DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 88     <-- 88 -->        PDF

- 598 -


Uspjesi dražba. Za 983 hrastova stabla iz šume zemlj. zajednice
Topolovac sa 1199 m* građje, procjenjenih na 17.669 for., postao je na
javnoj dražbi održavanoj dne 26. lipnja t. g. dostalcem g. A. pl. Weis8
za procjenbenu svotu; isto tako kod dražbe onih na 1701 m´^ procjenjenih
hrastovih stabala iz šumah grada Požege za procjeubeni iznos od


14.254 for.
Različite viesti i sitnice.


Zaraza hrušteva. U obćini Zaprešic, kotara zagrebačkog, pojavila
se je ove godine silna množina hrušteva tako, da od njihove proždrljivosti
niti sam jablan, dapače niti orah poštedjen ostao nije.


Šume hrastove, grabove i bukove pružale su mjeseca svibnja i
lipnja žalostnu sliku zime.


Pojedina stabla bila su kao nanizana hruštevima.


Prolaz kroz šumu bio je skoro usljed silnog letanja hrušteva
nemoguć.


Da je usljed te navale hrušta ovogodišnji prirod na žiru u toj občini
uništen, kao što je i godišnji prirast na drvu znatno umanjeni,
posve je jasno.


Pošto je narod ove godine usljed neprestanih kiša svojim poljskim
radom — naročito oranjem za kuruzu — znatno zaostao, te taj posao
obavljao baš za najboljeg letanja i parenja hrušteva, to je ova godina
vrlo povoljna bila za razplod istog, pošto je oplodjena ženka svagdje
našla rahlu zemlju, kamo se je mogla zavući i svoja jaja snieti.


Da će kroz ovo trogodište, ako narav sama nješto neučini, mnogobrojne
»grčice« na usjevima i u vrtovima silnu štetu podgrizavanjem
korjenja nanieti, i da je nakon 4 godine još veća množina hrušteva
očekivati, sliedi iz predrečenih povoljnih prilika razploda.


B. JErny.
Lugarski izpiti. Dne 1. kolovoza t. g. obđržavao se je niži
državni izpit za lugarsko osoblje kod kr. kr. žup. oblasti u Zagrebu.
K ovom se je izpitu prijavilo u svem 13 kandidata od toga 1 lovopazitelj.
Uspjeh bio je taj, da je 1 kandidat (iz Bosne) položio izpit sa
veoma dobrim, 5 sa dobrim, a 6 sa dovoljnim uspjehom, dočim su dvojica
reprobovana na 1 jednu godinu dana.


Dne 9. rujna t. g. obdržavali su se kod iste županijske oblasti u
Zagrebu naknadni lugarski izpiti. Prijavilo se je u svem 9 kandidata,
od toga 7 od plemenite obćine turopoljske, 1 od imovne obćine I.
banske, a 1 lugar zemljištne zajednice iz područja kotar, oblasti u
Dogom selu.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 89     <-- 89 -->        PDF

— 599
0 1 1 IS 1 1 1 1 l§ 1 1 11 IS 1 ISS: !S 1 lgL 0 d


o o C3


^ <:L) Cl
O ^ O ´O


co CQ crt
t—1>-—´ co


1


lllSIlIlIgllillSIl^ !gil^´ 0


© 0
3
O-^OGO^^^L-^CO-^CO — 00^´OlOlOlnooO"^^´^^^^OQOlCIr 0 n


35
0


PH vi
0
>
o -^ =2 TH 1—1 0^ 0 a


to


O


co


bo


a


3
P


(XlGM-Tt1.-i CO"^-*T-l ICOC^^O
vCi G^jl lil


=2


glglll^^ilSilMIlSlIllllli


CO


0


© "3 o 3.


rt
o O iOOOQ|00->"´00! ,vOCCl-rH| i 1 lOO i 1 i 0
0


0


SS


^ O !> O iC C— t-— f^a C^-r^
O CO T^ CM
co
a« -.ca ^ (ja 1 c^^ 1 co"^ 1 ^ II III o>


03


K/J
10 co


´5S
=2


o


©


c3


1 1 1 1 1—´lOCOCOl-^OCO — —´tOiOl 1 liOl ] 1 ^


a


O
.S
^ ´in


58
co


0
0^ SH


11,11 1 -^ 1 - ^ « , , ,11 P.


