DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 652 -
Kr. ugar. ministar za poljodjelstvo obuašao je u području kr. šum.
ravnateljstva u Zagrebu imenovati: kr. šum. kandidatom u 3. stepenu


XI. plaćevnog razreda šumarskog pristava kod šumarskog odsjeka bos.
herceg, zemalj. vlade Josipa Wasznera , a privremenim kr. šum. vježbenikom
svršenoga slušatelja šumar, akademije Josipa Klausmanna ;
nadalje promaknuti: kr. nadšumara Vladimira Vasilievic´a u 1. stepen
IX. plaćevnog razreda
Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice upravljajućeg´ odbora hrv,-slar. šumarskog
družtTa, obdržavane dne 17. kolovoza 1899. u Zagrebu u družtvenih
prostorijah pod predsjedanjem predsjednika presv. g. Marka grofa Bombellet-
a, te u prisutnosti I. družtv. podpredsjednika Vel. g. F. Zikmundovsky-
a, te p. n. gg. družtvenih odbornikah H. Grunda, R. Fischbacba,


E. Rosipala, B, Hajeka, D. Laksara, Ivana Partaša i tajnika A. Borošida.
Predmeti viećauja:


1. čitanje zapisnika minule sjednice.
Nakon proćitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po p. n.
gg. odbornicima R. Fischbachu i I. Partašu.


2. Razprava glede olakšavanja ovogodišnje glavne družtvene skupštine.
Tajnik čita dopis gosp. ureda otočke im. obćine od lO./VIII. 1899.
kojim isti predlaže, da se ovogodišnji izlet skupštinara poduzme u šume
Prej. kneza Thurn i Taxisa ili na Sljeme, te da se pregleda novosagradjena
parna pilana tvrdke societe d´ importation de Chene u Kustošijama
blizu Zagreba.
Obzirom na to, da je uprav, odbor i sam na toj pomišljao, da se
sa ovogodišnjom glavnom skupštinom spoji izlet u obližnje šume zaključuje,
da se isti preduzme u šume Prejasnoga kneza Thurn i Taxisa kod
Lekenika a podjeduo da se pregleda novosagradjena šumska željeznica u
susjednoj šumi Turopoljskom lugu.


Na dan pako skupštine neka se pregleda pilana tvrdke societe d´
importation de chene u Kustošijama.
Nadalje zaključuje upravljajući odbor, da se skupština obdržava na


8. listopada t. g. prije podne, a napred spomenuti izlet, da se preduzme
na 9. listopada. Podjedno se poziva družtvena uprava da glede toga
dalnje nuždne korake preduzme.
3. Pretres družtvenog proračuna za g. 1900.
Družtveni tajnik predlaže sastavljeni proračun za g. 1900.


ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 653 —


Nakon svestranog pretresa bude proračun za g. 1900. ustanovljen
sa prihodom 17.693 for., i razhodom od 8520 for., te bude zaključeno,
da se isti u budućem broju „Šum. lista" otisne.


4. Riešenje tekučib predmeta.
Družtveni tajnik čita družtvenom predsjedničtvu stigavše dostavke:
1. Odpis kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 23.(111.1899.
br. 18.950. glede imenovanja povjerenika za viši državni izpit za samostalno
vodjenje šumskog gospodarstva, uzsliedivšeg na predlog hrv.-slav.
šumarskog družtva.
2. Odpis kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 28/4. 1899.
br. 22.187., kojim se priobćuje, da je na predloženu predstavku družtvenog
predsjednietva doznačena najamnina za prostorije šumarske akademije za
mjesec rujan 1898. u iznosu od 166 for. 66 nč.
8. Odpis kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 23. srpnja
1899. broj 46.748, kojim se hrv.-slav. šumarsko družtvo pozivlje na sudjelovanje
kod svjetske izložbe u Parizu, koja će se obdržavati g. 1900.
4. Odpis kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 14./IV. 1899.
br. 731,/pr., kojim se družtvenom predsjedničtvu dostavlja jedan izvorni
primjerak ugovora, sklopljenog izmeđju kr. hrv.-slav. zem. erara, zastupanog
po kr. drž. odvjetničtvu u Zagrebu i hrv.-slav. šumarskog družtva
glede iznajmljenja prostorija u šum. akademiji na 20 godina.
5. Konačno se izvješćuje upravljajućem odboru, da su najavili svoj
pristup u družtvo kao članovi I. razreda Safro Ljuboević, predsjednik
II. banske imovne obćine u Petrinji, i Dr. August LanghofFer, kr. gimn.
profesor; nadalje kao članovi II. razreda: Tomo Kovačić, Josip Rožić,
Josip Sviben, Franjo Tušek i Franjo Buzjak lugari šumskog kotara u
Ivaneu, zatim lugar II. banske imovne obćine Prokop Svratić.
Najavili su pako svoj izstup iz družtva: član I. razr. Mijo Radošević;
članovi II. razr. Rade Dokmanić.
Upravljajući odbor uzimlje dopise vis. kr. zem. vlade spomenute
napred pod točkom 1., 2. i 4. na znanje.


Glede poziva na parižku izložbu zaključuje pako upravljajući odbor,
neka se izvjesti vis. kr. zemaljskoj vladi, da hrv.-slav. šum. družtvo ne
može na rečenoj izložbi samo sudjelovati, pošto je to skopčano sa znatnim
troškom, ali je voljno staviti kr. zem. vladi na razpoložbu u tu svrhu
eventualno nuždne predmete iz šum. muzeja.


Konačno se najavivši novi članovi primaju u družtvo, a najavljeni
izstup njekih članova uzimlje na znanje.


