DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 47     <-- 47 -->        PDF

. _ 493 —


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba kr. hrr.-slaT.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove u Zagrebn od 34. lipnja 1899. br. 39.816., kojom
se izdaju propisi odnose(ji se na zvanidno odielo i opremu kr.
nadlugara, namještenih kod političke uprave.


§. 1.
Nadlugari, namješteni kod političke uprave dužni su u službi, kao
i izvan službe nositi zvanično odielo i opremu, propisanu niže sliedećimi
ustanovami ove naredbe.
Za vrieme dopusta ili bolesti ipak smiju navedeni službenici po
volji nositi i gradjansko odielo.
§ 2.
Zvanično odielo i opremu nadlugara sačinjavaju:
Klobuk sa podbradnim remenom,
perjanica,
grb zemaljski,
kapa,
haljinac (ljetni i zimski),
hlače (ljetne i zimske),
kabanica,
ovratnik,
rukavice,
pripasni remen,
remen za pušku,
remen za kabanicu,
puška sa šipkom i bodom,
službena torba,
lovački nož sa nožnicom,
naboji.
Klobuk sa podbradnim remenom napravljen iz sivog tvrdog nepromočivog
pusta, u obliku propisanom za kr. oružnička momčad, opasan
je dolje tik povrh ruba dvostrukim tamno zelenim vunenim gajtanom
kojemu su oba kraja odostrag providjena sa dva od pozlaćene vune spletena
žira.
Na lievoj strani klobuka ima se spreda staviti perjanica pjetlova
perja, na kojoj je pričvrSćen na 4 cm. visokoj ploči od žute mjedi kovani
zemaljski grb kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.
Kap a ima biti iz starosivog sukna i podstavljena sa sivim pođstavnim
platnom i znojnom kožom te se sastoji od dva diela, i to iz
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 494 —


naglavniae sa okruglom lakiranom kožnatom zaslonkom spređa i iz


vratoštita.


Oblik kape nalik je krivom kusočunju, koji je spreda do 8 cm., a


odtraga do 12 cm. visok i naokolo shodno zaokružen.


Na naglavini valja u sredini spreda namjestiti jednaki zemaljski


grb, koji se nositi imade na klobuku.


Vratoštit pako mora biti na doljnjem kraju obšit sa tamno zelenim


suknom do 4 cm. širine i tako skrojen, da se preko uaglavine i oko


vrata previnuti odnosno skopčati može sa dva malena polukrugljasta pu


ceta od kovine.


Haljina c ima se po mjeri priugotoviti iz starosivog zimskog


tricot sukna i sličnog oblika i kroja, koji je propisan za kr. oružničku


momčad, sa stojećim ogrlićem i sa dva prsna i dva dolnja džepa s poklopom.


Gornji dio baljinca i to ogrlić i poprsje ima biti podstavljeno sa


prešivenim crnim klotom, a rukavi sa svjetlim suknenim platnom.


Na vanjskoj strani stana valja prišiti u jednom redu 5 srednje ve


likih polukrugljastih žutih puceta od kovine, a iznutra ljestvicu i 6 rož


natih puceta, s kojimi se haljinac skopčava.


Svaki rukav ima se tamno zelenim vunenim do 6 milimetra de


belim gajtanom na dolnjem kraju do 4^2 cmt. od otvora udaljeno izki


titi tako, da sačinjava trostruki do 12 cm. dugački splet (kariku) na


prednjoj strani.


Stojeći ogrlić, koji je do 572 cm. visok, obrubljen je na gornjem
i dolnjem kraju sa gore naznačenim gajtanom, koji na stražnjoj strani
u sredini svršava, sa upravo stojećom i do 4´/2 cm. visokom karikom.


Kao znak ima se na ogrlicu s jedne i s druge strane prišiti 9 cm.
dugački suvratnik od tamno-zelenog sukna, zatim uzduž istoga i na
prednjim krajevima u jednakoj duljini zlatni 1 cm široki pasac sa tamnozelenim
svilenim krivuljaste uvezanim potezom.


Na istom se spreda nalaze 3 srebrne i bielom svilom protkane ružice
sastavljene od 8 šiljastih listića, koji su slični hrastovom listu.


Na ramenu haljinca ima se postaviti s lieve i desne strane sa
jednim žutim srednje velikim polukrugljastim pucetom od kovine prikopčiva
poplećka od dvostrukog tamno-zelenog gajtana.


Hlač e ae imadu prema mjeri priugoviti iz starosivog zimskog
tricot-sukna po običnom civilnom obliku i kroju spreda sa džepovi, nu
tako, da se svaki postrani šav porubi ušitim tamno-zelenim suknom.