-!:t^(^ocoocoGOcoc::= — 05Goa)"M´^coocoir:i-^^f>^~cj^X´»Ci:o crs CO


o


ri-
Mr-i-—"´McocoCi-^o^-´^O^-´L— iOi:o<:r>cooD^cO[>-coo^aO(M 1 —


ci =0 a
00 M


CvTGO´M»ocoOiOGO"^ioo^i>-cocci´^ia;>o OO) CM


Ci =2
0


P


(:M^cocQt>cD^co^ocir~-coo»da5 icscD [^Cicoooa-M eo PH
Cii— OO-^iO-^^C/DCO-^CO-^-^O ICOT—1 |CO<^OCOCOCM


Ci
P


CiOCM^´^r-´^ociiococo--—OIOT-HOC^I—1 ^Dco-T—I´—ceo 0


a
a
1—1


r; >o
co
=2


FM
L3


©
^´aiiOGOy5ci´«^i:oir-t^T-HOt-i-´C-0´^c:>´^coi:ocotD^i:ocs´ 5 CO
COC^l-^GOT-Ht-GOi-Ht-OS^t-rHOiOt-CiDC i´rtlCOCOiCiO"^´:^


5 CO


*c


o M85 D COOGOiXiC:.tOCM^OCOCMiOt:—OCMTHOtr-´^t-I0i>-0DOt^ m
e8
co


« 3 a ^


ocoa^) oOGOdo — ooa;.-^(T^iot-´^ — co coco co ´ti


-^COCM i0^C0-rti´!^rHC0-^O(MC0!r> CM lO


J5 ,M &D


T—(x>


©
c3


4^
-::; --g .-J :. g§ : o " :|´i g : -5.


a


a
a
J4
3P*.)^T^^O330^´7^«J:;-H´^-:´2^SH .oo3i;a5ccoo


O
a
os


a


a


M


TS >4


.2

q


O


SS


a


*3 o3 ^ o3 . r´


n


t—1


a


> 0 OJ
0 Zi ´—^ SH
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 90     <-- 90 -->        PDF

— 600 —


Slabo poznati ugljernik u području im. obćine križeračke.
Kako smo ubavješteni, pronašao se je već prije nekoliko godina na
skranjem jugu područja im. obćine križevačke ugljevnik, nn žalibože
stekle su pravo rova takove osobe, koje su materijalno slabe, tako da
je taj ugljevnik gotovo sasvim nepozaat ostao. Taj se ugljevnik našao u
šumskom predjelu „mali Johovac", nu kako u tom kraju nije bilo željeznice
ni drugih valjanih prometila, nije se moglo na izcrpljivanje
toga ugljenika ni misliti. Danas je tomu drugačije, jer je taj ugljevnik,
koji se nalazi u području TV. kotarske šumarije, od postaje Banova jaruga
nove željezničke pruge Novska—Dugoselo samo 8 2 kilometra udaljen,
a leži samo 2´3 kilometra zapadno od ceste vodeće iz Garešnice u Medjurić
u Slavoniji. Sam pako šumski predjel »mali Johovac« spojen je
opet sa nešto preko 2 kil. dugim šumskim putem sa ovom cestom. Kod
svojedobno preduzetih iztraživanja pronašlo se je, da je prva naslaga
ugljena 8 met. izpod zemlje, a da je 2´5 met. debela. Izpođ 56 met. u
dubini nalazi se modra naslaga ilovače, a nakon toga još jedna jaka naslaga
kamenog ugljena, koja je vrlo tamne boje a ugljen vrlo čvrst.
God. 1893. je ta naslaga točno iztražena. Drži se, da bi se uz razmjerno
malenu uložnu glavnicu moglo eksploitacijom toga ugljevnika početi,
pa da bi se navlastito izplatilo sagraditi malu šumsku željeznicu do postaje
Banova jaruga, koja da se priekim putem izvede, ne bi bila dulja
od 5—6 kilometara. Do osobite vriednosti mogao bi ovaj ugljevnik doći,
da se sagradi pruga Banova jaruga—Kanižka iva—Garešnica^—Belovar,
0 kojoj se već pogovara, jer bi tada ova pruga samo u udaljenosti od
2 5 kilomet. uz taj ugljevnik prolazila.