5. Predloži gg. odbornika:
a) I. družtv. podpredsjednik vel. g. F. Zikmundovskj priobćuje, da
je za svojeg poslednjeg putovanja po Zagorju imao čast sastati se sa
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 654 —


p. n. g. grofom Brandisom, koji posjeduje dvie liepe okamine od drva,
te se je izjavio pripravnim jednu od ovih prepustiti družtvu za šumar,
muzej. S toga predlaže, da se uputi kr. kot. šumar u Ivancu, neka bi
manji okamenjeni komad drva poslao o trošku družtva šum. muzeju.
Nadalje priobćuje, da je za svojeg putovanja po Ugarskoj našao u Lipto
ujvaru tanina, koji se proizvadja iz kore od omorike, koji daruje družtv.
šum. muzeju. Isto tako i nadjevenog hariša (Wachtelkoaig), dobivenog
od kr. nadlugara Kodblocha u Karlovcu.
Upravlj. odbor usvaja ovaj predlog i izrazuje družtv. podpredsjedniku
za učinjepi poklon zahvalu.


b) Gosp. odbornik J. Partaš priobćuje, da su u natječaju, koji je
oglasila zem. vlada za Bosnu i Hercegovinu u svrhu popunjenja mjesta
šum. asistenta i vježbenika u bosanskoj službi, i koji je bio dostavljen i
uredničtvn družtvenog organa u svrhu obnarođovanja, posve izpušteni
absolventi bivšeg domaćeg šumarskog učilišta u Križevcih, dočim su u
tom natječaju spomenuti slušatelji učilišta u Weisswasseru i Mor. Bieloj
Crkvi, koja su kao i bivši križevački zavod srednja šum. učilišta.


Pošto je to svakako samo pometnjom učinjeno, jer je dotični oglas
bio od strane zem. vlade za Bosnu i Hercegovinu dostavljen ravnateljstvu
križevačkog gosp. šum. učilišta na objavljenje, to isti predlaže, neka
se družtv. predsjedničtvo obrati predstavkom na vis. kr. zem. vladu, da
ovu nmoli, da bi vis. zem. vladu za Bosnu i Hercegovinu upozorila na tu
okolnost, pošto imade dosta absolventa domaćeg učilišta u Križevcih,
koji bi rado stupili u bosansku šumarsku službu, ali se usljed ovakovih
oglasa od toga odbijaju.


Predlog se usvaja.


Pošto je time bio dnevni red sjednice izcrpljen bude ova zaključena,
a ovaj zapisnik u sjednici upravlj. odbora od 7. listopada 1899.
pročitan, podpisan i ovjerovljen.


Dne 7. listopada t. g. obdržavana je pod predsjedanjem U. družtv.
podpredsjednika vel. gosp. Ferde Zikmundovskoga sjednica družtvenog
upravnog odbora, te će se zapisnik priobćiti u ovom listu, čim u budućoj
sjednici upravnoga odbora verificiran bude.


XXIII. glavna skupština hrv.-slar. šumarskoga đruživa. Ovogodišnja
po broju XXni. glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva,
bila je dobro posjećena. Sakupila su se u svem 92 družtvena člana. Skupština
obdržavana je dne 8. listopada t. g. u Zagrebu u družtvenih prostorijah
u „Šumarskom domu". Pošto je presvietli gospodin družtveni
predsjednik Marko grof Bombelle s bio žalibože bolešću zapriećen
ovogodišnjoj glavnoj skupštini predsjedati i prisustvovati, s toga je skupštini
predsjedao I. družtveni podpredsjednik vel. gosp. Ferdo Z i k m u n


ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 49     <-- 49 -->        PDF

- G55 —
dovsk y odsječni savjetnik kr. zemalj. vlade. Bila su i strana družtva zastupana,
tako je presv. g. M. grof B o m b e 11 e s najavio, da će zastupati
obde hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva u Zagrebu, dočim
je austrijsko državno šumarsko družtvo zastupao vel. gosp. F. Zikmundovskj
kr. odsječni savjetnik, a ugarsko šumarsko družtvo vel. gosp.


J. Havas kr. šumarski ravnatelj.
Otvarajući I. drožtv. podpredsjednik vel. gosp. Ferdo Zikmundovskj
ovu glavnu skupštinu, pozdravio je sakupljene skupštiuare sliedećim
govorom:


Slavna skupštino!


Veleštovana gospodo!


Predsjednik našega družtva Presvietli gospodin Marko grof Bombelles
nenadano je obolio, pak je stoga zamolio mene, da ga na ovoj
glavnoj skupštini zastupam.


Moram, gospodo, priznati, da mi je ova zadaća tim težja, što se
ima na ovoj glavnoj skupštini obaviti izbor nove družtvene uprave, pak
bi mi stoga bilo mnogo milije, da je mogao Presvietli gosp. predsjednik
osobno ovoj glavnoj skupštini predsjedati.


Izporučujuć Vam pozdrav Presv. gosp. družtvenog predsjednika, i
ja Vas, gospođo skupštinari, sa svoje strane, kao i u ime upravljajućeg
odbora srdačno pozdravljam sa, dobro mi došli!


Podjedno mi je čast slavnoj skupštini priobćiti, du su za današnju
glavnu skupštinu prijavljeni kao zastupnici stranih družtava Presv. g.
Marko grof Bombelles za obće hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva;
Velem. gosp. kr. šumski ravnatelj Josip Havas za ugarsko zemaljsko
šumarsko družtvo; te konačno, da ja zastupam na ovojskupštini austrijsko
državno šumarsko družtvo.


Nadalje mi je čast priobćiti slavnoj skupštini, da ćemo morati
dnevni red danaSnje glavne skupštine nadopuniti u toliko, što ćemo kao
točku 4. staviti na dnevni red razpravu o novim družtvenim pravilima.


Kao što je na ime jur u družtvenom organu nagoviešteno biio, nije
obnašla vis. kr, zem. vlada odobriti predložena joj nova družtvena pravila,
već ih družtvu sa njekim opazkama natrag vratila. Nastala je stoga
potreba, da se one ustanove novih pravilah, kojim je vis. kr. zem. vlada
prigovorila, ponovno u pretres uzmu, te nadopune, odnosno preinače.


Upućujući Vas gospodo skupštinari u pogledu djelovanja upravljajućega
odbora na izvještaj družtvenoga tajnika, ponovno Vas pozdravljam
proglasujem XXIII. redovitu glavnu skupštinu hrvatsko-slavonskoga


šumarskoga družtva otvorenom.
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 656 —


Na to je g. predsjednik odabrao prisutnog člana g. kot. šumara


0. Peičića, da kao perovodja vodi zapisnik o glavnoj skupštini i ujedno
pozvao družtvenog tajnika g. A. Borošića, da pročita izvještaj o radu
upravnoga odbora u poslovnoj godini 1898/9.
Izvješće družtvenoga tajnika o minuloj poslovnoj godini glasi,
kako sliedi:


Slavna skupštino!


