DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 93     <-- 93 -->        PDF

— 603 kupi
listinac vec u ono vrieme kad će i onako lišće početi padati,
to će se tlo i opet lišćem prekriti, te je prodiranje zraka do zemlje
mnogo hasnovitije po drveće nego li prekomjerna skrb za »snagu tla«.
Bez svake pogibelji može se takov postupak, primjerice svakih pet do
deset godina opetovati, te će davati ne samo neki prihod iz šume, već
će to biti jedna od shodaih gospodarstvenih mjera a ne gospodarski prekršaj.
Osobito je zgodno opetovati sabiranje stelje prigodom pripravne
i prozračne sječe u oplodnom sjeku u svrhu što lagljeg i uspješnijeg
pomladjenja. Ne valja zaboraviti, da ima i takovih okolica u kojih prihod
na stelji nadmašuje prihod na drvu. Same sastojine pokazuju tamo unatoč
opreznog steljarenja svakih 3—5 godina sasvim dovoljan prirast, prera
se tako već preko sto godina radi. Samo se po sebi razumjeva, da se na
južnih obroncih samo osobitim oprezom steljariti smije, jer će inače samo
pomladjivanje težko ići«. — Gdje je jaka stojbina, mi se s ovimi nazori
slažemo, navlastito od kada su težke krize gospodarstvo snašle, te je ono
prisiljeno sve više u šumi podpore tražiti.


P. n. gg. ćianovom na ubaviest.
Uredničtvo „Šumarskoga lista" nalazi se sada u Zagrebu (gornji
grad, Jurjevska ulica 7.) pod kojom adresom neka gg. članovi šalju
uredničtvu namienjene članke, objave reklamacije itd. Tom zgodom primjetiti
nam je, da mnoge reklamacije vrlo kasuo stižu, često nakon više
mjeseci, dapače iza godine dana, što je neprilično osobito u ouih slučajevih,
ako gg. članovi boravište promiene. U takovom slučaju umoljavamo,
da se ureduičtvu odma nova adresa saobći, u koliko to uredničtvo
samo iz službenih novina saznati ne može. Osobito bi nam drago bilo,
da nam gg. članovi pošalju kod dane zgode takove kratke notice o
raznih činjenica itd., koje bi mogle naše čitatelje zanimati a ne može
se predmnievati da bih inače saznati mogli, stoga ih za tu uslugu ovime
umoljavamo. UrtdlliČtVO.


Broj 11.176. i 11.177. — 1899.


Oglas dražbe.


Temeljem dozvole visoke kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove od 6. listopada 1898. br. 63 493. odnosno od 26. travnja t. g.
br. 25541. i 6. lipnja t. g. br. 37.601., ter ovlasti upravnog odbora županije
požežke od 9. rujna 1899. br. 746. i 964. zapisnika, obdržavati
će se u uredu kr. županijske oblasti u Požegi dana 16. listopad a


g. 1899. u 10. satih prije podne dražbena prodaja hrastovih i cerovih
stabala sliedećih zemljištnih zajednica uz sniženu procienu.


ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 94     <-- 94 -->        PDF

— 604
Prooienjenih


1P


E3 E3


bala


CP Po vried-


Zemljištna zajednica o nostl Opazka


5"
tsi


o


i
i
in^ m^ for. nč.


EH


1 699 1679´86 10000
2 523 984-61 6100
3 429 697.66 4075 50
4 698 1156-29 7000
5 1126 1856-09 11000


485 1036-45 5000
7 Begtež 2983 5178-17 80000
8 Kula 122 97-83 439 889 72
9 71 23 282-66 273 1839 39


Ukupno.. .. 7136 33 12969-91 712 75904´61


Obćeniti dražbeni uvjeti jesu:


1. Dražbovati će se putem pismenih ponuda, koje vežu nudioca
odmah čim ih je predao, dočim zeraljištuu zajednicu vežu tek nakon
odobrenja dražbenoga eina po visokoj kr. zemaljskoj vladi.
2. Ponuda može glasiti ua gore naznačene prodajne hrpe.
3. Ponude imadu biti vlastoručno podpisane, propisno biljegovane
i valjano zapečaćene, te će se samo na one obzir uzeti, koje budu predane
do 10. sati prije podne 16. listopada 1899. kod predstojničtva podpisane
kr. županijske oblasti i koje su obložene sa l07o od ponudjene
svote bilo to u gotovom novcu ili u vriednostnimi papiri prema burzovnom
tečaju.
4. Dražbovatelji imadu u ponudi navesti, da su im obći i posebni
dražbeni uvjeti točno poznati i da ih bezuvjetno prihvaćaju.
5. Uplata kupovnine odredjuje se u dva jednaka obroka i to;
a) polovica prigodom podpisa ugovora odnosno najdulje 14. dana
poslije obaviesti, da je dražbeni čin po visokoj kralj, zemaljskoj vladi
odobren ;
b) drugi obrok najdulje nakon šest mjeseci iza prvog plateža sa
4*´/Q kamata računajuć od dana podpisa ugovora u blagajnu kr. županijske
oblasti u Požegi.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 95     <-- 95 -->        PDF

— 605 6.
Nakon uplate prvoga obroka kupovnine i poJpisa kupoprodajnog
ugovora po obim strankama, uslieđiti će se povjerenstvena doznaka
kupljenih stabala, nu izradjeno tehničko drvo nesmije se iz šume izvesti
prije podpune uplate ciele kupovnine.
7. Posebni dražbeni uvjeti mogu se viditi za uredovnih satih
kod podpisane kralj, županijske oblasti i kod kralj, kotarske oblasti
u Požegi, zatim kod kralj, kotarskog šumara u Kutjevu i Kaptolu.
Kralj, županijska oblast.


u Požegi, dne 12. rujna 1899.
Kr. podžupan.


