DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 653 —


Nakon svestranog pretresa bude proračun za g. 1900. ustanovljen
sa prihodom 17.693 for., i razhodom od 8520 for., te bude zaključeno,
da se isti u budućem broju „Šum. lista" otisne.


4. Riešenje tekučib predmeta.
Družtveni tajnik čita družtvenom predsjedničtvu stigavše dostavke:
1. Odpis kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 23.(111.1899.
br. 18.950. glede imenovanja povjerenika za viši državni izpit za samostalno
vodjenje šumskog gospodarstva, uzsliedivšeg na predlog hrv.-slav.
šumarskog družtva.
2. Odpis kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 28/4. 1899.
br. 22.187., kojim se priobćuje, da je na predloženu predstavku družtvenog
predsjednietva doznačena najamnina za prostorije šumarske akademije za
mjesec rujan 1898. u iznosu od 166 for. 66 nč.
8. Odpis kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 23. srpnja
1899. broj 46.748, kojim se hrv.-slav. šumarsko družtvo pozivlje na sudjelovanje
kod svjetske izložbe u Parizu, koja će se obdržavati g. 1900.
4. Odpis kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 14./IV. 1899.
br. 731,/pr., kojim se družtvenom predsjedničtvu dostavlja jedan izvorni
primjerak ugovora, sklopljenog izmeđju kr. hrv.-slav. zem. erara, zastupanog
po kr. drž. odvjetničtvu u Zagrebu i hrv.-slav. šumarskog družtva
glede iznajmljenja prostorija u šum. akademiji na 20 godina.
5. Konačno se izvješćuje upravljajućem odboru, da su najavili svoj
pristup u družtvo kao članovi I. razreda Safro Ljuboević, predsjednik
II. banske imovne obćine u Petrinji, i Dr. August LanghofFer, kr. gimn.
profesor; nadalje kao članovi II. razreda: Tomo Kovačić, Josip Rožić,
Josip Sviben, Franjo Tušek i Franjo Buzjak lugari šumskog kotara u
Ivaneu, zatim lugar II. banske imovne obćine Prokop Svratić.
Najavili su pako svoj izstup iz družtva: član I. razr. Mijo Radošević;
članovi II. razr. Rade Dokmanić.
Upravljajući odbor uzimlje dopise vis. kr. zem. vlade spomenute
napred pod točkom 1., 2. i 4. na znanje.


Glede poziva na parižku izložbu zaključuje pako upravljajući odbor,
neka se izvjesti vis. kr. zemaljskoj vladi, da hrv.-slav. šum. družtvo ne
može na rečenoj izložbi samo sudjelovati, pošto je to skopčano sa znatnim
troškom, ali je voljno staviti kr. zem. vladi na razpoložbu u tu svrhu
eventualno nuždne predmete iz šum. muzeja.


Konačno se najavivši novi članovi primaju u družtvo, a najavljeni
izstup njekih članova uzimlje na znanje.


5. Predloži gg. odbornika:
a) I. družtv. podpredsjednik vel. g. F. Zikmundovskj priobćuje, da
je za svojeg poslednjeg putovanja po Zagorju imao čast sastati se sa