Prije svega čast mi je izviestiti slavnoj skupštini, da je družtvena
uprava u provedbi zaključaka prošlogodišnje glavne skupštine predložila
visokoj kr. zem. vladi na odobrenje nova družtvena pravila, nu da vis.
kr. zem. vlada nije obnašla ta pravila potvrditi, već ih je visokim odpisom
od 7. listopada t. g. br. 67194. povratila družtvenom predsjedničtvu
u svrhu nadopunjenja odnosno preinake njekih bitnih ustanova.
Povodom toga upriličio je upravljajući odbor izpravak novih družtvenih
pravila, koji će se slavnoj skupštini još tekom današnje sjednice na
pretres predložiti.


Nadalje je upravlj. odbor u smislu zaključka minule glavne skupštine
sastavio i družtvenom časopisu za mjesec rujan objelodaniti dao
proračun družtveni za g. 1900. kao i zaključni račun za g. 1898.


Napose mi je čast primjetiti, da se zaključni račun o gradnji šumarskoga
doma nije mogao podjedno proglasiti, pošto obračuni sa dotičnim
poduzetnicima dovršeni bili nisu, pak se s toga taj zaključni
račun sada neposredno slavnoj skupštini na pretres i odobrenje predlaže.


Upravljajući odbor obdržavao je od posljedne glavne skupštine n
svemu 4 sjednice i to 10. prosinca 1898., 12. ožujka, 17. kolovoza i


7. listopada.
U tim sjednicama bavio se je upravljajući odbor riešenjem tekućih
družtvenih posala, te finalisiranjem poslova oko gradnje družtvene zgrade,
koju je, usljed dne 27. rujna t. g. obavljene nadpohvalbe, od poduzetnikah
konačno preuzeta, kao nadalje i pripremama za obdržavanje ovogodišnje
glavne skupštine.


Što se napose tiče izleta, koji bi se imao ove godine poduzeti u
Bosnu, čast mi je izviestiti slavnoj skupštini, da se je isti morao odgoditi
do buduće godine, pošto se je bilo bojati, da bi se obzirom na znatni
trošak, što ga takav izlet zahtjeva, premalo družtvenih članova za isti
odlučilo. Društvena uprava pomišljala je stoga na to, da se priredi obći
poziv, kako bi se i nečlanovi mogli tomu izletu pridružiti, nu kako se
s raznih razloga nije mogla pravodobno obđržavati sjednica upravljajućeg
odbora, to je bilo konačno odlučeno, da se taj izlet odgodi na buduću
godinu, a za ovu godinu, da se poduzme izlet u šume u blizini Zagreba.
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 657 —


Od glavnijih predmeta, razpravljenih po iipr. odboru u minuloj
godini, neka mi bude dozvoljeno iztaći samo ove:


1. Upravljajući odbor dao je razpisati natječaj za popunjenje po
prošlogodišnjoj glavnoj skupštini ustrojenog jubilarnog stipendija od 340
for. godišnjih za polazak šumarske akademije, te je isti bio pođielio slušatelju
šumarstva Milanu Zobundjiji. Ovaj je taj štipendij uživao samo u
I. polugodištu minule školske godine, a nakon toga vremena obustavljen
mn je štipendij, jer je šumarske nauke napustio. Za popunjenje upitnog
stipendija u tekućoj školskoj godini razpisat je ponovno natječaj, ali se
za podieljenje istoga nije do danas još nijedan molitelj prijavio.
2. Upravljajući odbor razpisao je za tisak družtvenog časopisa „Sum.
lista" i priloga mu „Lug. Viestnika" jeftimbu, te je na toj jeftimbi
prihvatio ponudu tvrdke C. Albrecbt (Jos. Wittasek), gdje se „Sum.
list" jur od njegovog postanka tiska.
Uspjeh jeftimbe bio je vrlo povoljan, pošto se sada na svakom
broju prištedi oko 25 for. naprama prijašnjem tiskovnom trošku.


Pošto je družtvo stajalo u obvezi naprama spomenutoj tiskari do
konca lipnja 1899., to je tisak uz snižene eiene imao započeti tek 1. srpnja
1899., nu u istinu započela je tiskara uz snižene ciene računati tisak
jur 1. travnja o. g.


3. Na poziv kr. zem. vlade podastro je upravljajući odbor svoj
predlog u pogledu imenovanja povjerenika za obdržavanje višjeg šumarskog
državnog izpita izmedju družtvenih članova, koji je predlog vis.
kr. zemaljska vlada svojim odpisom od 23. ožujka 1899. br. 18.950. uvažiti
blagoizvoljela.
4. Upravljajući je odbor dokrajčio pregovore sa vis. kr. zem. vladom
glede, izdanja prostorija u šum. domu za šum. akademiju, te je odpisom
vis. kr. zem. vlade od 14. travnja 1899. br. 731/pr. družtvenoj upravi
dostavljen na pohranu jedan izvorni primjerak ugovora, sklopljenog sa
kr. držav. nadodvjetničtvom u Zagrebu u zastupanju kr. hrv. slav. zem.
erara. — Ustanove toga ugovora poznate su gg. skupštinarom iz zapisnikah
o sjednicama upr. odbora, koji se oglašuju u družtvenom časopisu,
te bi stoga suvišno bilo, da ih ovdje ponovno iztičem.
5. Upravljajući odbor odklonio je poziv vis. kr. zem. vlade, glede
sudjelovanja hrv. si. šumarstva na svjetskoj izložbi, koja će se god. 1900.
obdržavati u Parizu, obzirom na znatne troškove, što bi ih to sudjelovanje
zahtjevalo, ali je zaključio, da se vis. kr. zem. vladi stave na
razpoložbu u tu svrhn eventualno potrebiti predmeti iz šum. muzeja.
6. Konačno je upr. odbor po svojem gradjevnom pododboru dovršio
obračune sa poduzetnicima
za gradnju šum. doma i uredjenje šum. muzeja.
Glasom zaključnog računa iznaša gradjevni trošak šum. doma ukupno


100.736 for. 60 novč.
46


ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 658 —


Ini troškovi, nabava pokudtva i troškovi za uredjenje šum. muzeja,
iznašali su ukupno 11 284 for. 13 novč., ili sveukupno 112.020 fr. 73 nvč.


Pošto je družtvena uprava razpolagala sa građjevnom glavnicom od
ukupno 123.334 for. 37 novč., to je koncem godine 1898. preostala glavnica
od preko osam hiljada for., pak će stoga družtvena uprava biti u
stanju da koncem ove godine ođplati brođsuoj imovnoj obćini na račun
podignutog zajma od 70.000 for. oveću svotu, usljed česa će se u buduće
sniziti i visina od platnih obroka.


