DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 74     <-- 74 -->        PDF

_ 584 -


Osobne viesti.


ImenOTitnja i promaknuća. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i
Dalmacije obnašao je imenovati: abiturijenta šumarstva i šum. teh.
dnevnićara Matu Medvedović a računarskim oficijalom kod gospodarskog
ureda brodske imovne obdine u Vinkovcili; abiturienta šumarstva
i šum. teh. dnevnićara Franju Ivic a kod gosp. ureda brodske imov.
obćine šumarskim vježbenikom iste imov. obćine; abiturienta šumarstva
Dušana Paic´ a šumarskim vježbenikom extra statum u privremenom
svojstvu kod kr. žup. oblasti u Osieku sa sustavnom pripomoći; šumarske
vježbenike Autuaa T o m 1 j e no v i ć a, u službovanju kod II. banske
imovne obćine, i Izidora Krč e k a u službovanju kod brodske imov.
obćine, šumarskim pristavima brodske imov. obćine u Viukovcih sa sustavnim
berivi.


U privatnoj šumarskoj službi imenovani su od


nosn o promaknuti : podšumar vlastelinstva valpovačkog Leopold


K r n i c sa sjedištem u Budimcima i Dragutin K u b o v i ć sa sjedištem


u Harkanovcima, nadalje pristav istoga vlastelinstva Josip S c h m i d t


sa sjedištem u Valpovu, sva trojica okružnim šumarima na istom


vlastelinstvu.


Premještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije


obnašao je premjestiti: iz službenih obzira kr. kot. šumara II. razreda


Petra P u 1 j e v i ć - N i k o I i ć a od kr. kot. oblasti u Čazmi, kr.


kot. oblasti u Krapini; na vlastitu molbu kr. kot. šumara II. razreda


Gašpara Vac a od kralj. kot. oblasti u Krapini, kralj. kot. oblasti


u Čazmi.


Umro. Osmrtnicom obavješteni smo, da je i opet umro jedan od
naših članova, Josip Malna r vlast, šumar pl. obitelji Ghyczy nakon duge
i teške bolesti dne 6., a pokopan dne 8. rujna o. g. u Gerovu. Iza sebe
ostavlja pokojnik udovu sa troje djece od kojih je dvoje još neoskrbljeno.
Pokojnik bio je već od god. 1887. članom I. razreda našega družtva.
Ujedno je umro u Ogulinu takodjer član našega družtva Ante Rogo vi ć
drvotržac. »Slava ime.


Prešli u bosansko-hercegOTačku zemaljska službu: šumarski
vježbenik kod kr. kot. oblasti u Sisku Košta K 1 e m e n č i ć i šum.
vježbenik kod kr. žup. oblasti u Zagrebu Milan Drnić , imenovani su
šumarskimi asistenti u XI. činovnom razredu; prvi kod bosansko-hercegovačke
zemalj. vlade u Sarajevu, a potonji kao šumarski referent kod


Jiot. ureda sa sjedištem u Dubici.