DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 487 —


loga ujedno sastavljen proračun za buduću godinu kojeg niže donosimo,
i odredjeno vrieme, kad će se obdržavati ovogodišnja glavna skupština
hrv.-slav. šumarskog družtva. Potanje o tom na drugom mjestu o. br.
Ujedno nam je priobćiti p. n . gg, družtvenim elanovom, da će vis. kr.
zemalj. vlada, nova dražtvena pravila valjda tek nakon male modifikacije
§. 3. odnosno §. 7. predloženih pravila potvrditi modi.


Zapisnik o sjednici upravnog odbora lirv.-slav. šumarskog
družtTa obdržaTanoj dne 13. ožujka 1899. u prostorijah »šumarskog
doma« pod predsjedanjem I. družtvenog podpred. Vel. g. Ferde Zikmandovp^
skja i u prisutoosti Vel. g. II. družtvenog pod predsjednika J. Havasa,
te p. n. gg. odbornika R-. Fischbacha, E. Rosipala, B. Hajeka, I. Partaša,
J. Vraaičara, D. Trotzera i tajnika A. Borošića.


Predmeti viećanja:


Točk a 1. Čitanje zapisnika minule sjednice.


Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjetbe o vjerovljen po p. n.
gg. odbornicima E. Rosipalu i R, Fisuhbachu.


Točka ´2. Izbor članova u povjerenstvo zavise šumarske državneizpite.


Upravni odbor zaključuje neka se za imenovanje povjerenicima u
izpitno povjerenstvo kr. zem. vladi predlože gg. članovi: I. Partaš, F.
Kesterčanek, D. Trotzer, St pl. Hankonj, J. Kozarac, Gj. Koča, V. Nagy,


M.
Puk, S Slapničar i A. Borošić.
Točk a 3. Razprava o odplati duga brodskoj imovnoj obćini.
G. odbornik R. Fiscbbach, kao družtveni blagajnik, izvješćuje, da
družtvena blagajna razpolaže gotovinom od 7.830 for , koja bi se eventualno
za odplatu duga brodskoj imovnoj obćini upotriebiti mogla, nu
podjedno napominje, da sve tražbine obrtnika radećib na šum. domu
još podpuno namirene niesu, kao i da družtvo 1. kolovoza 1899. mora
brodskoj imovnoj obćini uplatiti svotu od 2100 for. kao dospjeli odplatni
obrok.
Upravni odbor zaključuje, da se obzirom na to, što u I. hrvatskoj
štedioni uložena gotovina isto toliko kamata nosi, koliki se brodskoj
imovnoj obćini na podignuti zajam plaćati moraju, — sa riešenjem toga
pitanja pričeka do konca g. 1899. Podjedno se zaključuje neka se umoli
kr. zem. vlada, da bi uplatu najamnine za prostorije šum. akademije
predoznačila tako, da bi se najamnina mogla podizati 1. siečnja i 1. srpnja,
svake godine, a ne 1. veljače i 1. kolovoza, kako je to u najamnom
ugovoru utanačeno.


Točka 4. Riešenje teKućih predmeta.


a) Družtveni tajnik čita dopis gospod. ureda otočke imovne obćine
od 18/1. 1899. br. 153., upravljen na odsječnog savjetnika i I. družtvenog
podpredsjeđnika F. Zikmundovsky-a, kojim se priobćuje, da je gospodarski