Nepodmirenih tražbina na račun gradjevnog troška ne ima, izuzev
propisanu pristojbu na podignuti zajam od brodske imovne obćine u izmjeri
od circa 700 for., proti kojoj je družtvena uprava uložila drugomolbeni
utok na kr. ug. upravno sudište u Budimpešti radi previsoko
odmjerene pristojbe,


Od minule glavne skupštine primili smo na prinosima:


1. od slavne I. hrv. štedione u Zagrebu votirani prinos za uredjenje
šum. muzeja od 5000 for.
2. od slavne petrov. imovne obćine II. obrok votiranog prinosa u
iznosu od 1000 for.
3. od braće Turkovića, vlastelina Kutjevačkih, iznos od 500 for.
4. od Mije Radoševića prinos od 10 for.
5. od činovnikah petrov. imovne obćine iznos od 55 for. Na čemu
im
budi na ovom mjestu izražena ponovna hvala !
Za popunjenje muzealne sbirke darovali su minule godine:


1. Q. šum. vježb. otočke imovne obćine Jerko pl. Rukavina medvjedicu
sa dva mlada, te divokozu, ubijene u gornjoj Krajini na planini
Velebitu.
2. G. prof, I. Partaš kunu zlaticu, ulovljenu u Širokom brezjn
kraj Križevca.
3. G.
M. Prokić, carskog orla i izučni list (Webrbrief) iz g. 1827.
4. V. Nagy, k. šumarnik u Otočcu, malu čaplju.
5. Vlastelinstvo u Valpovu ždrala (Kranicba).
6. V. g. k. odsječni savj. Zikmundovskj tanina od omorike, nađjevenog
hariša poklonjenog po kr. nadlugaru P. Knoblochu.
7. G. nadšumar D. Trotzer predao je po vi. nadlugaru Gjuri Medocdu
u Pokupskom poklonjeni i iz rieke Kupe izvadjeui rog od jelena.
Svim ovim plemenitim darovateljima budi takodjer izjavljena srdačna
hvala u ime družtva, a ugledali se u njihov primjer i ostali naši
drugovi, nalazeći se u vanjskoj službi, nastojeć svaki u svom djelokrugu,
da štogod doprinesu za upopunjenje sbirke našeg šum. muzeja, koji će
samo na taj način moći udovoljiti postavljenoj mu naučnoj i kulturnoj
zijdaci.
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 659 —


Nadalje smo dužni hvalu i veleuč. g. prof. dr. Aug. Laughofferu,
koji je velikim marom uredio entomološku sbirku šum. muzeja.


Družtvo naše primilo je ove godine od vis. kr. zem. vlade iz zem.
sredstvah novčanu podporu od 800 for., i to 600 for. za promicanje
drnžtvenih svrha, a 200 for. za izdavanje „Lng. Viestnika", kao priloga
družtvenom časopisu „Šum. listu".


Iz družtvene blagajne izplaćeno je na ime podpora udovam i sirotčadi
preminuvših drnžtvenih članova ukupno 140 for., i to 100 for. iz
prihoda piipomoćne zaklade, a 40 for. iz redovitih družtveuih sredstavah.


Što se tiče broja drnžtvenih članova čast mi je izvjestiti, da družtvo


broji 7 začastnih članova, 56 članova utemeljitelja, 32 podupirajuća člana,
321 člana I razreda, 590 članova II. razreda i 47 prodbrojnika. Ukupno
1053 članova.


Od minule glavne skupštine izgubili smo neumitnom smrću :
a) članove utemeljitelje: Milana pl. Ghycy-a de Assakiist, vlastelina
čabarskog, Franju Gamirseka i Antuna Rogovića, drvotržce.
b) članove I. razreda Milana Jambrušica, Josipa Malnara i Luku
Gutešu.
c) članove II. razreda. Stjepana Grabrića i Nikolu Ivanagića, lu


gara gradiške imovne obdine.
Slava im!
čast mi je nadalje izviestiti slavnoj skupštini, da družtvo naše podr


žava iste odnošaje naprama inim dražtvima, kao i dosele.
Za porabu urednika „Šum. lista" kao i družtveuih članova drže
se sliedeci časopisi.


1. Osterreichische Forst u. Jagdzeitung.
2. Allg. Forst u. Jagdzeitung.
3. Zeitschrift fiir Forst u. .Iagdwesen.
4. Forstwissenschaftliches Zentralblatt.
5. Vierteljahreschrift fiir das gesamt. Forstwesen.
6. Frick´s Iluudschau
7. Waidmausheil.
8. Miindener forstliche Hefte.
9. Tharander forstliches Jahrbuch.
U zamjenu za „Šum. list" dobivamo pako sliedeče časopise:
1. Vieštnik, organ družtva inžiuira i arhitekta u Hrvat, i Slav,,
Zagreb.
2. Lovačko-ribarski Vieštnik, organ obćega hrv. dnižtva za gojenje
lova i ribarstva, Križevci.
3. Gospodarski list, organ hrv. slav. gospodarskoga družtva, Zagreb.
4. Gospodar, organ slavonskoga gospodarskoga družtva, Csiek.
*
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 54     <-- 54 -->        PDF

- 660 —
5. Mjesečnik pravničkoga družtva, Zagreb.
6. Viestnik arkeologičkoga družtva, Zagreb,
7. Obćinar, Zagreb.
8. Gospodarski poučnik, Split.
9. Težak, organ srbskog poljoprivrednog družtva, Beograd.
10. Haj, Saar.
11. Sjlvan, organ galičkog šumarskog družtva. Lavov.
12. Erđeszeti lapok, organ zem. ng. šum. družtva, Budimpešta.
13. Mittheilungen des u. o. Jagdschutzvereines, Beč.
14. Mittheilungen des Krain-KustenlandisehenForstvereines,Laibacb.
15. Mittheilungen der Forstvereine fiir Nieđerosterreich Steiermark,
Wien.
16. Centralblatt fiir das gesammte Forstweseu, Wieu.
17. Ost. uug. Centralblatt fiir "VValderzeugnisse, Wien.
18. Vereinschrift fiir Forst u. Jagd. u, Naturkunde, Organ der
forstlichen Landesversuchsstelle fiir das Konigreich Bohmen, Prag.
19. Glasnik naravoslovnog družtva, Zagreb.
20. Obzor, Zagreb.
Za popunjenje družtvene knjižnice nabavljeno je ukupno 60 svezaka,
koji će se objelodaniti u „Šum. listu".
Osim toga darovao je kako prijašnjih tako i ove godine kr. zem.
šum. nadzor. V. Rački za družtvenu knjižnicu svoj „Hrvatski šumarski
koledar za god. 1899." — Na čemu mu budi izražena srdačna hvala.
Družtveni časopis ,Sum. list" i prilog mu „Lug. Viestnik´ tiskaju
se 11 1.1.50 primjeraka. U pogledu uredjivanja družtvenog časopisa nastupila
ove godine u toliko promjena, što se je naš hvalevriedni urednik


g. prof. I. Partaš, usljed imenovanja profesorom na šumar, akademiji,
preselio
u Zagreb.
Imovina našega družtva sastoji se u sliedećem :