Kabanic u treba prema mjeri priugotoviti iz starosivog zimskog
tricot-sukna i podstaviti u gornjem dielu i u rukavima sa lakim podstavnim
baršunom, po sličnom obliku i kroju, koji je propisan za kr.
oružnićku momčad.
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 495 —


Na prednjem đieiu valja dva reda po 5 većih žutih polakrugljastih
puceta od icovine prišiti.


Na krilu prednjih dielova imadu se na lievoj i na desnoj strani
napraviti dva džepa s poklopom tako, da je lievi džep otvoren, da se
može kroz isti provući bod ili lovački nož.


Na stražnjem dielu ima se metnuti od istog sukna G´/g cm. široki
i 30 cm. dugački dragun, koji se u visini pasa na dva veća žuta
polukrugljasta puceta od kovine nakopčava, da se mogu nabori kabanice
stegnuti.


Na stražnjem dielu ima kabanica biti razporena, na kom razporu
valju valja 5 malenih žutih polukrugljastih puceta od kovine prišiti.
Ogrlić, koji se može svinuti i podići, podstavljen je sličnim suknom,


te je na oba ugla šiljasto skrojen.


U sredini prednjega kraja obrnutog ogrlica ima se postaviti na
obe strane po jedan suvratnik od tamno-zelenog sukna i jedno maleno
žuto polukrugljasto puce od kovine, a na kraju ogrlica vratni spon od
istog sukna sa istim pucetima i kabanička svezka od gajtana.


Rukavi imadu se skrojiti sa pregibom do 21 cm. duljine od istog
sukna poplećka sa jednim većim žutim polukrugljastim pucetom od kovine.


Na kabanici imadu se sa tamno-zelenim suknom porubiti krajevi
obih prednjih dielova, rukavui pregibi, džepni poklopi, dragun, poplećka
i krajevi stražnjeg razpora.


Ovratni k u obliku i kroju, koji je propisan za kr. oružničku
momčad, ima biti od crnoga klota sa bielim rubom od celuloida.


Rukavic e imadu biti iz biele kože, koja se može prati.


Pripasn i reme n ima se priugotoviti jedan metar dugačak,
6 cm. širok iz lakirane kože sa podstavom od zelenog sukna i kesicom
u koju se može bod ili lovački nož objesiti.
Unutar ima biti 4 cm. široki jezik od obične kože sa željeznom
sponom, kojom se oko pasa prikopčava pripasni remen.


Remen za pušku ima biti do 90 cm. dugačak i 4 cm. širok, iz
obične kože, nu tako skrojen, da se na puški prikopčiti odnosno skratiti
ili produljiti može.


Remen za skopčanje smotane kabanice ima biti iz obične pocrnjene
kože i onako napravljen, kako je propisan za kr. oružničku
momčad.


Pušk a je jednostavna Werndlova karabinka sa bodom i šipkom.


Službena torba, koja se s lieve strane na pripasnom remenu
nosi, ima se priugotoviti iz ustrojene crne goveđje kože 25 cm. visoko i
20 cm. široka sa zaokruženim 10 cm. dugačkim poklopom, koji se običnom
sponom skopčati dade na prednjem dielu torbe.
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 496 —


Postrani dielovi su 10 cm. široki i u dva nabora složeni.


Iz nutra ima se torba kao što i poklon podstaviti sivim čvrstim
podstavnim platnom i providiti sa jednom kožnatom prečkom, koja dieli
torbu u dva pretinca.


Na gornjem dielu stražnje strane imadu se prišiti dvie 7 cm. dugačke
i 3^/2 cm. široke petlje od iste kože, kroz koje se dade provući
pripasni remen, da se torba na lievoj strani nositi može.


Lovačk i nož je iz ocjela u koga je balčak od jelenjeg rogovlja.
Nožnica od crne kože ima biti 50 cm. dugačka, a nosi se na lievoj
strani na pripasnom remenu.
Ljetn a odor a imade biti onako priugotovijena, kao što je gore
propisano, ali iz tanjega sukna iste kakvode i boje.


Naročito je svaki nađlugar dužan nositi u službi klobuk, pušku sa
nataknutim bodom i propisanu torbu, izvan službe pako klobuk ili kapu
te bod ili lovački nož.


Kod službenog obilaženja svojega sreza imade nađlugar vazda uza
se nositi oštrim nabojima nabijenu pušku.


§.4.


Pripasni remen sa bodom ili sa lovačkim nožem imade nađlugar
preko haljinca, odnosno izpod kabanice nositi.


Kadgod nađlugar, vršeć svoju službu, sobom ponese kabanicu, imade
ju, ako ju neće odmah obući, smotati te preko lievog ramena napram
desnom boku prebačenu »en bandelier« nositi.


Kada nađlugar u službenom poslu kroz selo prolazi, ili kad i izvan
Bela s kim drugim u družtvu ide, imade vazda pušku na desnom ramenu
nositi tako, da ciev gore u vis naperena bude.