Saditi bielu jalšu na sjevernim obroncima, koji su vlažni, osobito
preporučuju u novije doba i to da se goji, bilo visoka, bilo niska šuma.
Uzgoj ovoga drva još se i stoga preporučuje, jer je biela jalša drvo, koje
ne strada od zareznika a i drvo joj nije baš lošo.


Zakon kojim se zabranjuje sjeda još nedozrelih, sastojina
kani se izdati za austrijske alpinske predjele, te seje tim pitanjem bavilo
austrijsko državno šumarsko družtvo i koruško zemaljsko šumarsko
družtvo u svojoj zajednički obdržavanoj skupštini dne 3. rujna t. g. u
Wolfsb8rgu u Koruškoj. Izkustvo je naime dokazalo, da se na temelju
dojakošnjih zakona i naredaba ne može pravo na put stati haračenju za
sječu još ne dozrelih šuma, pa da bi se upravo poseban zakon izdati
morao, da se takova haračenja u buduće što izdašnije preprieče. K sječi,
ili pravo govoreć haračenju mladih još nedozrelih sastojina, mnogo doprinosi
vanredui razvoj eksportne trgovine s drvom i veliki broj piljana,
koji se je podigao u zadnje vrieme u austrijskih alpinskih predjelih.
Najviše se harače privatne seljačke šume, jer kako su zavladale težke
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 91     <-- 91 -->        PDF

— 601 —


agrarne krize, to seljački sviet hoće, da manjak na prihodu iz gospodarstva,
namakne iz šuma, ne obaziruć se na potrajnost; a kako mnogobrojne
tvornice za celulozu upravo mlado drvo trebaju, to se i za nedozrele
sastojine brzo kupac nadje.


Boj sa medjedom. Iz Srebrnice u Bosni javljaju: da je prigodom
jednog lova na medjede, napao medjed jednoga od lovaca, koji ga samo
iz puške ranio, te ga zgrabio i stao snjim po zraku vitlati. Napadnuti
lovac ipak je uzdržao prisutnost duha u toliko, da je svojim lovačkim
nožem medjedu razporio trbuh i tako se, ako i ranjen, spasio.


Pošumljen je krasa u Kranjskoj. Kako „Oesterr, Forst- u. Jagdzeitung"
javlja, ovoga se je proljeća znatno radilo oko pošumljenja krasa
u kotaru postonjskom. Na površini od 788 rali, kulture su se djelomično
popravile, djelomično na novo izvele, te je potrošeno u to ime 2,506.300 kom.
sadjeuica crnoga bora, 16.000 hrastovih i 48.000 jelovih sadjenica, te
200 klgr. jelovog sjemena, uz ukupni trošak od 12.957 for. Biljke dobivene
su bezplatno iz državnog šumskog vrta u Ljubljani, a južna ih je
željeznica badava razvažala do pojedinih željezničkih postaja. Kod ovih
je radnja bilo zabavljeno 3429 osoba, što je tamošnjem siromašnom žiteljstvu
upravo ove godine dobro došlo.


Od godine 1876. pa sve do sada pošumljeno je u Kranjskoj svega
2718 rali krša, te ;je potrošeno svega do 25 milijuna sadjenica crnog bora,
smreke, jele i hrasta. Stanje ovih kraških nasada vrlo je liepo, a od starijih
nasada ima već i koristi, jer se proredjivanjem nešto drva dobiva,
dapače već ne trpi pruga južne željeznice toliko od bure
i sniežnih zapuha, ođkada su ti nasadi, kao prije, i u
obće predjeli oko Sv. Petra i Postoj ne ne imaju već
tako oporo podnebje kao prije.