1. Družtvena sgrada „Šum. dom" u vriednosti
od .. . 120.178 for, — nvč.
2. Šumarski muzej u vrieduosti od . . 22.724 „ — „
3. Pokučtvo
1.118 „ — „
4. Pripomoćna zaklada u iznosu
od . . 4.962 „ 5G „
5. Knjižnica sa
3.600 „ — ,
6. 10 kom. 3°jfj zemljo-vjeresijskih srečakah
u nom vred. od 1.000 „ — „
7.
Gotovina današnjim danom sa . . . 7.668 „ 72 „
Ukupno 161.251 for. 2S nvč.


ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 661 —


Naprotiv tome stoji dug


i to brodskoj imovnoj obćini sa .. . 70 000 for. — nvć.


družtvenoj pripomoćnoj zakladi sa . . . 4.tU)7 „ 56 „


Uknpno 74 907 for. 56 uvč.
Prema tomu iznašaju aktiva našega družtva, neraćunajući ovamo
tražbine na neuplaćenoj članarini ... . 8ii.343 for. 72 nvč.


Družtveuom blagajnom rukovao je minule godine kao i dosele gosp.


odbornik i kr. zem. šum. nadzornik R. Fischbacli, kojemu budi izražena


u ime družtva srdačna hvala na uloženi oko toga trud.


Slavna skupštino!


Završnjudi ovogodišnji izvještaj o radu družtv. upr. odbora, kojemn
sada mandat iztiče, smatram si ugodnom dužnošću konstatovati činjenicu,
da je u minulom trogođištu naše družtvo ogromnim korakom napred
pokročilo.


God. 1895. iznažala je naime imovina našega družtva tek 17.500 for.,
dočim Vam gospodo skupštinari sada predajemo družtvenu imovinu od


86.000 for. Za to vrieme sagradjen je naš družtveni „Sam. dom", uredjen
„Šum. muzej", osnovan je jubilarni štipeudij za izobrazbu sinova naših
članova u šum. struci od godišnjih 340 for. i povišene su podpore, što
ih dielimo medju udove i sirotčad preminuvših družtvenih članovah od
150 for. na 300 for.; stvorena su nova družtvena pravila itd.
Kao što rekoh, gospodo, konstatiram samo tu ugodnu činjenicu,
pak želim da naše družtvo, koje sada ima svoj čvrsti temelj i svoje stjecište
i ognjište, isto tako i buduće napredovalo bude.


Time završujem i molim slavnu skupštinu, da bi ovaj izvještaj izvoljelo
uzeti na znanje.


Pošto je izvještaj tajnika skupština bez primjetbe uzela na znanje,
pozivlje predsjednik skupštine tajnika, da pročita izvještaj odbora ad hoc
za izpitanje družtvenog zaključnog računa za god. 1898., to je glavna
skupština prema predlogu toga odbora podielila družtvenoj upravi absolutorij
za g. 1898.


Nakon toga razvila se je debata o promjeni §§ 15 i 35. novih
družtvenih pravila, radi kojih vis. zemalj. vlada, ta nova pravila u cielosti
potvrditi mogla nije. Nakon razprave, u kojoj je više gg. družtv.
članova učestvovalo, prihvaćena je konačno ona stilizacija tih pravila, kako
ju je upravni odbor družtva u svojoj sjednici od 7. listopada t. g.
formulirao, te će se ista nakon ovih preinaka ponovno vis. kr. zemalj.
vladi na odobrenje podastrieti.


Nakon kratke debate prihvaćen je družtveni proračun o potrebipokriću razhoda za upravnu godinu 1900., kako je po družtvenom
predsjedničtvu predložen i jur u družtvenom organu „Šumar, listu" u
br. 9. od 0. g. objelodanjen.
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 56     <-- 56 -->        PDF

- 662 -


Pošto je dosadanjem družtv. uprav, odboru iztekao mandat, a nova
pravila još potvrdjeua nisu, imao bi se preduzeti novi izbor ua temelju
starih pravila. Član g. Malin predlaže, da se produlji dosađanjemu odboru,
koji da je valjano vodio upravu, mandat do buduće glavne skupštine,
a do tada da će i nova pravila potvrđjena biti, pa će se onda
izbor na temelju novih pravila obaviti. Tomu se protivi član g. V. Dojković,
a pridružuje se tomu elan odbora g. I. Partaš sa više drugih članova
odbora: jer da se to protivi pravilima, a jer i većina družtv. članova
vidi u tom kršenje družtvenih pravila, prešlo se je na novi izbor,
u kojem su, izabrani ponovno svi članovi dosadanjeg odbora većinom
glasova i povjerena im družtvena uprava do sliedeće glavne skupštine,
do koje će nova pravila potvrdu steći i tada se novi izbor na temelju
istih obaviti.


U pogledu mjesta, gdje bi se imala obdržavati buduća XXIV.
glavna skupštiua hrv. slav. šumarskoga družtva bude prema predlogn
predsjednika skupštine zaldjućeno, da se ista obdržava u Zagrebu, a
nakon toga da se preduzme za ovu godiuu cakanjeni iiu ove godine
nemogući izlet u Bosnu, a pozovu k tomn i druga domaća srodna
družtva.


U odbor ad hoc za izpitanje družtvenih računa za god. 1899. izabrani
sa gg. članovi L. Šipek, A Rosmauith i R. Erny.
Ovogodišnjoj glavnoj skupštini stigla su od družtvenih članova ovi
predloži;


1. predlog g. B. Hajeka st. „da se u zemaljske i županijska kommassacijalna
povjerenstva jedan vještak šumarske struke kao član pozove" :
2. predlog g. A. Ugrenovića „0 ustrojenju uzgojne zaklade za
djecu šumarskih činovnika u „Hrvatskoj i Slavoniji", koji je predlog već
u br. 6. družtv. organa „Šumar, lista" od o. g. otisnut. Prvi predlog
glasi doslovce ovako:
Slavna skupštino !