Za vrieme kiše pako imade ciev dolje prama zemlji obrnuta biti.
Izvan sela i iduć sam može on pušku po volji nositi.


§ 7.


U zvaničnom ođielu imadu nadlugari vazda načinom, propisanim
za vojničtvo pozdravljati i odzdravljati.
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 497 —


§8. , :^ , :, :


Kod političke uprave namješteni šumarski tehničari, kojim su nad-
Ingari u službi neposredno podčinjeni, a isto tako i županijski šumarski
nadzornici imadu vazda nad tim bditi, da se ustanove ove naredbe u
pogledu odievanja i opreme nadlugara vazda i posvuda točno obdržavaju,


a pojedini predmeti zvaničnog odiela i opreme u dobrom stanju uzdržavaju.


§ 9.
Nadlugar dužan je nositi pojedine predmete odore, koji su za njega
nabavljeni, tečajem vremena, koje se ustanovljuje kako sliedi:


1. za klobuk 2 godine.
2. » perjanicu 5 godina.
3. » kapu 1 godina.
4. » haljinac 1 godina.
5. » hlače 1 godina.
6. » kabanicu 3 godine.
7. » ovratnik 6 mjeseci.
8. > rukavice 6 mjeseci.
9. " remen za kabanicu 3 godine.
Dokle ustanovljeno uporabno vrieme ne mine, jesu predmeti vlastničtvo
zemaljskog erara.
Ako se prije izminuća ustanovljenog uporabnog vremena koj predmet
odore izgubi ili ako postane neuporabiv, tad imade time nastalu štetu
dotični nadlugar nadoknaditi.


Nakon izminuča uporabnog vremena, prelaze predmeti odore gore
navedeni pod 1 do 9, u vlastničtvo dotičnog nadlugara.
Nadlugar dužan je predmete odore valjano čuvati, o svom trosku
čistiti i u dobrom stanju uzdržavati i popravljati.
Rok, od kada počima uporabno vrieme, ustanovljuje se od 1. siečuja
i 1. srpnja svake godine.
§, 10.
Predmeti opreme, i to:


1. pripasni remen,
2. remen za pušku,
3. puška (karabinka) sa bodom i šipkom,
4. službena torba,
5. lovački nož sa nožnicom,
6. naboji,
izključivo su vlastničtvo zemaljskog erara te ih nadlugar mora o svom
trošku u dobrom stanju držati i popravljati dati.


ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 498 —


Za svaku štetu na tim predmetima ili kad se izgube, jamči nadlugar.
0 potrošku dobivenih naboja imade nadlugar točan račun voditi.


§. 11.


0 primljenim predmetima odore i opreme, imade koH nadlugar
toli neposredno njemu predpostavljena kr. kotarska oblast točan inventar
i evidenciju voditi po priležećem obrazcu A.


§12.


Primljene predmete odore i opreme imade nadlugar potvrditi po
sebnom primkom i istu podnieti predpostavljenpj kr. kotarskoj oblasti.


0 predmetima opreme, koji su se izgubili ili koji su neuporabivi
postali, kao što o predmetima odore za koje je izminulo ustanovljeno
uporabno vrieme, imade nadlugar predpostavljenoj kr. kotarskoj oblasti
prijavu predložiti, da se prema tomu može ili nadlugaru propisati dužua
odšteta ili u inventarni u odpad staviti i na novo nabaviti.


Ako se nadlugar premjesti, to on imade koli predmete odore, od
kojih uporabno vrieme nije minulo, toli predmete opreme sobom ponieti.


U slučaju smrti, umirovljenja, samovoljnog izstupa iz službe ili
odpusta, imade predpostavljena kr. kotarska oblast prema pređlogu šumarskog
tehničara shodno odrediti, da se predmeti odore, za koje nije
izminulo uporabno vrieme i predmeti opreme dotičnog nadlugara, preuzmu
i do dalnje uporabe valjano pohrane, te o tom putem kr. županijske
oblasti podnieti izvješće kr. zemaljskoj vladi.


Ako je nadlugar na priljepčivoj kojoj bolesti umro, imadu se svi
predmeti odore uništiti, a predmeti opreme valjano desinfiscirati. ,


§ 13.


Propisani predmeti odore i opreme nabaviti će se za nadlugare iz
zemaljskih sredstava po kr. zemaljskoj vladi, na temelju posebnog ugovora
sklopljenog sa dotičnimi dobavljači sasljedice i prema potrebi na
predlog šumarskih tehničara, koji valja putem kr. kotarske odnosno županijske
oblasti sa prepisom inventara podnieti kr. zemaljskoj vladi svake
godine do konca rujna.


U Zagrebu, 24. lipnja 1899.


Grof KJiuen-Hedervdry v. r.