DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 555 —


Nacrt uzanca drva, koji je po enketi obdržavanoj
kod burzovne banke u Beču mjeseca
svibnja t. g. prihvaćen i burzam u Beču, Trstu,
Pragu, i Budimpešti na daljnje uredovanje predan.


Preveo R. E. kr. kot. šumar.


Obći dio.


§ 1Obde
prodajne i odpremne norme.
Kod prodaja »bez voznine ili franco na mjesto opredieljenja«
ima kupac vozninu i s njom spojene nuzgredne pristojbe na
račun prodavaoca platiti, ali se isti ipak bez skonta i ine naknade
od fakture odbiju.
Kod prodaja »franco waggon« ima kupac troškove stovarivanja
kao i sve nakon stignuća robe nastale troškove i pristojbe
nositi.
Kod kupovanja drvne robe, za koju se ima skladnina
(Lagerzins) platiti, ima kupac troškove iste od dana zaključka
kupa nositi.
Prigovori glede broja komada (kvantiteta) imadu prije
odpreme i u roku od tri dana nakon primitka avise uzsliediti.


§ 2.
»C i r k a«.
Kod zaključka, pri kojima se pogodjena množina sa
»circa« označuje, pristoji dobavljaču pravo 5*´/o više ili manje
odpremiti.
Kod dobave veće od 57o, vriede ustanove zaključka.


§. 3.
Prodaje prema raznovrstnoj provenienciji.
Kod prodaja drva iz jednog unapred opredieljenog proizvodnog
mjesta ili iz više proizvodnih mjesta sa stipuliranima
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 556 —


dimenzijama i qualitetama, koje se u običnom prometu ne trguju,
ne ima se kod dokazanih elementarnih nesgoda, koje onemogućuju
izradbu i izvoz, kupcu dati pravo, da zahtjeva točno
obdržavanje dobavnog roka; ipak je prodavaoc obvezan, da u
slučaju da se naručba ili eventualna odprema ostatka od strane
kupca neizravna, na što je isti u takvom slučaju ovlašten, u
razdoblju od tri mjeseca naručbi udovolji, takodjer i iz jednog
u zaključku ne naznačenog proizvodnog mjesta.


§. 4.
Dobava robe, koja na tržištu neima prodje.
Ako kupac kod preuzimanja robe, koja na tržištu ne ima
prodje, nenapusti zahtjev, da mu se dobava nadoknadi i ako
prodavaoca o tome odmah obavjesti, tad je dobavljaču prosto,
da prema pogodbi nadoknadnu dobavu (Ersatzlieferung) u roku


od mjesec dana izvrši.
Mješovit e širine .
Kod naručbe drvlja sa mješovitom širinom, ima se isto
prema kubičnoj sadržini približno jednako razvrstano odpremati.


Doba sječe i obaran ja.
Sve vrsti drva, izim jelve, smreke i bukve imadu se,
izvan dobe mezgranja sjeći.
Ako kod jelava, smreka i bukava nije izrično zimska
sječa pogodjena, nemože se dobavi, od ljetne sječe potičudem
drvu, ništa prigovoriti.
§. 6.
Hrastovina i bukovina.
Kod pogodbe hrastovog gradjevnog drva i liesa je dobava
od »cera« izključena.
Pod obćenitim izrazom »bukovine« (Buchenholz) razumjeva
se samo drvo bukve.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 557 —


§ 7.
Qualiteta.
Pod nezdravim i zločestim drvom razumjeva se ono, koje
na deblu crvenu ili bielu trulež ili u srdcu ili u granama na
stablu trulež pokazuje, koje stare rane potičuče od zabieljenja
(Sclialwunden) ili smolarenja (Harzlache), koje na popriecnih.
rezovih usljed ozleda debla prerasline (Ueberwallungsschichten)
posjeduje ili kojega su vlakanca usljed visoke starosti ili pogibanja
stabla krhkimi postala ili se jur zagušila.
Pogrješno je ono drvo, koje je okružljivo, koje sadržaje
pukotine, valovita i izprepletena drvna vlakance (Holzfasern),
zavoje, slobodno urasle okrnjke granja (Aststummel) dvostruka
srdca, te crvotoeine i abnormalan uzrast.


§.8.
Provenienca.
Ako je proveniencija dobavit se imajudeg drvlja izrično
pogodjena, tad kupac nemože prigovarati kakvodi drveta obzirom
na debljinu i tančinu drvnih vlakna (Fein oder Grobfaserigkeit)
odnosno gustodu, poreznost i krhkodu.
Ako proveniencija nije ustanovljena može prodavaoc drvo
odaklegod nabavljati.


