DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 649
Završujuć ovu svoju raspravu, prirajećuje pisac, da bi se
tako isto mogla preduzeti i iztraživanja po gospodarima i šumarima,
posebno i samostalno, i za oborine, koje se još ne mjere.


0 unovčivosti hrastovih izvala u šumama brodske
imovne obćine.


Obazriev se na razdobje od pet zadnjih godina incl.
(1894.—1898.) opaziti ćemo, da se je prodajom za 5029 komada
— bilo što sirovih, bilo sasma, ili samo na polak osušenih
— vjetrom izvalitih hrastova u šumama rečene imov.
obćine postigla svota od 60.241 for. 90 nč.


Uzev u obzir poprečno dobivenu svotu za pojedino stablo
u tome petgodišnjem razdobju sa 12 for. 04 nč., ili kad bijaše
u god. 1897. najveća, sa 14 for. 24 nč., doći ćemo do zaključka,
da je ta svota premalena usporediv ju s onom, koja se za stojeće
zdrave hrastove (petero i osmero struko) kod rečene imovne
obćine putem veleprodaja postizava.


Sasma je naravno, da ne će ni jedan kupac za posve ili
na polak suh i na više komada izprebijan hrast toliko, kao
za zeleni ponosno stojeći, odnos ao zdravi platiti.


Procjenbena vriednost tih 5029 stabala ipak je za svotu
od 16.203 for. 16 nč., dakle za ST-lS^o nadbijena.


Da je procjena, ma i kod takovih loših stabala, za tohko
nadbijena uzrok je, što je dosta stabala bilo prodano uslied
nastale veće potražbe na drvu, ili, iz pretjeranog svojeglavog
natjecanja samih dražbatelja, čak za 6 i 8 puta vise, nego što je
procjena iznašala, ali dakako na štetu dotičnoga kupca. — To je
tada sasma naravno, da se je uslied natjecanja pretjeranih dra žbatelja
mogla za 1 m^ gradje postići svota poprečno od 14 for.
14 nč., što je svakako preplaćeno s razloga, što se je po najnovijem
povišenom cieniku brod. imov. obćine plaća za I. razr.
šum. vried. do 80. cm. promjera 12 for. 70 nč., a za II. razr.
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 650 —


17 for. 20 nč., docim po starom cieniku nije niti I. razr. preko
100 cmt. promjera više stajao od 14 for. po 1 m^ stojećih
zelenih hrastova opredieljenih za veleprodaju.


Ove se izvale prođavahu stablimično, a dostalci istih bijahu
sami domaći šumski trgovci, obrtnici i imućniji seljaci.


Trgovci i obrtnici (većinom bačvari) izradiše ove hrastove
izvale na raznovrstne dužice, a kolari na raznu kolarsku robu.
Domaći obrtnici upotriebiše i manje vriednije komade, od kojih
načiniše dužice za pekmezarsku burad, dužice za škafove, kablove,
manju rakijsku burad i t. d., a seljaci si načiniše stupova


i tačaka za ogradjivanje svoga posjeda.
Priležeći nam izkaz jasnije predočuje unovčivost izvala,
za razdobje od pet godinah u šumama rečene imovne obćine.
03


Procie-Poprečno Poprečno


Dostalna


Građje Goriva njena stoji stoji 1 m^ U godini i šu


svota


3 vriednost stablo građje mariji


m^ p. m. for. nč. for. |n(5. for. nč. for. nč.


1894.


764 494.47 4160 6912 76 9125 68 n 95 13 40


II., III, IV., V.
1895.


1228 746-20 7158-8 11580 59 13851 — 11 28 12 62


II., III., IV., V.
1896.


1056 525-46 5461-1 7333 56 10911 01 10 33 14 52


TI III., IV., V.
1897.


956 584-36 5017 8185 73 13613 65 14 24 18 14


II., III., IV., V.
1898.


1026 688-92 5737-3 10041 10 12740 56 12 42 13 35


II., III., IV,, V.
5029 3039-41 27534-2 43638 74 60241 90 12 47 14 38 Ukupno.


Iz priležećeg izkaza moći ćemo zaključiti, kakovi su u tom
petgodišnjem razdobju kliniatički odnošaji vladali, ako pogledamo
množinu godimice vjetrom porušenih hrastova, a na
drugom opet mjestu kakove su pojedinih godina novčane prilike
bile, odnosno kako je koje godine potražba na robi od
izvala izradjivanoj bila, i to iz postignutih visokih ili nizkih
iznosa za pojedino stablo ili 1 m^ građje.


Glede samog ogrievnog drva možemo reći, da se je vrlo
jeftino prodavalo (p. m. po 60 nč.), jer i onako stari hrastovi
malo dobrih ogranaka imadu, a k tome još onako suhi kad
padnu na zemlju skrše se na mnogo i mnogo malih komadića,
koje reće nitko za male, a kamo li za veće novce, da kupi.
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 651 —


Obzirom na to, da se ovim načinom unovcivanja svojih
prestarih šuma, ne mogu novčane prilike brodske imov. obdine
(na kojima doduše ne oskudieva) u mnogom povećati, nego da
padom koli na kvalitetu toli i na kvantitetu svojih šuma ne će
ni onaj već i tako mali kamatnjak dobivati; došlo je na prvom


mjestu pitanje o unovčivosti suhareva na red, kojih i onako
prekobroj imade; a tada će doći na red postepeno za sječu
prezrele sastojine, kojih još ova imovna obćina ima u vriednosti
od 19,445.593 for.


Opazka uredničtva. Ni najmanje se ne čudimo, da
su pojedini dražbatelji nekoji puta u tolikoj mjeri procjenu
nadbili, tako, da je konačno procjenbena vriednost ovih stabala
nadbita za 37´13%. Uzrok tomu može ležati samo u prenizkoj
kvantitativnoj, a možda i kvalitativnoj procjeni. Ne obaziruć se
na potonju, moramo glede prve reći, da je valjda primitivnim
ocularnim načinom provedena, što najbolje dokazuje izkazana
drvna gromađa, koja mora da je doleko prenizko procjenjena. Po-
lag gornje skrižaljke iznosi množina ogrieva 27534 prostorna metra
ili reducirajuć isto (sa 0*6) u svem 16520 m´\ dakle ukupna
drvna gromada tih 5029 stabala iznosi 3039 m´´ gradje


+ 16520 m^ ogrieva = 19559 m l Polag ove procjene imalo
bi pojedino stablo samo 19559 : 5039 = 3-88 m´´, sto je bezuvjetno
premalo, kako će moći svaki potvrditi, koji te šume
ikoliko samo pozna. Svakako valja način procjene promjeniti.
Osobne viesti.
Imenovanja odnosno promaknuća. Ban kraljevina Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati : šumarskoga pristava imov.
obćine otočke Ferđu Brodskog a kot. šumarom iste imov. obćine sa
sustavnim! berivi; šumara-procjenitelja otočke imovne, Franju Althaler a
obćine nadšumarom-procjeniteljem iste imovne obćine sa sustavnimi berivi;
nadalje premjestiti: šum. vježbenika kod kr. žup. oblasti u Zagrebu
Dinka Blažić a kr. kot. oblasti u Sisak i šum. vježbenika kod kr.
žup. oblasli u Ogulinu Vinka Pačnik a kr žup. oblasti u Zagrebu.