Broj 1008. — 1899.


Oglas dražbe.


Temeljem visoke naredbe kr. zemaljske vlade od 27. kolovoza
1899. br. 56.046. prodavat će se dne 17. listopada 1899. u 11 sati
prije podne u sreza „Glibu" (Stankovac) l´b kilometra od rieke Kupe
udaljene šume 3.399 hrastova sa 3154"21 m´ za tehničku gradju
sposobni, u procienbenoj vriednosti od 21.902 for. 50 nvč. uz pismene
oferte.


Pobliži uvjeti mogu se za vrieme uredovnih satova u gospodarstvenom
uredu uviditi.


Refiektanti upućuju se na oglase u „Narodnim Novinama", u „Ungarischeu
Holzhander" i „Centrallblatt fiir Walderzeugnisse´ radi pobližih
dražbenih uvjeta.


Šumsko-gospodarstvenl ured I. banske imovne obcine.


u Glini, dne 14. rujna 1899.


Ogl


Najfinije vrbovo košaračko šiblje od impprtiranih sadjenicah gla


sovitoga gojitelja vrba Krahea u Aachenu:
Salix viminalis nobillis pro Mille 2 for. 50 nč
„ purpurea Schultze „ „ 2 , 50 „
viminalis . . i „ 2 „ 50 „
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 96     <-- 96 -->        PDF

- 606 —
Salix amigđalina canessensis „ , 2„50 „
„ liypophaefolia „ „ 3 „ 50 „
, amigđalina Block germaus (eng. novost) 100 komada 1 „ — ,
„ americana variet. purp. Aviminalis (amer. novost)
100 komada 1 „ — ,,


Složeno iz najfinijih vrstih svjetske trgovine; za čistoću pojedinih
vrstih jamči se.


Izdaje se počam od 15. studenoga 1899. do konca ožujka 1900.
po žumarskom uredu vlastelinstva Kutjevo (pošta Kutjevo) stavljena na
željezničku postaju Ljeskovica slavonske nijestne pruge.


Šumarski ured vlastelinstVta Kutjevo.


Broj 64.-277.


Ogl


Od strane kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, stavlja se
ovime do sveobdega znanja, da će se u smislu normativne naredbe od


18. listopada 1886. br. 33091. i od 21. svibnja 1890. br. 12782., državni
izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarenja u jesenskom roku
godine 1899. obdržavati dne 21. i sliedećih danah mjeseca studena 1899.
Odnosne u smislu citirane naredbe pod brojem 33.094. ex 1886.
sastavljene i propisno biljegovane molbenice, imadu se neposredno upraviti
na osobu predsjednika izpitnog povjerenstva gospodina Roberta
Fischbacha , kr. zemalj. šumarskog nadzornika u Zagrebu, najkasnije
do 31. listopada 1899.


Kr. hrv.-slav.-đalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje
poslove.


u Zagrebu, dne 15. rujna 1899.


Za bana:
Krajcsovics v. r.


Uredjuje Ivan Partaš, prof. šum. akademije u Zagrebu Tisak C. AIbrechta (Jos. Wittasek)
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 97     <-- 97 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana
0 racionalnijoj izradbi francuskih đuiica. Piše Mirko Puk, kr. žup.
šum. nadzornik. (Nastavak) 513—534
Cisti i prieborni sjek i ustanova §§. 4. 5. 6. i 7. šum. zakona. Piše
Grašo Vac, kr. kot. šumar 534—543
Bagrem obični (JRobinia pseuđoacacia L.). Piše Vaclav Fuksa. . . . 543 — 554
Navrt uzanad drva. koji je po enketi obdržavanoj hod burzovne banke
u Beču mjeseca svibnja t. g. prihvaćen i burzam u Beču, Trstu,
Pragu i Budimpešti na daljnje uredovanje predan. Preveo R. E.
kr. kot. šumar . 555—565
Da li šume uplivaju na oborine? Priobdio A. Benak 565—583
Listah Osobn e viesti : Imenovanja i promaknuća. — UmrZt. — Prešli


u bosansko-hercegovačku zemalj. službu 584
Družtvene viesti 585
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 585—586


Promet i trgovina: Uvoz i izvoz franeuzkih dužica. — Uspjesi
dražba 586—598


Različit e viesti : Zaraza hrušteva. Lugarski izpiti. — Izkaz
dužne šumske odštete za godinu 1898. uz naznaku odplate i
odradnje tečajem iste godine. — Slabo poznati ugljevuik u
području im. obdine križevačke. — Saditi bielu jalšu. —
Zakon kojim se zabranjuje sječa još nedozrelih sastojina. —
Boj sa medjedom. — Pošumljenje krasa u Kranjskoj. — Na
čem šumari umiru. — Dokinuće činovničkih jamčevina u Austriji.
— Češka visoka škola za zemljotežtvo. — Baždarenje
promjerkS,. — Medjunarodni šumarski kongres u Parizu. —
Željeznica Belišde—Prandauovci — Tehnička visoka škola u
Srbiji. — Gospodari o stelarenju 598 — 603


P. n. gg. članovom na ubaviest 603
Oglasi 603—606