U enketi, koja je prošlog mjeseca radi nadopunjenja odnosno prei
nake kommasacionalnog zakona (1891) u Zagrebu viećala, stavljen bje
medju ostalimi predlog:


„Da se u buduće u zemaljsko i županijska kommasaeionalna povjerenstva
svuda po jedan član vještak šumarske struke pozove, buduć je
načelno prihvaćeno, da mogu i manje šume, gajići, drvom obrasli
pašnjaci, kao i šumski kutevi i jezici (Waldspitzen u. Waldzungen), nalazeći
se u kommasirati se imajućem hataru, kommassaciji pritegnuti.


Zatim, da se predradnjam, gdje se radi o procjeni šuma, drvom
obraslih pašnjaka, osim gospodarstvenog vještaka i šumarski vještaci pozivati
imadu.
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 6B3 —


Budud ovaj predlog zasjeca bitno u interese šumarstva, bilo bi
uputno, da se od strane našega družtva, u tom pogledu na mjerodavnom
mjestu nastoji, da se u novom zakonu na isti valjan obzir uzme.


Predlog člana g. Hajeka bi uz malu preinaku predloženu po članu


g. Dojkoviću da bude imao i privatni vještak, ako se radi o kommassaciji
privatnih šuma, pravo glasa, pa jer je to pitanje vrlo važno, da
se odašalje iz sredine družtva posebna deputacija, koja će taj predlog
Njeg. Preuzvišenosti svietlom banu preporučiti.
Glede predloga člana g. Ugrenovića prihvaćeno je, da se isti nakon
proučenja po družtv. upravnom odboru, sliedeće godine ponovno pred
skupštinu iznese.


Pošto je time dnevni red skupštine izcrpljen, zahvaljuje se predsjednik
skupštine vel. gosp. odsječ. savjetnik Ferdo Zikmundowsky gg.
skupštinarom, koji su ovoj skupštini prisustvovali, umoljava prisutne članove
gg. R. Fischbacha i A. Rosmanitha, da izvole zapisnik ove glavne
skupštine ovjeroviti i pozivlje gg. članove da bi se u što većem broju
sastali po podne u novoj piljani tvrdke societe d´ importation de chene
u Kustošijami, a sutra na izletu u šumama Prejasn. kneza Thurn-Taxisa
kraj Lekenika.


U smislu objelodanjenog programa za glavnu skupštinu razgledali
su skupštinari poslie podne istoga dana gore spomenutu novu piljanu
ovoga, za našu domaću trgovinu s hrastovinom, toli znamenitoga družtva,
a dočekao ih je osobno ravnatelj g. Large, te im protumačio uredjenje
ove na najmoderniji način uredjene piljane, koja je tek nedavno odpočela
svoj rad.


Drugi dan, t. j . 9. listopada poduzelo je družtvo poučni izlet u
šume kneza Thurn-Taxisa kod Lekenika. U tu svrhu zaputili su se izletnici
jutarnjim vlakom do Lekenika, gdje ih je dočekao kneževski nadšumar
g. Hanika sa šumarima Všetečkom, Brosigom i ostalim kneževskim
šumskim osobljem. Izletu je prisustvovalo 40 družtvenih članova, a medju
ovima i oba družtvena podpredsjeđnika: kr. odsječni savjetnik Ferdo
Zikmundovskj i kr. šumarski ravnatelj Josip Havas.


Iz Lekenika uputili su se izletnici pod vodstvom kneževzkog uadšumara
Hanike kolima u obližnje šumske srezove gospoštije, te naročito
pregledali tamo izvedene gojibene radnje, kojima se nekadašnji zapušteni
pašnjaci pretvaraju u hrastove sastojine. Ove su radnje izvedene s velikim
trudom i znatnim troškom od 20—60 for. po kat. jutru, što nam
služi najboljim svjedočanstvom o racionalnom gospodarenju u šumah
kneza Thurn i Taxisa.
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 664 —


ZIa,]slj-a.čni


o prihodu
i razhođu đružtvene sgrade „šumarskoga doma" od godino
hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdrža-
Prihod .
3
Predmet
Svota
for. nč.
Opazka
Čisti prihod od utržka drva, poklonjenog
đružtvu po krajiškoj investicionalnoj
zakladi i kraj. imov.
obćinama sa milenijske izložbe -
Upotrebljene đružtvene glavnice
Prinosi korporacijah, članova i ostalih
prijatelja šumarske struke za »Šumarski
Dom«
Prinos I. hrv. šteđione za uredjenje
šumarskog muzeja
Zajam, podignut od brodske imovne
obdine
Medjutimni kamati
Jamčevine poduzetnika
Stanarine do konca g. 1898.
Ukupno
Odbiv od toga razhod sa
Ostaje
Odbiv od toga nepovračene jamčevine
Ostaje
Pribrojiv k tome 10 kom. 3% zemljo
vjeresijskih srećaka sa
Ostaje koncem godine 1898.
14858
20408
10841
5000
69728
1373
8196
1124
131530
116012
15518
8096
7421
1000
8421
68
27
83

U
24
48
61
49
12
24
88

88
U Zagrebu , mjeseca lipnja 1899.


Za predsjedničtvo hrv.


Robert Fischbach, blagajnik.
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 665 —


xacijm.


1896. do konca godine 1898. predložen XXIII. redovitoj glavnoj skupštini


vanoj dne 8. listopada 1899. u Zagrebu.
R a z h o d.


Preliminirano
Predmet
prema polučenom
popustu
kod jeftimbe
Izdano
for. ni. for.