§. 9.
Splavljanje.
Ako nije izrično drugačje ustanovljeno razumieva se nesplavljeno
drvo (ungeflosst und ungescliwemmt).
Kao nesplavljeno drvo ima se smatrati i ono, koje na
splavi natovareno kao tovar nije u vodi bilo.


§ 10.
Manjkavost kod obdjelavanja.
Za unutarnje pogrješke, koje prigodom izradjivanja na površinu
izbiju, nejamči prodavaoc.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 558 —


§ 11.
Izravnan je.
Ako nije drugačje ustanovljeno ima se pladanje obaviti u
roku od 30 dana od dana facture sa 2% sconta.
Kod poslova na vrieme (Zeitgeschaft) ima reguliranje naj


duže u 30uzsliediti.
dana kroz accept 4 mjeseca od dana fakture
Debla i trupci (fiirci, panji, kusi).
§. 12.
Obć a kakv o da.
Deblazdravi biti.
i trupci svake vrsti moraju u svakom pogledu


Ako se ipak nalazejdebla okružljiva i zimotrena u jednom
kvantumu od najviše 10"/o i ako se ista kod preuzimanja nisu
izrično izključila, nemore se primitak istih uzkraćivati, ako
prodavaoc veličini pogrješaka odgovarajuću redukciju na kubičnoj
sadržini ili odgovarajući popust na cieni u izgled stavlja.


§. 13.
Drvo iglača i listača.
Drvo iglača i listača može se sa korom ili bez kore nabavljati
; kod splavljenog drva obično se jelva i smreka (omorika)
oguljeno odprema.
Kod iglača smatraju se ona debla i trupci abnormalno
raslimi, kod kojih debljina prema tanjem kraju za više nego V40
promjera debljeg kraja po metru pada.
Kod bora može pad ´/so iznašati.
Kod listača smatraju se ona debla abnormalno raslima,
kojim debljina prema vrhu na mahove (prungweise) pada.
Takva debla mogu se kod preuzimanja izključiti.


Hrastovi trupci.
Hrastovi trupci I. razreda moraju zdravi, ravni i u obče
bez pogrješke biti, te se imaju u minimalnoj dužini od 3 m.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 559 —


sa minimalnim promjerom od 40 cm. (bez kore) na periferiji
i to neotesano dobavljati.


Kod trupaca, koji su dulji od minimalne duljine trpi se
za svaki metar preko 3 m. duljine po jedna zdrava grana po
10 cm. promjera ili jedna velika crvotocina.


Jednostrano grbav je tnipac do veličine od 10 cm. u luku
dozvoljen.


Svi hrastovi trupci, koji za I. razred propisanim normama
ne odgovaraju, ali su inače zdravi i uporabivi za proizvodnju
liesa i gradje, označuju se kao hrastovi trupci II. razreda.


§ 14.
Proračunavanje kubičnog sadržaja.
Proračunavanje kub. sadržine obavlja se na temelju dužine
i promjera, koji se pomodju promjerke u sredini komada
izmjeri.
Nalazi li se u sredini grana, tad se neposredno iza nje
prema tanjem kraju mjeri.
Mjesto, gdje se promjer mjeri, ima biti bez kore.
Ako se promjerkom mjeri, a trupac ili deblo je abnormalno
okruglo (eliptično), tad se mora debljina u dva medjusobno
okomita smjera očitati i iz toga aritmetično srednju debljinu
pronaći.
Promjer se očitava u cielih centimetrih, dužina kod trupca
u decimetrih, a kod debala u četvrtinah metra.
Kod kupovanja debala i trupaca sa oznakom stalne debljine
slobodno je nabavljaču, da dobavi i do 3 cm. jače drvo,
a da za taj odpremljeni višak na debljini nikakvu naknadu
zahtjevati nemože.


Gradjevno drvo i drvo Ibridno tesano.


§. 16.
Način prodaje.
Gradjevno drvo i drvo na brid tesano trguje se na kubične
metre u tri kategorije, i to: kakvod a (svojstva):
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 560 —


a) Oštrobridno otesana ili piljena drva.


Ista moraju u cieloj dužini jednoličnu jakost i ravnu površinu
iraati, ona moraju u cieloj dužini oštrobridna i u pravom
kutu obradjena biti, a trpe se samo ono ozlede bridova, koja
su eventualno transportom nastale.


Nadalje moraju se ista iz ravnog i nesavijenog drva tesati
ili piliti, nesmiju sadržavati trulih grana, niti smiju biti
okružljiva ni zimotrena.


