine g. Obrada Peićiča, da vodi
zapisnik ove glavne skupštine, koji će se stante sessione ovjeroviti.
Točk a 2. Prelazeć na drugu točku dnevnog reda pozivlje predsjednik
skupštine družtvenog tajnika A. Borošića da pročita izvještaj o
djelovanju upravljajućeg odbora u minuloj poslovnoj godini.


Izvještaj družtvenog tajnika uzimlje glavna skupština bez primjetbe
na znanje.


Točk a 3. Predsjednik skupštine pozivlje tajnika da pročita izvještaj
odbora ad boe za izpitanje družtvenih računa i imovine družtva za god.
1898. Skupština uzimlje taj izvještaj na znanje i podieljuje družtvenoj
upravi absolutorij za god. 1898. — U odbor ad boe za god. 1898izabiru
se gg. Leo Sipek, A. Rosmanith i R. Erny.


Podjedno uzimlje skupština u [)retres predloženi proračun družtva
za gol. 1900. te ga bez promjene prihvaća.


Točk a 4. Predsjednik skupštine priobćuje, da kr. zem. vlada,
odjel za unut. poslove, nije obnašla odobriti po prošlogodišnjoj glavnoj
skupštini prihvaćena i kr. zem. vladi predložena nova družtvena pravila,
te poziva družtvenog tajnika da pročita odnosni odpis kr. zem. vlade,


Družtveni tajnik čita odpis kr. zem. vlade, odjela za unut. poslove,


od 7. listopada 1899. br. 67.194., kojim kr. zem. vlada prigovara §§. 13 i 35.


novih družtvenih pravila.


Povodom toga objasnuje družtveni tajnik prigovore vis. kr. zem.


vlade, te stavlja u ime uprav, odbora predlog, da se zadnja alineja §. 13.


novih družtvenih pravila stilizira kako sliedi:


„Pravo glasovanja imadu članovi začastni, utemeljiteljni, pak podu


pirajući i redoviti I. razreda u koliko do dana obdržavanja glavne skup


štine nisu u zaostatku sa uplatom članarine (§. 7.).


Družtveni član gosp. Vilira Dojkovič predlaže, da u obće ta ustanova
iz novih družtvenih pravila odpadne.