DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 657 —


Od glavnijih predmeta, razpravljenih po iipr. odboru u minuloj
godini, neka mi bude dozvoljeno iztaći samo ove:


1. Upravljajući odbor dao je razpisati natječaj za popunjenje po
prošlogodišnjoj glavnoj skupštini ustrojenog jubilarnog stipendija od 340
for. godišnjih za polazak šumarske akademije, te je isti bio pođielio slušatelju
šumarstva Milanu Zobundjiji. Ovaj je taj štipendij uživao samo u
I. polugodištu minule školske godine, a nakon toga vremena obustavljen
mn je štipendij, jer je šumarske nauke napustio. Za popunjenje upitnog
stipendija u tekućoj školskoj godini razpisat je ponovno natječaj, ali se
za podieljenje istoga nije do danas još nijedan molitelj prijavio.
2. Upravljajući odbor razpisao je za tisak družtvenog časopisa „Sum.
lista" i priloga mu „Lug. Viestnika" jeftimbu, te je na toj jeftimbi
prihvatio ponudu tvrdke C. Albrecbt (Jos. Wittasek), gdje se „Sum.
list" jur od njegovog postanka tiska.
Uspjeh jeftimbe bio je vrlo povoljan, pošto se sada na svakom
broju prištedi oko 25 for. naprama prijašnjem tiskovnom trošku.


Pošto je družtvo stajalo u obvezi naprama spomenutoj tiskari do
konca lipnja 1899., to je tisak uz snižene eiene imao započeti tek 1. srpnja
1899., nu u istinu započela je tiskara uz snižene ciene računati tisak
jur 1. travnja o. g.


3. Na poziv kr. zem. vlade podastro je upravljajući odbor svoj
predlog u pogledu imenovanja povjerenika za obdržavanje višjeg šumarskog
državnog izpita izmedju družtvenih članova, koji je predlog vis.
kr. zemaljska vlada svojim odpisom od 23. ožujka 1899. br. 18.950. uvažiti
blagoizvoljela.
4. Upravljajući je odbor dokrajčio pregovore sa vis. kr. zem. vladom
glede, izdanja prostorija u šum. domu za šum. akademiju, te je odpisom
vis. kr. zem. vlade od 14. travnja 1899. br. 731/pr. družtvenoj upravi
dostavljen na pohranu jedan izvorni primjerak ugovora, sklopljenog sa
kr. držav. nadodvjetničtvom u Zagrebu u zastupanju kr. hrv. slav. zem.
erara. — Ustanove toga ugovora poznate su gg. skupštinarom iz zapisnikah
o sjednicama upr. odbora, koji se oglašuju u družtvenom časopisu,
te bi stoga suvišno bilo, da ih ovdje ponovno iztičem.
5. Upravljajući odbor odklonio je poziv vis. kr. zem. vlade, glede
sudjelovanja hrv. si. šumarstva na svjetskoj izložbi, koja će se god. 1900.
obdržavati u Parizu, obzirom na znatne troškove, što bi ih to sudjelovanje
zahtjevalo, ali je zaključio, da se vis. kr. zem. vladi stave na
razpoložbu u tu svrhn eventualno potrebiti predmeti iz šum. muzeja.
6. Konačno je upr. odbor po svojem gradjevnom pododboru dovršio
obračune sa poduzetnicima
za gradnju šum. doma i uredjenje šum. muzeja.
Glasom zaključnog računa iznaša gradjevni trošak šum. doma ukupno


100.736 for. 60 novč.
46