Razpukline, izim malih nastalih uplivom zraka i sunca,
nesmiju takodjer sadržavati.


b) Na brid tesana i piljena drva.


Ova moraju redovito u cieloj dužini jednoličnu debljinu i
ravnu površinu imati.


Jedna trećina celokupne dužine smije biti tuposrtna, ali
ta tuposrtost nesmije na nijednoj strani prekoračiti petinu ciele
širine.


Nesmiju se proizvadjati iz savijenog drva i moraju
zdrava biti.


c) Na šumski otesana drva jesu takova, koja se od doljnjeg
kraja do dvie trećine dužine tešu, a u tredoj trećini prema
vrhu obieljuju.


Gradjevno i bridno tesano drvo iz hrastovine nesmije
imati bieli.
Dobava piljenih balvana i grede mora od kupca pogodjena
biti.


Piljena drva.


§. 16.
Obrubijivanje dasaka i piljenica (Pfosten).
Daske i piljeniee trguju se zarubljeno i nezarubljeno po
kubičnom metru.
Iznimku čini t. z. lokalna roba (kao Shubladen, Bank-
laden, Feilladen etc.)
Jedina smreka (omorika) i ariž obično se zarubljeno
dobavlja.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 561 —


Ako obrubljivanje nije pogodjeno, niti iz same oznake vidivo
nije, u koju se svrhu roba upotriebiti ima, da usljed načina
uporabe obrubljena mora biti, ne može se proti nezarubljenoj
robi nikakav prigovor didi.


Zarubljeni materijal mora oštrobridno piljen, kroz cielu
dužinu komada jednako širok i debeo biti.
čelo mora biti okomito piljeno.


Hrastov piljeni materijal.


Roba I. razr. mora podpuno zdrava i bez pogrješke biti,
al se moraju trpiti ravne razpukline na kraju, kojih dužina
ne smije širinu daske prekoračiti; isto se tako moraju trpiti
male zdrave skroz ne prodiruće grane, kao i velike crvotočine,
koje neprodiru preko Vs u debljinu daske ili piljenice u
koliko nebi prekoračile 20% cjelokupne nabaviti se imajuće
množine.


Hrastove piljenice mogu do 10°/o kvantuma cielo ali zdravo
srdce ili tragove srđca (Kernstreif) sadržavati.


Zarubljena roba nesmije imati bieli.


Roba III. razr. mora zdrava biti, ali može veće zdrave
grane kao i mjestimice se nalazeće nagnjile grane i veće crvotočine
— u obče manje pogrješke — sadržavati.


§ 17.


V


Biel. Cunjasto rezana zarubljena drva.


Ako nije pogodjeno bez bieli, mjeri i uračunava se zdrava
biel koli kod zarubljene toli kod nezarubljene robe.


Ako je pogodjena konično (cunjasto) piljena zarubljena
roba t. j . takova, gdje širina od jednog kraja prama drugom
pada, pronadje se srednja širina, kao i kod trupca, koja se za
temelj proračunavanja uzima.


Ako se odpremi cunjasto piljena roba usuprot uvjetom pogodbe,
tad se uzima širina užjeg kraja kao temelj proračunavanja
kubične sadržine.


40
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 562 —


§. 18.


Ručno piljena roba.


Kod tvrdog materijala za pilenje od 85 mm. debljeg
ne ima kupac pravo sa ručnom pilom piljenu robu odbiti, ako
pilenje takovom pilom nije izrično izključeno.


§ 19.


Mjerene visine nezarubljene robe.


Širina nezarubljene robe pronadje se mjerenjem na strani
zabieljenoj (Scliwarten8eite) i to u sredini i na obim krajevima
u cielim centimetrima iz česa se aritmetska sredina opet u
cielim centimetrima proračuna.


Piljena roba od iglaća. Kubična sadržina. I^erazvrstana
i razvrstana roba. Razdioba razreda.


§ 20.
Kao temelj proračunavanju kubične sadržine za zarubljeni
i nezarubljeni materijal uzima se dužina u cielim decimetrima,
a debljina u milimetrima
Trguje se:
a) nesortirana roba,
b) sortirana I. razreda,
c) » II. »
d) » III. »
Pod nerazvrstanom robom razumjeva se piljena roba, koja
se tako odprema kako kod razpilivanja panja izpane, izključiv
trule, krhke (lomne) i trunjaste (Ijućtrave) komade.
Roba I. razreda mora biti zdrava i kod dimenzija ispod
26 mm. debljine izvan ili kroz srdce piljena.
Ona ne smije izim malih razpuklina usljed sušenja i od
sunca nikakve druge pukotine niti mrlje od truleži imati, a
neka ne bude ni Ijuštava niti čvorava: ona mora biti prosta
od izpadajudih crnih ili bolestnih grana bez velikih popriečnih
grana, bez svrdlanih rupa iz ravnovlaknastog drveta proizve
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 563 —


dena, a gdje je zarubljenje propisano, mora biti podpuno oštrobridna,
pod pravim kutem piljena i kroz cielu dužinu paralelno
zarubljena.


