DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 661 —


Naprotiv tome stoji dug


i to brodskoj imovnoj obćini sa .. . 70 000 for. — nvć.


družtvenoj pripomoćnoj zakladi sa . . . 4.tU)7 „ 56 „


Uknpno 74 907 for. 56 uvč.
Prema tomu iznašaju aktiva našega družtva, neraćunajući ovamo
tražbine na neuplaćenoj članarini ... . 8ii.343 for. 72 nvč.


Družtveuom blagajnom rukovao je minule godine kao i dosele gosp.


odbornik i kr. zem. šum. nadzornik R. Fischbacli, kojemu budi izražena


u ime družtva srdačna hvala na uloženi oko toga trud.


Slavna skupštino!


Završnjudi ovogodišnji izvještaj o radu družtv. upr. odbora, kojemn
sada mandat iztiče, smatram si ugodnom dužnošću konstatovati činjenicu,
da je u minulom trogođištu naše družtvo ogromnim korakom napred
pokročilo.


God. 1895. iznažala je naime imovina našega družtva tek 17.500 for.,
dočim Vam gospodo skupštinari sada predajemo družtvenu imovinu od


86.000 for. Za to vrieme sagradjen je naš družtveni „Sam. dom", uredjen
„Šum. muzej", osnovan je jubilarni štipeudij za izobrazbu sinova naših
članova u šum. struci od godišnjih 340 for. i povišene su podpore, što
ih dielimo medju udove i sirotčad preminuvših družtvenih članovah od
150 for. na 300 for.; stvorena su nova družtvena pravila itd.
Kao što rekoh, gospodo, konstatiram samo tu ugodnu činjenicu,
pak želim da naše družtvo, koje sada ima svoj čvrsti temelj i svoje stjecište
i ognjište, isto tako i buduće napredovalo bude.


Time završujem i molim slavnu skupštinu, da bi ovaj izvještaj izvoljelo
uzeti na znanje.


Pošto je izvještaj tajnika skupština bez primjetbe uzela na znanje,
pozivlje predsjednik skupštine tajnika, da pročita izvještaj odbora ad hoc
za izpitanje družtvenog zaključnog računa za god. 1898., to je glavna
skupština prema predlogu toga odbora podielila družtvenoj upravi absolutorij
za g. 1898.


Nakon toga razvila se je debata o promjeni §§ 15 i 35. novih
družtvenih pravila, radi kojih vis. zemalj. vlada, ta nova pravila u cielosti
potvrditi mogla nije. Nakon razprave, u kojoj je više gg. družtv.
članova učestvovalo, prihvaćena je konačno ona stilizacija tih pravila, kako
ju je upravni odbor družtva u svojoj sjednici od 7. listopada t. g.
formulirao, te će se ista nakon ovih preinaka ponovno vis. kr. zemalj.
vladi na odobrenje podastrieti.


Nakon kratke debate prihvaćen je družtveni proračun o potrebipokriću razhoda za upravnu godinu 1900., kako je po družtvenom
predsjedničtvu predložen i jur u družtvenom organu „Šumar, listu" u
br. 9. od 0. g. objelodanjen.