Zidarske radnje 49305 13 68555 Klesarske radnje 6396 02 7377


„_


Tesarske radnje 5069 18 6081 — Pokrivaćke radnje 2948 — 3287 80 Limarske radnje 897 60 1332 60 Vodovodne radnje ´2653 63 3000 — Stolarske radnje 6802 67 7863 — Bravarske radnje 3218 75 3732 — Ličilarske radnje 997 92 448 — Bojadisarske radnje 1190 70 2000 — Staklarske radnje 915 98 1060 14 Peći 1370 — 1484 — Parketi 3500 — 3500 — Plinarske radnje — 1062 —


1002 —
Kiparske radnje 620 — 620 — Štednjaci 84 — 84 — Žaluzije i zavjese 881 23 881 23 Rešetke za pedi 148 56 148 56 Telegraf 119 90 119 90 Ini troškovi — 7441 07 Pokućtvo — 1118 13 Uredjenje šum. muzeja — 2724 93 Razni izdatci — 3991 76


Ukupno 116012 49


Opazka


Izplaćeno u g. 1899,


Od tnga izplaoeno godine 1899.
35 for. 73 ni.


Izplaćeno g. 1899.
Od toga izplaeeno g 1899. 672 fr.


slav. šumarskog družtva


Andrija Borosić, tajnik.
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 666 —


O p a z k a glede tek. brojeva 20, 22 i 23 razhođa.


1. Pod tek. br. 20. sadržani su ovi troškovi: Nagrade za gradjevne nacrte 1455-— for.
Izradba detailnih nacrta 2000´— „
Nadzor gradjevni 1360´— „
Nasipanje zemlje 729´72 „
Gradskom poglavarstvu 781´88 „
Bravarski uzorak 65´— „
Čišćenje stuba 88-80 „
Odvjetnici 137-42 „
Litografije 8-70 „
Oglasi 96-10 „
Osiguranje sgrade 227-31 „
Biljegi 218-26 „
Kamati i porez 322-88 „
Ukupno.. r. .. . 7441´07lb7.


2. Pod tek. br. 22. „uredjenje šumar, muzeja" sadržani su ovi troškovi:
Prometnom skladištu za pohranu
i osjeguranje predmetah
1104-37 for.


Tiskanice 19-90 „


Troškovi za radnike, ličilce i
i ostali manji troškovi kod
uredjenja muzeja 1600´66 „


UkupnoT 2T2YWlm.


3. Pod tek. br. 23. sadržani su ovi razni izdatci: I ili. odplatni obrok zajma
brodskoj imov. oboini 3570-09 for.
Povratak jamževine 100 — „


Izplaćeni štipendij jubilarni- 90-— „
Vodovodna pristojba 31-07 ,,
4°/o kamati pripomoćnoj zakladi


za g. 1898. na glavnicu od
5000 for. 200-— „
Ukupno 3991-76 for.


Oko 2 sata poslie podne prispjeli su izletnici u Peščenicu, gdje je
bio priredjen zajednički objed. Ovaj je tekao vrlo animirano, a nakon
pozdrava družtva po kuež. nadšumaru Haniki u ime vlastelinstva zaredale
su zdravice. Na prvom mjestu nazdravio je družtveni podpredsjednik


F. Zikmundovskj pokrovitelju družtva preuzv. g. banu Dragutinu grofu
Khuen-Hedervarj-u, zatim je nazdravljeno Njegovoj Jasnosti vladajućem
knezu Tliurn-Taxisu, družtvenom predsjedniku Marku grofu Bombellesu
itd., a podjedno su spomenutoj trojici odaslani i brzojavni pozdravi.
Naumljeni izlet u šumu pl. obdine turopoljske „Turopoljski lug"
morao se je odgoditi radi povodnje, te su se s toga izletnici večernjim
vlakom vratili u Zagreb i odtuda razišli svojim kućama.


Zapisnik XXIII. redoTite glarne skupštine liry. slar. šumarskoga
družtva, obđržarane dne 8. listopada 1899. u Zagrebu pod
predsjedanjem I. družtvenog podpredsjednika vel. g. Ferde Zikmundowsky-a
i u prisutnosti od 92 družtvena člana
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 667 —


Dnevni red glavne skupštine izcrpljen je kako sliedi:
Točk a 1. Predsjednik skupštine vel. g. kr. odsječni savjetnik Ferdo
Zikmundowsky pozdravlja skupštinaie dobrodošlicom, te priobćuje, da je
družtveni predsjednik presv. gosp. Marko grof Bombelles uslied
nenadane bolesti zapriečen prisustvovati ovoj glavnoj skupštini. — Podjednopriobčuje,
da naglavnoj skupštini zastupaju: ugarsko šumarsko družtvo


II. družtveni podpredsjednik vel. g. kr. šumarski i´avnatelj Josi p
H a V a s, austrijsko državno šumarsko družtvo, družtveni podpredsjednik
F. Zikmundowsky, dočim je presv. g. predsjednik Marko grof Bombelles
bio najavljen kao zastupnik obćeg hrvatskog družtvo za gojenje lova i
ribarstva. — Konačno proglasuje družtveni podpredsjednik skupštinu otvorenom
i moli kot. šumara petrov. imovne obćine g. Obrada Peićiča, da vodi
zapisnik ove glavne skupštine, koji će se stante sessione ovjeroviti.
Točk a 2. Prelazeć na drugu točku dnevnog reda pozivlje predsjednik
skupštine družtvenog tajnika A. Borošića da pročita izvještaj o
djelovanju upravljajućeg odbora u minuloj poslovnoj godini.


Izvještaj družtvenog tajnika uzimlje glavna skupština bez primjetbe
na znanje.


Točk a 3. Predsjednik skupštine pozivlje tajnika da pročita izvještaj
odbora ad boe za izpitanje družtvenih računa i imovine družtva za god.
1898. Skupština uzimlje taj izvještaj na znanje i podieljuje družtvenoj
upravi absolutorij za god. 1898. — U odbor ad boe za god. 1898izabiru
se gg. Leo Sipek, A. Rosmanith i R. Erny.


Podjedno uzimlje skupština u [)retres predloženi proračun družtva
za gol. 1900. te ga bez promjene prihvaća.


Točk a 4. Predsjednik skupštine priobćuje, da kr. zem. vlada,
odjel za unut. poslove, nije obnašla odobriti po prošlogodišnjoj glavnoj
skupštini prihvaćena i kr. zem. vladi predložena nova družtvena pravila,
te poziva družtvenog tajnika da pročita odnosni odpis kr. zem. vlade,


Družtveni tajnik čita odpis kr. zem. vlade, odjela za unut. poslove,


od 7. listopada 1899. br. 67.194., kojim kr. zem. vlada prigovara §§. 13 i 35.


novih družtvenih pravila.