Specialno bor nesmije omodriti.


Eoba II. razreda mora takodjer zdrava i iz ravnoraslog
stabla piljena biti, ali su dozvoljene i mjestimice se nalazeće
pogrješne grane i male ravno tekude razpukotine, te nadalje i
slabi okrajci srdca.


Trpi se i trag crvene truleži.


Lom je izključen.


Zlo piljeni komadi t. j . takovi, koji nisu jednako široki
ili nisu kroz cielu dužinu jednako debelo piljeni, mogu se,
ako se više od ^"1^ cielog kvantuma ne nalazi, u II. razred
uvrstiti.


Pomodrjeli bor može se, ako inače prednjim uvjetom odgovara,
takodjer pod II. razr. odpremiti.


Kao III. razred označuje se takva roba, koja nakon uzsliedivšeg
razvrstavanja I. i II. razreda zaostaje, ali niti ona
ne smije jako trule i sasma slomljene komade sadržavati.


Hrastovi M/i (surovi).


Surovi frizi I. kvalitete moraju se oštrobridni, paralelno
obrubljeni, jednako debelo piljeni, zdravi, bez pukotine, bez
srdca i bez crvotočine dobavljati.


Prestaro ili čvoravo drvo ili takovo sa 1 mm. dubokimi
zaležinami (Lagerfleck) je od preuzimanja izključeno.


Trpi se na jednoj strani biel do 1 cm. širine i 3 mm.
debljine, na jednoj površini malene, zdrave, čvrsto srasle grane,
nu jedna strana frize mora uvjek biti bez pogrješke.


Surovi frizi, koji ovim zahtjevom neodgovaraju, jesu t.
ZV. II. classa, i ne čine običnu (regularnu) trgovačku robu.


Kod sirovih friza do uključivo 125 cm. duljine, uzima se
samo ona sa 5 cm. dieliva duljina u račan, a kod takovih
koje su dulje 125 cm. imadu se uzeti u rečenu duljinu samo duljina
od 23 do 25 cm. i tako dobavljati, odnosno obračunavati.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 564 —


Navadni su frizi od 30 do 400 cm. duljine i 5 do 13 cm.
širine.


Surovi frizi imadu se u presušenom stanju sa nadmjerom


odmjeri
2 cm.
nemože
u duljini i % cm.
se prigovarati.
u širini dobavljati. Većoj nad-
Hrastovi — bouli (boules).
§. 22.


Pod tim razumieva se iz hrastovih trupaca I. razreda izrezat
se iraajuee nezarubijeno drvo (Blochwaare), koje se uvjek
prema medjusobno ustanovljenim debljinama od 20 mm. dalje
u jakosti po trupcu pili, i onako kako je piljeno odprema
(blockweise).


Kod najviše 20´´/ii ukupnih komada dasaka ili piljenica,
koje jednom trupcu pripadaju, trpe se male pogrješke i grane.
Ostali komadi moraju kvaliteti hrastovine I. razreda odgovarati.


Mjerenje preduzima se u sredini uzke strane sa bieli i
ne smije širina najužje daske izpod 20 cm., a najužje piljenice
izpod 25 cm. biti.


IVageiiscbuss i Wagenscliuss piljenice iz lirastovine.


§. 23,
Kakvoća. Dimenzije.


Ova roba mora biti zdrava, bez pogrješke, bez grane i
srdca i može biti proizvedene ili ručnom pilom ili na piljanama,
ali se mora sa korom odpremati.


Dimenzije*Wagenschuss« robe jesu:


Za duljinu 3´66—5´49 mt. — 11 do 18 englezkih stopa
dozvoljava se 107^ od 3-05 —3-66 mt. =^ 10—12 englezkih
stopa, poprječna najmanja duljina 3´95 mt, ;— 13 engl. stopa
za širinu 0´365 mt. — 14 palaca englezkih i preko toga, za
visinu na tankom kraju u sredini od 0*305 mt. -^ 12 engl.
palaca i preko toga; visina postranih stranica mora najmanje
0*203 mt. - 9 englezkih palaca iznašati.