Na eem šumari umiru. U Njemačkoj obstoji od g. 1888. posebna
„posmrtna blagajna za njemačko šumarsko osoblje"- Ta je blagajna osjeguravajuće
družtvo njemačkih šumara i objelodanjuju u listu ,Aus dem
Walde* na temelju desetgodišnjih poslovnih podataka kakav je pomor
medju članovi i od oesa isti najviše umiru. Pomor označuje se vrlo povoljnim,
naime znatno manjim nego kod ostalih slojeva pučanstva. Glavni
uzrok smrti jesu plućne bolesti i to sušica (237o)j ´^^P (21%), nadušljivost
(177o), i´ak u želudcu (16%), ozliede (5°/o), upala porebrice (4%), samoubojstvo
(4°/(,), tada sliede mnogobrojne druge bolesti u manjem postotnom
razmjerju. Sasvim su ostali šumari poštedjeni od: umobolnosti,
bolesti hrbtenjače, upale žila, difterije, tifusa i „cholere nostras". Osobita
žilavost opaža se medju starijimi šumari, koji ako su mladenačku dobu
sretno proživili, obično u visokoj starosti pomiru. Svakako k svem tom
doprinosi prirodniji život na selu i kretnja na svježem zraku.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 92     <-- 92 -->        PDF

— 602 -
Dokinute čmornickih jamčeTlna u Austriji usliediti će naskoro,
jer je ministar Dr Kaizl povoljno riešio molbu austrijskog činovničkog
družtva, koje moli, da se te jamčevine dokinu. Izkustvo je naime
dokazalo, da uprava s timi jamčevinami više stoji, nego što iznose svote
koje se pronovjeravaju. Za 2—3 godine biti će sve te jamčevine činovničtvu
vraćene.


Ceska visoka škola za zemljotežtTO. Kako „oesterr. Forst- u.
Jagdzeitung" piše, sazvan je bio za 20. kolovoza sastanak čeških gospodara,
da se osnuje visoka gospodarska škola. 0 uspjehu tog sastanka
nismo još ništa čitali.


Baždarenje promjerk^. Austrijsko državno šumarsko družtvo ide
za tim da vlada odredi, da se se imadu promjerke — koje su takodjer
vrst mjere — baždarenju podvrći. To bi bila sasvim dobra ustanova.


Međjunarodni šumarski kongres u Parizu. Kako „Revue des
eaux et forets" donosi, obdržavati će se prigodom izložbe u Parizu šumarski
kongres, gdje će se neka važnija pitanja razpravljati, a ujedno
praviti izleti u neke šume u blizini Pariza. Posjetioci kongresa imati
će platiti po 20 franaka.


Željeznica Belišće—PrandauoTci. Dne 27. srpnja t. g. svečanim
je načinom otvorena ova uova praga, koja će i po izvoz šumskih proizvoda
od znatne važnosti biti.


Tehnička Tisoka škola u Srbiji. Kako >hrv. viestnik družtva
inžinira´´ donosi, srbska vlada kani svoju dosadanju visoku školu pretvoriti
u sveučilište, te stim sveučilištem spojiti i tehničku visoku školu
kao posebni fakultet istoga. To bi bio prvi slučaj ovakovoga uredjenja
jedinstvene visoke škole.


Grospodarenje o stelarenju. Gospodarski list „Frick-Rundschau"
piše o ovom sliedeće: »stelarenje u šumi često se smatra bezuvjetnim
zločinom, kao vrsta ubojstva na »snagi tla«. Ovaj dogma ima mnogo
sliepih pristalica, koje smatraju velikom svjedočbom siromaštva i sramotom
gospodara ako se igda i najmanje u šumi steljari. Nu oni nemaju
svagda pravo; shodno stelarenje mnogo puta šumi hasnovitije nego
li bezsmisleno naklapanje poznatoga pravila »samo ne steljariti«. U silnoj
stelji u šumi sabire se naime previše ugljične kiseline, koja daljnu raztvorbu
stelje sprečava, a osim toga nameću se u takovu silnu stelju
gotovo na miliaide raznih gribova, medju kojima se navlastito mnogo
takovih gribova, koji supnice napadaju i po tom su šumskom pomladku iz
sjemena vauredno pogibeljne i mnogo zla počine. Sama stelja počimlje
se sušiti, i razpada se kod iztraživanja u same komade poput kolača i
sva je upravo prepuna gljivica pljesni. Ovo osobito vriedi za listinac; u
takovih slučajevih ne će škoditi da se stelja odstrani, tim više ako se
kupljenje oprezno obavlja t. j . da se ne snimi i sam humus. Ako li se