Povodom toga objasnuje družtveni tajnik prigovore vis. kr. zem.


vlade, te stavlja u ime uprav, odbora predlog, da se zadnja alineja §. 13.


novih družtvenih pravila stilizira kako sliedi:


„Pravo glasovanja imadu članovi začastni, utemeljiteljni, pak podu


pirajući i redoviti I. razreda u koliko do dana obdržavanja glavne skup


štine nisu u zaostatku sa uplatom članarine (§. 7.).


Družtveni član gosp. Vilira Dojkovič predlaže, da u obće ta ustanova
iz novih družtvenih pravila odpadne.
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 668 —


Nakon odgovora družtvenog tajnika prelazi se na glasovanje, te
bude predlog uprav, odbora ogromaom većinom prihvaćen.


U pogledu §. 35. novih družtvenih pravila predlaže družtveni
tajnik u ime uprav, odbora, da se obzirom na dosada stečeno izkustvo
kod uprave šumarskog doma §. 35. stilizira kako sliedi:


„Upravu i nadzor nad „Šumar, domom" vodi upravni odbor; dočim
da se sve ostalo iz toga § izpusti.


Skupština prihvaća taj pređlog većinom glasova.


Točka. 5. Predsjednik skupštine priobduje da će sađanjem upr.
odboru družtva koncem god. 1899. izteći mandat, te je s toga potrebito,
da se u smislu družtvenih pravilah obavi izbor novog družtvenog
predsjednika, tajnika i odbornika. Pošto kr. zem. vlada nije nova družtvena
pravila potvrdila, obaviti će se laj izbor polag starih družtvenih
pravila.


Na to uzimlje rieč družtveni član g. V. Malia predlaže, da skupština
zaključi neka sadanji upr. odbor vodi i nadalje upravu družtva do
buduće godine, pošto će se nakon potvrde novih družtvenih pravila
morati izbor i tako iznova obaviti.


Družtveni elan g. V. Dojković ne slaže se s tim predlogom, jer se
protivi §. 14. družtvenih pravila.
Družtveni član gosp. E. Slapničar podupire predlog člana gosp.
Malina.


Obzirom na §. 14, družtvenih pravila predlaže predsjednik, da se
obavi novi izbor pismenim glasovanjem. — U tu svrhu prekida sjednicu
na ^2 ^^^^ ^^ moli družtvene članove gg. Maksu Prokića i B. Hajeka,
da obave skrutinij predanih glasovnica.


Nakon obavljenog skrutinija proglasuju skr atatori izabranim gg. Marka
grofa Bombellesa predsjednikom; Ferdu Zikmnndowskoga I. podpredsjednikom;
Josipa Havasa II. podpredsjednikom; Andriju Borošića tajnikom;
Hagu Grunda, Roberta Fischbacha, Bogoslava Hajeka st.. Marinu de
Bona i Ivana Partaša odbornicima; Slavoljuba Rosipala, Dragutina
Laksara, Josipa Kozarca, Julija Vraničara i Dragutina Trotzera, zamjenici
odbornika.


Sknpštinari pozdravljaju izbor sa srdačnim Živio! a predsjednik
skupštine predlaže, da sa novoizabrani družtveni predsjednik brzojavno
iz glavne skupštine pozdravi, što skupština jednoglasno prihvaća uz burni
Živio predsjednik!


Točk a 6. U pogledu izbora mjesta za obdržavanje buduće glavne
skupštine predlaže predsjednik skupštine, da se buduća glavna skupština
obdržava u Zagrebu, nakon toga poduzme poućni izlet u Bosnu. Skup
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 669 —


ština usvaja taj predlog s primjetbom, da se k izletu pozovu i ostala
srodna družtva.
Točk a 7. Predsjednik pozivlje družtvenog tajnika, da pročita glavnoj
skupštini podastrte predloge družtvenih članova.
Tajnik izvješćuje, da su glavnoj prispjela dva pismena predloga i to:


1. Predlog drnžtv. člana i odbornika B. Ha jek a, šumarnika
imovne občine, kojim predlaže, da se Njegovoj preuzv. g. banu podnese
predstavka smjerajuća onamo, neka bi se u zakonskoj noveli o preinaci
zakona o komasaciji zemljišta na kojoj se sada radi, odredilo, da
se u buduće u zemaljsko i u županijska komasacionalna povjerenstva
ima vazda pozvati ijedan član šumarske struke, nadalje, da se kod predradnja
gdje se radi o procjeni šuma i drvom obraslih pašnjaka, osim
gospodarskog vještaka i šumarski vještaci pozvati imadu".
Družtveni član g. V. Dojković podupire predlog g. B. Hajeka, te
predlaže, da se isti nadopuni onamo, neka bi se odredilo, da u slučaju
ako se radi o komasaciji privatnog šumskog posjeda, da imade i dotični
privatni vještak pravo glasa u povjerenstvu.


Družtveni član g. A. Kern podupire predlog g. B. Hajeka takodjer,
te misli, da bi već obzirom na to, što je županijsko komasacionalno povjerenstvo
u smislu zakona od 25. travnja 1895. o uredjenju zemljištnih
zajednica podjedno i razgodno povjerenstvo prve molbe kod razriešavanja
ovih zajednica, koje sn pretežito šumske zajednice, bilo opravdano, da se
žup. kom. povjerenstvo nadopuni jednim članom šumarske struke.


Skupština zaključuje, da se prihvati predlog g. B. Hajeka sa nadopunjkom
g. V. Dojkovića, te da se u tom pogledu sastavi predstavka,
koju neka obzirom na važnost predmeta posebna deputacija družtvena
Njeg. preuzvišenosti svietlom banu podastre.


2. Predlog družtvenog člana A. U g r e n o v i ć a, šum. protustavvnika
H. banske imovne obćine u Petrinji, kojim predlaže ustrojenje
„Uzgojne zaklade za djecu šumarskih činovnika u
Hrvatskoj i Slavoniji".
Taj predlog bio je jur otisnut u broju 6. „Šum. lista" za g. 1899.
te predlagatelj stavlja predlog, neka glavna skupština zaključi da upravljajući
odbor uzme taj predlog u proučavanje, te da u budućoj glavnoj
skupštini o tom izvještaj podnese i svoj predlog stavi.


Pošto je tim dnevni red skupštine izcrpljen bio, zahvali predsjednik
skupštinarima na mnogobrojnom posjetu i zaključuje skupštinu, moleć
podjedno gg. članove A. Rosmanitha i E. Fischbacha, da bi ovjerovili zapisnik
ove glavne skupštine.