DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 510 —


e) Kupljena stabla može dostalac izraditi u njemu povoljne tehničke
svrhe, dočim ogranci i ođpadci ostaju zemljištnoj zajednici.
f) Dražbovatelji imadu u ponudi navesti da su im obći i naposebni
dražbeni uvjeti dobro poznati i da ih bezuvjetno prihvadaju.


g) Naposebni dražbeni uvjeti mogn se uviditi kod podpisane kr.
kotarske oblasti, obćinskog poglavarstva u Grižanih i obćinskog šumara
u Bribiru.


U Cirkvenici, dne 7. kolovoza 1899.


Kr. kotarska oblast.


6.085.


Oglas.


Dne 3. listopada t. g. u 11 sati prije podne prodavati će se javnom
dražbom uz pismene ponude kod ovoga ureda 4530 hrastovih stabala u
vrieđnosti od 140.832 for. 77 nč. u 11 šumskih predjela.


U Belovarn, 18. kolovoza 1899.


Šumsko-gospođarstveni ured imovne obćine Križevačke.


P. n. gg. ćlanovom na ubaviest.
Uredničtvo »Šumarskoga lista« nalazi se počam od mjeseca


kolovoza 0. g. u Zagrebu (gornji grad, Jurjevska ulica br. 7.)


pod kojom adresom neka gg. članovi šalju uredničtvu namienjene
članke, objave, reklamacije i t. d.
Uredničtvo.


Dređjujelvan Partaš,prof. šum. akademije u Zagrebu Tisak C. AHtreehta(Jos. Wittasek).
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 65     <-- 65 -->        PDF

SADRŽAJ.


Strana


Toziv i program sa XXIII. redovitu glavnu sTtupštinu „Hrv.-slav.
žumar. društva"´. Priloženo.


0 upotrebi drva u modernoj kemijskoj industriji. Piše Mil. Urbani. . 449—456
Haračenje i krčenje privatnih šuma. Piše Gašo Vae, kr. kot. šumar . 456 — 462
Ji^erod ili prosti bagrem u budućnosti naših urb. zemljištnih zajednica.
Piše Š. Bellamarić, kr. kot. šumar 463—473


Šumarstvo i zemljoradnja u njihovim odnosima. Piše M. 0. Ličanin . 474—477


Propisi 0 izobrazbi pruskih t. z. „šumskih referenđara" za vrieme
praktičnog bieniuma, prije nego će se pripustiti „šumarskom, državnom
izpilu´-^ 478—486
Listak. Osobn e viesti : Odlikovanje. — Imenovanja i promaknu(?a. . 486


Družtvene viesti: Sjednica upravnog odbora. — Zapisnik o
sjednici upravnog odbora hrv.-slav. šumarskog đružtva obdržavanoj
dne 12. ožujka 1899. — Zaključni račun o blag. rukovanju
lirv.-slav. šumar, družtva g. 1898. — Proračun o potrebi
i pokriću razhoda hrv.-slav. šumar, družtva za g. 1900. 486 — 492


Zakoni i normativne naredbe: Naredba kr. hrv.-slav.-dalm.
zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove u Zagrebu od 24. lipnja
1899. br. 29.816., kojom se izdaju propisi odnoseći se na
zvanično odielo i opremu kr. nadiugara, namještenih kod političke
uprave 493—498


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: Nove knjige . . 499
Pitanje i odgovor . . 499—500
Promet i trgovina 500—504
Različite viesti i sitnice: Nagrade za ošumljenje Krasa.


— Šumarska znanost i njemački jezik. — Pošumljivanje pustih
površina u Pruskoj. — Nova niža šumarska škola u Hebu
(Eger) u Češkoj. — Viši tečaj šumarske škole u Piseku u
Češkoj. — U kr. šumarskoj akademiji zagrebačkoj. — Austrijsko
šumarstvo na svjetskoj izložbi u Parizu g. 1900. — Industrijalno
i gospodarstveno vieće u Austriji 504—506
Tiskarske pogrieške 506 — 507
Natječaji 508
Oglas dražbe 509 — 510
Oglas 510


P. n. gg. članovom na ubaviest 510